Giới thiệu về mô hình phân bổ

  

Trên lộ trình chuyển đổi, khách hàng có thể tương tác với nhiều quảng cáo của cùng một nhà quảng cáo. Mô hình phân bổ cho phép bạn xác định giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi mà mỗi lượt tương tác với quảng cáo nhận được.

Mô hình phân bổ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất của quảng cáo và có thể giúp bạn tối ưu hoá trong suốt hành trình chuyển đổi.

Bài viết này trình bày về các mô hình phân bổ khác nhau và cách sử dụng các mô hình đó trong Google Ads. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt một mô hình phân bổ để theo dõi lượt chuyển đổi và đặt giá thầu, cũng như cách so sánh các mô hình thông qua báo cáo phân bổ "So sánh mô hình".

Lợi ích

Hầu hết các nhà quảng cáo đều quen đo lường mức độ thành công của quảng cáo trực tuyến theo "lượt nhấp cuối cùng". Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo phân bổ toàn bộ giá trị đóng góp của một lượt chuyển đổi cho quảng cáo cuối cùng mà người dùng nhấp vào cùng với từ khoá tương ứng. Tuy nhiên, mô hình phân bổ này lại bỏ qua các lượt tương tác với quảng cáo khác mà khách hàng có thể đã thực hiện trên lộ trình chuyển đổi.

Mô hình phân bổ cho phép bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với mức giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi mà mỗi lượt tương tác với quảng cáo nhận được. Điều này cho phép bạn:

 • Tiếp cận khách hàng sớm hơn trong chu trình mua hàng: Tìm các cơ hội để tác động đến khách hàng sớm hơn trên lộ trình chuyển đổi.
 • Phù hợp với doanh nghiệp của bạn: Sử dụng mô hình phù hợp nhất với cách mọi người tìm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Cải thiện chiến lược đặt giá thầu: Tối ưu hoá giá thầu dựa vào thông tin chi tiết hơn về hiệu suất của quảng cáo.

Giới thiệu về các mô hình phân bổ khác nhau

Google Ads cung cấp nhiều mô hình phân bổ:

Nhấp chuột cuối cùngTheo lượt nhấp cuối cùng: Chỉ định toàn bộ giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp cuối cùng và từ khoá tương ứng.

Nhấp chuột đầu tiênTheo lượt nhấp đầu tiên: Chỉ định toàn bộ giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp đầu tiên và từ khoá tương ứng.

Tuyến tính Tuyến tính: Phân bổ đều giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi cho tất cả các lượt tương tác với quảng cáo trên lộ trình chuyển đổi.

Giảm dần theo thời gian Giảm dựa trên thời gian: Chỉ định mức giá trị đóng góp cao hơn cho các lượt tương tác với quảng cáo xảy ra gần với thời điểm chuyển đổi hơn. Giá trị đóng góp được phân bổ theo chu kỳ phân nửa 7 ngày. Điều này có nghĩa là một lượt tương tác với quảng cáo xảy ra trước thời điểm chuyển đổi 8 ngày sẽ nhận được 1/2 mức giá trị đóng góp cho lượt tương tác với quảng cáo xảy ra trước thời điểm chuyển đổi 1 ngày.

Dựa vào vị trí Dựa trên vị trí: Phân bổ 40% giá trị đóng góp cho cả lượt tương tác với quảng cáo đầu tiên và lượt tương tác với quảng cáo cuối cùng, cùng với các từ khoá tương ứng, đồng thời phân bổ đều 20% giá trị đóng góp còn lại cho những lượt tương tác với quảng cáo khác trên lộ trình chuyển đổi.

Theo hướng dữ liệu Dựa trên dữ liệu: Phân bổ giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi dựa trên dữ liệu trước đây của hành động chuyển đổi này. Khác với những mô hình khác, mô hình này sử dụng dữ liệu của tài khoản để tính toán giá trị đóng góp thực tế của mỗi lượt tương tác trên lộ trình chuyển đổi. Mô hình phân bổ "Dựa trên dữ liệu" là mô hình phân bổ mặc định cho hầu hết các hành động chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu

Ví dụ:

Bạn sở hữu một nhà hàng có tên là Ristorante Abigaille ở Florence, Ý. Một khách hàng tìm thấy trang web của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo sau mỗi lượt tìm kiếm bằng các cụm từ sau: "nhà hàng ở tuscany", "nhà hàng ở florence", "nhà hàng 3 sao ở florence" và "nhà hàng 3 sao abigaille ở florence". Khách hàng này đặt bàn sau khi nhấp vào quảng cáo xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm "nhà hàng 3 sao abigaille ở florence".

 • Trong mô hình phân bổ "Theo lượt nhấp cuối cùng", từ khoá cuối cùng ("nhà hàng 3 sao abigaille ở florence") sẽ nhận 100% giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Theo lượt nhấp đầu tiên", từ khoá đầu tiên ("nhà hàng ở tuscany") sẽ nhận 100% giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Tuyến tính", mỗi từ khoá sẽ nhận mức giá trị đóng góp bằng nhau (25% cho mỗi từ khoá) của lượt chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Giảm dựa trên thời gian", từ khoá "nhà hàng 3 sao abigaille ở florence" sẽ nhận được mức giá trị đóng góp cao nhất vì người dùng đã tìm kiếm từ khoá này gần thời điểm chuyển đổi nhất. Từ khoá "nhà hàng ở tuscany" sẽ nhận được mức giá trị đóng góp thấp nhất vì được tìm kiếm đầu tiên.
 • Trong mô hình phân bổ "Dựa trên vị trí", từ khoá "nhà hàng ở tuscany" và "nhà hàng 3 sao abigaille ở florence" đều nhận được 40% giá trị đóng góp, còn từ khoá "nhà hàng ở florence" và "nhà hàng 3 sao ở florence" đều nhận được 10% giá trị đóng góp.
 • Trong mô hình phân bổ "Dựa trên dữ liệu", mức giá trị đóng góp mà mỗi từ khoá nhận được sẽ tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp của từ khoá đó trên lộ trình dẫn đến lượt chuyển đổi.

Để tìm hiểu cách so sánh các mô hình phân bổ này và xem mức độ ảnh hưởng của các mô hình này đối với dữ liệu, hãy xem mục báo cáo "So sánh mô hình" ở bên dưới.

Giới thiệu về các mô hình phân bổ cho lượt chuyển đổi và tính năng đặt giá thầu

Chế độ cài đặt "Mô hình phân bổ" trong tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho phép bạn quyết định cách phân bổ các lượt chuyển đổi cho mỗi hành động chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt này cho trang web và các hành động chuyển đổi trên Google Analytics. Tìm hiểu cách đặt mô hình phân bổ cho lượt chuyển đổi

Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến cách hệ thống tính số lượt chuyển đổi trong các cột "Lượt chuyển đổi" và "Tất cả lượt chuyển đổi". (Xin lưu ý rằng cột "Lượt chuyển đổi" chỉ bao gồm những hành động chuyển đổi mà bạn đã đánh dấu là hành động chuyển đổi chính.) Ví dụ: nếu bạn chọn mô hình phân bổ "Theo lượt nhấp đầu tiên", thì hệ thống sẽ phân bổ giá trị đóng góp của lượt chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà khách hàng nhấp vào trước khi hoàn thành một lượt chuyển đổi. Trong báo cáo của bạn, hệ thống sẽ tính số lượt chuyển đổi trong các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khoá liên quan đến quảng cáo được nhấp đầu tiên đó.

Mô hình phân bổ mà bạn chọn chỉ ảnh hưởng đến hành động chuyển đổi áp dụng mô hình đó. Chế độ cài đặt này cũng ảnh hưởng đến mọi chiến lược giá thầu sử dụng dữ liệu trong cột "Lượt chuyển đổi". Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động tối ưu hoá cho lượt chuyển đổi, chẳng hạn như Chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA mục tiêu), Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu), thì mô hình phân bổ mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến cách tối ưu hoá giá thầu.

Nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công, thì bạn có thể thay đổi mô hình phân bổ của mình để đặt giá thầu.

Nếu bạn không biết nên chọn mô hình nào, hãy xem mục báo cáo "So sánh mô hình" dưới đây để so sánh các mô hình phân bổ. Khi dùng thử một mô hình phân bổ mới không theo lượt nhấp cuối cùng, bạn nên thử nghiệm mô hình đó trước để xem mức độ ảnh hưởng của mô hình đó đối với lợi tức đầu tư.

Lưu ý: Việc thay đổi mô hình phân bổ từ "Theo lượt nhấp cuối cùng" thành "Dựa trên dữ liệu" sẽ giúp bạn xác định những lượt tương tác với quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất. Mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu chỉ định một giá trị cho mỗi lượt tương tác với quảng cáo đã đóng góp vào quá trình chuyển đổi và giúp tăng số lượt chuyển đổi với cùng một mức CPA. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi giá thầu và mục tiêu sau khi chuyển từ mô hình phân bổ "Theo lượt nhấp cuối cùng" sang mô hình "Dựa trên dữ liệu"

Giới thiệu về báo cáo "So sánh mô hình"

Lưu ý: Trong "Báo cáo so sánh mô hình", bạn có thể thấy thông báo về việc chỉ có một phần dữ liệu trong quá khứ trong phạm vi ngày mà bạn đã chọn. Nguyên nhân có thể là do tài khoản của bạn gần đây mới đủ điều kiện để phân bổ trên nhiều mạng. Để cung cấp chỉ số chính xác về hiệu suất, báo cáo sẽ tự động lọc bỏ bất kỳ mạng hoặc chiến dịch nào không có đủ dữ liệu. Hãy chọn một phạm vi ngày gần đây hơn để xem dữ liệu đầy đủ.

Báo cáo "So sánh mô hình" cho phép bạn so sánh song song 2 mô hình phân bổ. Để tìm những từ khoá, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc thiết bị đang được đánh giá thấp theo lượt nhấp cuối cùng, bạn có thể bắt đầu bằng cách so sánh như sau:

 • So sánh mô hình "Theo lượt nhấp cuối cùng" với mô hình "Theo lượt nhấp đầu tiên" để xác định những từ khoá đang thúc đẩy khách hàng thực hiện các bước trên lộ trình chuyển đổi nhưng lại không được ghi nhận đúng mức. Điều này đặc biệt có giá trị nếu bạn đang tìm cách thu hút thêm khách hàng mới đến trang web của mình.
 • So sánh mô hình "Theo lượt nhấp cuối cùng" với mô hình "Tuyến tính" để xác định những từ khoá đang hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước trên lộ trình chuyển đổi nhưng lại không được ghi nhận đúng mức. Cách so sánh này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn giữ liên lạc với khách hàng trong suốt quá trình họ mua hàng.
 • So sánh mô hình "Theo lượt nhấp cuối cùng" với mô hình "Dựa trên dữ liệu" để biết giá trị của các từ khoá do mô hình học máy của Google xác định. Mô hình học máy xem xét cách khách hàng của bạn chuyển đổi để phân bổ giá trị đóng góp. Ngoài ra, mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu còn giúp bạn hiểu giá trị của các lượt tương tác với quảng cáo trên toàn bộ lộ trình chuyển đổi.

Mẹo: Phân tích CPA hoặc ROAS của bạn cho các mô hình phân bổ khác nhau

Bạn có thể sử dụng cột "Chi phí/lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi/chi phí" trong báo cáo "So sánh mô hình" để so sánh CPA và ROAS cho các mô hình phân bổ khác nhau. Điều này cho phép bạn xác định chiến dịch hoặc từ khoá không được ghi nhận đúng mức khi sử dụng mô hình phân bổ "Theo lượt nhấp cuối cùng". Sau đó, bạn có thể thay đổi giá thầu dựa trên giá trị thực tế của chiến dịch và từ khoá trên toàn bộ lộ trình chuyển đổi.

Cách tìm và đặt mô hình phân bổ cho các chuyển đổi

Bạn có thể đặt mô hình phân bổ khi đang thiết lập hành động chuyển đổi hoặc làm theo các hướng dẫn dưới đây để so sánh các mô hình phân bổ và thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại:

So sánh các mô hình phân bổ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Phân bổ trong mục "Đo lường".
 3. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào So sánh mô hình.
 4. Chọn một lựa chọn trong trình đơn thả xuống "Phương diện".
 5. Sử dụng trình đơn thả xuống "So sánh" và "Với" để chọn các mô hình phân bổ mà bạn muốn xem và so sánh.

Bạn có thể tìm kiếm từ khoá, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản cụ thể từ hộp tìm kiếm ở phía trên bảng.

Thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Trong bảng, hãy chọn hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách nhấp vào tên của hành động chuyển đổi đó.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa các chế độ cài đặt.
 5. Nhấp vào Mô hình phân bổ rồi chọn một mô hình phân bổ trong trình đơn thả xuống.
 6. Nhấp vào Lưu, rồi nhấp vào Xong.

Theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản

Nếu sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản để theo dõi các lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý, bạn phải chọn mô hình phân bổ trong tài khoản người quản lý.

Mô hình phân bổ trong các cột báo cáo

Khi thay đổi chế độ cài đặt "Mô hình phân bổ" cho một hành động chuyển đổi, bạn chỉ thay đổi phương pháp tính số lượt chuyển đổi trong cột "Lượt chuyển đổi" và "Tất cả lượt chuyển đổi" từ thời điểm đó trở đi. Nếu muốn xem dữ liệu chuyển đổi trước đây của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi áp dụng mô hình phân bổ vừa chọn, bạn có thể thêm cột "mô hình hiện tại" (nằm trong mục "Phân bổ" của trình đơn "Cột"):

 • Lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Chi phí/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Tỷ lệ chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi/chi phí (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi/lượt nhấp (mô hình hiện tại)
 • Giá trị/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)

Các cột này có thể hữu ích nếu bạn vừa mới thay đổi mô hình phân bổ và muốn biết mức độ ảnh hưởng của mô hình đó đối với dữ liệu chuyển đổi. Bạn có thể so sánh các cột này với các cột theo dõi lượt chuyển đổi thông thường để xem sự thay đổi của dữ liệu nếu áp dụng mô hình phân bổ mà bạn vừa chọn.

Giống như cột "Lượt chuyển đổi" thông thường, các cột này sẽ không chứa bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà bạn không đánh dấu là hành động chuyển đổi chính. Tuy nhiên, các lượt chuyển đổi thiết bị chéo đều được đưa vào theo mặc định.

Xin lưu ý rằng các cột này chứa dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi mô hình phân bổ mà bạn chọn, chẳng hạn như dữ liệu từ các chiến dịch trên Mạng Hiển thị đang sử dụng mô hình thanh toán trả tiền cho lượt chuyển đổi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false