Tryb uzyskiwania zgody w witrynach i aplikacjach mobilnych

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn lub aplikacji, którzy używają baneru lub widżetu z prośbą o zgodę na stosowanie plików cookie albo innego rozwiązania do zarządzania zgodą użytkowników.

Tryb uzyskiwania zgody pozwala informować Google o stanie zgody użytkownika na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów aplikacji. Zachowanie tagów zostanie dostosowane na podstawie wyboru użytkownika.

Tryb uzyskiwania zgody współdziała z platformą do zarządzania zgodą użytkowników lub z implementacją niestandardową na potrzeby uzyskiwania zgody użytkowników, taką jak baner z prośbą o zgodę na stosowanie plików cookie. Tryb uzyskiwania zgody otrzymuje wybory użytkownika dotyczące zgody na przetwarzanie danych z baneru lub widżetu z prośbą o zgodę na stosowanie plików cookie i dynamicznie dostosowuje działanie Analytics, Google Ads i tagów firm zewnętrznych, które tworzą lub odczytują pliki cookie.

Gdy użytkownicy nie wyrażą zgody, tagi nie zapisują plików cookie, tylko zamiast tego wysyłają do Google sygnały (czyli pingi). Jeśli korzystasz z Google Analytics 4, Google wypełnia luki w zbieranych danych za pomocą modelowania konwersjimodelowania behawioralnego.

Tryb uzyskiwania zgody nie wyświetla baneru ani widżetu z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych. Zamiast tego wchodzi z nim w interakcję. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie zgodą użytkowników.

Set up consent mode in Google Analytics

Tagi z wbudowaną obsługą trybu uzyskiwania zgody

Tagi Google dotyczące podanych niżej usług zawierają wbudowane mechanizmy sprawdzania zgody użytkownika i dostosowują swoje działanie na podstawie stanu zgody użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google Ads*,
 • Floodlight,
 • tag łączący konwersje.

* Obejmuje śledzenie konwersji i remarketing w Google Ads; a wkrótce także obsługę konwersji telefonicznych.

Jeśli tworzysz tagi, które nie mają wbudowanych mechanizmów sprawdzania zgody użytkownika, możesz dodać takie mechanizmy w Menedżerze tagów. Użyj konfiguracji tagu Zaawansowane > Ustawienia dotyczące wyrażania zgody. Więcej informacji

Stan zgody użytkownika a działanie tagu

Gdy włączysz tryb uzyskiwania zgody, usługi pomiarowe Google zachowują wybrany przez użytkowników stan trybu uzyskiwania zgody na wszystkich odwiedzanych przez nich stronach. W przypadku odmowy udzielenia zgody uruchamiające się tagi nie zapisują plików cookie, ale przekazują minimum informacji o aktywności użytkownika. Stan zgody i aktywności użytkownika są następnie komunikowane poprzez wysyłane do serwera Google pingi bez plików cookie (czyli sygnały) następujących typów:

 • Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika związane z tagami Google Ads i Floodlight: przekazują domyślny, skonfigurowany przez Ciebie stan zgody użytkownika oraz stan zaktualizowany po udzieleniu lub odmówieniu przez użytkownika poszczególnych rodzajów zgody, np. „ad_storage” i „analytics_storage”. Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika są wysyłane ze wszystkich odwiedzanych przez niego stron, na których włączony jest tryb uzyskiwania zgody. Są one też wywoływane w przypadku niektórych tagów, jeśli stan zgody użytkownika zmieni się z „denied” (odrzucono) na „granted” (przyznano), np. gdy użytkownik wyrazi zgodę w oknie z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pingi dotyczące konwersji: wskazują, że wystąpiła konwersja.
 • Pingi dotyczące Google Analytics: są wysyłane z każdej strony witryny, na której zaimplementowany jest kod Google Analytics, podczas jej wczytywania i rejestrowania zdarzeń.

Opisane wyżej pingi mogą zawierać:

 • Informacje funkcyjne (np. nagłówki dodane pasywnie przez przeglądarkę):
  • sygnaturę czasową,
  • klienta użytkownika (tylko internet),
  • stronę odsyłającą.
 • Informacje zbiorcze lub nieumożliwiające identyfikacji osób:
  • wskazanie, czy bieżąca lub poprzednia strona wyświetlona przez użytkownika podczas nawigacji w witrynie zawiera w adresie URL informacje o kliknięciu reklamy (np. GCLID/DCLID);
  • informacje o stanie zgody (wartość logiczna);
  • losowy numer wygenerowany podczas każdego wczytywania strony;
  • informacje o platformie do uzyskiwania zgody użytkownika wykorzystywanej przez właściciela witryny (np. identyfikator dewelopera).

Działanie trybu uzyskiwania zgody

Dodatkowo w zależności od ustawień stanu zgody użytkownika oraz konfiguracji tagów pingi dotyczące zgody użytkownika i konwersji mogą obejmować opisane niżej zachowania.

Domyślnie działają tak, jakby użytkownik wyraził zgodę na wszystkie opcje:

ad_storage='granted' i analytics_storage='granted'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Pliki cookie powiązane z reklamami mogą być odczytywane i zapisywane.
 • Adresy IP są zbierane.
 • Pełny adres URL strony internetowej razem z informacjami o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID) jest zbierany.
 • Pliki cookie firm zewnętrznych ustawione wcześniej na stronach google.com i doubleclick.net oraz własne pliki cookie konwersji (np. _gcl_*) są dostępne.
 • Mogą być zbierane identyfikatory wyświetlania reklam (np. identyfikator wyświetlania reklam lub IDFA).
 • Jest zbierany identyfikator instancji aplikacji generowany przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Jeśli co najmniej jedna opcja zgody zostanie odrzucona, pojawią się dodatkowe zachowania, które warto wziąć pod uwagę:

ad_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać żadnych własnych plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Zbierany jest pełny adres URL strony, który może zawierać informacje o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID). Danych o kliknięciach reklamy użyjemy tylko do przybliżonego pomiaru faktycznego natężenia ruchu.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight oraz są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Dowiedz się więcej o maskowaniu adresów IP w Google Analytics.
 • Nie mogą być zbierane identyfikatory wyświetlania reklam ani IDFA.
 • Funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o tym ruchu.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight oraz są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Dowiedz się więcej o maskowaniu adresów IP w Google Analytics.

ad_storage='denied' i ads_data_redaction='true'

Sieć

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać istniejących plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • W Google Analytics zbierany jest pełny adres URL strony, który może zawierać informacje o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID). Danych o kliknięciach reklamy użyjemy tylko do przybliżonego pomiaru faktycznego natężenia ruchu. W Google Ads identyfikatory kliknięć reklam (np. identyfikator kliknięcia Google lub DCLID) zawarte w prośbie o udzielenie zgody i pingi dotyczące konwersji są usuwane.
 • Adresy IP służą do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads ani Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Dowiedz się więcej o maskowaniu adresów IP w Google Analytics.

analytics_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można odczytywać ani zapisywać własnych plików cookie Analytics.
 • Do Google Analytics będą wysyłane pingi bez plików cookie, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać pingów bez plików cookie do modelowania.
 • Nie mogą być zbierane identyfikatory IDFV.
 • Do Google Analytics będą wysyłane zdarzenia bez identyfikatorów urządzenia i użytkownika, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać tych zdarzeń do modelowania.

Aplikacje internetowe lub mobilne

W przypadku ustawienia analytics_storage='denied' do Google Analytics są wysyłane pingi bez plików cookie. Żadne pliki cookie Analytics nie są ustawiane ani odczytywane z urządzenia, nie uzyskujemy także do nich dostępu. Dlatego pingi bez plików cookie są rejestrowane jako anonimowe i nieumożliwiające identyfikacji zdarzenia Google Analytics.

Pingi bez plików cookie używane podczas zwykłej komunikacji z przeglądarką za pomocą protokołu HTTP mogą zawierać te informacje: klient użytkownika, rozdzielczość ekranu, adres IP. Pamiętaj, że Google Analytics 4 nie przechowuje ani nie rejestruje adresów IP.

Jeśli reklamodawca skonfiguruje inne pola, takie jak user_idwymiary niestandardowe, będą one wysyłane normalnie. Dane zebrane za pomocą pingu bez plików cookie służą do modelowania behawioralnego i modelowania konwersji, co pozwala uzupełnić luki w danych.

Sprawdzone metody dotyczące trybu uzyskiwania zgody

Niezależnie od tego, jak włączysz tryb uzyskiwania zgody, przestrzegaj tych sprawdzonych metod:

 • Ustaw określone przez Twoją organizację wartości domyślne początkowego stanu zgody użytkownika. Domyślny stan zgody użytkownika ma zastosowanie wtedy, gdy po raz pierwszy wyświetla on w Twojej witrynie daną stronę.
 • Zastosuj implementację, zgodnie z którą tagi strony będą się wczytywać przed wyświetleniem okna z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Tagi Google muszą się wczytywać niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody, Google będzie otrzymywać pingi bez plików cookie. W usługach Google Analytics 4 pingi bez plików cookie umożliwiają modelowanie zachowań i konwersji, co pozwala uzupełnić luki w danych.
 • Opcje dotyczące zgody powinny wyświetlić się użytkownikowi najszybciej, jak to możliwe. Zaktualizuj stan zgody użytkownika, gdy dokona on wyboru.
 • Daj użytkownikom możliwość odrzucenia lub udzielenia zgody na każdy rodzaj przechowywania danych stosowany przez tagi w witrynie. Na przykład użytkownik może wyrazić zgodę na pliki cookie Analytics i odmówić jej przyznania na pliki cookie dotyczące reklam.
 • Obecne przepisy o ochronie prywatności dotyczą użytkowników z konkretnych regionów, dlatego skonfiguruj domyślny stan, który będzie stosowany do nich, a nie do wszystkich. Zwłaszcza w przypadku organizacji, która wymaga, aby domyślny stan miał wartość „denied” (odrzucono), jego zastosowanie tylko do użytkowników z odpowiedniego regionu zapobiega utracie dokładnych wyników pomiarów z pozostałych regionów.
Gdy ustawisz domyślny stan dla danego regionu, Twój mechanizm uzyskiwania zgody użytkownika (niestandardowy lub udostępniany przez platformę do zarządzania zgodą użytkowników) powinien umożliwiać użytkownikom z tych regionów aktualizowanie stanu ich zgody.

Implementacja zaawansowana a implementacja podstawowa

Jeśli zdecydujesz się zaimplementować tryb uzyskiwania zgody, blokując tagi Google do czasu wyświetlenia okna z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody przez użytkowników, nie będziesz mieć dostępu do wszystkich korzyści związanych z trybem uzyskiwania zgody. Na przykład Twoja usługa w GA4 nie będzie otrzymywać danych modelowanych pozwalających uzupełnić luki w danych dostępnych do obserwacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody. Niezależnie od tego, czy zablokujesz tagi (implementacja podstawowa) czy je odblokujesz (implementacja zaawansowana), tagi Google dostosowują swoje działanie na podstawie stanu zgody użytkowników.

Oto wady i zalety zaawansowanej i podstawowej implementacji trybu uzyskiwania zgody:

  Implementacja zaawansowana Implementacja podstawowa
Działanie tagu
 • Tagi Google są wczytywane przed pojawieniem się okna z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Tagi wysyłają pingi bez plików cookie, gdy zgoda na stosowanie plików cookie zostanie odrzucona.
 • Tagi Google są blokowane do momentu udzielenia zgody.
Modelowanie behawioralne w GA4

Check

 

Modelowanie konwersji w GA4

Check

 Check*

Modelowanie konwersji w Google Ads

Check

 Check*

* Gdy tagi są blokowane ze względu na wybory użytkowników dotyczące zgody na przetwarzanie danych, dane nie są zbierane, a modelowanie konwersji w Google Ads odbywa się na podstawie modelu ogólnego. Modele wykorzystują do tego dane takie jak typ przeglądarki, typ działania powodującego konwersję, pora dnia i inne ogólne zmienne nieidentyfikujące użytkownika. Dowiedz się więcej o trybie uzyskiwania zgody i modelowaniu konwersji na potrzeby Google Ads.

Zasady IAB Europe dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF) to alternatywny sposób uzyskiwania zgody i monitorowania jej stanu. Jeśli użytkownicy odmówią udzielenia zgody w ramach rozwiązania do uzyskiwania zgody, które korzysta z zasad TCF, usługi w GA4 nie będą mogły modelować danych, aby uzupełnić brakujące informacje.

Jak włączyć tryb uzyskiwania zgody

Sposób włączania trybu uzyskiwania zgody różni się w zależności od tego, czy dotyczy witryny czy aplikacji. Zależy także od implementacji uzyskiwania zgody oraz używanej platformy tagowania.

Włączanie trybu uzyskiwania zgody w witrynach

Możesz włączyć tryb uzyskiwania zgody w witrynach za pomocą Menedżera tagów i platformy CMP z szablonem utworzonym przez członka społeczności, co wymaga minimalnego kodowania. Partnerzy platformy CMP udostępniają szablony Menedżera tagów i instrukcje umożliwiające włączenie trybu uzyskiwania zgody za pomocą tej integracji:

Deweloperzy witryn mogą włączać tryb uzyskiwania zgody za pomocą poleceń gtag.js lub tagu utworzonego na podstawie szablonu trybu uzyskiwania zgody:

Włączanie trybu uzyskiwania zgody w aplikacjach

Deweloperzy aplikacji mogą włączać tryb uzyskiwania zgody za pomocą pakietu SDK Google Analytics dla Firebase:

Integracja z platformami do zarządzania zgodą użytkowników

Platformy do zarządzania zgodą użytkowników (platformy CMP) mogą się integrować z trybem i ustawieniami uzyskiwania zgody w Menedżerze tagów Google. W przypadku polecanych przez nas platform CMP w Galerii szablonów Menedżera tagów dostępne są szablony zintegrowane z naszymi interfejsami API do uzyskiwania zgody.

Aby rejestrować cenne statystyki i chronić prywatność użytkowników, musisz uzyskiwać zgodę użytkowników witryny. Zalecamy korzystanie z platformy do zarządzania zgodą użytkowników (CMP) lub współpracę z systemem zarządzania treścią (CMS) w celu uzyskiwania zgody i wysyłania jej do Google.

W tabeli poniżej znajdziesz więcej informacji na temat integracji platform CMP z trybem uzyskiwania zgody:

Narzędzie do uzyskiwania zgody Obsługiwane rodzaje zgody Dostępny
szablon
społeczności
Menedżera tagów
Integracja z wywołaniami funkcji aktualizacji uzyskiwania zgody Integracja z wywołaniami wartości domyślnych uzyskiwania zgody
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + szablon TrustCommander)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + szablon TrustCommander)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage
 

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(pełna integracja z Menedżerem tagów Google + integracja niewymagająca Menedżera tagów Google)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)

Tryb uzyskiwania zgody dla dostawców platform CMP

Dostawcy platform do zarządzania zgodą użytkowników (CMP) mogą wdrożyć integrację z trybem uzyskiwania zgody dla wygody klientów korzystających z usług Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tryb uzyskiwania zgody dla dostawców platform do zarządzania zgodą użytkowników.

Dodatkowe materiały

Tryb uzyskiwania zgody ma dodatkowe funkcje, np. działanie zależne od regionu, możliwość usuwania zapisanych wcześniej informacji oraz przekazywanie danych w adresach URL, gdy użytkownik odmówi zgody. Informacje o tym, jak korzystać z trybu uzyskiwania zgody i jego dodatkowych funkcji, znajdziesz w tych artykułach:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne