Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Bedrijfsprofiel voor Zakelijke Entiteiten

Laatst gewijzigd: 3 april 2024

Met de Google Bedrijfsprofiel-services kunnen zakelijke entiteiten een bedrijfsprofiel maken en beheren op Google ('Bedrijfsprofiel').

Voor gebruik van de Google Bedrijfsprofiel-services en gerelateerde services, functies en functionaliteit (de 'Bedrijfsprofiel-services') moet een zakelijke entiteit akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Bedrijfsprofiel (de 'Aanvullende Voorwaarden van Google Bedrijfsprofiel'). Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Degene die de Voorwaarden accepteert namens de zakelijke entiteit, moet een gemachtigde vertegenwoordiger van de zakelijke entiteit zijn die is vermeld in het Bedrijfsprofiel.

Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. In de Voorwaarden zetten we uiteen wat u van ons kunt verwachten als u de Bedrijfsprofiel-services gebruikt, hoe we licenties verlenen, hoe we de gegevens van uw Bedrijfsprofiel kunnen gebruiken en wat wij van u verwachten. Zoals gebruikt in deze Aanvullende Voorwaarden van Google Bedrijfsprofiel, betekent 'u' de zakelijke entiteit die gebruikmaakt van de Bedrijfsprofiel-services.

Als deze Aanvullende Voorwaarden van Google Bedrijfsprofiel in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende Voorwaarden van Bedrijfsprofiel van toepassing op de Bedrijfsprofiel-services.

Wat we van u verwachten

U bent verantwoordelijk voor de entiteit die wordt vermeld in uw Bedrijfsprofiel. Dit betekent dat u zich niet alleen aan de algemene gedragsregels moet houden die in de Servicevoorwaarden van Google zijn vastgelegd, maar bij het gebruik van de Bedrijfsprofiel-services ook verplicht bent tot het volgende:

  • U moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en branchenormen bij het beheer en de promotie van uw entiteit, onder meer door alle toepasselijke licenties en toestemmingen te verkrijgen.
  • U moet ervoor zorgen dat uw content correct, up-to-date en compleet is.
  • U moet alle vereiste disclaimers, waarschuwingen en kennisgevingen verstrekken. (Als u door Google aangeleverde disclaimers, waarschuwingen of kennisgevingen gebruikt, moet u controleren of deze afdoende zijn voor uw entiteit.)
  • U moet voldoen aan het beleid dat van toepassing is op de Bedrijfsprofiel-services ('Beleid'). Meer informatie over het beleid en de richtlijnen voor Bedrijfsprofiel
Moderatie van uw content en andere content in het Bedrijfsprofiel

Google is niet verantwoordelijk voor uw Bedrijfsprofiel. Maar nadat u het Bedrijfsprofiel heeft geclaimd, begrijpt u dat wij het recht maar niet de verplichting hebben om de content te modereren die u via de Bedrijfsprofiel-services levert.

Wij zijn voortdurend bezig om te zorgen dat de informatie in uw Bedrijfsprofiel volledig, relevant en up-to-date is, zodat de op Google getoonde bedrijfsinformatie zo nuttig mogelijk is voor u en onze gebruikers. Dit betekent dat we soms besluiten uw content niet weer te geven (bijvoorbeeld als signalen uit betrouwbare bronnen erop wijzen dat uw content niet juist is). We kunnen ook besluiten om een bewerkte versie van uw content of content uit een alternatieve bron te tonen in plaats van uw content. Meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en weergeeft in Bedrijfsprofielen

Uw toegang tot uw content

U heeft toegang tot uw content in Bedrijfsprofiel-services in overeenstemming met de functionaliteit die hier wordt beschreven. U kunt op elk moment een kopie van uw Google-accountgegevens exporteren (waaronder de toepasselijke gegevens van Google Bedrijfsprofiel).

In ons Privacybeleid vindt u meer informatie over hoe u uw Google-account updatet, beheert, exporteert en verwijdert.

Toegang van Google tot uw account

Als u ons hiervoor toestemming geeft, kunnen we uw account openen om u te helpen met het beheer van uw Bedrijfsprofiel.

Voorwaarden voor gegevensbescherming
Voor zover van toepassing, zijn de Voorwaarden van Google voor de gegevensbescherming door verwerkingsverantwoordelijken op https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ('Voorwaarden voor gegevensbescherming) van toepassing. Google wijzigt de Voorwaarden voor gegevensbescherming niet, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in overeenstemming met de Voorwaarden voor gegevensbescherming.
Licentie

Deze licentie heeft betrekking op de standaardinformatie die u in het Bedrijfsprofiel invoert, als die informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

U verleent Google een permanente (dat wil zeggen: voor zolang de betreffende informatie door intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd), onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de standaardinformatie die u in uw Bedrijfsprofiel invoert (zoals entiteitsnaam, locatie, telefoonnummer, categorie, openingstijden en website), te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar te tonen, te distribueren en er afgeleide werken van te maken. Niettegenstaande deze licentie kunt u uw toestemming voor de Google Assistent om geautomatiseerde gesprekken of tekstberichten naar het nummer van uw bedrijfsprofiel op elk moment intrekken. Meer informatie over telefoontjes van Google Assistent

U verleent bovendien andere gebruikers van Google-services het recht die informatie in te zien en te gebruiken, waaronder het recht deze te bewerken, zoals toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke Servicevoorwaarden van Google.

Alle andere content die u in uw Bedrijfsprofiel opneemt (zoals foto's van uw bedrijf), wordt in licentie gegeven aan Google in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google.

Andere producten en services
U kunt toegang krijgen tot andere producten en services in uw account. Op deze producten en services zijn mogelijk eigen, afzonderlijke voorwaarden en beleidsregels van toepassing, die wij aan u beschikbaar stellen.
Wijziging van de voorwaarden

Google kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving niet-wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Google stelt u vooraf op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in deze Voorwaarden. Wijzigingen in de Voorwaarden worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden 15 dagen, nadat ze op deze pagina zijn gepost, van kracht. Wijzigingen die om juridische redenen of in urgente situaties worden aangebracht, bijvoorbeeld om lopend misbruik te voorkomen, treden direct na kennisgeving in werking.

Beëindiging

Google behoudt zich in de hieronder genoemde situaties het recht voor om uw toegang tot of gebruik van Bedrijfsprofiel-services geheel of gedeeltelijk te beperken, op te schorten of te beëindigen:

  1. U schendt deze Voorwaarden, het Beleid of de toepasselijke wet- of regelgeving.
  2. Google is verplicht dit te doen om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een rechterlijk bevel.
  3. Uw gedrag veroorzaakt schade of aansprakelijkheid jegens een derde of Google.

Als u van mening bent dat uw toegang tot Bedrijfsprofiel-services ten onrechte is beperkt, opgeschort of beëindigd, kunt u gebruikmaken van de bezwaarprocedure in het Beleid. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door de content en de beheerders van het profiel te verwijderen en, indien van toepassing, het bedrijf als permanent gesloten te markeren. Meer informatie over hoe u profielcontent en beheerders uit een Bedrijfsprofiel verwijdert

Vragen of klachten
Als u vragen of klachten heeft over Google Bedrijfsprofiel, gaat u naar het Helpcentrum of neemt u contact met ons op. Als u van mening bent dat uw toegang tot Google Bedrijfsprofiel-services ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.
Geschillen oplossen
Als u een zakelijke gebruiker bent die in de EU of het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, kunt u ook verzoeken om een uit deze Voorwaarden voortvloeiend geschil op te lossen via bemiddeling. U vindt hier meer informatie over de bemiddelaars met wie we bereid zijn samen te werken, en instructies om bemiddeling aan te vragen. Tenzij de toepasselijke wetgeving iets anders voorschrijft, is bemiddeling vrijwillig en zijn u en Google niet verplicht geschillen via bemiddeling op te lossen.
Kwesties melden bij de openbare autoriteiten
Niets in deze Voorwaarden belet u problemen met betrekking tot niet-naleving van de wet bij een relevante overheidsinstantie te melden. Voor zover dit artikel in strijd is met enig ander deel van de Voorwaarden, gaat dit artikel voor.

Gerelateerde bronnen

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu