Dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil na Googli pre firemné subjekty

Naposledy upravené: 1. mája 2023

Služby Firemného profilu na Googli umožňujú firemným subjektom vytvoriť a spravovať firemný profil v službách spoločnosti Google (ďalej len Firemný profil).

Ak chce firemný subjekt používať služby Firemného profilu na Googli a akékoľvek súvisiace služby a funkcie (ďalej len Služby Firemného profilu), musí prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil na Googli (ďalej len Dodatočné podmienky služby Firemný profil na Googli). Tieto dokumenty sa spoločne označujú ako Zmluvné podmienky. Osoba prijímajúca Zmluvné podmienky pre firemný subjekt musí byť oprávneným zástupcom firemného subjektu uvedeného v službe Firemný profil.

Tieto Zmluvné podmienky si pozorne preštudujte. Stanovujú, čo od nás môžete očakávať pri používaní Služieb Firemného profilu a čo my očakávame od vás. V zmysle použitom v týchto Dodatočných podmienkach služby Firemný profil na Googli výraz „vy“ označuje firemný subjekt používajúci Služby Firemného profilu.

V prípade rozporu medzi týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami služby Firemný profil na Googli a zmluvnými podmienkami spoločnosti Google budú pre Služby Firemného profilu platiť tieto Dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil.

Čo očakávame my od vás

Nesiete zodpovednosť za subjekt uvedený vo vašom Firemnom profile. To znamená, že okrem nasledujúcich základných pravidiel správania v zmluvných podmienkach spoločnosti Google musíte pri používaní Služieb Firemného profilu:

  • dodržiavať príslušné právne predpisy a odvetvové osvedčené postupy pri prevádzke a propagácii svojho subjektu vrátane získania všetkých príslušných licencií a povolení;
  • zaistiť správnosť, aktuálnosť a úplnosť svojho obsahu;
  • poskytnúť všetky požadované vylúčenia zodpovednosti, upozornenia a oznámenia (alebo ak sa spoliehate na akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou Google, zabezpečte, aby boli pre váš subjekt postačujúce);
  • dodržiavať tieto pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Služby Firemného profilu.

Moderovanie vášho obsahu a ďalšieho obsahu v službe Firemný profil

Spoločnosť Google nenesie zodpovednosť za váš Firemný profil. Po jeho nárokovaní však beriete na vedomie, že máme právo, ale nie povinnosť, moderovať obsah, ktorý poskytujete prostredníctvom Služieb Firemného profilu.

Neustále pracujeme na tom, aby boli informácie vo vašom Firemnom profile úplné, relevantné a aktuálne a aby tak podrobnosti o firmách zobrazené v službách spoločnosti Google boli pre vás a našich používateľov čo najužitočnejšie. Znamená to, že sa príležitostne môžeme rozhodnúť váš obsah nezobraziť (ak napríklad ukazovatele dôveryhodnosti naznačujú, že nie je presný). Môžeme sa tiež rozhodnúť zobraziť upravenú verziu vášho obsahu alebo obsahu z alternatívneho zdroja. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Google získava a zobrazuje informácie vo firemných profiloch.

Váš prístup k obsahu

K svojmu obsahu budete mať naďalej prístup v Službách Firemného profilu v súlade s uvedenými funkciami. Kópiu údajov zo svojho účtu Google (vrátane príslušných údajov zo služby Firemný profil na Googli) môžete kedykoľvek exportovať.

Odporúčame vám prečítať si naše pravidlá ochrany súkromia, aj keď nie sú súčasťou týchto Zmluvných podmienok. Dozviete sa v nich viac o tom, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje informácie.

Prístup spoločnosti Google k vášmu účtu

Ak nám poskytnete príslušnú autorizáciu, môžeme sa prihlásiť do vášho účtu, aby sme vám pomohli so správou vášho Firemného profilu.

Zmluvné podmienky ochrany údajov

V použiteľnom rozsahu budú platiť zmluvné podmienky spoločnosti Google na ochranu údajov kontrolovaných dvoma prevádzkovateľmi, ktoré sú uvedené na stránke https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ (ďalej len Zmluvné podmienky ochrany údajov). Spoločnosť Google nebude meniť Zmluvné podmienky ochrany údajov s výnimkou prípadov, keď to Zmluvné podmienky ochrany údajov výslovne povoľujú.

Licencia

Táto licencia sa týka základných informácií v službe Firemný profil, ktoré poskytnete, ak sú tieto informácie chránené právami duševného vlastníctva.

Spoločnosti Google udeľujete trvalú (čiže trvajúcu dovtedy, kým sú dané informácie chránené právami duševného vlastníctva), neodvolateľnú, celosvetovú, nevýhradnú licenciu bez autorských poplatkov na reprodukciu, prispôsobovanie, úpravu, preklad, zverejňovanie, verejné poskytovanie, verejné zobrazovanie, distribúciu a vytváranie odvodených diel založených na základných informáciách v službe Firemný profil (napríklad názov subjektu, adresa, telefónne číslo, kategória, otvárací čas a webové stránky).

Ostatným používateľom služieb spoločnosti Google zároveň udeľujete právo na prístup k týmto informáciám a ich používanie vrátane práva na ich úpravu, ako to umožňujú príslušné zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Na všetok ostatný obsah, ktorý uvádzate vo svojom Firemnom profile (napríklad fotografie firmy), má spoločnosť Google licenciu v zmysle zmluvných podmienok spoločnosti Google.

Ďalšie výrobky a služby

V rámci svojho účtu môžete mať prístup k ďalším výrobkom a službám. Na tieto výrobky a služby sa môžu vzťahovať ich vlastné osobitné zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré vám sprístupníme.

Riešenie sporov

Ak ste firemný používateľ so sídlom v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, môžete zároveň požiadať o riešenie sporu na základe týchto Zmluvných podmienok formou mediácie. Ďalšie podrobnosti o mediátoroch, s ktorými sme ochotní spolupracovať, a pokyny, ako požiadať o mediáciu, nájdete v tomto článku. Ak to nevyžaduje príslušný právny predpis, mediácia je dobrovoľná a vy ani spoločnosť Google nie ste povinní riešiť spory týmto spôsobom.

Zmeny Zmluvných podmienok

Ak dôjde k podstatnej zmene týchto Zmluvných podmienok, upozorníme vás na to najmenej 15 dní vopred (ak to vyžaduje príslušný právny predpis).

Odstúpenie

Než odstúpime od Zmluvných podmienok, upozorníme vás na to najmenej 30 dní vopred (ak to vyžaduje príslušný právny predpis).

Otázky alebo sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa služby Firemný profil na Googli, môžete prejsť do nášho centra pomoci alebo nás kontaktovať. Ak sa domnievate, že váš prístup k službe Firemný profil na Googli bol zablokovaný alebo zrušený omylom, môžete podať odvolanie.

Súvisiace zdroje

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
99729
false