Dodatočné zmluvné podmienky služby Moja firma na Googli

Dátum poslednej zmeny: 23. august 2021

Ak chcete používať službu Moja firma na Googli alebo akúkoľvek službu pre firmy nárokované v službe Moja firma na Googli („Služby Moja firma na Googli“), musíte prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Moja firma na Googli („Dodatočné zmluvné podmienky služby Moja firma na Googli“).

Oba tieto dokumenty si pozorne prečítajte. Tieto dokumenty sa spoločne označujú ako „Zmluvné podmienky“. Stanovujú, čo od nás môžete očakávať pri používaní Služieb Moja firma na Googli a čo očakávame my od vás.

Ak sú tieto Dodatočné zmluvné podmienky služby Moja firma na Googli v rozpore so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, Služby Moja firma na Googli sa budú riadiť týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami Služieb Moja firma na Googli.

Čo od vás očakávame

Nesiete zodpovednosť za subjekt uvedený vo svojom firemnom profile. Znamená to, že okrem základných pravidiel správania v zmluvných podmienkach spoločnosti Google musíte pri používaní Služieb Moja firma na Googli:

  • dodržiavať príslušné právne predpisy a odvetvové osvedčené postupy pri prevádzke a propagácii svojho subjektu vrátane získania všetkých príslušných licencií a povolení;
  • zaistiť správnosť, aktuálnosť a úplnosť svojho obsahu;
  • poskytnúť všetky požadované vylúčenia zodpovednosti, upozornenia a oznámenia (alebo ak sa spoliehate na akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou Google, zabezpečte, aby boli pre váš subjekt postačujúce);
  • dodržiavať tieto pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Služby Moja firma na Googli.

Prístup k vášmu obsahu

K svojmu obsahu v Službách Moja firma na Googli budete mať prístup v súlade s funkciami uvedenými v tomto článku. Kedykoľvek si môžete stiahnuť kópiu svojho obsahu.

Odporúčame vám prečítať si naše pravidlá ochrany súkromia, aj keď nie sú súčasťou týchto Zmluvných podmienok. Dozviete sa v nich viac o tom, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje informácie.

Vzťah

Musíte byť vlastníkom subjektu uvedeného vo svojom firemnom profile („Firemný profil“) alebo splnomocneným zástupcom, ktorý môže v mene tohto subjektu zaviazať iné osoby.

Zaviazanie iných osôb

Akýchkoľvek používateľov, ktorí spravujú váš Firemný profil alebo sa následne stanú jeho vlastníkmi, musíte zaviazať, aby dodržiavali tieto Zmluvné podmienky, skôr než im udelíte roly správcov alebo vlastníkov.

Zmeny Zmluvných podmienok

Ak dôjde k podstatnej zmene týchto Zmluvných podmienok, najmenej 15 dní vopred vám poskytneme predbežné oznámenie (ak to vyžaduje príslušný právny predpis).

Prístup spoločnosti Google

Ak nám poskytnete príslušnú autorizáciu, môžeme sa prihlásiť do vášho účtu, aby sme vám pomohli so správou vášho Firemného profilu a účtu.

Licencia

Táto licencia sa týka základných informácií o vašom subjekte, ktoré uvádzate vo svojom Firemnom profile, ak sú tieto informácie chránené právami duševného vlastníctva.

Spoločnosti Google udeľujete trvalú (čiže trvajúcu dovtedy, kým sú dané informácie chránené právami duševného vlastníctva), neodvolateľnú, celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na reprodukciu, prispôsobovanie, úpravu, preklad, zverejňovanie, verejné poskytovanie, verejné zobrazovanie, distribúciu a vytváranie odvodených diel založených na základných informáciách o vašom subjekte, ktoré uvádzate vo svojom Firemnom profile (napríklad názov subjektu, adresa, telefónne číslo, kategória, otváracie hodiny a web).

Ostatným používateľom služieb spoločnosti Google tiež udeľujete právo na prístup k týmto informáciám a ich používanie vrátane práva na ich úpravu, ako to umožňujú príslušné zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Na všetok ostatný obsah, ktorý uvádzate vo svojom Firemnom profile (napríklad fotky firmy), má spoločnosť Google licenciu v zmysle zmluvných podmienok spoločnosti Google.

Iné služby

V rámci svojho účtu môžete mať prístup k ďalším službám. Na tieto služby sa môžu vzťahovať ich vlastné osobitné zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré vám budú sprístupnené.

Riešenie sporov

Ak ste firemný používateľ so sídlom v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, môžete tiež požiadať o riešenie sporu na základe týchto Zmluvných podmienok formou mediácie. Ďalšie podrobnosti o mediátoroch, s ktorými sme ochotní spolupracovať, a pokyny, ako požiadať o mediáciu, nájdete v tomto článku. Ak to nevyžaduje príslušný právny predpis, mediácia je dobrovoľná a vy ani spoločnosť Google nie ste povinní riešiť spory týmto spôsobom.

Opatrenia v prípade problémov

Ak to vyžaduje príslušný právny predpis, najmenej 30 dní pred tým, ako podnikneme opatrenia s cieľom vypovedať tieto Zmluvné podmienky, vám poskytneme predbežné oznámenie.

Otázky alebo sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa Služieb Moja firma na Googli, navštívte naše centrum pomoci alebo nás kontaktujte. Ak sa domnievate, že váš prístup k Službám Moja firma na Googli bol pozastavený alebo ukončený omylom, môžete podať odvolanie.

Váš obsah

Hoci spoločnosť Google nenesie zodpovednosť za váš Firemný profil ani za subjekt, ktorý je v ňom uvedený, po jeho nárokovaní beriete na vedomie, že máme právo, nie však záväzok, moderovať obsah, ktorý uvádzate vo svojom Firemnom profile prostredníctvom Služieb Moja firma na Googli.

Neustále pracujeme na tom, aby boli informácie vo vašom Firemnom profile úplné, relevantné a aktuálne a aby tak podrobnosti o firmách zobrazené v službách spoločnosti Google boli pre vás a našich používateľov čo najužitočnejšie. Znamená to, že sa príležitostne môžeme rozhodnúť váš obsah nezobraziť (ak napríklad dôveryhodné signály naznačujú, že nie je presný) alebo sa môžeme rozhodnúť zobraziť iba jeho upravenú verziu, prípadne zobraziť namiesto neho obsah z alternatívneho zdroja. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Google získava a zobrazuje informácie v miestnych profiloch.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
99729
false