Tabuľky (hromadné zmeny nastavení kníh)

Pomocou tabuliek je možné pridať alebo upraviť niekoľko kníh naraz. Môžete stiahnuť tabuľku, ktorá bude obsahovať predbežne vyplnené informácie zadané v Centre pre partnerov, následne upraviť nastavenia a bibliografické údaje o tituloch a upravenú tabuľku nahrať, aby sa dané zmeny prejavili.

Na tejto stránke:

Stiahnutie tabuľky

Prejdite vo svojom účte Centra pre partnerov do Katalógu kníh a kliknite na tlačidlo Exportovať knihy. Začiarknite políčko Zobraziť stĺpce metadát, aby tabuľka obsahovala aj bibliografické údaje a základné nastavenia kníh. Tabuľka bude v predvolenom nastavení obsahovať informácie o všetkých knihách v katalógu. Ak chcete vygenerovať tabuľku pre podskupinu svojich kníh, mali by ste svoj katalóg najprv odfiltrovať. Stiahnutá tabuľka bude obsahovať len výsledky vyhľadávania.

Stiahnutie cien

Ak sa vaše knihy môžu predávať v službe Google Play, môžete spolu s ostatnými údajmi o knihách stiahnuť aj ceny. Urobíte to tak, že začiarknete políčko Zobraziť stĺpce ceny.

Poznámka: V súčasnosti je možné stiahnuť a upraviť len ceny, ktoré neboli automaticky konvertované pri inej mene. Konvertované ceny však môžu byť prepísané cenami, ktoré boli pridané prostredníctvom tabuľky.

Máte tiež možnosť ceny pridať. Povedzme napríklad, že chcete poskytnúť katalógové ceny v novej mene. Kliknite na pole Pridať k týmto knihám nové ceny a zadajte typ novej ceny.

Typ ceny obsahuje všetky informácie o cene okrem katalógovej ceny:

 • Mena
 • Typ ceny
  • Pevná: používa sa táto cena v krajine, v ktorej sa na vás vzťahuje zákon o pevnej cene?
  • Zahŕňa daň: zahŕňa príslušná cena daň?

Ak chcete pridať viacero nových cien, kliknite na tlačidlo Pridať ďalšiu cenu.

Zobrazenie a úprava tabuľky

Prevzatý súbor otvorte v tabuľkovom procesore (napr. Microsoft Excel, OpenOffice Calc, alebo LibreOffice Calc). Ak tabuľka vyzerá zvláštne, skontrolujte, či súbor s hodnotami oddelenými čiarkou otvárate pomocou kódovania UTF-16.

Tabuľku môžete upraviť tak, že pridáte alebo nahradíte hodnoty v súlade s pokynmi spoločnosti Google pre formátovanie, ktoré sú uvedené nižšie. Nové knihy je možné pridať zadaním informácií do nových riadkov.

Rovnako môžete odstrániť stĺpce, ktoré nebudete používať. V takom prípade sa pri nahrávaní tabuľky údaje v týchto stĺpcoch nezmenia. (Výnimky zahrnujú stĺpec Identifikátor, ktorý je vždy povinný, a stĺpec Názov, ktorý je povinný pre nové knihy pridávané pomocou tabuľky.) Niektoré stĺpce sa týkajú len kníh, ktoré je možné predávať v službe Google Play.

Stĺpce v tabuľke (môžete ich rozbaliť či zbaliť kliknutím)
Tabuľka musí byť naformátovaná podľa našich pokynov, aby ju bolo možné spracovať.
 • Niektoré stĺpce prijímajú iba skupinu špecifických hodnôt. Nižšie nájdete zoznam prijateľných hodnôt pre každý stĺpec.
 • Ak názov stĺpca obsahuje dodatočné informácie v hranatých zátvorkách, naformátujte údaje rovnako – ďalšie podrobnosti uveďte v hranatých zátvorkách.
 • Nadpisy stĺpcov a prijateľné hodnoty sa môžu zmeniť. (Náš systém napríklad v minulosti vyžadoval, aby boli nadpisy a niektoré hodnoty uvedené v angličtine. Teraz by mali byť v miestnom jazyku.) Na zaistenie kompatibility odporúčame používať nanovo stiahnutú verziu tabuľky.
Identifikátor Primárny kód ISBN alebo iný identifikátor knihy. Povinné. Ak zmeníte hodnotu v tomto stĺpci, všetky informácie v príslušnom riadku začnú platiť pre inú knihu (a môže tak byť vytvorený nový záznam knihy). Kniha s pôvodným identifikátorom nebude z vášho účtu odstránená.
Stav (Neupravovať) Informácia o tom, či je kniha k dispozícii na zobrazenie ukážky a na predaj, a či je potrebné podniknúť nejaké kroky. Tento stĺpec má len informačný charakter. Zmeny vykonané v tomto stĺpci budú pri nahrávaní tabuľky ignorované.
Štítok (Neupravovať) Názov šablóny, pomocou ktorej bola kniha vytvorená. Upozorňujeme, že akékoľvek zmeny vykonané v tomto stĺpci sa v účte pri nahrávaní tabuľky neprejavia. Štítky existujúcej knihy nie je možné zmeniť.
Odkaz v Obchode Play (neupravujte) Webová adresa stránky knihy v službe Google Play (ak je kniha v službe Google Play zverejnená). Zmeny vykonané v tomto stĺpci budú pri nahrávaní tabuľky ignorované.
Povoliť predaj knihy? Informácia o tom, či bude kniha predávaná v službe Google Play. (Upozorňujeme, že na to, aby mohla byť kniha k dispozícii na predaj, je potrebné uviesť ďalšie informácie, ako sú napríklad ceny.)

Prijateľné hodnoty:
 • Povolená na predaj: Áno, Y alebo +
 • Nepovolená na predaj: Nie, N alebo -
Názov Názov knihy. Ak knihu pridávate do svojho účtu, názov je povinný.
Podtitul Podnázov knihy (ak existuje).
Formát knihy Formát knihy. Prijateľné hodnoty:
 • Digitálny (digitálny formát)
 • Pevná väzba (formát s pevnou väzbou)
 • Brožúra (formát s brožovanou väzbou)
Identifikátor súvisiacej knihy [Formát, vzťah], oddelené bodkočiarkou Kód ISBN alebo identifikátory ostatných kníh, ktoré s touto knihou súvisia. Ak majú napríklad elektronické a tlačené vydania knihy rôzny kód ISBN, v tomto stĺpci môžete uviesť ostatné vydania. Zadajte formát súvisiacej knihy, potom čiarku a následne vzťah k aktuálnej knihe (tieto informácie budú uvedené za identifikátorom a ohraničené hranatými zátvorkami). Ak chcete uviesť viac súvisiacich identifikátorov, oddeľte ich bodkočiarkou. Príklady:
 • Ak sa kód ISBN v prvom stĺpci týka elektronického vydania, môžete uviesť kód ISBN tlačeného vydania v nasledujúcom formáte. Vďaka tomu budú čitatelia v službe Google Play môcť knihu vyhľadať pomocou oboch kódov ISBN.

  9781234567890 [Brožúra, Elektronické vydanie knihy]
 • Ak sa kód ISBN v prvom stĺpci týka tlačeného vydania, môžete uviesť kód EISBN v nasledujúcom formáte. Vďaka tomu bude Google môcť na stránkach s ukážkou knihy v službe Google Play zobraziť odkaz na jej zakúpenie (ak to bude vhodné).

  9781234567891 [Digitálny, Elektronická verzia dostupná ako]
 • Ak sa kód ISBN v prvom stĺpci týka niekoľkých ďalších kódov ISBN, vložte za položky v zátvorkách bodkočiarku.

  9781234567890 [Digitálny, Elektronická verzia dostupná ako]; 9781234567891 [Brožúra, Je inou jazykovou verziou knihy]
Prijateľné hodnoty formátu:
 • Digitálny (digitálny formát)
 • Pevná väzba (formát s pevnou väzbou)
 • Brožúra (formát s brožovanou väzbou)
 • Neznáme (neznámy formát)
Prijateľné hodnoty vzťahu:
 • Je súčasťou knihy (kniha je tiež k dispozícii ako súčasť súvisiacej knihy)
 • Zahŕňa knihu (kniha zahŕňa súvisiacu knihu)
 • Alternatívny formát (kniha je k dispozícii v alternatívnom formáte ako súvisiaca kniha)
 • Je inou jazykovou verziou knihy (kniha je verziou súvisiacej knihy v inom jazyku)
 • Elektronické vydanie knihy (kniha je elektronické vydanie, ktoré vychádza zo súvisiacej tlačenej knihy)
 • Elektronická verzia dostupná ako (kniha je tlačený výrobok a ako súvisiaca kniha je k dispozícii jej elektronická verzia)
 • Nahrádza knihu (kniha nahrádza súvisiacu knihu alebo je jej novým vydaním)
 • Je nahradená knihou (kniha je nahradená súvisiacou knihou alebo je jej starým vydaním)
Prispievateľ [Rola], oddelené bodkočiarkou Prispievatelia knihy, napríklad autor, editor alebo ilustrátor. Za menom každého prispievateľa je nutné určiť jeho rolu v hranatých zátvorkách. Ak chcete uviesť viacero prispievateľov, oddeľte ich bodkočiarkou. Príklad:
John Smith [Autor]; Mary Jones [Editor]

Prijateľné hodnoty roly:

 • Autor
 • Editor
 • Tvorca
 • Fotograf
 • Autor textov k fotografiám
 • Prekladateľ
 • Zostavovateľ
 • Ilustrátor
 • Iné
 • Potenciálny autor
 • Ďalší autor
 • Ghost writer (najatý spisovateľ)
 • Autor predslovu
 • Autor úvodu
 • Autor predhovoru
 • Autor doslovu
 • Autor poznámok
 • Autor úvodnej reči
 • Autor komentárov
 • Pôvodný autor
 • Redaktor série
 • Volume editor
 • Šéfredaktor
 • Redaktor – konzultant
 • Redaktor adaptácie
 • Tlačiar
 • Vydavateľ
 • Predchádzajúci vlastník
Biografická poznámka Biografické informácie o prispievateľoch. Je možné použiť základné HTML (nie však hypertextové odkazy).
Jazyk Hlavný jazyk knihy. Používajte trojpísmenové kódy ISO 639-2/B/0}. Pre angličtinu napríklad zadajte kód eng.
Kód predmetu [Schéma], oddelené bodkočiarkou Téma knihy. Musí ísť o kód jednej z podporovaných tematických schém alebo o presný textový popis, ktorý vychádza z danej schémy. Schéma by mala byť uvedená za každou témou v hranatých zátvorkách. Kódy tém je možné uviesť pre viacero schém, musia byť však oddelené bodkočiarkou. Príklad:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Prípadne tiež:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Prijateľné schémy:

 • BISAC [2014 Edition] (Severná Amerika)
 • BIC (Spojené kráľovstvo a Austrália)
 • WGSneu (Nemecko)
 • C-Code (Japonsko)
 • CLIL (Francúzsko)
 • UDC (Rusko)
 • GKSS (Južná Kórea)
 • Manga (Japonsko a Južná Kórea)
Veková skupina, oddelené čiarkou Veková skupina publika, pre ktorú je kniha určená. Viacero vekových skupín oddeľte čiarkou. Ak chcete stanoviť dospelé publikum, uveďte 18+. Príklad:
13 – 17, 18+
Niektoré tabuľkové programy môžu považovať vekové skupiny za výpočty (napr. 13 – 17 môžu považovať za 13 mínus 17). Ak tomu chcete zabrániť, môžete na koniec vložiť čiarku (13-17,).
Popis Popis knihy, napríklad ten, ktorý je uvedený na zadnom obale. Je možné použiť základné HTML (nie však hypertextové odkazy).
Dátum publikovania Dátum vydania knihy vo formáte D:RRRR-MM-DD s údajom RRRR-MM-DD predstavujúcim dátum. (Predpona D: je voliteľná.)
Niektoré tabuľkové procesory môžu formát dátumu zmeniť. Pri nahrávaní tabuľky skontrolujte, či sú údaje v tomto stĺpci v správnom formáte.
Počet strán Počet strán knihy.
Názov série Názov série, do ktorej kniha patrí (ak do nejakej patrí).
Zväzok série Ak kniha patrí do nejakej série, bude tu uvedené číslo zväzku.
Typ ukážky Udáva, akú veľkú časť knihy je možné zobraziť ako ukážk v službe Google Play. (Tento údaj sa líši od zobrazenia ukážky v Obchode Google Play.) Je potrebné nastaviť minimálne 20 %. Prijateľné sú hodnoty rastúce po 10 % (napr. 30 %, 40 % atď.)
Krajiny, v ktorých je ukážka k dispozícii Krajiny, v ktorých je možné v službe Knihy Google zobraziť ukážku knihy, uvedené vo formáte dvojpísmenového kódu ISO 3166-1 oddeleného čiarkou. V zozname musia byť uvedené všetky krajiny, kde je kniha povolená na predaj.

Ak vlastníte celosvetové práva, zadajte hodnotu WORLD. Ak chcete niektoré krajiny vylúčiť, uveďte ich za hodnotou WORLD, oddeľte ich čiarkami a pred každú vložte znak mínus (-). Príklady:

Označenie všetkých krajín okrem Spojených štátov a Kanady:
WORLD,-CA,-US

Označenie Nemecka, Španielska, Francúzska a Talianska:

DE,ES,FR,IT
Text odkazu Kúpiť Text odkazu, ktorý presmeruje na konkrétnu stránku venovanú predaju knihy. Väčšinou ide o názov spoločnosti alebo webových stránok ako „Moje vydavateľstvo“ alebo „Stránky vydavateľa“.
Odkaz Kúpiť Webová adresa stránky vášho internetového obchodu, ktorá je určená na predaj knihy. Upozorňujeme, že služba Knihy Google automaticky odkazuje na webové stránky obľúbených predajcov kníh. Ak ste napríklad ako text odkazu Kúpiť túto knihu uvedeného vyššie zadali Stránky vydavateľa a ako odkaz Kúpiť túto knihu ste uviedli adresu knihy http://www.examplepublishing.com/book/12345.html, používateľ, ktorý klikne na odkaz Stránky vydavateľa, prejde na túto konkrétnu webovú stránku.
Názov vydavateľa Meno, ktoré chcete zobraziť ako osobu, vydavateľskú značku alebo vydavateľa, ktorý túto knihu odoslal do služby Knihy Google.
Webové stránky vydavateľa Webová adresa vašich webových stránok, na ktorú môžu používatelia prejsť kliknutím na názov vydavateľa.
Zobraziť fotografie v ukážke? Informácia o tom, či budú v ukážke knihy zobrazené fotky alebo ilustrácie. Ak nemáte príslušné práva, túto možnosť zakážte. Ak kniha obsahuje väčšie množstvo obrázkov, budeme ju môcť predávať, iba ak určíte, že môžeme zobrazovať fotografie, alebo ak dostaneme súbor ePub. Prijateľné hodnoty:
 • Zobraziť fotky: Áno, Y alebo +
 • Nezobraziť fotky: Nie, N alebo -
Povoliť stiahnutie knihy vo formáte PDF? Informácia o tom, či bude používateľom služby Knihy Google povolené prevziať úplnú kópiu knihy vo formáte PDF. Prijateľné hodnoty:
 • Povoliť stiahnutie: Áno, Y alebo +
 • Nepovoliť stiahnutie: Nie, N alebo -
Dátum začatia predaja Dátum, kedy by kniha mala byť k dispozícii na predaj, vo formáte D:RRRR-MM-DD s údajom RRRR-MM-DD predstavujúcim dátum. (Predpona D: je voliteľná.) Ak ide o dátum v budúcnosti a kniha je povolená na predaj, kniha nebude k dispozícii skôr, ako v tento dátum.
Niektoré tabuľkové procesory môžu formát dátumu zmeniť. Pri nahrávaní tabuľky skontrolujte, či sú údaje v tomto stĺpci v správnom formáte.
Povoliť ochranu DRM? Informácia o tom, či bude v knihe pri predaji v službe Knihy Google použitý softvér DRM na správu digitálnych práv. Prijateľné hodnoty:
 • Povoliť ochranu DRM: Áno, Y alebo +
 • Nepovoliť ochranu DRM: Nie, N alebo -
Zobraziť fotografie v eKnihe? Informácia o tom, či budú v knihe pri predaji v službe Google Play zobrazené fotky alebo ilustrácie. Ak nemáte príslušné práva, túto možnosť zakážte. Ak kniha obsahuje väčšie množstvo obrázkov, budeme ju môcť predávať, iba ak bude táto možnosť povolená alebo ak dostaneme súbor ePub. Prijateľné hodnoty:
 • Zobraziť fotky: Áno, Y alebo +
 • Nezobraziť fotky: Nie, N alebo -
Zahrnúť naskenované strany? Informácia o tom, či používatelia, ktorí si knihu zakúpia v službe Google Play, budú môcť knihu zobraziť vo formáte PDF, ktorý obsahuje pôvodné rozloženie. Prijateľné hodnoty:
 • Zahrnúť naskenované strany: Áno, Y alebo +
 • Nezahrnúť naskenované strany: Nie, N alebo -
Nevhodné pre rodinu? Či sa v tejto knihe vyskytuje obsah nevhodný pre deti a je určená iba dospelým čitateľom.
Percento obsahu, ktoré je možné kopírovať/vložiť Časť knihy, ktorú môže kupujúci skopírovať a prilepiť inam. Zadajte číslo od 0 do 100 s prírastkami po 5 alebo 10 (napr. 0, 5, 10, 20, 30 atď.).
Ak sa rozhodnete stiahnuť aj ceny, tabuľka bude obsahovať ďalšie stĺpce. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Úprava cien v tabuľke

Ak je možné knihy predávať v službe Google Play, môžete ich ceny meniť, pridávať a odstraňovať hromadne pomocou tabuliek. Ak sa chcete uistiť, že dopĺňate ceny len pre knihy v službe Google Play (a nie pre knihy určené len na ukážku), pred úpravou cien tabuľku odfiltrujte začiarknutím hodnoty Áno (prípadne Y alebo +) v stĺpci Povoliť predaj knihy? .

Desatinné značky pre ceny by mali dodržiavať konvencie jazyka, v ktorom sú nadpisy tabuľky. Ak sú nadpisy napríklad v nemčine, náš systém bude očakávať ako desatinnú značku čiarku (napr. 3,00), zatiaľ čo v tabuľke s nadpismi v angličtine by sme očakávali ako desatinnú značku bodku (napr. 3.00).

Konverzia meny

Ak je povolená konverzia meny, môžete nakonfigurovať, ktoré knihy a meny chcete konvertovať s cieľom predaja v iných krajinách. V tabuľke sa pre každú cenu zobrazia dva stĺpce: prvý obsahuje cenu ako číselnú hodnotu a druhý uvádza zoznam krajín, na ktoré sa daná cena vzťahuje. Ak niektorá z uvedených krajín používa inú menu ako je mena uvedená pri danej cene, nástroj na konverziu meny vám umožní zadanú cenu automaticky konvertovať na menu cieľovej krajiny. Podrobné pokyny nájdete v sekcii Zmena krajín, na ktoré sa cena vzťahuje.

Pridanie ceny

Ak chcete pridať cenu ku knihám, ktoré ju zatiaľ nemajú, najprv je potrebné v tabuľke stiahnuť typ danej ceny, aby ste mohli pracovať so správnymi hlavičkami ceny. Potom vyberte možnosť Exportovať knihy, začiarknite políčko Pridať cenu a zadajte podrobnosti o type ceny, ktorú chcete pridať.

Stiahnite si tabuľku a otvorte ju, vyplňte hodnoty novej ceny a potom tabuľku opäť nahrajte.

Odstránenie ceny

Ceny, ktoré chcete odstrániť, stiahnite podľa postupu na stiahnutie cien a otvorte tabuľku. Vo všetkých poliach, ktoré obsahujú cenu, nahraďte danú hodnotu dvoma hviezdičkami (**). Ceny s označením ** budú pri nahrávaní tabuľky odstránené. Knihy, pri ktorých nie je uvedená cena pre dané územie, nemôžu byť na tomto území predávané.

Zmena ceny

Ak chcete zmeniť cenu, stačí upraviť číselnú hodnotu v príslušnom stĺpci danej knihy.

Zmena krajín, na ktoré sa cena vzťahuje

Môže sa stať, že z nejakého dôvodu budete chcieť zmeniť krajiny, na ktoré sa cena vzťahuje. Môže napríklad dôjsť k zmene práv na knihu alebo môžete aktivovať konverziu meny a potom budete chcieť použiť existujúcu cenu na celosvetové predaje (ako ukazuje príklad nižšie). Ak chcete zmeniť krajiny, na ktoré sa bude cena vzťahovať, postupujte takto:

 1. Ceny, ktoré chcete zmeniť, stiahnite podľa postupu na stiahnutie cien a otvorte tabuľku. Každá katalógová cena obsahuje dva stĺpce: cenu a krajiny, na ktoré sa cena vzťahuje.

  Identifikátor USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena Krajiny, v ktorých platí USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena
  012345678 9,99 US

  Vysvetlenie záhlavia stĺpcov na príklade:

  • Identifikátor: Identifikátor.
  • USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena: Odporúčaná maloobchodná cena (bez dane) v USD.
  • Krajiny, v ktorých platí USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena: Krajiny, v ktorých má byť použitá odporúčaná maloobchodná cena. V krajinách, v ktorých uvedená mena nie je miestnou menou, musí byť na uplatnenie ceny povolená konverzia meny.
 2. Zoznam krajín upravte v súlade s našimi pokynmi na formátovanie.

  Identifikátor USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena Krajiny, v ktorých platí USD [Odporúčaná maloobchodná cena bez dane] Cena
  012345678 9,99 WORLD
 3. Uložte tabuľku a potom sa vráťte do Centra pre partnerov a odošlite ju podľa našich pokynov na nahrávanie.

Pridanie kníh pomocou tabuľky

Do svojho účtu môžete pridať ďalšie knihy tak, že údaje o týchto knihách zadáte do prázdnych riadkov. (Ak pri existujúcich knihách nebudete vykonávať žiadne úpravy, môžete tieto riadky celé odstrániť.) Odporúčame, aby ste zadali čo najviac informácií, povinné je však vyplnenie týchto stĺpcov:

Pri nahrávaní tabuľky sa tieto knihy pridajú pomocou nastavenia predvolenej šablóny. Obal knihy a súbory obsahu je potrebné odovzdať samostatne. Ďalšie informácie

Nahranie tabuľky

 1. Po dokončení vykonávania zmien v tabuľke ju uložte v jednom z prijateľných formátov:

  Prijateľné formáty Prijateľné kódovania* Prijateľné prípony názvov súborov
  • oddelené čiarkou
  • oddelené tabulátorom
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Náš systém sa pokúsi spracovať aj iné kódovania, dôrazne však odporúčame použiť niektoré z kódovaní uvedených vyššie.
 2. Vráťte sa do Centra pre partnerov. V Katalógu kníh kliknite na tlačidlo Rozšírené a následne na možnosť Nahrať súbor CSV.

 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať súbor, na počítači vyberte súbor s upravenou tabuľkou a kliknite na tlačidlo Nahrať.

 4. Po nahraní súboru môže nejaký čas trvať, kým sa vo vašom účte prejavia zmeny. V prípade chýb v tabuľke sa nezobrazia žiadne upozornenia. Ak chcete zistiť, či bolo odoslanie tabuľky úspešné, pozrite sa do histórie nahrávania tabuliek.

Zobrazenie histórie nahrávania tabuliek

Ak chcete skontrolovať stav odoslania tabuľky, prejdite do Katalógu kníh v účte Centra pre partnerov a kliknite na tlačidlo Rozšírené. Vyberte možnosť Zobraziť históriu nahrávania súborov CSV. Zobrazí sa zoznam so všetkými tabuľkami, ktoré ste v minulosti nahrali, a bude obsahovať časové známky a počet riadkov, ktoré boli v každom súbore spracované. V prípade, že neboli úspešne spracované žiadne riadky, bude stav príslušného súboru Neplatný. V opačnom prípade bude stav súboru Dokončené. (Aj dokončené nahrané súbory môžu obsahovať chyby.)

Ak chcete zobraziť podrobnosti chyby, kliknite na číslo riadka s chybou. Zobrazí sa výzva na stiahnutie tabuľky, ktorá bude obsahovať konkrétne chybové hlásenia týkajúce sa nahraného súboru. Prvý stĺpec bude obsahovať identifikátor riadka s chybou, v druhom stĺpci bude uvedená konkrétna hodnota, ktorá je príčinou chyby a chybová správa. Pomocou týchto informácií vykonajte v tabuľke úpravy a potom ju nahrajte znova.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory