Vylučujúce kľúčové slová

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Campaigns Icon v navigačnej ponuke vľavo.

Vylučujúce kľúčové slová umožňujú vylúčiť hľadané výrazy z kampaní a pomáhajú vám zamerať sa len na kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov. Lepšie zacielenie vám umožňuje zobrazovať reklamu používateľom, ktorí sa zaujímajú o to, čo ponúkate, a zvýšiť návratnosť investícií.

V tomto článku sa dozviete, ako fungujú vylučujúce kľúčové slová a v akých prípadoch môžu byť užitočné. Ako pridať do kampaní vylučujúce kľúčové slová

Ako to funguje

Jedným z predpokladov vysoko zacielenej kampane je vylúčiť to, na čo ju zacieliť nechcete.

Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov pre kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaigns) sa zamerajte na hľadané výrazy, ktoré sú podobné vašim kľúčovým slovám, ale používajú ich zákazníci hľadajúci odlišný výrobok. Ak napríklad vlastníte očnú optiku a predávate okuliare, môžete pridať vylučujúce kľúčové slová pre hľadané výrazy, ako sú „potápačské okuliare“ a „lyžiarske okuliare“.

Vylučujúce kľúčové slová sa nepriraďujú k príbuzným variantom ani iným rozšíreniam. Ak napríklad vylúčite kľúčové slovo „kvety“ priradené voľnou zhodou, reklamy sa nebudú môcť zobraziť, keď používateľ vyhľadá „červené kvety“, no budú sa môcť zobraziť, keď vyhľadá „červený kvet“.

Ak používate obsahové kampane (ang. display campaigns) alebo videokampane (ang. video campaigns), vylučujúce kľúčové slová vám pomôžu vyhnúť sa zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá. Majte však na pamäti, že v prípade obsahových kampaní a videokampaní fungujú vylučujúce kľúčové slová inak než v kampaniach vo vyhľadávaní. Niektoré miesta, kde sa zobrazujú vaše reklamy, môžu v závislosti od ostatných kľúčových slov v reklamnej skupine občas obsahovať aj vylúčené výrazy. V prípade obsahových reklám a videoreklám sa berie do úvahy maximálne 1 000 vylučujúcich kľúčových slov na úrovni účtu.

Vylučujúce kľúčové slová na úrovni účtu


Keď vytvoríte zoznam vylučujúcich kľúčových slov na úrovni účtu, automaticky sa použije vo všetkých vhodných vyhľadávaniach a nákupnom inventári v relevantných typoch kampaní. Vďaka tomu môžete vytvoriť jeden globálny zoznam na úrovni účtu, ktorý bude používať vylučujúce kľúčové slová pre všetky vyhľadávania a nákupný inventár vo vašom účte. Ďalšie informácie o vylučujúcich kľúčových slovách na úrovni účtu

Typy vylučujúcich kľúčových slov

V kampaniach vo vyhľadávaní môžete použiť vylučujúce kľúčové slová priradené voľnou, frázovou alebo presnou zhodou. Tieto typy vylučujúcej zhody však fungujú inak než ich nevylučujúce náprotivky. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že ak ich chcete vylúčiť, musíte pridať aj synonymá, tvary v jednotnom a množnom čísle, chybne napísané slová a ďalšie príbuzné varianty.

V prípade obsahových kampaní bude skupina vylučujúcich kľúčových slov vylúčená ako presná téma. Aj keď sa na danej stránke konkrétne kľúčové slová alebo výrazy neobjavia explicitne, reklamy sa na nej zobrazovať nebudú, pretože téma príslušného obsahu veľmi úzko súvisí s vylúčenou skupinou vylučujúcich kľúčových slov.

Napríklad skupina vylučujúcich kľúčových slov ako „dámske nohavice“ zablokuje ponuky na stránke s dámskymi džínsami, aj keď sa na nej konkrétny výraz „dámske nohavice“ neobjavuje. Vo všeobecnosti to však neplatí pre iné druhy dámskeho spodného odevu (napríklad sukne) alebo pánske nohavice. Odlišný prístup sa uplatňuje v prípade nevylučujúceho kľúčového slova. Napríklad výraz topánky by patril aj do všeobecnejšej kategórie, ako je obuv.

Vylučujúca voľná zhoda

Tento typ je pre vylučujúce kľúčové slová predvolený. V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených voľnou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich všetky výrazy vylučujúceho kľúčového slova, a to bez ohľadu na poradie jednotlivých výrazov. V prípade, že vyhľadávanie obsahuje iba niektoré z výrazov kľúčového slova, vaša reklama sa môže zobraziť.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené voľnou zhodou: bežecká obuv

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká No
bežecká obuv No

Vylučujúca frázová zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených frázovou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich presné výrazy kľúčových slov v rovnakom poradí. Vyhľadávanie môže zahŕňať ďalšie slová, no ak budú vo vyhľadávaní zahrnuté všetky výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí, reklama sa nezobrazí. Vyhľadávanie môže zahŕňať aj ďalšie znaky v slove. Reklama sa dokonca zobrazí, aj keď zvyšné výrazy kľúčového slova budú zahrnuté do vyhľadávania v rovnakom poradí.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené frázovou zhodou: bežecká obuv

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

Vylučujúca presná zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených presnou zhodou sa vaša reklama nezobrazí pri vyhľadávaniach obsahujúcich presné výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí a bez ďalších slov. Vaša reklama sa môže zobrazovať pre vyhľadávania obsahujúce výrazy kľúčového slova s ďalšími slovami.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené presnou zhodou: bežecká obuv

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv Yes
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

Symboly vo vylučujúcich kľúčových slovách

Vo vylučujúcich kľúčových slovách môžete použiť tri symboly: &, dĺžne (á) a hviezdičky (*). Vylučujúce kľúčové slová s dĺžňami a bez nich sa považujú za odlišné vylučujúce kľúčové slová, napríklad dom a dóm. Podobne aj „ponožky & obuv“ je iné kľúčové slovo ako „ponožky a obuv“.

Uvádzame niektoré zo symbolov, ktoré systém nerozoznáva:

  • Ignorované symboly: k vylučujúcim kľúčovým slovám môžete pridať bodky (.), no budú sa ignorovať. To znamená, že napríklad kľúčové slová Zvolenská ul. a Zvolenská ul sa považujú za identické vylučujúce kľúčové slová. Ak pridáte k vylučujúcim kľúčovým slovám znamienko plus (+), zvyčajne sa budú ignorovať (napríklad modré+auto). V niektorých prípadoch sa však znamienko plus na konci slova ignorovať nebude (napríklad C++).
  • Neplatné symboly: ak pridáte vylučujúce kľúčové slová obsahujúce určité symboly, zobrazí sa chybové hlásenie. Tu sú niektoré zo symbolov, ktoré nemôžete použiť vo vylučujúcich kľúčových slovách: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Webové a vyhľadávacie operátory: z vylučujúcich kľúčových slov odstránime operátor „site:“. Znamená to, že ak pridáte vylučujúce kľúčové slovo [site:www.example.com horká čokoláda], bude sa považovať za rovnaké ako [horká čokoláda]. Operátory vyhľadávania sa budú takisto ignorovať. Ak k vylučujúcemu kľúčovému slovu horká čokoláda pridáte napríklad operátor vyhľadávania „OR“, t. j. OR horká čokoláda, príkaz „OR“ sa bude ignorovať a za vylučujúce kľúčové slovo sa bude považovať iba horká čokoláda.
  • Iné vyhľadávacie operátory: ak pridáte pred kľúčové slovo operátor mínus (−), dané kľúčové slovo sa bude pri vyhľadávaní zhôd vylučujúcich kľúčových slov ignorovať. Ak máte napríklad vylučujúce kľúčové slovo „horká −čokoláda“, bude sa považovať za rovnaké ako samotné slovo „horká“.

Dôležité

  • Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov postupujte opatrne. Ak používate príliš veľa vylučujúcich kľúčových slov, reklamami možno oslovíte menej zákazníkov.
  • Vylučujúce kľúčové slová sa nepriraďujú k príbuzným variantom, preto sa reklama môže zobraziť v prípade vyhľadávaní alebo stránok obsahujúcich príbuzné varianty výrazov vylučujúceho kľúčového slova.
  • Keď niekto vyhľadá slovné spojenie pozostávajúce z viac než 16 slov a vaše vylučujúce kľúčové slovo nasleduje po 16. slove, reklama sa aj tak môže zobraziť. Ak napríklad máte vylučujúce kľúčové slovo „zľavnené“, vaša reklama sa môže zobraziť, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistej izbe v hoteli alebo v menšom penzióne v Bratislave s výhľadom na Dunaj zľavnené“, pretože vaše vylučujúce kľúčové slovo sa v tomto výraze nachádza na 17. mieste. Vašu reklamu však nezobrazíme, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistej izbe v hoteli alebo menšom penzióne v Bratislave s výhľadom na Dunaj zľavnené“, pretože vaše vylučujúce kľúčové slovo je v tomto výraze na 16. mieste.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18427442631324108089
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true