Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google dla podmiotów gospodarczych

Ostatnia zmiana: 3 kwietnia 2024 r.

Usługi Profilu Firmy w Google umożliwiają podmiotom gospodarczym utworzenie profilu firmy w Google („profil firmy”) i zarządzanie nim.

Aby móc korzystać z usług Profilu Firmy w Google lub innych powiązanych usług i funkcji („usługi Profilu Firmy”), podmiot gospodarczy musi zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google oraz (2) te Dodatkowe warunki korzystania z usługi Profil Firmy w Google („Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google”). Oba dokumenty razem są określane jako „Warunki”. Osoba fizyczna, która akceptuje Warunki w imieniu podmiotu gospodarczego, musi być upoważnionym przedstawicielem takiego podmiotu wskazanego w profilu firmy.

Dokładnie zapoznaj się z treścią tych Warunków. Opisują one, czego możesz oczekiwać od nas podczas korzystania z usług Profilu Firmy, w jaki sposób udzielamy licencji, jak możemy wykorzystywać informacje zawarte w profilu firmy, a także czego my oczekujemy od Ciebie. Używany w Dodatkowych warunkach usługi Profil Firmy w Google zwrot „Ty” odnosi się do podmiotu gospodarczego, który korzysta z usług Profilu Firmy.

Jeśli te Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google są sprzeczne z Warunkami korzystania z usług Google, w odniesieniu do usług Profilu Firmy obowiązują te Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google.

Twoje zobowiązania

Odpowiadasz za podmiot wymieniony w profilu Twojej firmy. Oznacza to, że oprócz przestrzegania podstawowych zasad postępowania opisanych w Warunkach korzystania z usług Google podczas korzystania z usług Profilu Firmy musisz:

  • w czasie prowadzenia i promowania swojej działalności przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i postępować zgodnie ze sprawdzonymi metodami branżowymi, w tym uzyskać wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia;
  • upewnić się, że publikowane przez Ciebie treści są prawidłowe, aktualne i pełne;
  • dostarczyć wszystkie wymagane wyłączenia odpowiedzialności, ostrzeżenia i powiadomienia (w przypadku korzystania z dokumentów udostępnionych przez Google musisz upewnić się, że są one wystarczające w odniesieniu do danego podmiotu);
  • przestrzegać zasad, które mają zastosowanie do usług Profilu Firmy („Zasady”). Więcej informacji o zasadach i wytycznych związanych z Profilem Firmy
Moderowanie Twoich treści i innych treści w profilu firmy

Firma Google nie odpowiada za profil Twojej firmy, jednak gdy zgłosisz prawo własności do niego, firma Google jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do moderowania treści umieszczonych w profilu firmy przy użyciu usług Profilu Firmy.

Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane zawarte w Twoim profilu firmy były pełne, trafne i aktualne, tak aby informacje o firmie wyświetlane w Google były jak najbardziej przydatne dla Ciebie i naszych użytkowników. Oznacza to, że od czasu do czasu możemy odmówić wyświetlenia Twoich treści (np. gdy zaufane źródła wskazują, że są one niedokładne). Możemy też wyświetlić ich wersję po zmianach bądź pokazać w ich miejscu materiały pochodzące z innego źródła. Więcej informacji o tym, jak Google pozyskuje i wyświetla informacje w profilach firm

Twój dostęp do własnych treści

Zachowasz dostęp do swoich treści w usługach Profilu Firmy zgodnie z funkcjami opisanymi tutaj. W każdej chwili możesz wyeksportować kopię danych z konta Google (w tym odpowiednie dane z Profilu Firmy w Google).

Aby lepiej zrozumieć, jak można aktualizować, eksportować i usuwać konto Google oraz nim zarządzać, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Dostęp Google do Twojego konta

Na podstawie udzielonego przez Ciebie upoważnienia możemy uzyskiwać dostęp do Twojego konta, aby pomagać Ci w zarządzaniu profilem Twojej firmy.

Warunki ochrony danych
W odpowiednim stopniu zastosowanie będą miały Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a podmiotami występującymi w roli administratorów dostępne na stronie https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ („Warunki ochrony danych”). Google nie będzie modyfikować Warunków ochrony danych z wyjątkiem przypadków, na które Warunki ochrony danych wyraźnie zezwalają.
Licencja

Ta licencja obejmuje podstawowe informacje podane przez Ciebie w profilu firmy (jeśli są one chronione prawami własności intelektualnej).

Udzielasz firmie Google bezterminowej (czyli obejmującej cały okres, w którym te informacje są chronione prawami własności intelektualnej), nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na odtwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, prezentowanie i wyświetlanie publiczne oraz rozpowszechnianie podstawowych informacji z Twojego profilu firmy (takich jak nazwa podmiotu, lokalizacja, numer telefonu, kategoria, godziny otwarcia i strona internetowa), a także na tworzenie na ich podstawie utworów zależnych. Niezależnie od tej licencji w każdej chwili możesz wycofać zgodę na nawiązywanie przez Asystenta Google automatycznych połączeń lub wysyłanie automatycznych SMS-ów na numer podany w profilu Twojej firmy. Więcej informacji o połączeniach telefonicznych od Asystenta Google

Udzielasz też innym użytkownikom usług Google prawa dostępu do tych informacji i do korzystania z nich (w tym prawa do ich edytowania) zgodnie z obowiązującymi Warunkami korzystania z usług Google.

Wszystkie inne treści umieszczone w profilu firmy (np. zdjęcia firmy) są objęte licencją udzieloną Google zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google.

Inne produkty i usługi
W ramach korzystania z konta możesz uzyskać dostęp do innych produktów i usług podlegających osobnym zasadom i warunkom, które zostaną Ci udostępnione.
Zmiany tych Warunków

Google może w dowolnym momencie i bez powiadomienia wprowadzać w tych Warunkach zmiany niemające wagi prawnej. Google będzie Cię powiadamiać o wszelkich zmianach mających wagę prawną. Zmiany Warunków nie mają mocy wstecznej i wchodzą w życie po 15 dniach od opublikowania ich na tej stronie. Jednak zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych lub w nagłych sytuacjach, np. aby zapobiec trwającemu nadużyciu, będą obowiązywać od razu po powiadomieniu.

Wypowiedzenie Warunków

Google zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do usług Profilu Firmy, jak również możliwości korzystania z nich, jeżeli:

  1. Naruszysz niniejsze Warunki, jakiekolwiek Zasady lub obowiązujące przepisy prawa.
  2. Firma Google ma obowiązek zrobić to ze względu na wymagania prawne lub orzeczenie sądowe.
  3. Twoje zachowanie spowoduje szkodę albo odpowiedzialność wobec osoby trzeciej lub firmy Google.

Jeśli uważasz, że Twój dostęp do usług Profilu Firmy został ograniczony, zawieszony lub zakończony przez pomyłkę, możesz przesłać odwołanie zgodnie z procedurą opisaną w Zasadach. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, usuwając zawartość i menedżerów profilu, a w stosownych przypadkach oznaczając firmę jako zamkniętą na stałe. Więcej informacji o usuwaniu zawartości i menedżerów profilu z Profilu Firmy

Pytania i skargi
Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące Profilu Firmy w Google, odwiedź Centrum pomocy lub skontaktuj się z nami. Jeśli uważasz, że Twój dostęp do Profilu Firmy w Google został zawieszony lub wyłączony przez pomyłkę, możesz przesłać odwołanie.
Rozstrzyganie sporów
Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym z UE lub Wielkiej Brytanii, możesz również złożyć wniosek o mediację w celu rozwiązania sporu wynikającego z tych Warunków. Więcej informacji o mediatorach, z którymi możemy współpracować, oraz o tym, jak złożyć wniosek o mediację, znajdziesz tutaj. Mediacja jest dobrowolna, jeśli nie jest wymagana przez obowiązujące prawo. Ani Ty, ani Google nie jesteście zobowiązani do rozwiązywania sporów poprzez mediację.
Przekazywanie zgłoszeń organom publicznym
Żadne z postanowień tych Warunków nie ogranicza możliwości zgłaszania problemów związanych z nieprzestrzeganiem prawa odpowiednim instytucjom. W zakresie, w jakim ta sekcja jest sprzeczna z inną częścią Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia tej sekcji.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne