O sličnim ključnim riječima na Google Ads računu

Vaši oglasi ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za prikazivanje kada se jedna od vaših ključnih riječi podudara s korisnikovim pojmom za pretraživanje na Googleu ili na web-lokacijama partnera na pretraživačkoj mreži.

No moguće je da na jednom računu imate više ključnih riječi koje su slične ili im se značenja preklapaju i da se sve podudaraju s određenim pojmom za pretraživanje. Na primjer, možda imate ključne riječi "tečaj za vodoinstalatere" i "tečaj za obuku vodoinstalatera" u istoj grupi oglasa te bi se oba izraza mogla podudarati s pojmom za pretraživanje "tečaj za obuku za vodoinstalatere". Samo jedna od navedenih ključnih riječi može pokrenuti prikazivanje oglasa za taj pojam za pretraživanje.

U ovom se članku objašnjava što se događa kada vaš račun ima više ključnih riječi koje se mogu podudarati s istim pojmom za pretraživanje iz pojedinačne grupe oglasa ili iz različitih grupa oglasa na istom računu.

Napomena: ako više ključnih riječi s istog računa ispunjava kriterije prihvatljivosti za podudaranje s istim pojmom za pretraživanje, one se međusobno ne nadmeću na dražbi. Skup preferencija navedenih u nastavku određuje koja će se ključna riječ koristiti za uključivanje oglasa u dražbu. Nakon što se oglas uključi u dražbu, uspoređuje se s oglasima drugih oglašivača, a vaša cijena po kliku najniži je iznos potreban da biste prešli prag za rang oglasa i nadmašili rang oglasa prvog sljedećeg konkurenta (ako postoji).

Kako se bira ključna riječ

Ako vaš račun sadrži nekoliko ključnih riječi koje bi se mogle podudarati s pojmom za pretraživanje, za određivanje ključne riječi na temelju koje će se oglas uključiti u dražbu koriste se preferencije navedene u nastavku.

1. Ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje

Ako imate ključnu riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati za pokretanje oglasa. To se događa čak i ako na računu postoje druge ključne riječi slične pojmu za pretraživanje.

Na primjer, recimo da je pojam za pretraživanje tečaj za vodoinstalatere, a vaš račun sadrži ključne riječi s točnim podudaranjem [tečaj za vodoinstalatere] i [tečaj za obuku vodoinstalatera], kao i ključnu riječ s podudaranjem fraze "tečaj za vodoinstalatere". U ovom primjeru preferira se ključna riječ s točnim podudaranjem [tečaj za vodoinstalatere] jer se točno podudara i identična je pojmu za pretraživanje tečaj za vodoinstalatere.

2. Ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje

Ako je ključna riječ s točnim podudaranjem na računu jednaka pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati. Pravopisno ispravljeni pojmovi za pretraživanje obično se mogu prepoznati ako stranica rezultata Google pretraživanja nudi opciju "Prikazuju se rezultati za" s ispravljenim pojmom.

Napomena: čak i ako vaš račun uključuje ključne riječi sa širokim podudaranjem i podudaranjem fraze koje su identične pogrešno napisanom pojmu za pretraživanje, u ovom će se slučaju i dalje preferirati ključna riječ s točnim podudaranjem.
Na primjer, ako je pojam za pretraživanje vodoimstalateri, a vaš račun uključuje ključnu riječ s točnim podudaranjem [vodoinstalateri] i ključnu riječ sa širokim podudaranjem vodoimstalateri, preferirat će se ključna riječ s točnim podudaranjem premda postoji ključna riječ sa širokim podudaranjem koja se točno podudara s upitom.

3. Ključna riječ s podudaranjem fraze ili sa širokim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje

Ako imate ključnu riječ bez točnog podudaranja koja je identična pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati za pokretanje oglasa. To se događa čak i ako na računu postoje druge ključne riječi slične pojmu za pretraživanje. Ako za istu ključnu riječ dođe i do podudaranja fraze i do širokog podudaranje, upotrijebit ćemo ključnu riječ s najvišim rangom oglasa.

Na primjer, pretpostavimo da je pojam za pretraživanje tečaj za vodoinstalatera, a vaš račun sadrži ključnu riječ s točnim podudaranjem [tečaj za obuku vodoinstalatera], kao i ključnu riječ s podudaranjem fraze "tečaj za vodoinstalatere", ali ne sadrži ključnu riječ s točnim podudaranjem [tečaj za vodoinstalatere]. U ovom primjeru preferira se ključna riječ s podudaranjem fraze "tečaj za vodoinstalatere" jer je identična pojmu za pretraživanje tečaj za vodoinstalatere, a ne postoji ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje ili pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje.

4. Ključna riječ s podudaranjem fraze ili širokim podudaranjem koja je identična pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje

Ako imate ključnu riječ bez točnog podudaranja koja je identična pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati za pokretanje oglasa. To se događa čak i ako na računu postoje druge ključne riječi slične pojmu za pretraživanje. Ako za istu ključnu riječ dođe i do podudaranja fraze i do širokog podudaranje, upotrijebit ćemo ključnu riječ s najvišim rangom oglasa.

Na primjer, recimo da je pojam za pretraživanje tečaj za vodoimstalatere, a vaš račun sadrži ključnu riječ s točnim podudaranjem [tečaj za obuku vodoinstalatera], kao i ključnu riječ sa širokim podudaranjem tečaj za vodoinstalatere, ali ne sadrži ključne riječi s točnim podudaranjem [tečaj za vodoimstalatere] ili [tečaj za vodoinstalatere]. U ovom primjeru preferira se ključna riječ sa širokim podudaranjem tečaj za vodoinstalatere jer je identična pravopisno ispravljenoj verziji pojma za pretraživanje tečaj za vodoimstalatere. U tom slučaju ne postoji ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje ili njegovoj pravopisno ispravljenoj verziji, a ne postoji druga ključna riječ koja je identična pojmu za pretraživanje.

5. Ključna riječ s najboljom kombinacijom relevantnosti i ranga oglasa

Ako imate više ključnih riječi koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za podudaranje, a nijedna nije identična, oglas će pokrenuti najrelevantnija ključna riječ. Ranije, kada ste imali više ključnih riječi koje su ispunjavale kriterije prihvatljivosti za podudaranje, a nijedna nije bila identična pretraživanju, rang oglasa određivao je koja će se ključna riječ poslužiti. Pri određivanju odabira ključne riječi sada, osim ranga oglasa, uzimamo u obzir i signale relevantnosti. Relevantnost se određuje utvrđivanjem značenja pojma za pretraživanje, značenja svih ključnih riječi u grupi oglasa i odredišnih stranica unutar grupe oglasa. Evo kako to funkcionira:

Ključne riječi koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti Kako se odabiru ključne riječi
Više od jedne ključne riječi sa širokim podudaranjem U obzir će se uzeti samo relevantne ključne riječi sa širokim podudaranjem iz najrelevantnijih grupa oglasa. Rang oglasa tada postaje temelj odluke koja će se ključna riječ odabrati iz ovog uskog skupa ključnih riječi sa širokim podudaranjem čija je relevantnost slična.
Jedna ključna riječ sa širokim podudaranjem i jedna ključna riječ s točnim podudaranjem / podudaranjem fraze

Ako imate ključne riječi s točnim podudaranjem ili podudaranjem fraze koje se smatraju relevantnijima od ključnih riječi sa širokim podudaranjem, odabrat će se ključna riječ s točnim podudaranjem ili podudaranjem fraze.

Čak i ako imate ključne riječi s točnim podudaranjem ili podudaranjem fraze koje se smatraju sličnima ili manje relevantnima od ključnih riječi sa širokim podudaranjem, još uvijek postoji mogućnost da se odabere ključna riječ s točnim podudaranjem ili podudaranjem fraze ako ima viši rang oglasa.

Pretpostavimo da netko traži "brza dostava sushija u blizini" i da imate ključnu riječ s podudaranjem fraze "brza dostava sushija" i ključnu riječ sa širokim podudaranjem dostava hrane. U ovom slučaju odabrat će se ključna riječ s podudaranjem fraze jer je relevantnija, čak i ako ima niži rang oglasa od ključne riječi sa širokim podudaranjem.

Više od jedne ključne riječi s točnim podudaranjem / podudaranjem fraze Ako kriterije prihvatljivosti ispunjava više ključnih riječi s točnim podudaranjem i/ili podudaranjem fraze, a nijedna ključna riječ sa širokim podudaranjem, odabrat će se ključna riječ s višim rangom oglasa.

Iznimke od preferencija

Kampanja je ograničena proračunom

Dnevni proračun vaše kampanje može utjecati na to hoće li se prethodno navedene preferencije primjenjivati. Ako je ključna riječ dio kampanje ograničene proračunom, što znači da proračun kampanje nije dovoljno visok da bi prikupio sav mogući promet, ključna riječ neće moći aktivirati oglas u svim slučajevima u kojima bi to inače mogla. Tako se sprječava veliko prekoračenje proračuna kampanje. Saznajte više o tome kako možete izbjeći potrošnju cijelog prosječnog dnevnog proračuna

Recimo da su nazivi vaših kampanja Začepljeni umivaonici i Pokvaren grijač vode. Kampanja Začepljeni umivaonici sadrži ključnu riječ s točnim podudaranjem vodoinstalater, a kampanja Pokvaren grijač vode ključnu riječ sa širokim podudaranjem vodoinstalater.

Ako je sve ostalo jednako, ključna riječ s točnim podudaranjem u kampanji Začepljeni umivaonici pokrenut će prikazivanje oglasa kada netko bude pretraživao pojam vodoinstalater jer ima više preferencije. Međutim, ako je kampanja Začepljeni umivaonici ograničena proračunom, ključna riječ s točnim podudaranjem u toj kampanji ponekad neće moći pokrenuti prikazivanje oglasa. To znači da bi umjesto nje prikazivanje oglasa mogla pokrenuti ključna riječ sa širokim podudaranjem u kampanji Pokvaren grijač vode.

Jedna od vaših ključnih riječi ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za pokretanje prikazivanja oglasa

U nekim slučajevima prethodno navedene preferencije nisu primjenjive jer ključna riječ ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za pokretanje oglasa. Razlozi za to mogu biti:

  • Ključna riječ ima nizak status opsega pretraživanja. Takav status imaju ključne riječi s vrlo malom ili nikakvom poviješću pretraživanja na Googleu. Ključne riječi s tim statusom privremeno su neaktivne i ne pokreću oglase. Stoga, ako vaša ključna riječ ima mali opseg pretraživanja, primijetit ćete da prikazivanje oglasa za podudarni pojam za pretraživanje pokreće neka druga ključna riječ, čak i ako je na osnovu prethodno navedenih preferencija prikazivanje tog oglasa trebala pokrenuti upravo vaša ključna riječ s malim opsegom pretraživanja.
  • Neki oglasi i/ili odredišne stranice za pripadnu grupu oglasa nisu odobreni.
  • Nisu zadovoljeni svi uvjeti ciljanja kampanje ili grupe oglasa. Na primjer, ako grupa oglasa s ključnom riječi koja ispunjava kriterije prihvatljivosti cilja određenu lokaciju, a korisnikov pojam za pretraživanje koji se podudara s tom ključnom riječi nije povezan s tom lokacijom, ta se ključna riječ neće moći poslužiti.

Ključne riječi i dinamični oglasi za pretraživačku mrežu

U kontekstu preferencije odabira dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ekvivalentni su ključnim riječima bez točnog podudaranja s pojmom za pretraživanje ili s pravopisno ispravljenim pojmom za pretraživanje. To znači da se, ako se ključna riječ ne preferira na temelju prethodno navedenih pravila, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu odabiru na temelju najvišeg ranga oglasa u odnosu na druge ključne riječi na računu. Na preferencije se primjenjuju iste iznimke. Saznajte više o dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false