Giới thiệu về mô hình phân bổ

Trên đường dẫn đến lượt chuyển đổi, khách hàng có thể thực hiện nhiều lượt tìm kiếm và tương tác với nhiều quảng cáo từ cùng một nhà quảng cáo. Mô hình phân bổ cho phép bạn chọn giá trị đóng góp của mỗi lượt nhấp cho lượt chuyển đổi. Bạn có thể phân bổ giá trị đóng góp cho lượt nhấp đầu tiên, lượt nhấp cuối cùng hoặc kết hợp nhiều lượt nhấp của khách hàng.

Mô hình phân bổ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quảng cáo hoạt động và giúp bạn tối ưu hóa trên đường dẫn chuyển đổi của người dùng.

Bài viết này mô tả các mô hình phân bổ khác nhau và cách sử dụng chúng trong Google Ads. Bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt mô hình phân bổ cho theo dõi chuyển đổi và đặt giá thầu, cũng như cách so sánh các mô hình với "Mô hình phân bổ" trong báo cáo phân bổ của bạn.

Lưu ý

Mô hình phân bổ chỉ khả dụng cho các nhấp chuột trên Mạng tìm kiếm cũng như Quảng cáo mua sắm trên google.com và không khả dụng cho các tương tác với các quảng cáo trên Mạng hiển thị. Mô hình phân bổ chỉ có sẵn cho trang web, Google Analytics, cuộc gọi điện thoại và các hành động nhập chuyển đổi, không có sẵn cho chuyển đổi trong ứng dụng và tại cửa hàng.

Lợi ích

Hầu hết các nhà quảng cáo đo lường thành công của quảng cáo trực tuyến trên cơ sở "nhấp chuột cuối cùng". Điều này có nghĩa là họ cung cấp tất cả tín dụng cho một chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp chuột cuối cùng và từ khóa tương ứng. Tuy nhiên, điều này lại bỏ qua các nhấp chuột khác mà khách hàng có thể đã thực hiện trong quá trình dẫn đến chuyển đổi.

Mô hình phân bổ giúp bạn kiểm soát nhiều hơn mức tín dụng mà mỗi quảng cáo và từ khóa nhận được cho chuyển đổi của bạn. Điều này cho phép bạn:

 • Tiếp cận khách hàng sớm hơn trong chu trình mua hàng: Tìm các cơ hội để tác động đến khách hàng sớm hơn trên đường dẫn đến chuyển đổi của họ.
 • Phù hợp với doanh nghiệp của bạn: Sử dụng mô hình làm việc tốt nhất cho cách mọi người tìm kiếm những gì bạn cung cấp.
 • Cải thiện đặt giá thầu của bạn: Tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên hiểu biết tốt hơn về cách quảng cáo của bạn hoạt động.

Giới thiệu về các mô hình phân bổ khác nhau

Google Ads cung cấp nhiều mô hình phân bổ:

Nhấp chuột cuối cùng Lượt nhấp cuối cùng: Tính tất cả giá trị đóng góp để có được lượt chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp cuối cùng và từ khóa tương ứng.

Khi sử dụng mô hình nhấp chuột cuối cùng, bạn có thể nhận thấy khoảng trễ thời gian nhỏ giữa nội dung được báo cáo trong cột "Chuyển đổi (mô hình hiện tại)" và cột "Chuyển đổi" cho khoảng thời gian gần đây. Độ trễ này cuối cùng sẽ tự điều chỉnh.

Nhấp chuột đầu tiên Lượt nhấp đầu tiên: Tính tất cả giá trị đóng góp để có được lượt chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp đầu tiên và từ khóa tương ứng.

Tuyến tính Tuyến tính: Phân bổ đều giá trị đóng góp để có được lượt chuyển đổi cho tất cả các lượt nhấp trên đường dẫn.

Giảm dần theo thời gian Giảm dần theo thời gian: Tính giá trị đóng góp nhiều hơn cho các lượt nhấp xảy ra gần với thời gian chuyển đổi hơn. Tín dụng được phân bổ bằng cách sử dụng chu kỳ phân nửa 7 ngày. Nói cách khác, một nhấp chuột 8 ngày trước khi chuyển đổi nhận được tín dụng bằng một nửa so với nhấp chuột 1 ngày trước khi chuyển đổi.

Dựa vào vị trí Dựa vào vị trí: Tính 40% giá trị đóng góp cho cả quảng cáo được nhấp đầu tiên và được nhấp cuối cùng cũng như từ khóa tương ứng, với 20% còn lại trải đều cho các lượt nhấp khác trên đường dẫn.

Theo hướng dữ liệu Theo hướng dữ liệu: Phân bổ giá trị đóng góp để có được lượt chuyển đổi dựa vào dữ liệu trong quá khứ cho hành động chuyển đổi này. (Mô hình này chỉ khả dụng cho các tài khoản có đủ dữ liệu.)

Ví dụ

Bạn sở hữu Khách sạn Paulina ở Florence, Ý. Một khách hàng tìm thấy trang web của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi thực hiện các lượt tìm kiếm trình tự như sau: "khách sạn tuscany", "khách sạn florence", "khách sạn 3 sao florence" và "khách sạn 3 sao paulina florence".

 • Trong mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng", từ khóa cuối cùng là "khách sạn 3 sao paulina florence" sẽ nhận 100% giá trị đóng góp để có được lượt chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Nhấp chuột đầu tiên", từ khóa đầu tiên, "khách sạn tuscany", sẽ nhận 100% tín dụng cho chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Tuyến tính", mỗi từ khóa sẽ chia sẻ tín dụng bằng nhau (25% mỗi từ khóa) cho chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Giảm dần theo thời gian", từ khóa "khách sạn 3 sao paulina florence" sẽ nhận nhiều tín dụng nhất vì từ khóa đã được tìm kiếm vào thời gian gần nhất với chuyển đổi. Từ khóa "khách sạn tuscany" sẽ nhận được ít tín dụng nhất vì nó là từ khóa đầu tiên.
 • Trong mô hình phân bổ "Dựa vào vị trí", "khách sạn tuscany" và "khách sạn 3 sao paulina florence" mỗi từ khóa sẽ nhận 40% tín dụng trong khi "khách sạn florence" và "khách sạn 3 sao florence" mỗi từ khóa sẽ nhận 10% tín dụng.
 • Trong mô hình phân bổ "Theo hướng dữ liệu", mỗi từ khóa sẽ nhận được phần tín dụng tùy theo mức độ đóng góp để thúc đẩy chuyển đổi.

Lưu ý: Phân bổ theo hướng dữ liệu

Nhà quảng cáo có đủ dữ liệu mới có quyền truy cập vào mô hình phân bổ thứ 6: phân bổ theo hướng dữ liệu. Mô hình mạnh mẽ này sẽ phân phối tín dụng cho chuyển đổi dựa trên dữ liệu được theo dõi cho hành động chuyển đổi này. Phân bổ theo hướng dữ liệu khác với các mô hình khác, trong đó phân bổ theo hướng dữ liệu sử dụng dữ liệu của tài khoản của bạn để tính toán đóng góp thực tế của mỗi từ khóa trên đường dẫn chuyển đổi.

Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này trong cài đặt “Mô hình phân bổ” và trong báo cáo “Mô hình phân bổ” của mình nếu bạn có đủ dữ liệu trong tài khoản.

Tìm hiểu thêm về phân bổ theo hướng dữ liệu

Để tìm hiểu cách so sánh các mô hình phân bổ này và xem chúng ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn như thế nào, hãy xem phần trong báo cáo Mô hình phân bổ bên dưới.

Giới thiệu về mô hình phân bổ cho chuyển đổi và đặt giá thầu

Cài đặt "Mô hình phân bổ" trong theo dõi chuyển đổi cho phép bạn quyết định cách phân bổ chuyển đổi cho mỗi hành động chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng cài đặt này cho trang web và các hành động chuyển đổi Google Analytics. Tìm hiểu cách đặt mô hình phân bổ cho các chuyển đổi của bạn

Cài đặt này ảnh hưởng đến cách chuyển đổi của bạn được tính trong cột "Chuyển đổi" và "Tất cả các chuyển đổi". (Lưu ý rằng cột “Chuyển đổi” chỉ bao gồm các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn để bao gồm với cài đặt “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’”.) Ví dụ: nếu bạn chọn “Nhấp chuột đầu tiên” làm mô hình phân bổ của mình, chuyển đổi sẽ được gán cho quảng cáo đầu tiên mà khách hàng đã nhấp trước khi hoàn tất chuyển đổi. Trong báo cáo của bạn, các chuyển đổi sẽ được tính trong các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa có liên quan đến quảng cáo được nhấp đầu tiên. 

Mô hình phân bổ mà bạn chọn chỉ ảnh hưởng đến hành động chuyển đổi mà nó được áp dụng và chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu trên Mạng tìm kiếm mạng và Dữ liệu mua sắm của bạn. Chuyển đổi trên Mạng hiển thị, chuyển đổi trong ứng dụng và chuyển đổi cuộc gọi điện thoại sẽ vẫn được phân bổ cho nhấp chuột cuối cùng.

Cài đặt này cũng ảnh hưởng đến bất kỳ chiến lược giá thầu nào đang sử dụng dữ liệu trong cột “Chuyển đổi”. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho các chuyển đổi, chẳng hạn như CPA mục tiêu, chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) hoặc ROAS mục tiêu, thì mô hình phân bổ mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng cách giá thầu của bạn được tối ưu hóa.

Nếu bạn sử dụng các chiến lược đặt giá thầu thủ công, bạn có thể thay đổi mô hình phân bổ của mình để giúp bạn đặt giá thầu.

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn mô hình nào, hãy xem phần dưới đây trong báo cáo Mô hình phân bổ. Báo cáo này sẽ cho phép bạn so sánh các mô hình phân bổ khác nhau. Khi bạn đang thử mô hình phân bổ mới không theo nhấp chuột cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm mô hình trước tiên và xem nó ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của bạn như thế nào.

Lưu ý: Việc thay đổi mô hình phân bổ từ phân bổ cho nhấp chuột cuối cùng thành phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA) sẽ giúp xác định nhấp chuột hoặc từ khóa nào của bạn có tác động mạnh nhất. Mô hình DDA chỉ định một giá trị cho mỗi nhấp chuột và từ khóa đã đóng góp vào quá trình chuyển đổi và giúp thúc đẩy chuyển đổi bổ sung với cùng một mức giá mỗi hành động (CPA). Tìm hiểu thêm về cách thay đổi giá thầu và mục tiêu sau khi chuyển từ phân bổ cho nhấp chuột cuối cùng sang phân bổ theo hướng dữ liệu.

Giới thiệu về báo cáo Mô hình phân bổ

“Mô hình phân bổ” trong các báo cáo phân bổ của bạn cho phép bạn so sánh song song 2 mô hình phân bổ khác nhau. Để tìm các từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch bị định giá thấp trên cơ sở nhấp chuột cuối cùng, bạn có thể bắt đầu với các so sánh sau đây, ví dụ:

 • So sánh mô hình “Nhấp chuột cuối cùng” với mô hình “Nhấp chuột đầu tiên” để xác định các từ khóa bị định giá thấp mà đang hướng khách hàng xuống đường dẫn chuyển đổi. Điều này đặc biệt có giá trị nếu bạn đang tìm cách thu hút thêm khách hàng mới đến trang web của bạn.
 • So sánh mô hình "nhấp chuột cuối cùng" với mô hình "Tuyến tính" để xác định các từ khóa được định giá thấp đang hỗ trợ khách hàng dọc theo đường dẫn chuyển đổi. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn giữ liên lạc với khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của họ.

Mẹo: Phân tích CPA hoặc ROAS của bạn đối với các mô hình phân bổ khác nhau

Bạn có thể sử dụng Lập mô hình phân bổ để so sánh giá mỗi chuyển đổi (CPA) và lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cho các mô hình phân bổ khác nhau. Điều này cho phép bạn xác định chiến dịch hoặc từ khóa được định giá thấp bằng mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Sau đó, bạn có thể thay đổi giá thầu của mình dựa trên giá trị thực tế của chiến dịch và từ khóa trên đường dẫn chuyển đổi đầy đủ.

Cách tìm và đặt mô hình phân bổ cho các chuyển đổi

Bạn có thể đặt mô hình phân bổ khi đang cài đặt hành động chuyển đổi của mình hoặc thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại:

 

So sánh các mô hình phân bổ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Phân bổ tìm kiếm trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào Tạo mô hình phân bổ trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Chiến dịch để chọn một trong các mục sau: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa.
 5. Nhấp vào Nhấp chuột cuối cùng để so sánh: Nhấp chuột cuối cùng, Nhấp chuột đầu tiên, Tuyến tính, Giảm dần theo thời gian hoặc Dựa vào vị trí.
 6. Sử dụng menu thả xuống để chọn các mô hình phân bổ bạn muốn xem và so sánh. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch cụ thể từ hộp tìm kiếm phía trên bảng.

Thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Trong bảng, hãy chọn lượt chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách nhấp vào tên của lượt chuyển đổi.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 5. Nhấp vào Mô hình phân bổ và chọn một mô hình phân bổ từ menu thả xuống.
 6. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấp vào Xong.

 

 
 

Theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản

Nếu bạn sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản để theo dõi các chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý, bạn phải lựa chọn mô hình phân bổ trong tài khoản người quản lý.

Mô hình phân bổ trong các cột báo cáo

Khi bạn thay đổi cài đặt “Mô hình phân bổ” cho hành động chuyển đổi, điều này chỉ thay đổi cách chuyển đổi được tính trong cột “Chuyển đổi” và “Tất cả chuyển đổi” của bạn từ thời điểm đó trở đi. Nếu bạn muốn xem dữ liệu chuyển đổi lịch sử của bạn sẽ trông như thế nào với mô hình phân bổ mà bạn vừa chọn, bạn có thể sử dụng cột “mô hình hiện tại”:

 • Chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Chi phí/ch.đổi (mô hình hiện tại)
 • Tỷ lệ ch.đổi (mô hình hiện tại)
 • Tổng giá trị ch.đổi (mô hình hiện tại)
 • Giá trị ch.đổi/chi phí (mô hình hiện tại)
 • Giá trị ch.đổi/nhấp chuột (mô hình hiện tại)
 • Giá trị/ch.đổi (mô hình hiện tại)

Các cột này có thể hữu ích nếu bạn vừa thay đổi mô hình phân bổ của mình và muốn biết được nó ảnh hưởng đến dữ liệu chuyển đổi của bạn như thế nào. Bạn có thể so sánh các cột này với các cột theo dõi chuyển đổi thông thường để xem dữ liệu của bạn sẽ khác biệt như thế nào nếu bạn đã sử dụng mô hình phân bổ vừa chọn.

Giống như cột “Chuyển đổi” thông thường, các cột này sẽ không bao gồm bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà bạn đã chọn không bao gồm trong “Chuyển đổi”. Tuy nhiên, chuyển đổi thiết bị chéo sẽ được bao gồm theo mặc định.

Lưu ý rằng các cột này bao gồm dữ liệu mà không bị ảnh hưởng bởi lựa chọn mô hình phân bổ của bạn, chẳng hạn như dữ liệu từ Mạng hiển thị.

Dữ liệu chuyển đổi trong Báo cáo phân bổ so với dữ liệu chuyển đổi trong trang Chiến dịch

Dữ liệu chuyển đổi của Báo cáo phân bổ và trang Chiến dịch có thể khác nhau. Điều này là do khác biệt trong cách tính chuyển đổi trên các mạng, thời gian diễn ra sự kiện, nguồn chuyển đổi và thiết bị.

Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn ước tính những thay đổi với mô hình phân bổ có thể tác động như thế nào đến báo cáo chuyển đổi. Dữ liệu chuyển đổi trong trang Chiến dịch có thể giúp bạn đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất sau khi thay đổi mô hình phân bổ. Bạn cũng có thể thấy hiệu suất trước đây trong Báo cáo phân bổ bằng cách sử dụng cột “mô hình hiện tại”. Để biết thông tin tổng quan chi tiết hơn về cách hoạt động của loại báo cáo này, hãy đọc Giới thiệu về báo cáo phân bổ.

Nếu bạn đang sử dụng theo dõi chuyển đổi từ một tài khoản người quản lý, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Báo cáo phân bổ trong tài khoản người quản lý, chứ không phải trong tài khoản được quản lý.

Báo cáo khác nhau như thế nào

Dưới đây là những khác biệt trong cách báo cáo chuyển đổi tại Báo cáo phân bổ và trang Chiến dịch.

  Báo cáo phân bổ Trang chiến dịch
Thời gian diễn ra sự kiện Thời gian chuyển đổi Thời gian diễn ra lần hiển thị trước nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi
Mạng Lưu lượng truy cập trên Mạng tìm kiếm của Google Tìm kiếm (bao gồm cả các đối tác Tìm kiếm), Hiển thị, YouTube
Nguồn chuyển đổi Chuyển đổi trên trang web của nhà quảng cáo, chuyển đổi nhấp vào số điện thoại, các mục tiêu/giao dịch đã nhập từ Analytics và các chuyển đổi ngoại tuyến đã nhập. Tất cả các nguồn bao gồm chuyển đổi ngoại tuyến, chuyển đổi trong ứng dụng, số lần ghé thăm cửa hàng v.v.
Chuyển đổi thiết bị chéo Chuyển đổi thiết bị chéo chỉ được đưa vào báo cáo "Hoạt động thiết bị chéo". Tất cả các Báo cáo phân bổ khác loại trừ những chuyển đổi này. Cột "Chuyển đổi" bao gồm chuyển đổi thiết bị chéo cho Tìm kiếm, Mua sắm và Mạng hiển thị.

Thời gian diễn ra sự kiện

Trang Chiến dịch hiển thị các chuyển đổi theo ngày và giờ diễn ra lần hiển thị trước nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi chứ không theo chính ngày chuyển đổi. Điều này cho phép bạn khớp giá trị được tạo với chi phí quảng cáo phù hợp.

Giả sử một khách hàng mua hàng vào ngày 20 tháng 7, sau khi nhấp vào một quảng cáo 3 ngày trước đó vào ngày 17 tháng 7. Trong trang Chiến dịch, chuyển đổi sẽ được phân bổ cho ngày 17 tháng 7, ngày diễn ra lần hiển thị trước nhấp chuột. Trong Báo cáo phân bổ, chuyển đổi sẽ được phân bổ cho ngày 20 tháng 7, ngày diễn ra chuyển đổi.

Mạng

Dữ liệu trong Báo cáo phân bổ chỉ giới hạn ở lưu lượng truy cập Tìm kiếm, trong khi dữ liệu trong trang Chiến dịch sẽ bao gồm lưu lượng truy cập Đối tác tìm kiếm cũng như chuyển đổi trên Mạng hiển thị hoặc YouTube. Lưu ý rằng lưu lượng truy cập trên những mạng này chỉ có thể được báo cáo trên cơ sở nhấp chuột cuối cùng.

Nguồn chuyển đổi

Một số nguồn chuyển đổi nhất định được hỗ trợ trong trang Chiến dịch nhưng không có sẵn trong Báo cáo phân bổ. Đối với Báo cáo phân bổ, chỉ chuyển đổi trên trang web, chuyển đổi nhấp chuột vào số điện thoại và các mục tiêu/giao dịch đã nhập từ Analytics mới được tính. Các nguồn khác như chuyển đổi trong ứng dụng và số lượt ghé qua cửa hàng không được tính trong Báo cáo phân bổ. Chuyển đổi ngoại tuyến đã nhập tương thích với Báo cáo phân bổ. Bạn nên tải lên các chuyển đổi 1-2 ngày một lần. Các chuyển đổi phải được tối đa 7 ngày khi tải lên. Trong trang Chiến dịch, những nguồn khác này được theo dõi, nhưng chỉ có thể được báo cáo trên cơ sở nhấp chuột cuối cùng.

Chuyển đổi thiết bị chéo

Những chuyển đổi này xuất phát từ các khách hàng đã đăng nhập vào Google trên các thiết bị khác nhau. Trong trang Chiến dịch, cột “Chuyển đổi” bao gồm chuyển đổi thiết bị chéo cho Tìm kiếm, Mua sắm và Mạng hiển thị. Trong Báo cáo phân bổ, bạn chỉ có thể tìm chuyển đổi thiết bị chéo trong báo cáo “Hoạt động thiết bị chéo”. Tìm hiểu thêm về báo cáo hoạt động trên nhiều thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố