Giới thiệu trạng thái nhóm quảng cáo

Trạng thái nhóm quảng cáo cho biết nhóm quảng cáo của bạn có đang hoạt động hay không.

Trạng thái nhóm quảng cáo khác với trạng thái của chiến dịch, quảng cáotừ khóa, mặc dù các trạng thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch và mỗi chiến dịch có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo bao gồm các quảng cáo và từ khóa.

Ngoài phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa, nhóm quảng cáo cũng có thể bao gồm Các phương pháp nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như nhắm mục tiêu sử dụng thông tin nhân khẩu học hoặc danh sách tiếp thị lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các nhóm quảng cáo sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa.

Cấu trúc nhóm quảng cáo

Chiến dịch

Chiến dịch

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Cấu trúc này có nghĩa là những thay đổi trạng thái ở cấp chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa trong chiến dịch đó. Thay đổi trạng thái ở cấp nhóm quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó, v.v...

Ví dụ: nếu bạn tạm dừng chiến dịch, thì nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ kế thừa cùng một trạng thái bị tạm dừng (quảng cáo và từ khóa cũng vậy). Tuy nhiên, nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch chứa nhiều nhóm quảng cáo, thì nhóm quảng cáo đó sẽ bị tạm dừng (cùng với quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó), trong khi các nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa còn lại trong chiến dịch sẽ vẫn được bật. Tìm hiểu thêm về Trạng thái chiến dịch.

Mẹo

Quảng cáo của bạn không chạy? Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

  • Bạn đã hủy kích hoạt nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch "gốc" của nhóm quảng cáo bằng cách tạm dừng hoặc loại bỏ nhóm quảng cáo
  • Bạn đã hết tiền
  • Bạn chưa lập lịch để quảng cáo chạy

Tìm hiểu thêm về Lý do bạn có thể không nhìn thấy quảng cáo của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố