[GA4] Theo dõi các sự kiện trong DebugView

Theo dõi các sự kiện trên trang web hoặc ứng dụng di động trong quá trình Analytics thu thập sự kiện

DebugView hiển thị những sự kiện và thuộc tính người dùng mà Analytics thu thập từ người dùng theo thời gian thực, giúp bạn khắc phục vấn đề trong quá trình cài đặt thẻ hoặc kiểm tra hoạt động hiện tại của người dùng bên ngoài. Bạn phải bật chế độ gỡ lỗi để sử dụng DebugView.

Bật chế độ gỡ lỗi

Bạn có thể bật chế độ gỡ lỗi cho những sự kiện từ thiết bị cá nhân của mình hoặc cho sự kiện từ tất cả thiết bị của người dùng. Khi khắc phục sự cố cài đặt thẻ, tốt nhất bạn nên bật chế độ gỡ lỗi cho thiết bị cá nhân để có thể dễ dàng xác định thiết bị của mình từ Thiết bị gỡ lỗi trong DebugView.

Phần này mô tả cách bật chế độ gỡ lỗi cho trang web. Để bật chế độ gỡ lỗi cho ứng dụng Android hoặc iOS, hãy xem bài viết này.

Bật chế độ gỡ lỗi cho chính bạn

Để bật chế độ gỡ lỗi cho thiết bị cá nhân của bạn, hãy sử dụng tiện ích Google Tag Assistant thông qua tagassistant.google.com hoặc chế độ xem trước. Tiện ích Tag Assistant sẽ thêm một thông số vào địa chỉ trang web của bạn để bật chế độ gỡ lỗi.

Bật chế độ gỡ lỗi cho mọi người

Để bật chế độ gỡ lỗi cho tất cả thiết bị của người dùng, bạn cần phải cập nhật cấu hình của mình.

Thẻ Google (gtag.js)

Theo dõi tất cả sự kiện

Để theo dõi tất cả sự kiện trên một trang, hãy thêm thông số 'debug_mode':true vào lệnh config như sau:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Theo dõi một số sự kiện

Để chỉ theo dõi một số sự kiện nhất định, hãy thêm thông số 'debug_mode':true vào những sự kiện đó thôi, ví dụ:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Tắt chế độ gỡ lỗi

Để tắt chế độ gỡ lỗi, hãy loại trừ thông số 'debug_mode'; bạn không thể tắt chế độ gỡ lỗi bằng cách đặt thông số này thành false.

Trình quản lý thẻ của Google

Theo dõi tất cả sự kiện

Để theo dõi hoạt động của tất cả người dùng trên trang web, hãy đặt debug_mode thành true trong thẻ Google.

Theo dõi một số sự kiện

Để chỉ theo dõi hoạt động cho một số sự kiện nhất định, hãy đặt debug_mode thành true trong Google Analytics: thẻ Sự kiện GA4.

Tắt chế độ gỡ lỗi

Để tắt chế độ gỡ lỗi, hãy loại trừ trường 'debug_mode'. Bạn không thể tắt chế độ gỡ lỗi nếu đặt trường này thành false.

Theo dõi sự kiện trong DebugView

Các sự kiện sẽ không hiển thị ở chế độ gỡ lỗi nếu bạn đã triển khai chế độ kiểm soát quyền riêng tư ở phía máy khách, hoặc nếu bạn đã triển khai chế độ đồng ý nhưng người dùng chưa đồng ý sử dụng cookie của Analytics.

Troubleshooting in Google Analytics

Sau khi bật chế độ gỡ lỗi trên thiết bị, hãy chuyển đến trang Quản trị viên, rồi nhấp vào DebugView trong mục Hiển thị dữ liệu. Hãy bắt đầu sử dụng trang web hoặc ứng dụng của bạn để theo dõi các sự kiện khi chúng được kích hoạt.

Luồng giây (cột giữa) cho biết các sự kiện đã được ghi lại trong 60 giây vừa qua. Luồng phút (cột bên trái) cho biết một chuỗi lưu trữ các sự kiện trong 30 phút vừa qua. Cột bên phải cho biết Sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút và các thuộc tính người dùng cho thiết bị hiện được chọn.

Luồng giây

Theo mặc định, bạn sẽ thấy một danh sách các sự kiện đã ghi lại trong 60 giây vừa qua. Mỗi sự kiện hiển thị một dấu thời gian tương ứng với thời gian ghi lại sự kiện trên thiết bị phát triển. Hãy nhấp vào một sự kiện để xem danh sách các thông số liên quan. Khi giá trị thuộc tính người dùng thay đổi trong quá trình sử dụng ứng dụng, bạn sẽ thấy các sự kiện xuất hiện trong luồng này, trong đó sự kiện mới nhất xuất hiện ở trên cùng.

Luồng phút

Luồng này hiển thị một chuỗi các vòng tròn, mỗi vòng tròn đại diện cho một phút trong 30 phút gần nhất. Con số trong vòng tròn cho biết số sự kiện nhận được trong phút đó. Khi bạn nhấp vào một trong các vòng tròn này, Luồng giây sẽ hiển thị các sự kiện đã được ghi lại trong phút đó.

Sự kiện hàng đầu và Thuộc tính người dùng hiện tại

Bảng Sự kiện hàng đầu cho biết các sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút. Bảng Thuộc tính người dùng hiện tại cho biết trạng thái mới nhất của tập hợp các Thuộc tính người dùng cho thiết bị phát triển mà bạn hiện đang chọn.

Bộ chọn thiết bị

Nếu bạn đã bật chế độ gỡ lỗi trên nhiều thiết bị, hãy sử dụng Bộ chọn thiết bị để chọn thiết bị cụ thể mà báo cáo DebugView sẽ tập trung vào. Điều này cho phép nhiều nhà phát triển tập trung vào các nỗ lực đo lường và xác thực của chính họ mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Trình đơn bộ chọn thiết bị nằm ở phía trên bên trái của báo cáo và có nhãn là GỠ LỖI THIẾT BỊ.

Dữ liệu phân bổ

Giống như báo cáo Theo thời gian thực, báo cáo DebugView phân tích dữ liệu phân bổ có giới hạn để đảm bảo báo cáo nhanh nhạy. Bạn nên tham khảo báo cáo Thông tin thu nạp người dùng để biết thông tin chính xác nhất về dữ liệu phân bổ.

Các bước tiếp theo

Bạn cần phải lọc bỏ lưu lượng truy cập trong khi đang bật chế độ gỡ lỗi để dữ liệu mà bạn thu thập không ảnh hưởng tiêu cực đến dữ liệu trong báo cáo. Bạn có thể lọc bỏ lưu lượng truy cập của nhà phát triển để dữ liệu mà bạn thu thập khi đang bật chế độ gỡ lỗi không ảnh hưởng đến dữ liệu trong báo cáo. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính