Всичко за инструмента за проверка на преки връзки

Инструментът за проверка на преки връзки дава възможност да проверявате преки връзки за цялото си приложение за Android, конкретна връзка към приложението или персонализирана схема в него. С помощта на инструмента можете да преглеждате, изпращате и изтегляте подробен отчет, съдържащ всички проверки на връзката, извършени от инструмента, и информация как да коригирате пропуснатите конфигурации. Научете повече за преките връзки

За да отворите инструмента за проверка на преки връзки:

 1. В Google Ads кликнете върху Инструменти.
 2. Намерете „Център за рекламиране на приложения“ под „Планиране“.
 3. В менюто ще видите инструмента за проверка на преки връзки.

Как да използвате инструмента за проверка на преки връзки

Преките връзки са много полезни за Вас и потребителите Ви — те осигуряват по-добра практическа работа на потребителите, по-висок процент на запазване и нови възможности за ангажиране на потребителите и увеличаване на трафика към приложението Ви.

Използвайте инструмента за проверка на преки връзки, за да:

 • Потвърдите цялото си мобилно приложение или конкретна връзка.
 • Разберете какви корекции трябва да направите, така че всичките Ви връзки да са конфигурирани правилно.
 • Изтеглите или изпратите отчета за по-лесно документиране и споделяне с подходящите заинтересовани страни в организацията Ви.
 • Направите необходимите промени в приложението и уебсайта си.

Потвърждаване на цялото приложение или конкретна връзка

С помощта на инструмента можете да проверите цялото си приложение, да получите пълен отчет за всички връзки в манифеста, както и дали всяка връзка е конфигурирана правилно. Друга възможност е да изберете да потвърдите конкретна връзка, за да се уверите, че е използваема и функционира според очакванията.

Проверка на приложение

За да проверите всички преки връзки в приложението си:

 1. Изберете приложението си от инструмента за избор на приложения.
 2. Изберете опцията Проверка на всички връзки от падащото меню.
 3. Изберете Проверка.

След като го направите, се сканират всички преки връзки, намерени в приложението Ви, и за всяка връзка се извършват подходящите проверки.

Общ отчет и функция за изтегляне

Ще видите колко от връзките няма да работят и проверената версия на приложението. Можете също да кликнете върху бутона за пълен отчет, за да изтеглите или изпратите отчета до други заинтересовани страни в организацията си.

Подробна таблица за потвърждаване на приложения

Забележка: Ако всички връзки са валидни, ще се показва списък с всички валидни връзки.

След като извършим проверка, ще видите до три раздела в таблицата за проверка.

Раздел с неуспешни резултати от проверките на уебсайтове:

 • Този раздел се основава на домейни, тъй като един домейн може да бъде свързан с няколко приложения, и обратно.
 • В таблицата ще видите списъка с домейни с неуспешни резултати от проверките на уебсайтове и колко са неуспешните проверки на уебсайтове за всеки домейн.
 • Ако кликнете върху „Преглед на подробностите“, можете да видите всички проверки, извършени в този домейн, кои проверки са били успешни и кои — не, и какво трябва да направите, за да коригирате всяка неуспешна проверка.
 • На същата страница „Преглед на подробностите“ можете да кликнете върху раздела „Връзки към домейна“, за да видите всички връзки, свързани с този домейн.

Забележка : Ако проверката на уебсайта на един или повече домейна в приложението е неуспешна, връзките към приложението няма да работят според очакванията. При кликване върху тези връзки приложението пак може да се отваря, но ще се показва диалоговият прозорец, който дава възможност на потребителя да избере с кое приложение да се отвори връзката.

Раздел с връзки с неуспешни резултати от проверките на приложението:

 • В таблицата можете да видите списъка с връзки с неуспешна проверка за всяка връзка и дали връзката е потвърдена като връзка към приложение или персонализирана схема на URL адреса, и колко от проверките на приложението са неуспешни.
 • Можете да кликнете върху „Преглед на подробностите“, за да видите подробен изглед на всички извършени проверки, кои са преминали успешно и кои – не, както и как да коригирате неуспешните.
За всяка проверка на връзка, различна от персонализирана схема на URL адреса, се изисква различна настройка.

Раздел „Валидни връзки“:

 • В таблицата можете да видите списъка с връзки с неуспешна проверка за дадена връзка и дали връзката е потвърдена като връзка към приложение или персонализирана схема на URL адреса.
 • Можете да кликнете върху „Преглед на отчета за връзката“, за да видите визуализация (ако е налице) и QR код за целевата страница, към която води тази пряка връзка в приложението, както и на всички свързани проверки, които сме извършили за тази връзка.

Филтриране

За да определяте по-лесно приоритета на данните, можете да филтрирате домейните и връзките в таблиците въз основа на броя или типа на проверките с неуспешни резултати.

Потвърждаване на конкретна връзка

За да потвърдите конкретна връзка:

 1. Изберете приложението си от инструмента за избор на приложения.
 2. Изберете опцията Потвърждаване на пряка връзка от падащото меню.
 3. Въведете връзката, която искате да потвърдите.
 4. Кликнете върху Потвърждаване.

След като кликнете върху „Потвърждаване“, ще бъдат извършени подходящите проверки на връзката.

Резултати от потвърждаването

След потвърждаването ще видите проверките на връзката, извършени с помощта на инструмента, броя успешни и неуспешни проверки, дали връзката е потвърдена като връзка към приложение или персонализирана схема на URL адреса, и потвърдената версия на приложението. Важно е да се отбележи, че за всяка проверка на връзка, различна от персонализирана схема на URL адреса, се изисква различна настройка.

Можете също да кликнете върху бутона за пълен отчет, за да изтеглите или изпратите отчета до други заинтересовани страни в организацията си.

Ако пряката връзка не е конфигурирана правилно, ще видите списъка с приложения и/или уебсайтове, които сме проверили, кои проверки са били успешни и кои — не, и как да коригирате неуспешните.

Ако връзката, която сте потвърдили, е валидна, ще видите визуализация (ако е налице), код за бърза реакция за целевата страница, към която води пряката връзка в приложението, както и всички сходни проверки, извършени от инструмента за тази връзка. Визуализацията на пряка връзка обаче може невинаги да отразява точно съдържанието на приложението, особено ако достъпът до приложението е ограничен (например ако изисква вход в профил или трябва да бъде достъпен от конкретно местоположение). Затова използвайте QR кода, за да тествате пряката връзка на собственото си устройство.

Начин на работа на инструмента за проверка на преки връзки

Типове проверки на преки връзки

Инструментът проверява два типа преки връзки: връзки към приложението и персонализирана схема на URL адреса.

 • Всяка връзка с HTTP или HTTPS схема се потвърждава като връзка към приложение.
 • Връзки към приложението с неуспешна проверка на един или повече уебсайтове, но с успешна проверка на приложението (освен проверка за потвърждаване от системата на Android) може да продължат да отварят приложението, но да отварят уточняващ диалогов прозорец, който дава възможност на потребителя да избере едно от няколко приложения (включително Вашето), които могат да обработят дадения URL адрес. Това също така създава повече затруднения в пътя на потребителите, затова е силно препоръчително да коригирате всички връзки към приложението, за да отвеждате безпроблемно потребителите директно в приложението си.

Проверка на връзка към приложение

За да внедрите връзки към приложението, трябва да направите промени както в приложението, така и в уебсайта си.

 • Първо, в манифеста на приложението трябва да създадете филтри и да конфигурирате приложението си да използва данни от намеренията, за да изпраща потребителите към подходящото съдържание в приложението Ви.
 • Второ, трябва да добавите потвърждение за преките връзки, като публикувате .JSON файл с Digital Asset Links на уебсайтовете си, за да потвърдите собствеността. След това трябва да конфигурирате приложението си да изисква потвърждаване на връзките към приложението. Научете повече за внедряването на връзки към приложението

За да потвърдим връзката към приложението, извършваме следния набор от проверки на приложението и уебсайта.

Проверка на персонализирана схема на URL адреса

За да внедрите персонализирани схеми за URL адреса, трябва само да направите промени в приложението си. По-конкретно, трябва да създадете филтри в манифеста на приложението и да конфигурирате приложението да използва данни от намеренията, за да изпраща потребителите към подходящото съдържание в приложението Ви. Научете повече за внедряването на персонализирани схеми за URL адреса

За потвърждаване на персонализираната схема на URL адреса извършваме следния набор от проверки на приложението.

Тип проверки, извършвани от инструмента

Въз основа на типа на връзката инструментът извършва проверки на приложението и/или уебсайта Ви.

Проверки на приложението

Маркер <data>

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за маркер <data>, който включва атрибута android:scheme. Маркерът <data> осигурява възможност за приложението да отваря URL адреса.

Как да коригирате тази проверка?

Уверете се, че следните елементи съществуват в манифеста на приложението:

 • Маркер <data>, който включва атрибутите android:scheme и android:host (незадължително) към филтъра за намерение за този URL адрес.
 • „/“ в началото на атрибута android:path в маркера <data>. Атрибутът може да бъде също android:pathPrefix или android:pathPattern.

Разгледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Атрибут ACTION_VIEW

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за атрибут за действие чрез намерение ACTION_VIEW, който осигурява достъпност на URL-адреса от Google Търсене.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете атрибут за действие чрез намерение ACTION_VIEW към филтъра за намерение в манифеста на приложението си.

Разгледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Атрибут за категория DEFAULT

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за категория DEFAULT като атрибут, която осигурява възможност за достъп до приложението от уеб браузъри.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете категория DEFAULT като атрибут към филтъра за намерение в манифеста на приложението си.

Разгледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Атрибут за категория BROWSABLE

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за категория BROWSABLE като атрибут, която се изисква за отваряне на приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете категория BROWSABLE като атрибут към филтъра за намерение в манифеста на приложението си.

Разгледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Потвърждаване от системата на Android

Имайте предвид, че тази проверка се извършва само за потвърждаване на връзки към приложението

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за файл .JSON за Digital Asset Link в домейна на уебсайта на приложението, който се използва от системата на Android за потвърждаване на приложението. Тази проверка също така потвърждава собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете атрибут android:autoVerify=”true” към филтъра за намерение в манифеста на приложението си.

Разгледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

URL адрес без пренасочване

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява за URL адреси за пренасочване, които не се поддържат от Google Ads. Пряката Ви връзка трябва да отвежда потребителите директно в приложението. Не може да ги пренасочва към външни сървъри или преки връзки на трети страни.

Как да коригирате тази проверка?

Заменете URL адреса си с такъв, който отвежда потребителите директно в приложението.

Проверки на уебсайтове

Атрибутът android:host е образуван правилно

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява дали атрибутът android:host има валиден образец на URL адрес на домейна.

Как да коригирате тази проверка?

Уверете се, че хостът е правилно образуван уеб адрес, като например google.bg или www.google.bg.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Проверката на файла .JSON за Digital Asset Links бе неуспешна

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява уебсайта Ви за файл .JSON за Digital Asset Links, който се използва за потвърждаване на собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете файл .JSON за Digital Asset Links за всички домейни с неуспешна проверка на уебсайт в следното местоположение:

https://[domain.name]/.well-known/assetlinks.json

Също така проверете дали файлът е достъпен от роботи и дали файлът Ви robots.txt разрешава обхождане.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Домейн без пренасочване

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява дали домейнът Ви е достъпен без пренасочвания. За да се потвърди собствеността върху приложението, домейнът трябва да е достъпен директно.

Как да коригирате тази проверка?

Домейнът Ви трябва да е достъпен без пренасочвания за домейни на уебсайтове с неуспешни проверки.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Достъпност през HTTPS

Какво означава тази проверка?

Този тест се опитва да осъществи достъп до файла Ви .JSON за Digital Asset Links през HTTPS връзка. Файлът трябва да е достъпен за потвърждаване на собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Уверете се, че файлът Ви .JSON за Digital Asset Links е достъпен през HTTPS връзка за всички неуспешни домейни на уебсайтове (дори ако филтърът за намерение на приложението декларира HTTPS като схемата за данни).

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Тип съдържание във файла .JSON

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява файла Ви .JSON за Digital Asset Links за потвърждаване на типа съдържание, което определя формата на файла .JSON. Това позволява на мобилното устройство да потвърди собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Уверете се, че content-type е application/json за всички неуспешни домейни на уебсайтове.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Име на пакета

Какво означава тази проверка?

Тестът проверява файла Ви .JSON за Digital Asset Links за потвърждаване на името на пакета, което се използва от мобилното устройство за потвърждаване на собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Уверете се, че файлът Ви .JSON за Digital Asset Links декларира правилното име на пакета с пространство от имена „android_app“ за всички неуспешни домейни на уебсайтове. Също така проверете дали приложението е налице в Google Play Магазин.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Проверка за отпечатък

Какво означава тази проверка?

Този тест проверява дали файлът Ви .JSON за Digital Asset Links прилага алгоритъм SHA256 за потвърждаване чрез отпечатък, което се използва от мобилното устройство за потвърждаване на собствеността върху приложението.

Как да коригирате тази проверка?

Добавете sha256_cert_fingerprints към файла .JSON за Digital Asset Links за всички неуспешни домейни на уебсайтове. Ако отпечатъкът вече е добавен, проверете дали е правилен и дали за него е декларирано пространство от имена „android_app“.

Прегледайте официалното ръководство за програмисти за Android.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false