Πρόσθετοι όροι

Οι ακόλουθοι όροι, μαζί με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, διέπουν τη χρήση του Google My Business ή οποιασδήποτε υπηρεσίας για επαληθευμένες επιχειρήσεις στο Google My Business. Κατά διαστήματα, ελέγχετε για ενημερώσεις. Η από μέρους σας χρήση αυτών των υπηρεσιών, σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους όρους και η συνεχιζόμενη χρήση αυτών των υπηρεσιών σημαίνει ότι συναινείτε σε τυχόν ενημερώσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, αν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τους παρόντες όρους.

Ηλικία και σχέση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης ή να είστε άνω των 18 ετών (ισχύει η μεγαλύτερη από τις δύο ηλικίες). Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης του νομικού προσώπου που αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ο οποίος είναι σε θέση να δεσμεύει άλλα πρόσωπα για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Δέσμευση άλλων προσώπων

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες που διαχειρίζονται ή θα κατέχουν μελλοντικά τη σελίδα σας θα δεσμευθούν από τους παρόντες Πρόσθετους όρους, πριν τους κάνετε υπευθύνους ή κατόχους.

Περιεχόμενο

Είστε υπεύθυνοι για το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη σελίδα σας. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διαχείριση και την προώθηση του νομικού προσώπου, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, καθώς και να λάβετε όλες τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας είναι νόμιμο, σωστό, ενημερωμένο και πλήρες. Φροντίστε, επίσης, να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις αποποίησης, προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις (ή, αν βασίζεστε σε αυτές που παρέχονται από την Google, διασφαλίστε ότι είναι επαρκείς για το νομικό πρόσωπο). Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή οδηγίες αναφέρονται στις Οδηγίες για την παρουσίαση της επιχείρησής σας στο Google. Αυτές οι πολιτικές και οδηγίες αποτελούν μέρος του συμφωνητικού που έχετε συνάψει με εμάς σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Αν κρίνουμε ότι έχετε παραβεί κάποια από τις εν λόγω ευθύνες, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να αναιρέσουμε την επαλήθευση της σελίδας σας ή να μεταφέρουμε την κατάσταση επαλήθευσης σε άλλη σελίδα.

Αν και η Google δεν είναι υπεύθυνη για τη σελίδα σας ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτήν, αντιλαμβάνεστε ότι, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εποπτεύουμε το περιεχόμενο που παρέχετε μέσω της σελίδας σας. Επιπλέον, ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην εμφανίσουμε το περιεχόμενό σας, να εμφανίσουμε μόνο μια επεξεργασμένη έκδοση του περιεχομένου σας ή να εμφανίσουμε περιεχόμενο από άλλη πηγή στη θέση του δικού σας περιεχομένου.

Επίσης, παραχωρείτε στην Google τη διαρκή, αμετάκλητη, παγκόσμια, μη αποκλειστική και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδεια αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, μετάφρασης, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, διανομής, καθώς και δημιουργίας παράγωγων έργων των βασικών πληροφοριών της καταχώρισης του νομικού προσώπου, τις οποίες καταχωρίζετε στη σελίδα σας (π.χ. όνομα, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου, κατηγορία, ωράριο και ιστότοπος νομικού προσώπου). Επιβεβαιώνετε και εγγυάστε στην Google ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα ή άδειες παραχώρησης αυτής της άδειας. Παραχωρείτε, επίσης, στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών της Google το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, καθώς και το δικαίωμα επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Για το υπόλοιπο περιεχόμενο που παρέχετε στη σελίδα σας (π.χ. φωτογραφίες επιχείρησης) παραχωρείται άδεια στην Google σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

Άλλα προϊόντα/Άλλες υπηρεσίες

Μπορεί να σας παραχωρηθεί πρόσβαση σε άλλα προϊόντα/άλλες υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού σας. Αυτά τα προϊόντα/Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και πολιτικές.

Πρόσβαση Google

Αν μας εξουσιοδοτήσετε, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τη σελίδα και τον λογαριασμό σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;