Dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil na Googli pre podnikateľské subjekty

Dátum poslednej úpravy: 3. apríla 2024

Služby Firemného profilu na Googli umožňujú podnikateľským subjektom vytvoriť a spravovať firemný profil v službách spoločnosti Google (ďalej len Firemný profil).

Ak chce podnikateľský subjekt používať služby Firemného profilu na Googli a akékoľvek súvisiace služby a funkcie (ďalej len Služby Firemného profilu), musí prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil na Googli (ďalej len Dodatočné podmienky služby Firemný profil na Googli). Tieto dokumenty sa spoločne označujú ako Zmluvné podmienky. Osoba prijímajúca Zmluvné podmienky pre podnikateľský subjekt musí byť oprávneným zástupcom podnikateľského subjektu uvedeného v službe Firemný profil.

Tieto Zmluvné podmienky si pozorne preštudujte. Stanovujú, čo od nás môžete očakávať pri používaní Služieb Firemného profilu, ako poskytujeme licencie, ako môžeme používať informácie z vášho Firemného profilu a čo my očakávame od vás. V zmysle použitom v týchto Dodatočných podmienkach služby Firemný profil na Googli výraz „vy“ označuje podnikateľský subjekt používajúci Služby Firemného profilu.

V prípade rozporu medzi týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami služby Firemný profil na Googli a zmluvnými podmienkami spoločnosti Google budú pre Služby Firemného profilu platiť tieto Dodatočné zmluvné podmienky služby Firemný profil.

Čo očakávame my od vás

Nesiete zodpovednosť za subjekt uvedený vo vašom Firemnom profile. To znamená, že okrem nasledujúcich základných pravidiel správania v zmluvných podmienkach spoločnosti Google musíte pri používaní Služieb Firemného profilu:

  • dodržiavať príslušné právne predpisy a odvetvové osvedčené postupy pri prevádzke a propagácii svojho subjektu vrátane získania všetkých príslušných licencií a povolení;
  • zaistiť správnosť, aktuálnosť a úplnosť svojho obsahu;
  • poskytnúť všetky požadované vylúčenia zodpovednosti, upozornenia a oznámenia (alebo ak sa spoliehate na akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou Google, zabezpečte, aby boli pre váš subjekt postačujúce);
  • dodržiavať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Služby Firemného profilu (ďalej len Pravidlá). Ďalšie informácie o pravidlách a pokynoch pre Firemný profil
Moderovanie vášho obsahu a ďalšieho obsahu v službe Firemný profil

Spoločnosť Google nenesie zodpovednosť za váš Firemný profil. Po jeho nárokovaní však beriete na vedomie, že máme právo, ale nie povinnosť, moderovať obsah, ktorý poskytujete prostredníctvom Služieb Firemného profilu.

Neustále pracujeme na tom, aby boli informácie vo vašom Firemnom profile úplné, relevantné a aktuálne a aby tak podrobnosti o firmách zobrazené v službách spoločnosti Google boli pre vás a našich používateľov čo najužitočnejšie. Znamená to, že sa príležitostne môžeme rozhodnúť váš obsah nezobraziť (ak napríklad ukazovatele dôveryhodnosti naznačujú, že nie je presný). Môžeme sa tiež rozhodnúť zobraziť upravenú verziu vášho obsahu alebo obsahu z alternatívneho zdroja. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Google získava a zobrazuje informácie vo firemných profiloch.

Váš prístup k obsahu

K svojmu obsahu budete mať naďalej prístup v Službách Firemného profilu v súlade s uvedenými funkciami. Kópiu údajov zo svojho účtu Google (vrátane príslušných údajov zo služby Firemný profil na Googli) môžete kedykoľvek exportovať.

Ak chcete lepšie pochopiť, ako aktualizovať, spravovať, exportovať alebo odstrániť svoj účet Google, prečítajte si viac o našich pravidlách ochrany súkromia.

Prístup spoločnosti Google k vášmu účtu

Ak nám poskytnete príslušnú autorizáciu, môžeme sa prihlásiť do vášho účtu, aby sme vám pomohli so správou vášho Firemného profilu.

Zmluvné podmienky ochrany údajov
V použiteľnom rozsahu budú platiť zmluvné podmienky spoločnosti Google na ochranu údajov kontrolovaných dvoma prevádzkovateľmi, ktoré sú uvedené na stránke https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ (ďalej len Zmluvné podmienky ochrany údajov). Spoločnosť Google nebude meniť Zmluvné podmienky ochrany údajov s výnimkou prípadov, keď to Zmluvné podmienky ochrany údajov výslovne povoľujú.
Licencia

Táto licencia sa týka základných informácií v službe Firemný profil, ktoré poskytnete, ak sú tieto informácie chránené právami duševného vlastníctva.

Spoločnosti Google udeľujete trvalú (čiže trvajúcu dovtedy, kým sú dané informácie chránené právami duševného vlastníctva), neodvolateľnú, celosvetovú, nevýhradnú licenciu bez autorských poplatkov na reprodukciu, prispôsobovanie, úpravu, preklad, zverejňovanie, verejné poskytovanie, verejné zobrazovanie, distribúciu a vytváranie odvodených diel založených na základných informáciách v službe Firemný profil (napríklad názov subjektu, adresa, telefónne číslo, kategória, otvárací čas a webové stránky). Bez ohľadu na túto licenciu môžete svoj súhlas s tým, aby Asistent Google odosielal automatické hovory alebo textové správy na číslo vášho Firemného profilu, kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o telefonických hovoroch od Asistenta Google

Ostatným používateľom služieb spoločnosti Google zároveň udeľujete právo na prístup k týmto informáciám a ich používanie vrátane práva na ich úpravu, ako to umožňujú príslušné zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Na všetok ostatný obsah, ktorý uvádzate vo svojom Firemnom profile (napríklad fotografie firmy), má spoločnosť Google licenciu v zmysle zmluvných podmienok spoločnosti Google.

Ďalšie výrobky a služby
V rámci svojho účtu môžete mať prístup k ďalším výrobkom a službám. Na tieto výrobky a služby sa môžu vzťahovať ich vlastné osobitné zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré vám sprístupníme.
Zmeny Zmluvných podmienok

Spoločnosť Google smie v týchto Zmluvných podmienkach kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať nepodstatné zmeny. O všetkých podstatných zmenách týchto Zmluvných podmienok vás však bude spoločnosť Google vopred informovať. Zmeny Zmluvných podmienok nebudú platiť retroaktívne a nadobudnú účinnosť 15 dní po zverejnení na tejto stránke. Výnimkou sú zmeny vykonané z právnych dôvodov alebo v naliehavých situáciách, napríklad keď chceme zabrániť prebiehajúcemu zneužívaniu, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite na základe oznámenia.

Odstúpenie

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne obmedziť, zablokovať alebo zrušiť váš prístup k Službám Firemného profilu alebo ich používaniu v týchto prípadoch:

  1. Porušíte tieto Zmluvné podmienky, akékoľvek Pravidlá alebo platné právne predpisy.
  2. Spoločnosť Google tak musí urobiť, aby splnila zákonnú podmienku alebo poslúchla súdny príkaz.
  3. Vaše správanie spôsobuje škodu alebo záväzok voči tretej strane alebo spoločnosti Google.

Ak sa domnievate, že váš prístup k Službám Firemného profilu bol obmedzený, zablokovaný alebo ukončený omylom, prečítajte si v Pravidlách o proces odvolania. Od týchto Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek odstúpiť odstránením obsahu a odobratím správcov profilu a v prípade potreby aj označením firmy ako trvalo zatvorenej. Ako z firemného profilu odstrániť obsah a odobrať správcov.

Otázky alebo sťažnosti
Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa služby Firemný profil na Googli, môžete prejsť do nášho centra pomoci alebo nás kontaktovať. Ak sa domnievate, že váš prístup k službe Firemný profil na Googli bol zablokovaný alebo zrušený omylom, môžete podať odvolanie.
Riešenie sporov
Ak ste firemný používateľ so sídlom v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, môžete zároveň požiadať o riešenie sporu na základe týchto Zmluvných podmienok formou mediácie. Ďalšie podrobnosti o mediátoroch, s ktorými sme ochotní spolupracovať, a pokyny, ako požiadať o mediáciu, nájdete v tomto článku. Ak to nevyžaduje príslušný právny predpis, mediácia je dobrovoľná a vy ani Google nemáte povinnosť urovnať spory týmto spôsobom.
Upozorňovanie orgánov verejnej správy na problémy
Nič v týchto Zmluvných podmienkach vám nebráni upozorňovať na problémy súvisiace s nedodržiavaním právnych predpisov relevantný orgán verejnej správy. V rozsahu, v ktorom je táto sekcia v rozpore s ktoroukoľvek inou časťou Zmluvných podmienok, platí táto sekcia.

Súvisiace zdroje

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka