[GA4] מבנה החשבון ב-Google Analytics

דוגמאות להגדרות של החשבון והנכסים ב-Google Analytics והסבר על העקרונות לארגון החשבון והנכסים

ב-Universal Analytics, אפשר להשתמש בתצוגות מפורטות כדי ליצור אוספים נפרדים של נתונים, למשל אוסף נתונים לפי אזור גיאוגרפי, תחום עסקי וכו'. ב-Google Analytics 4 אין תצוגות מפורטות, וצריך להשתמש בשיטות אחרות כדי להגיע להפרדה כזו של נתונים. רמת הפירוט של הפרדת הנתונים והאופן שבו אתם שולטים בגישה לנתונים האלה תלויים בשני גורמים: (1) הצרכים שלכם ו-(2) הגרסה שבה אתם משתמשים – גרסת Google Analytics 360 או הגרסה הרגילה של Google Analytics.

המאמר הזה מיועד לתכנון המבנה של חשבונות עסקיים גדולים. אם אתם מנהלים חשבון של עסק קטן או בינוני, ייתכן שלא תצטרכו לבחון את מבנה החשבון.

הגדרות של חשבון Google Analytics לדוגמה

עסק עם אתר אינטרנט אחד

 

לעסק הזה יש אתר אחד וחשבון Google Ads אחד. העסק לא צריך להפריד את הנתונים לפי אזור או תחום עסקי. 

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לאתר.
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד. אם לעסק יש גם אפליקציה, מקור נתונים נפרד לאפליקציה.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

הנתונים בבעלות של ישות אחת במיקום אחד.

נכס Google Analytics 4 אחד עם מקור נתונים (של אתר).

כשיש נכס אחד, הנתונים של האתר (על כל חלקיו) זמינים במקום אחד.

צוות השיווק יכול ליצור קהלים מכל חתך רוחב של נתוני האתר.

אנליסטים יכולים להבין את אופן השימוש במכשירים שונים, ואם יש צורך באתר לנייד או באפליקציה לנייד.

חשבון Google Ads אחד שמקושר לנכס Google Analytics 4.

צוות השיווק יכול לייצא קהלים אל Google Ads למטרות רימרקטינג וזיהוי לקוחות פוטנציאליים.

 

עסק/מוסד חינוכי

 

לארגון הזה יש אתר אחד וחשבון Google Ads אחד.

דרישות העסק

מבנה החשבון צריך לתת מענה לדרישות הבאות:

 • הסטודנטים משתמשים באתר כדי לעיין בהצעות לקורסים, להירשם אליהם, לבצע מטלות בקורסים ולנהל את המטלות.
 • צוות השיווק זקוק ליכולת ליצור קהלים עבור רימרקטינג וזיהוי לקוחות פוטנציאליים.
 • האנליסטים רוצים להבין את אופן השימוש במכשירים שונים ואם יש צורך באתר לנייד או באפליקציה לנייד.

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לכל בסיס משתמשים לוגי (האתר של המוסד).
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של המוסד.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

הנתונים בבעלות של ישות אחת במיקום אחד.

נכס Google Analytics 4 אחד עם מקור נתונים (של אתר).

כשיש נכס אחד, הנתונים של האתר (על כל חלקיו) זמינים במקום אחד.

צוות השיווק יכול ליצור קהלים מכל חתך רוחב של נתוני האתר.

אנליסטים יכולים להבין את אופן השימוש במכשירים שונים, ואם יש צורך באתר לנייד או באפליקציה לנייד.

חשבון Google Ads אחד שמקושר לנכס Google Analytics 4.

צוות השיווק יכול לייצא קהלים אל Google Ads למטרות רימרקטינג וזיהוי לקוחות פוטנציאליים.

 

קמעונאי של מסחר אלקטרוני שפעיל בכמה אזורים גיאוגרפיים ומוכר מוצרים דרך אתר ואפליקציה

 

לתאגיד הגג יש כמה אזורים גיאוגרפיים, וכל אזור הוא ישות עסקית נפרדת. לכל אזור יש אתר, צוות שיווק וחשבון Google Ads נפרדים. לתאגיד הגג יש גם אפליקציה (זמינה למכשירי iOS ו-Android).

דרישות העסק

מבנה החשבון צריך לתת מענה לדרישות הבאות:

 • לתאגיד הגג צריכה להיות תצוגה כוללת של הנתונים מכל הישויות העסקיות.
 • אין צורך שלכל ישות עסקית תהיה בעלות חוקית על הנתונים שלה.
 • כל ישות עסקית רוצה להבין את המסלול של המשתמשים באתר ובאפליקציה.
 • כל ישות עסקית צריכה להיות מסוגלת להפריד את הנתונים שלה.
 • צוות השיווק של כל ישות עסקית משתמש בקישור בין Google Ads ל-Analytics כדי ליצור קהלים ולשתף אותם, ומשתמש בקהלים למטרות בידינג ב-Google Ads.

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לבסיס משתמשים לוגי אחד.
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר. מקור נתונים אחד לכל גרסה של האפליקציה.

מבנה החשבון ב-Google Analytics 360

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לבסיס משתמשים לוגי אחד.
 • נכסי משנה: נכס משנה נפרד לכל ישות עסקית שמצריכה מידור של נתונים.
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר. מקור נתונים אחד לכל גרסה של האפליקציה.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

לתאגיד הגג יש בעלות חוקית על הנתונים של כל הישויות העסקיות.

נכס Google Analytics 4 אחד.

אם יש נכס אחד שמוגדרים בו מקורות נתונים לאתר ולאפליקציה, אפשר לכלול את כל הנתונים באותם הדוחות.

כדי לראות את התהליך שעוברים המשתמשים בין האתר לאפליקציה, תוכלו לשלב את הנתונים של שניהם לפי הצורך. לתאגיד הגג יש גישה לתצוגה מאוחדת של כל הנתונים ויכולת להשוות בין נתונים של ישויות עסקיות שונות.

נכס משנה לכל צוות אזורי (360)

לכל ישות אזורית יש נכס משנה משלה עם נתונים ממודרים. לתאגיד הגג יש גישה לתצוגה מאוחדת של כל הנתונים בנכס המקור ויכולת להשוות בין נתונים של ישויות עסקיות שונות.

מקור נתונים אחד שמשלב את כל האתרים של ישויות עסקיות אזוריות.

יש להשתמש במקור נתונים אחד של אתר עבור מספר דומיינים.

פרויקט אחד ב-Firebase להטמעות של האפליקציה ב-Android וב-iOS. הפרויקט ב-Firebase מקושר לנכס Google Analytics 4.

מקור נתונים אחד לכל גרסה של האפליקציה - הגרסה ל-iOS והגרסה ל-Android (כלומר שני מקורות נתונים).

מקור נתונים נפרד לכל הטמעה של אפליקציה מאפשר לבודד את הנתונים מ-iOS ומ-Android.

 

כל חשבון Google Ads מקושר לנכס (רגיל).

כשכל חשבון Google Ads מקושר לנכס היחיד, הקהלים מהנכס זמינים לצורך בידינג מכל חשבון Google Ads.

אופציונלי: כל חשבון Google Ads מקושר לנכס המשנה המתאים (360)

כשכל חשבון Google Ads מקושר לנכס המשנה שמתאים לו, הקהלים מהנכס זמינים לבידינג מכל חשבון Google Ads.

 

חברה גלובלית לפיתוח משחקים עם כמה משחקים בחנות Play וב-App Store

 

לעסק הזה יש אתר מותג עולמי אחד ואתר שיווק נפרד לכל משחק. העסק מוכר כמה משחקים בחנות Play וב-App Store.

דרישות העסק

מבנה החשבון צריך לתת מענה לדרישות הבאות:

 • איסוף נתונים מאינטראקציה ישירה (First-Party) מאפליקציות ומאתרים כדי ליצור קהלים ולאפשר קנייה של מדיה על סמך מידע מבוסס.
 • סביבות פיתוח, Staging וייצור נפרדות לכל משחק.

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לכל בסיס משתמשים לוגי (אתר המותג הגלובלי, אתר שיווק ואפליקציה של כל משחק).
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של המותג הגלובלי. מקור נתונים אחד לכל אתר שיווק ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

מבנה החשבון ב-Google Analytics 360

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לכל בסיס משתמשים לוגי (אתר המותג הגלובלי, אתר שיווק ואפליקציה של כל משחק).
 • נכס-על: נכס-על אחד שאוסף נתונים מכל נכסי המקור הנפרדים במטרה ליצור תצוגה מקיפה
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של המותג הגלובלי. מקור נתונים אחד לכל אתר שיווק ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

איחוד של כל הנכסים בחשבון אחד שנמצא בבעלות של ישות משפטית אחת.

נכס Google Analytics 4 אחד לאתר המותג העולמי, עם מקור נתונים אחד (של אתר).

מדידה נפרדת של אתר המותג העולמי.

נכס Google Analytics 4 נפרד לכל משחק, עם נתונים מאתר השיווק ומהאפליקציה של המשחק הרלוונטי. לכל נכס יש מקור אחד לנתוני אתר, מקור אחד לנתוני אפליקציה ל-iOS ומקור אחד לנתוני אפליקציה ל-Android.

נתונים מכל אתר שיווק ואפליקציה הקשורה אליו נאספים באותו נכס.

נתונים קשורים לגבי אתרים ואפליקציות משמשים כדי ליצור קהלים ולאפשר קנייה של מדיה על סמך מידע מבוסס.

פרויקט אחד ב-Firebase לכל משחק. כל פרויקט מקושר לנכס הקשור. כל פרויקט ב-Firebase כולל את גרסאות הפיתוח, ה-Staging והייצור של המשחק.

פרויקט נפרד ב-Firebase לכל משחק יוצר סביבה נפרדת לפיתוח, ל-Staging ולייצור של כל משחק.

אופציונלי: פרויקט נפרד ב-Firebase לכל גרסה של המשחק או לשילוב גרסאות כלשהו. לדוגמה, פרויקט אחד לגרסת הפיתוח ופרויקט אחר לגרסאות ה-Staging והייצור.

תוכלו להוסיף עוד חלוקות משנה לפי פרויקט של סביבות משחק ספציפיות, אבל תצטרכו נכסים נוספים כדי למדוד את גרסת המשחק שמשויכת לפרויקטים הרלוונטיים.

אופציונלי: נכס-על. כל נכס מקור מעביר נתונים לנכס-על. נכס-העל מעניק גישה לתצוגה מקיפה שכוללת נתוני אתרים וגם נתוני אפליקציות.

תוכלו להוסיף עוד חלוקות משנה לפי פרויקט של סביבות משחק ספציפיות, אבל תצטרכו נכסים נוספים כדי למדוד את גרסת המשחק שמשויכת לפרויקטים הרלוונטיים.

 

חברת ביטוח בפריסה ארצית שיש לה כמה חברות-בת עצמאיות (ביטוח חיים, בריאות, דירה, רכב)

 

לעסק הזה יש אתר תאגידי אחד שמספק מידע ללקוחות ומייצר לידים הדורשים אינטראקציה אופליין להשלמת החוזים (למשל, בטלפון, דואר או נקודת מכירה). לכל חברה-בת יש אתר משלה, צוות שיווק נפרד וחשבון Google Ads נפרד.

לחברה-בת אחת (רכב) יש גם אפליקציה.

דרישות העסק

מבנה החשבון צריך לעמוד בדרישות האלה:

 • הנתונים נמצאים בבעלות של ישות משפטית אחת במיקום אחד.
 • הנתונים מהאתר של התאגיד צריכים להיות זמינים לניתוח כדי לשפר את יצירת הלידים ואת האופטימיזציה של התוכן.
 • כל חברה-בת צריכה להפריד את הנתונים שלה כדי שצוות השיווק הרלוונטי יוכל ליצור קהלים ולעקוב אחר ההמרות המשויכות לחשבון Google Ads אחד.

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לכל בסיס משתמשים לוגי (לאתר התאגיד ולכל אתר ואפליקציה של חברות הבת).
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של התאגיד. מקור נתונים אחד לכל אתר של חברה-בת ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

מבנה החשבון ב-Google Analytics 360

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס אחד לכל האתרים והאפליקציות (אתר התאגיד, האתר והאפליקציה של כל חברה בת).
 • נכסי משנה: נכס משנה נפרד לכל בסיס משתמשים לוגי (אתר התאגיד, האתר והאפליקציה של כל חברה בת).
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של התאגיד. מקור נתונים אחד לכל אתר של חברה-בת ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

הנתונים נמצאים בבעלות של ישות משפטית אחת במיקום אחד.

נכס Google Analytics 4 אחד עם מקור אחד לנתוני אתר התאגיד (חשבון רגיל)

אם יש נכס אחד ומקור אחד לנתוני אתר התאגיד, אפשר לנתח את הנתונים כדי לשפר את יצירת הלידים והאופטימיזציה של התוכן.

לכל אתר של חברה בת (חשבון רגיל)

נכס Google Analytics 4 אחד עם מקור אחד לנתוני אתר.

בנוסף, גם לנכס של חברת-הבת לביטוח רכב צריך להיות מקור נתונים (של אפליקציה ל-Android).

נכס אחד ומקור נתונים אחד לכל אתר של חברה בת מבטיח שהנתונים של כל אתר יישמרו בנפרד מהנתונים האחרים.

נתוני האפליקציה והאתר של החברה הבת לביטוח רכב יהיו זמינים באותו נכס.

נכס Google Analytics 4 אחד עם מקור אחד לנתונים של כל האתרים (אתר התאגיד וחברות הבת). (360)

אם יש נכס מקור אחד ומקור אחד לנתונים של כל האתרים, אפשר לנתח את הנתונים האלה כדי לשפר את יצירת הלידים והאופטימיזציה של התוכן. מבנה כזה מאפשר גם ליצור נכסי משנה שמבוססים על נכס המקור.

נכסי משנה לכל חברה בת ולאתר התאגיד

ניתן ליצור נכס משנה כדי לסנן כל שילוב לוגי של נתונים (אתר התאגיד או אתר החברה הבת) ולבסס עליו תצוגת נתונים משלו.

פרויקט אחד ב-Firebase לאפליקציה ל-Android של החברה הבת לביטוח רכב.

הפרויקט ב-Firebase מקושר לנכס של החברה הבת לביטוח רכב (חשבון רגיל) או לנכס המקור שלה (חשבון 360).

פרויקט ב-Firebase לאפליקציה לביטוח רכב מוביל ליצירת סביבה נפרדת לפיתוח האפליקציה.

אם מקשרים את הפרויקט ב-Firebase לנכס ביטוח הרכב, אפשר להשתמש בנתוני האפליקציה והאתר באותו נכס (תוצאה זהה מתקבלת אם מקשרים לנכס המקור בחשבונות 360).

חשבונות Google Ads מקושרים לנכסים המקבילים (חשבונות רגילים) או לנכסי המשנה המקבילים (חשבונות 360) של החברה הבת.

כשחשבון Google Ads של כל חברה-בת מקושר לנכס התואם, אפשר להשתמש בקהלים מהנכסים האלה בחשבונות Google Ads הרלוונטיים. בנוסף, אפשר להשתמש בנתוני ההמרות מחשבונות Google Ads בנכסי Google Analytics 4 הרלוונטיים.

 

חברת נסיעות עם כמה מותגים שפועלת בכמה מדינות

 

לחברה הזאת יש כמה מותגים, ולכל מותג יש אתר למחשב, אתר לנייד ואפליקציה. לכל מותג יש צוות שיווק וחשבונות פרסום משלו.

דרישות העסק

מבנה החשבון צריך לתת מענה לדרישות הבאות:

 • צריך לנתח את הנתונים לפי מדינה.
 • כל צוות שיווק צריך ליצור קהלים משלו ולשייך המרות לחשבונות הפרסום שמקושרים אליו.

מבנה החשבון בגרסה הרגילה של Google Analytics

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס נפרד לכל בסיס משתמשים לוגי (אתר התאגיד, האתר והאפליקציה של כל מותג).
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של התאגיד. מקור נתונים אחד לכל אתר של מותג ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

מבנה החשבון ב-Google Analytics 360

 • חשבון: חשבון אחד. הנתונים בבעלות של ישות משפטית אחת.
 • נכס: נכס נפרד לכל בסיס משתמשים לוגי (אתר התאגיד, האתר והאפליקציה של כל מותג).
 • נכס-על: נכס-על אחד, עם תצוגה מאוחדת שכוללת את קבוצות הנתונים של כל הישויות והמיקומים הגיאוגרפיים.
 • מקורות נתונים: מקור נתונים אחד לאתר של התאגיד. מקור נתונים אחד לכל אתר של מותג ולכל גרסה תואמת של האפליקציה.

העקרונות שיושמו

מבנה ההסבר

חשבון Analytics אחד.

אם יש חשבון Analytics קיים, אין צורך ליצור חשבון חדש.

הנתונים בבעלות של ישות עסקית אחת.

נכס Google Analytics 4 אחד לכל מותג, ובכל נכס יש:

 • מקור נתונים אחד (של אתר) לאתר של המותג
 • מקור נתונים אחד (של אפליקציה) לכל גרסה של אפליקציית המותג (Android‏, iOS)

נכס אחד לכל מותג מאפשר:

 • ניתוח לפי מותג ומדינה
 • בניית קהלים על סמך בסיס משתמשים ספציפי למותג ולמדינה
 • שיוך המרות לחשבונות הפרסום המקושרים

אם מוגדרים מקורות נתונים נפרדים לכל פלטפורמה, המצב הזה מאפשר לנתח נתונים בצורה כוללת, השוואתית או פרטנית וליצור קהלים ספציפיים לפלטפורמה.

נכס-על אחד שבו כל נכסי המותג מרוכזים במקום אחד (חשבונות 360)

אם מוגדר נכס-על אחד שכולל את כל נכסי המקור, אפשר לעיין בתצוגה מקיפה של הנתונים ברמת המוסד.

החשבונות הספציפיים למותג ב-Google Ads, ב-Display & Video 360 וב-Search Ads 360 מקושרים לנכסים הרלוונטיים.

כל צוות שיווק צריך ליצור קהלים משלו ולשייך המרות לחשבונות הפרסום שמקושרים אליו.

 

מדריך מורחב והפניה

בהמשך המדריך הזה מופיע מידע מפורט לעסקים שהצרכים שלהם חורגים מהדוגמאות שתוארו בקטע שלמעלה. המדריך המורחב הזה רלוונטי במיוחד ללקוחות של Google Analytics 360.

תוכן העניינים:

מושגים והגדרות

אם אתם לומדים על נכסי Google Analytics 4, מומלץ להיעזר במאמרים ובסרטונים הבאים:

 • חשבון: אוסף של נכסים שהנתונים שלהם נמצאים בבעלות של ישות משפטית יחידה וכפופים לתנאים ולהגבלות של אזור ספציפי.
  האם חשוב שהנתונים מכל אזור יהיו בבעלות של ישות משפטית נפרדת שנמצאת באותו אזור?
  • כן: צריך ליצור כמה חשבונות, אחד לכל אזור.
  • לא: צריך ליצור חשבון אחד באזור שבו ממוקמים המשרדים הראשיים של החברה.
 • נכס: נמצא בחשבון מסוים ומייצג נתונים של בסיס משתמשים אחד. אם באופן כללי צריך לנתח את הנתונים ביחד (קו מוצרים, מותג, אפליקציה), הנתונים האלה צריכים להיות בנכס אחד (אם אתם משתמשים ב-Google Analytics 360, הנכס הזה יכול לשמש בתור נכס מקור).
  האם הנתונים שנאספים קשורים לבסיס משתמשים לוגי אחד? כשאתם מקשרים את Analytics למוצרים אחרים, האם אתם רוצים לשתף את כל גוף הנתונים הזה עם כל מוצר?
  • כן: צריך ליצור נכס אחד.
  • לא: צריך ליצור נכס נפרד או נכס משנה נפרד לכל בסיס משתמשים לוגי.
 • מקור נתונים: נמצא בנכס מסוים ומשמש כמקור של נתונים מאפליקציה או מאתר. השיטה המומלצת היא להשתמש לכל היותר ב-3 מקורות נתונים לכל נכס: מקור אחד לנתוני האתר (כדי למדוד את התהליך שעובר המשתמש באתר) ושני מקורות לנתוני האפליקציה (אחד ל-iOS ואחד ל-Android).
  • מקור לנתוני האפליקציה: ניתן להגדיר מקור נתונים אחד לכל שילוב של פלטפורמה ושם חבילת אפליקציות.
  • מקור לנתוני האתר: ברוב המקרים צריך למדוד את התהליך שעוברים המשתמשים באתר באמצעות מקור אחד לנתוני האתר. כדי להבטיח את העקביות של הדיווח על משתמשים וסשנים כשמדובר בתהליכים באתר שכוללים כמה דומיינים, כדאי להשתמש במקור אחד לנתוני האתר בשילוב עם מדידה בכמה דומיינים.

שיטות מומלצות

ההמלצות והשיטות המומלצות שמופיעות בהמשך רלוונטיות למגוון רחב של משתמשים ותרחישים לדוגמה. ייתכנו מקרים קיצוניים שבהם ההנחיות האלה לא יהיו רלוונטיות או שיהיה צורך להתאים אותן לנסיבות הספציפיות.

באופן כללי, מומלץ להגדיר חשבון אחד לכל חברה ונכס אחד לכל מותג או יחידה עסקית (בהנחה שהמותגים והיחידות העסקיות שלכם הם ישויות ייחודיות שמתנהלות בנפרד, עם קבוצות נפרדות של בעלי עניין או אנליסטים).

דוגמה א'

 • חברת האם א': חשבון אחד
  • מותג X (כלי רכב): נכס אחד
  • מותג Y (מוצרים לבית): נכס אחד
  • מותג Z (מוצרי צריכה אלקטרוניים): נכס אחד

במקרה הזה, לחברת האם יש חשבון אחד ושלושה נכסים נפרדים, כאשר כל נכס מכיל נתונים שקשורים רק לאותו המותג או העסק. 

דוגמה ב'

 • ארגון ב': חשבון אחד
  • קו מוצרים D (ביטוח לבית): נכס אחד
  • קו מוצרים E (ביטוח רכב): אותו נכס כמו D
  • קו מוצרים F (ביטוח חיים): אותו נכס כמו D ו-E

במקרה הזה, הארגון קבע שהנתונים מכל התחומים העסקיים יישלחו לנכס אחד. יכול להיות שלארגון יש לקוחות שמשתמשים באופן קבוע בכמה מוצרים או שבארגון משתמשים לעיתים קרובות בקמפיינים למכירת מוצר או שירות נוסף (upsell) או למכירת מוצר או שירות לא קשור (cross-sell), כך שהגיוני לראות את כל הנתונים האלה יחד. הנכס הזה יכול לשמש בתור נכס מקור של נכסי משנה לניתוח נתונים של קווי מוצרים ספציפיים (מידע נוסף בהמשך).  

דוגמה ג'

 • עסק קטן ג' (לדוגמה, המעדנייה של יוסי): חשבון אחד
  • כל המוצרים (נקניקים, כריכים, משקאות וכולי): נכס אחד

בדוגמה הזו, המעדנייה של יוסי היא עסק קטן שאין בו צורך בכמה נכסים. במעדנייה מנתחים ביחד את כל הנתונים של פעילות המשלוחים באינטרנט, מאחר שברוב המקרים הלקוחות קונים יותר ממוצר אחד ולמעדנייה אין כמה תחומים עסקיים שונים. הגיוני שלעסק כזה יהיה נכס אחד לכל הנתונים.

מקורות נתונים

לכל נכס מקור יש מקורות נתונים מאפליקציה ו/או מאתר שמספקים נתונים נכנסים. מקור נתונים הוא פשוט אתר או אפליקציה שדרכם נשלחים נתונים לנכס GA4 ספציפי.

ההמלצות שלנו:

 • מקור אחד לנתוני אתר לכל נכס
 • מקור אחד לנתוני iOS לכל נכס
 • מקור אחד לנתוני Android לכל נכס
אפשר לקשר כל מקור לנתוני אפליקציה לנכס GA4 אחד בלבד. עליכם להביא זאת בחשבון כשאתם מחליטים אילו מקורות נתונים לקשר לנכס.
מקורות הנתונים אינם מקבילים לתצוגות המפורטות ב-Universal Analytics ואין להשתמש בהם כדי להפריד נתונים. השימוש בהם למטרה הזו יגביל את היכולת שלכם לקשר משתמשים למקורות הנתונים השונים, כי כל מקור הוא מקור נתונים נפרד של אוסף. בנוסף, עלול להיווצר ניפוח נתונים, מכיוון שיכול להיות שלא תהיה אפשרות להסיר כפילויות של משתמשים, בהתאם לשימוש שלכם ב-Google Signals או בסטטוס/User-ID שהתחברתם איתו.

שילוב Search Console

אפשר לקשר נכס GA4 ל-Search Console. כתוצאה מהקישור, מידע חדש ומגוון (כמו שאילתות חיפוש מחיפוש אורגני ב-Google) ומאפיינים לדיווח (כמו דף הנחיתה) מגיעים ל-Google Analytics.

אתם צריכים לבחור את נכסי GA4 ונכסי Search Console שאמורים להיות מקושרים. אם אתם משתמשים בנכסי משנה ובנכסי-על, צריך לבחור אם לקשר לנכס המקור, לנכס המשנה או לנכס-העל.

הגדרת הקישור בין נכס GA4 לבין נכס Search Console היא תהליך מהיר ופשוט. אפשר להגדיר את הקישור דרך דף ניהול החשבון הארגוני ב-GA4. הערה: כדי להגדיר את הקישור, צריך להיות לכם תפקיד מנהל אתר מאומת בנכס Search Console ותפקיד אדמין בנכס Google Analytics 4.

שליטה בדוחות שמוצגים

בנכסי Google Analytics 4 יש לכם שליטה מלאה על הדוחות שמוצגים, המדדים והמאפיינים שכלולים בדוחות האלה והתרשימים בדוחות שלכם. אפשר להגדיר אוסף שלם של דוחות שרלוונטי רק לקבוצה מסוימת, למשל לצוות השיווק (אבל אי אפשר להגביל את הגישה לאוספים האלה, כל המשתמשים בנכס יכולים לראות אותם). בדרך הזו תוכלו להתאים אישית את GA4 כך שהדוחות הרלוונטיים ביותר יוצגו ראשונים או יהיו הנוחים ביותר לגישה, בלי צורך לעבור בין מספר רב של דוחות שאולי לא יהיו שימושיים מבחינתכם.

דוגמה לאוסף דוחות של צוות שיווק:

דוגמה לאוסף דוחות של צוות שיווק

אפשר להתאים אישית את הדוחות הספציפיים בתוך כל אוסף. לדוגמה, רוב דוחות הטבלה כוללים את המדד 'הכנסה כוללת', שמופיע בתצורה הרגילה של הדוח. האפשרות הזאת טובה אם יש לכם עסק מסחר אלקטרוני ששולח נתוני הכנסה, ואתם רוצים שהצוותים שלכם יוכלו לנתח את הנתונים האלה. עם זאת, אם אין לכם נתוני הכנסה לדיווח ב-Google Analytics, בעמודה זו יוצג ערך של 0.00 ש"ח בכל שורה. אם מדובר במדד שלא רלוונטי לעסק שלכם, אתם יכולים להסיר את המדד הזה כדי להפחית את העומס הויזואלי בדוחות.

דוח אירועים עם המדד 'הכנסה כוללת':

דוח אירועים עם המדד 'הכנסה כוללת'

עריכת הממשק (יש ללחוץ על ה-X לצד המדד שרוצים להסיר):

ממשק לעריכת אירוע – לוחצים על X לצד המדד שרוצים להסיר

החלה ושמירה ללא המדד 'הכנסה כוללת':

האירוע נשמר ללא המדד 'הכנסה כוללת'

הדוח נראה עכשיו הרבה יותר נקי בשביל עסקים שאין להם נתוני הכנסה (או עסקים שלא רוצים להציג נתוני הכנסה) ב-Google Analytics.

שיטות מומלצות לשמירה על תקינות הנתונים

בנוסף לסינון הדוחות במטרה לכלול נתונים מסוימים או להחריג אותם, חשוב להקפיד על תקינות הנתונים. תקינות הנתונים כוללת החרגה של תנועה מכתובות IP פנימיות, החרגה של הפניות לא רצויות והקפדה על הגדרה נכונה של מדידה בכמה דומיינים.

החרגת תנועה פנימית לפי כתובת IP

כשמדובר בעסקים עם נפח גבוה של תנועת עובדים באתר, הסרת תנועה פנימית לפי כתובת IP מקבוצות הנתונים יכולה להיות שלב חשוב בהגדרה. לדוגמה, מצב שבו טכנאי תמיכה עובדים עם לקוחות ומפנים לעיתים קרובות למאמרים במרכז העזרה מאתר החברה. כך אפשר להבטיח שעובדי החברה (משתמשים פנימיים) לא מטים את נתוני ניתוח הנתונים שמיועדים לצורך דיווח על תרחישים לדוגמה של לקוחות חיצוניים. אפשר עכשיו לזהות את התנועה הפנימית ולסנן אותה באמצעות הגדרה קבועה מראש ב-GA4:

ממשק ליצירת כלל להגדרת תנועה חיצונית

הסרה של הפניות לא רצויות

היבט נוסף של שיטות מומלצות לשמירה על תקינות הנתונים שכדאי לשקול הוא החרגה של תנועה לא רצויה מהפניות. כך תוכלו לוודא שנתונים ממקורות הפניה מסוימים לא ייכנסו לנתוני הייצור שלכם על ידי הכללת האירוע, תוך התעלמות מהגורם המפנה כדי לא להשפיע על שיוך התנועה. גם במקרה הזה, אתם יכולים עכשיו להתעלם מהפניות לא רצויות באמצעות הגדרות אישיות קבועות מראש ב-GA4:

ממשק ליצירת רשימה של הפניות לא רצויות

הגדרת מעקב בכמה דומיינים

לסיום, אחת מהבעיות הנפוצות של משתמשי Google Analytics הייתה תמיד טיפול בתנועה בכמה דומיינים. בעבר צריך היה להגדיר מעקב בכמה דומיינים דרך Google Tag Manager או דרך ה-TMS, או בתוך הקוד באתר. כתוצאה מכך, נדרש מאמץ נוסף ולא תמיד ניתן היה להגדיר אותו עבור משתמשי Google Analytics. לעיתים קרובות נוצרו בעיות בתקינות הנתונים והוצגו ספירת סשנים חדשה או מנופחת והפניות מהדומיינים שבבעלותכם. קל מאוד להגדיר את Google Analytics 4 בממשק המשתמש כדי לשפר את תקינות הנתונים שלכם:

ממשק להגדרת הדומיינים

טרנספורמציות נתונים

ב-Universal Analytics, הטיפול בטרנספורמציות של נתונים מתבצע כחלק מהגדרת המסנן. לדוגמה, כפייה על כל הערכים של מאפיין מסוים, כגון utm_campaign, שיוצגו באותיות קטנות. אתם יכולים עכשיו לטפל בטרנספורמציות האלה על ידי יצירה ושינוי של אירועים בנכסי Google Analytics 4.

לדוגמה, נניח שאתם מגלים שאירוע מסוים נשלח אל נכס GA4 שלכם פעמיים, אבל בשתי דרכים שונות. אולי האירוע 'start_now', שמוביל לפעולה מרכזית באתר שלכם, נשלח אל GA4 בכמה דרכים ('start_now' ו-'startNow') מפני שהוא מופיע בכמה מקומות באתר, שפותחו על ידי צוותים שונים ותוכנתו באופן בלתי מכוון בצורות שונות. זה מצב נפוץ שעלול להשפיע על איכות הנתונים שלכם, אבל עכשיו אתם יכולים לפתור את הבעיה על ידי יצירה ושינוי של אירועים בממשק המשתמש.

ממשק של אירוע

כדי לטפל בבעיה הזו, צריך ללחוץ על לשינוי האירוע בקטע 'הגדרה' של נכס GA4.

לחצן 'שינוי אירוע' בקטע 'הגדרה'

אחרי הלחיצה תעברו למסך שבו אפשר יהיה לפרט את השינויים הרצויים. במקרה זה, תוכלו להחליט איזה אירוע 'Start Now' אתם רוצים לשמור ולשנות את האירוע השני כך ששני האירועים יהיו זהים. בדוגמה שלמטה, כל אירוע בשם 'startNow' ישתנה לשם האירוע 'start_now'. פעולה זו תאחד את שני שמות האירועים האלה לשם אחד מעתה והלאה. הדוחות שלכם ייראו נקיים יותר עם שורה אחת עבור האירוע הזה.

ממשק לשינוי אירוע

הרשאות משתמשים ותפקידי משתמשים

בנכסי 4 Google Analytics יש פונקציונליות יעילה וחכמה יותר של תפקידים והגבלות. תפקידים רגילים כוללים כעת את האפשרויות הבאות:

 • אדמין: מישהו בעל שליטה מלאה על החשבון
 • עורך: מישהו שיש לו גישה מלאה לעריכת נתונים והגדרות, אבל אין לו יכולת לנהל את המשתמשים
 • מנתח נתונים: מישהו שיכול ליצור ולערוך נכסים משותפים, נוסף לצפייה בנתונים ובהגדרות
 • בעל הרשאת צפייה: מישהו שיכול לראות את נתוני הדוחות וההגדרות

בנכסי GA4 הוספנו גם את היכולת להסתיר נתוני עלות והכנסה בממשק הדיווח, על ידי הקצאה של תפקיד הגבלת הנתונים 'ללא גישה למדדי עלות' או 'ללא גישה למדדי הכנסה'. זו תוספת שימושית להרשאות המשתמשים, שעוזרת להגן על מידע עסקי רגיש ובאותו הזמן מאפשרת לקבוצות מסוימות לגשת לנתוני האתר ולנתונים התנהגותיים.

הערה בנוגע להגבלות על נתוני העלות וההכנסה: מסנני מדדים לא יפעלו על קהל שהצטברו לגביו נתוני הכנסות. בנוסף, משתמשים עם ההגבלות האלה עדיין יכולים לראות מספרים של סך הכול אירועי רכישה. כך שאם אתם מודאגים לגבי חשיפת מספרי אירועים של נתוני רכישה, בתרחיש לדוגמה מהסוג הזה מומלץ להשתמש בנכס משנה.

ממשק של תפקידים ישירים והגבלות נתונים

תכונות ספציפיות ל-360: נכסי משנה ונכסי-על

נכסי משנה

נכסי משנה הם סוג חדש של נכסי Google Analytics 4 שזמין לחשבונות Google Analytics 360. הנכסים האלה מאפשרים ליצור קבוצת משנה של הנתונים שנמצאים בנכס מקור. נכסי המשנה מחליפים את התצוגות המפורטות. לדוגמה, אתם יכולים ליצור נכס משנה עם קבוצת משנה של הנתונים שנמצאים בנכס המקור ולהעניק למשתמשים מסוימים גישה רק לנכס המשנה שיצרתם. בנוסף, נכסי משנה מספקים יכולות שקשורות לתקינות של נתונים, ניהול נתונים, ניהול משתמשים וניהול תכונות, שמגדילות באופן משמעותי את היתרונות של השימוש ב-GA4 לעסקים ולארגונים גדולים יותר.

אפשר ליצור נכס משנה מכל נכס מקור, אבל אי אפשר ליצור נכס משנה מנכס-על. לנכסי משנה יש קשר של אחד לאחד עם נכס מקור.

לקוחות 360 יכולים להשתמש בנכסי משנה תמורת תשלום נוסף. כדי לקבל מידע נוסף, אפשר לעיין בקטע שיקולי עלות שנמצא בהמשך.

ניהול נתונים (data governance)

אחד מהתרחישים הנפוצים ביותר לנכסי משנה הוא ניהול נתונים – קביעה אילו נתונים ייכללו בנכס או יוחרגו ממנו. נכסי משנה מאפשרים לכם לסנן נתונים כדי ליצור את קבוצת הנתונים שדרושה לקהל ספציפי או לתרחיש לדוגמה. כך ניתן לארגן טוב יותר את הנתונים כדי שקבוצות מסוימות יוכלו לגשת אליהם בקלות.

זה היה אחד השימושים הנפוצים של תצוגות מפורטות ב-Universal Analytics. לדוגמה, אפשר היה ליצור תצוגה מפורטת רק לתנועה בצפון אמריקה או רק לנתוני אתר השיווק. ההפרדה בין הקבוצות של הנתונים האלה מאפשרת לכל קבוצת משתמשים לגשת למידע שרלוונטי לה בצורה נוחה ומהירה, כך שההפרדה הזו שימושית גם אם אפשר היה להגיע לאותה תוצאה על ידי סינון נוסף של הנתונים מנכס המקור. נכסי משנה מאפשרים לכם לעשות זאת באמצעות מסנני ייבוא וייצוא מנכס מקור לנכס משנה שמתאימים לתרחישים לדוגמה מהסוג הזה.

ניתן לסנן את הנתונים אל נכס משנה באמצעות כל אירוע או מאפיין מותאם אישית שנאסף בנכס המקור.

ניהול משתמשים

תרחיש לדוגמה נוסף עבור נכסי משנה הוא לצורכי ניהול משתמשים. לדוגמה, אם לחברה יש מדיניות קפדנית שלפיה באזור מסוים (לדוגמה, צפון אמריקה) אפשר לראות קבוצת משנה מסוימת של נתונים שרלוונטיים לאזור הזה, אבל באזור אחר (לדוגמה, דרום אמריקה) לא אמורים לקבל גישה לנתונים האלה. נכסי משנה מאפשרים לכם להגביל את הנתונים של כל אזור על ידי יצירת נכס ספציפי שמיועד רק לנתונים האלה, כדי שאפשר יהיה לגשת לנתונים רק מהאזור הרלוונטי.

אותה דרך מחשבה תקפה גם במצב שבו צריך להפריד בין הנתונים של תחומים עסקיים שונים בגלל אופי הפעילות העסקית – או להפריד בין הנתונים של אתר השיווק וחוויית המשתמש במוצר – אם לחברה יש סיבה להסתיר נתונים של צוות מסוים מצוותים אחרים.

אם אתם לא צריכים להגביל את הגישה לנתונים אלא להפנות קבוצת משנה מסוימת של משתמשים לקבוצות מסוימות של נתונים, מומלץ להתאים אישית את הדוחות שלכם וליצור אוספים של דוחות במקום להשתמש בנכסי משנה. לדוגמה, תוכלו ליצור אוסף של דוחות שמותאמים במיוחד לצוות השיווק, כדי שלצוות הזה יהיה קל יותר להגיע לנתונים שרלוונטיים אליו. התכונות האלה עוזרות לכם לארגן את הנתונים בפורמט שקל לגשת אליו עבור קהלים ספציפיים, והן לא כרוכות בעלות נוספת.

נכסי-על

נכס-על כולל נתונים משני נכסים או יותר. נכס-על יכול לכלול נתונים מנכסים רגילים ומנכסי משנה, אבל לא מנכסי-על אחרים. בנכסי-על משולבים נתונים מכמה נכסים שנמצאים באותו החשבון, כך שהם מאפשרים לכם לבחון את הפעילות העסקית במתכונת רחבה באמצעות תצוגה שכוללת כמה מוצרים, מותגים או אזורים. נכסי-על ב-GA4 וב-UA תומכים בתרחישים דומים.

נכסי-על פועלים באותה דרך כמו כל נכס אחר. לכל נכס-על יש מכסה משלו למאפיינים מותאמים אישית, למדדים מותאמים אישית, למאפייני משתמשים ועוד. אפשר לשלוט בכל ההגדרות מתוך נכס-העל (נכסי-על לא יורשים הגדרות מנכסי המקור שלהם) והן מותאמות באופן ספציפי לדרישות הרלוונטיות של נכס-העל ובסיס המשתמשים של נכס-העל.

לקוחות 360 יכולים להשתמש בנכסי-על תמורת תשלום נוסף. כדי לקבל מידע נוסף, אפשר לעיין בקטע שיקולי עלות שנמצא בהמשך.

שיקולי עלות

כל אירוע שנשלח לנכס משנה או לנכס-על עובר עיבוד נוסף, כך שהשימוש בנכסים מהסוג הזה בחשבונות 360 כרוך בעלויות נוספות. עבור כל היט נוסף של אירוע, נוסף חיוב בגובה חצי ממחיר ההיט הראשוני של האירוע. במילים אחרות, כל היט של נכס משנה או של נכס-על עולה חצי מהיט של אירוע.

כדי לעזור לכם להבין טוב יותר את ההשפעה האפשרית של ההגדרות על החיוב, אפשר להיעזר בתכונה חדשה שנקראת 'תצוגה מקדימה של החיוב'. התכונה הזו זמינה לשותפים מוסמכים של Google Analytics, שיכולים להשתמש בה כדי לעזור ללקוחות שלהם להבין טוב יותר את העלויות הפוטנציאליות של GA 360.

דוגמאות עם נכסי משנה ונכסי-על

אם נבחן שוב את חלק מהדוגמאות שהופיעו בתחילת המדריך, נוכל לראות איך התרחישים האלה נראים מנקודת המבט של תהליך ההגדרה.

ארגון שפועל במספר תחומים עסקיים משלימים

 • ארגון ב': חשבון אחד
  • קו מוצרים D (ביטוח לבית): נכס אחד
  • קו מוצרים E (ביטוח רכב): אותו נכס כמו D
  • קו מוצרים F (ביטוח חיים): אותו נכס כמו D ו-E

במקרה הזה, לארגון יש חשבון אחד עם נכס מקור אחד. למרות שיש תחומים עסקיים שונים, שייתכן שיהיה צורך לנתח עבורם נתונים בנפרד, המוצרים משלימים זה את זה, ולעיתים קרובות יש צורך בניתוח של מספר מוצרים יחד. לכן הארגון החליט לשלוח את כל נתוני המוצרים לאותו נכס מקור. עם זאת, לצוותי המוצרים הספציפיים צריכה להיות יכולת לנתח את הנתונים שלהם בנפרד. בשל הכמות הגדולה של התנועה בכל הנכס, הם החליטו ליצור נכסי משנה לכל תחום עסקי.

תרשים של נכס מקור עם 3 נכסי משנה

 

חברת אם שיש לה מספר מותגים

 • חברת האם: חשבון אחד
  • מותג X (כלי רכב): נכס אחד
  • מותג Y (מוצרים לבית): נכס אחד
  • מותג Z (מוצרי צריכה אלקטרוניים): נכס אחד

במקרה הזה, לחברת האם יש חשבון אחד עם שלושה נכסי מקור, אחד לכל מותג. כל מותג פועל בנפרד וצריך לנתח את הנתונים שלו בנפרד, כך שלכל אחד מהם יש נכס מקור משלו. עם זאת, חברת האם מעוניינת לראות את כל המותגים שלה בנכס אחד, כדי שהיא תוכל לקבל תמונה ברורה יותר של סך כל המשתמשים, ההכנסה הכוללת ועוד. במקרה כזה, חברת האם תיצור נכס-על, וכל שלושת נכסי המותג ישמשו כמקורות של נכס-העל. כך תתקבל התמונה הכוללת שדרושה להם, והמותגים יוכלו להישאר עצמאיים.

תרשים של חברת אם עם 3 מותגים

 

בואו נרחיב על הדוגמה הזו. לחברת האם הזו יש תוכנית נאמנות לכל המותגים שלה. כשמשתמש משתתף בתוכנית הנאמנות הזו, הוא מקבל מזהה תגמולים ייחודי שאנחנו יכולים לשייך למשתמש כמאפיין משתמש ו/או כפרמטר בכל אירוע.

צוות התגמולים עובד ברמת חברת האם וחבריו צריכים לראות את הנתונים על המשתתפים בתוכנית הנאמנות בכל המותגים יחד באותו הנכס. נוכל להשיג את זה על ידי שימוש בשילוב של נכסי משנה ונכסי-על, כך שלצוות התגמולים תהיה קבוצת נתונים משלו לעבוד איתה. כל נכס מקור ייצור נכס משנה עם נתונים רק בנוגע למשתתפים בתוכנית התגמולים, ולאחר מכן שלושת נכסי המשנה יועברו לנכס-על כדי לקבל את נתוני התגמולים.

תרשים שמופיעים בו שני נכסי-על

 

ארגון גלובלי שפועל במספר אזורים ואזורי משנה

במקרה כזה, החשבון הארגוני הגלובלי כולל 3 נכסי משנה אזוריים של נכס-על עם 2 נכסי משנה של נכס מקור לכל אחד מהם. 

תרשים של נכס-על גלובלי עם 3 נכסי-על אזוריים

קישור: Google Ads‏, SA360 ו-DV360

בנכסי Google Analytics 4 יש כמה שיפורים מבחינת הקישור ל-Google Ads, אבל הרעיון הכללי לא השתנה. אפשר לקשר את חשבון Google Ads לנכס Google Analytics 4 כדי לשתף קהלים ונתונים סטטיסטיים של אתרים עם Google Ads וליהנות מנתוני דיווח של Google Ads בנכס Google Analytics 4. הקישור לחשבון Google Ads מתבצע ברמת הנכס ב-Google Analytics. יש אפשרות לקשר נכס מקור, נכס משנה או נכס-על.

שינוי חשוב מ-Universal Analytics ל-Google Analytics 4 שכדאי לזכור: ב-Universal Analytics צריך לבחור כל חשבון Google Ads שרוצים לייצא אליו קהל ואפשר לבחור 10 חשבונות לכל היותר. בנכסי GA4, אתם משתפים קהל ספציפי עם כל החשבונות המקושרים. קל יותר לשתף נתונים בעקבות השינוי, אבל אתם חייבים לשתף את כל הקהלים או לא לשתף אף קהל. חשוב לקחת את העובדה הזו בחשבון בתהליך פיתוח הקהלים ב-Google Analytics 4.

אחרי שתקשרו את נכס GA4 לחשבון Google Ads, אפשר יהיה לראות את הנתונים הסטטיסטיים של האתר ב-Google Ads. התכונה הזו מאפשרת לייצא נתוני מעורבות התנהגותית מ-Google Analytics ישירות לממשק המשתמש של Google Ads. אפשר להגדיר קישור לכל סוג של נכס, אבל מומלץ לקשר רק לנכס המקור או לנכס המשנה (אבל לא לשניהם): כך נמנעת ספירה כפולה של נתונים אם יש לכם קישור גם לנכס מקור וגם לנכס משנה.

אפשר לשתף קהלים מכל נכס Google Analytics 4 (כלומר נכס רגיל, נכס משנה או נכס-על) עם Google Ads, אבל חשוב לזכור שהנתונים של קהל מנכס משנה או מנכס-על יהיו שונים מנתוני נכס המקור (נכס רגיל), כתוצאה מסינון או משימוש בכמה קבוצות נתונים. צריך לקחת את ההבדלים האלה בחשבון אם משתמשים בטירגוט לפי קהל ב-Google Ads.

באופן דומה, ההמרות תלויות בסוג הנכס המקושר. לא כדאי לייבא את אותו סוג המרה מנכס מקור, מנכס משנה ומנכס-על. השיטה המומלצת היא לקשר את נכס המקור של Google Analytics ל-Google Ads ולייצא את ההמרות רק מהמקור. יש יוצא מן הכלל: אם יש לכם חשבונות Google Ads שהם ספציפיים לאזור, ייתכן שתצטרכו ליצור קישור ברמת נכס המשנה.

העברת הנתונים מ-Google Ads אל נכס Google Analytics 4 מתבצעת בזמן השאילתה. כך אפשר להבטיח שהנתונים שתראו יהיו תמיד העדכניים ביותר ולמנוע כפילות או צבירה בנכסי משנה ובנכסי-על.

Search Ads 360

בהפעלה הראשונית, השילוב של SA360 יתמוך בירושה של נתונים מנכס המקור לנכס משנה או לנכס-על. המשמעות היא שאם הקישור נקבע בנכס המקור, נכס המשנה או נכס-העל יקבלו נתונים מ-SA360, אבל נכס המשנה או נכס-העל לא יכול לשלוט בקישור עצמו או להגדיר אותו.

שינוי חשוב מ-Universal Analytics לנכסי Google Analytics 4 שכדאי לזכור: ב-Universal Analytics צריך לבחור בכל חשבון שרוצים לייצא אליו קהל, ואפשר לבחור 10 חשבונות לכל היותר. בנכסי Google Analytics 4 משתפים קהל ספציפי עם כל החשבונות המקושרים. קל יותר לשתף נתונים בעקבות השינוי, אבל אתם חייבים לשתף את כל הקהלים או לא לשתף אף קהל. חשוב לקחת את העובדה הזו בחשבון בתהליך פיתוח הקהלים ב-Google Analytics 4.

Display and Video 360

בהפעלה הראשונית, השילוב של DV360 תומך בירושה של נתונים מנכס המקור לנכס משנה או לנכס-על. המשמעות היא שאם הקישור נקבע בנכס המקור, נכס המשנה או נכס-העל יקבלו נתונים מ-DV360, אבל נכס המשנה או נכס-העל לא יכול לשלוט בקישור עצמו או להגדיר אותו.

שינוי חשוב מ-Universal Analytics לנכסי Google Analytics 4 שכדאי לזכור: ב-Universal Analytics צריך לבחור בכל חשבון שרוצים לייצא אליו קהל, ואפשר לבחור 10 חשבונות לכל היותר. בנכסי Google Analytics 4 משתפים קהל ספציפי עם כל החשבונות המקושרים. קל יותר לשתף נתונים בעקבות השינוי, אבל אתם חייבים לשתף את כל הקהלים או לא לשתף אף קהל. חשוב להביא זאת בחשבון בתהליך פיתוח הקהלים ב-Google Analytics 4.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
6005438964110207422