Zabezpečenie dát

Tento článok obsahuje súhrn postupov služby Google Analytics týkajúcich sa dát a záväzku zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť dát. Návštevníci webových stránok alebo aplikácií, ktorí používajú službu Google Analytics (označujú sa aj ako používatelia), nájdu v tomto článku informácie o ovládacích prvkoch pre koncových používateľov.

Pre vlastníkov webových stránok alebo aplikácií používajúcich službu Google Analytics (označujú sa aj ako zákazníci) to môže byť užitočný zdroj informácií, a to najmä v prípade, že sa na nich vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskom hospodárskom priestore. Prečítajte si tiež Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google a pozrite si webové stránky spoločnosti Google pre zákazníkov a partnerov.

Informácie pre návštevníkov webových stránok a používateľov aplikácií používajúcich službu Google Analytics

Naše pravidlá ochrany súkromia

Spoločnosť Google intenzívne vníma dôveru, ktorú do nás vkladáte, a svoju zodpovednosť za zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vášho dojmu. Zásady a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako zaobchádzame s osobnými informáciami, keď používate produkty a služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics.

Súbory a identifikátory služby Google Analytics

Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníka (označuje sa aj ako používateľ) na webových stránkach zákazníkov služby Google Analytics najmä súbory cookie hostiteľskej domény. Používatelia môžu zakázať súbory cookie alebo odstrániť jednotlivé súbory cookie. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics okrem toho podporuje voliteľný doplnok prehliadača, ktorý po nainštalovaní a aktivovaní zakáže službe Google Analytics používať meranie na akýchkoľvek webových stránkach, ktoré používateľ navštívi. Upozorňujeme, že tento doplnok deaktivuje iba meranie službou Google Analytics.

Ak webové stránky alebo aplikácia používa súpravy Google Analytics for Apps SDK alebo Google Analytics for Firebase SDK, služba Google Analytics zhromažďuje identifikátor inštancie aplikácie. Ide o náhodne generované číslo, ktoré identifikuje jedinečnú inštaláciu aplikácie. Keď používateľ resetuje svoj reklamný identifikátor (reklamný identifikátor v systéme Android a identifikátor pre inzerentov v systéme iOS), identifikátor inštancie aplikácie sa tiež resetuje.

V prípade webových stránok alebo aplikácií, ktoré majú okrem služby Google Analytics implementované aj iné reklamné služby spoločnosti Google (napr. službu Google Ads), môžu byť zhromažďované aj ďalšie reklamné identifikátory. Používatelia môžu deaktivovať túto funkciu a spravovať svoje nastavenia pre tento súbor cookie pomocou nastavení reklám. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics zhromažďuje aj adresy IP (Internet Protocol) na poskytovanie a zabezpečenie bezpečnosti služby a na poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok o tom, z ktorej krajiny, štátu alebo mesta sveta pochádzajú ich používatelia (označuje sa aj ako geolokácia pomocou adresy IP). Služba Google Analytics poskytuje spôsob maskovania zhromaždených adries IP (popis nájdete nižšie). Nezabúdajte však, že vlastníci webových stránok majú prístup k adresám IP svojich používateľov aj v prípade, že vlastníci webových stránok nepoužívajú službu Google Analytics.

Informácie pre webové stránky a aplikácie používajúce službu Google Analytics

Spoločnosť Google ako sprostredkovateľ dát

Spoločnosť Google pôsobí ako sprostredkovateľ dát pre službu Google Analytics. To sa odráža v našich podmienkach spracúvania dát z reklám, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby Google Analytics s priamymi zmluvami so spoločnosťou Google. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics je podľa GDPR sprostredkovateľom dát, pretože služba Google Analytics spracúva dáta v mene našich klientov na základe ich pokynov. Naši zákazníci sú prevádzkovatelia dát, ktorí si zachovávajú plné práva týkajúce sa zhromažďovania, prístupu, uchovávania a odstraňovania svojich dát. Používanie dát spoločnosťou Google upravujú podmienky jej zmluvy so zákazníkmi služby Google Analytics a nastavenia aktivované zákazníkmi v používateľskom rozhraní našej služby.

Dáta zhromažďované službou Google Analytics

Súbory cookie hostiteľskej domény

Služba Google Analytics zhromažďuje súbory cookie hostiteľskej domény, teda údaje týkajúce sa zariadenia alebo prehliadača, adresy IP a aktivít na webových stránkach alebo v aplikácii a štatistiky prehľadov interakcií používateľov na webových stránkach a/alebo v aplikáciách, ktoré používajú službu Google Analytics. Zákazníci si môžu prispôsobiť súbory cookie a zhromažďované dáta pomocou funkcií, ako sú nastavenia súborov cookie, funkcia User ID, Import údajovplatforma Measurement Protocol. Ďalšie informácie

Zákazníci služby Google Analytics, ktorí majú napríklad aktivovaný spôsob zhromažďovania pomocou súboru analytics.js alebo gtag.js, môžu sami určovať, či budú používať súbory cookie na uchovávanie pseudonymných alebo náhodných identifikátorov klientov. Ak sa zákazník rozhodne nastaviť súbor cookie, informácie uložené v lokálnom súbore cookie hostiteľskej domény sa obmedzia na náhodný identifikátor (napr. 12345.67890).

V prípade zákazníkov používajúcich súpravu Google Analytics for Apps SDK zhromažďujeme identifikátor inštancie aplikácie, čo je náhodne generované číslo, keď si používateľ prvýkrát inštaluje aplikáciu.

Reklamné identifikátory

Keď zákazníci používajú reklamné funkcie služby Google Analytics, súbory cookie pre reklamy spoločnosti Google sa zhromažďujú a používajú na aktivovanie funkcií, ako je napríklad remarketing v Obsahovej sieti Google. Na tieto funkcie sa vzťahujú nastavenia reklám používateľov, požiadavky na pravidlá pre reklamné funkcie služby Google AnalyticsPravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré od zákazníkov vyžadujú získanie súhlasu na používanie súborov cookie vrátane súhlasu na používanie prispôsobených reklám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie pre reklamy, nájdete na stránke častých otázok o ochrane súkromia pri inzercii so spoločnosťou Google. Službu Google Analytics možno až do získania súhlasu implementovať bez ovplyvnenia zhromažďovania bežných údajov, ak sú reklamné funkcie deaktivované.

Adresa IP

Služba Google Analytics používa adresy IP na odvodenie geolokácie návštevníka a na ochranu služby a zabezpečenie bezpečnosti pre našich zákazníkov. Zákazníci môžu použiť maskovanie adries IP, pri ktorom služba Google Analytics používa iba časť zhromaždenej adresy IP, nie celú adresu. Zákazníci môžu okrem toho prepisovať adresy IP prostredníctvom funkcie IP Override.

Zakázanie informácií umožňujúcich zistenie totožnosti

Naše zmluvy zakazujú zákazníkom odosielať službe Google Analytics informácie umožňujúce zistenie totožnosti. Zákazníci by mali postupovať podľa týchto osvedčených postupov, aby sa uistili, že informácie umožňujúce zistenie totožnosti sa neposielajú do služby Google Analytics.

Na čo sa tieto dáta používajú?

Spoločnosť Google pomocou dát služby Google Analytics poskytuje zákazníkom službu merania. Identifikátory ako súbory cookie a identifikátory inštancií aplikácie slúžia na meranie interakcií používateľov na webových stránkach a/alebo v aplikáciách zákazníka. Adresy IP sa používajú na poskytovanie a zabezpečenie bezpečnosti služby a na to, aby zákazník získal predstavu o tom, z ktorej časti sveta pochádzajú jeho používatelia

Prístup k dátam

Dáta služby Google Analytics nezdieľame bez povolenia zákazníka (vrátane povolení udelených v nastaveniach v používateľskom rozhraní služby), alebo ak to inak výslovne nepovoľujú podmienky jeho zmluvy so službou Google Analytics s výnimkou vymedzených okolností, keď to vyžaduje zákon.

Zákazníci môžu riadiť vlastný prístup k dátam vo svojich účtoch alebo vlastníctvach služby Analytics tak, že nastavia povolenia na zobrazenie a úpravy pre zamestnancov alebo iných zástupcov, ktorí sa môžu prihlasovať do ich účtu Analytics. Ďalšie informácie

Technické tímy spoločnosti Google zamerané na zabezpečenie chránia dáta pred externými hrozbami. Interný prístup k dátam (napr. zamestnancami) obmedzuje prísne riadenie prístupu (riadenie vyplývajúce z interných pravidiel a automatické technické riadenie, ako sú overenie, SSL a denníky zabezpečenia) iba pre osoby, ktoré k nim potrebujú získať prístup z pracovných dôvodov.

Súhrn prepojenia služieb

Keď zákazníci prepoja svoje vlastníctvo v službe Analytics s účtom iného produktu alebo služby spoločnosti Google („Partner integrácie“), určité dáta z daného vlastníctva v službe Analytics môžu byť získané a exportované do prepojeného účtu. Po exportovaní dát prostredníctvom integrácie prepojenia sa na tieto dáta začnú vzťahovať zmluvné podmienky a pravidlá Partnera integrácie. Ďalšie informácie

Upozorňujeme, že po odoslaní dát Partnerovi integrácie sa na tieto dáta vzťahujú zmluvné podmienky tohto Partnera integrácie a služba Google Analytics ďalej nemá prístup ani kontrolu nad týmito dátami.

Zákazníci si môžu kedykoľvek prezrieť a spravovať svoje prepojenia integrácie služieb v používateľskom rozhraní služby Analytics so súhrnom prepojenia služieb.

Zdieľanie dát

Služba Google Analytics poskytuje zákazníkom viaceré nastavenia zdieľania dát. Tieto umožňujú zákazníkom prispôsobiť, ako môže spoločnosť Google na základe predvolieb zákazníka pristupovať k dátam služby Analytics zhromaždeným metódou zhromažďovania dát služby Analytics (napr. kód JavaScript, mobilné súpravy SDK a platforma Measurement Protocol) a ako ich môže používať. Upozorňujeme, že tieto nastavenia sa vzťahujú iba na dáta zhromaždené z webových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych zariadení používajúcich službu Analytics. Nevzťahujú sa na dáta týkajúce sa používania služby Analytics zákazníkom, ako je napríklad počet vlastníctiev a to, ktoré ďalšie funkcie sú konfigurované. Dáta služby Analytics je zároveň bez ohľadu na nastavenia zdieľania dát možné použiť iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie a ochranu služby Analytics. Ďalšie informácie

Riadenie dát v súvislosti s uchovávaním, odstránením a prenosnosťou

Uchovávanie dát

Riadenie uchovávania dát umožňuje zákazníkom obmedziť alebo predĺžiť trvanie uchovania ich dát na úrovni používateľa a udalosti na serveroch služby Google Analytics. Všetci zákazníci by si mali skontrolovať nastavenia uchovávania dát a ubezpečiť sa, že je vybraté vhodné uchovávanie.

Odstránenie používateľa

Zákazníci môžu zo služby Google Analytics odstrániť dáta jedného používateľa tak, že rozhraniu Google Analytics User Deletion API poskytnú identifikátor jedného používateľa.

Prístup k dátam na úrovni používateľa a prenosnosť

Zákazníci môžu prostredníctvom nášho prehľadu Prieskumník používateľov získavať informácie o udalostiach akéhokoľvek poskytnutého identifikátora používateľa. Táto funkcia umožňuje zákazníkom analyzovať a exportovať dáta na úrovni udalosti pre jedného používateľa. Naši zákazníci služby 360 môžu okrem toho využiť integráciu s nástrojom BigQuery a vytvoriť v jednom dopytovateľnom odkladacom priestore úplný export dát všetkých udalostí pridružených k svojim používateľom.

Ochrana súkromia a zabezpečenie dát

Certifikácie

Štít na ochranu osobných údajov EÚ

Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Pozrite si našu certifikáciu pre štít na ochranu osobných údajov.

ISO 27001

Spoločnosť Google získala certifikáciu ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológiu, procesy a dátové centrá zabezpečujúce služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics. Stiahnite si náš certifikát (PDF) alebo si prečítajte viac o norme ISO 27001.

Informačná bezpečnosť

Pri funkciách založených na webe je zabezpečenie údajov aj aplikácií kritické. Spoločnosť Google vyhradila významné zdroje na zabezpečenie aplikácií a spracovania údajov, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k údajom.

Údaje nie sú uložené v tradičnom systéme súborov ani formou databázy, ale v šifrovanom formáte, ktorý je optimalizovaný z hľadiska výkonnosti. Údaje sú rozptýlené vo viacerých fyzických a logických zväzkoch zabezpečujúcich redundanciu a účelný prístup. Tým je zabezpečené znejasňovanie údajov na ochranu pred neoprávneným zásahom.

Aplikácie Google sú spustené v distribuovanom prostredí s viacerými nájomníkmi. Namiesto izolovania dát jednotlivých zákazníkov v jednom počítači alebo v skupine počítačov sa dáta od všetkých používateľov spoločnosti Google (spotrebiteľov, firiem, a dokonca aj vlastné dáta spoločnosti Google) distribuujú v zdieľanej infraštruktúre, ktorú tvorí množstvo homogénnych počítačov spoločnosti Google umiestnených v dátových centrách spoločnosti Google.

Služba Google Analytics ďalej zabezpečuje bezpečný prenos svojich knižníc v jazyku JavaScript a dát merania. Služba Google Analytics predvolene používa mechanizmus HTTP Strict Transport Security (HSTS), ktorý prehliadačom podporujúcim protokol HTTP prostredníctvom protokolu SSL (HTTPS) nariaďuje, aby na všetku komunikáciu medzi koncovými používateľmi, webovými stránkami a servermi služby Google Analytics používali šifrovací protokol. Ďalšie informácie

Prevádzkové zabezpečenie a obnovenie po havárii

S cieľom minimalizovať prerušenie poskytovania služby spôsobené poruchami hardvéru, prírodnými pohromami alebo inými katastrofami zaviedla spoločnosť Google vo všetkých dátových centrách komplexný program obnovenia po havárii. Tento program obsahuje viaceré komponenty určené na eliminovanie jednotlivých kritických bodov, medzi ktoré patria:

Replikácia údajov: Údaje služby Google Analytics uložené v distribuovanom systéme súborov sú replikované v oddelených systémoch a rôznych dátových centrách, aby boli dostupné aj v prípade havárie.

Geografická distribúcia dátových centier: Spoločnosť Google prevádzkuje geograficky distribuovaný systém dátových centier, ktorý je určený na zachovanie neprerušenej prevádzky služby v prípade pohromy alebo inej nehody v určitom regióne.

Odolná a redundantná infraštruktúra: Pri návrhu počítačových klastrov spoločnosti Google sa myslelo na odolnosť a redundanciu, čo pomáha minimalizovať kritické body, vplyv bežných porúch zariadenia a rizík vyplývajúcich z prostredia.

Plán kontinuity v prípade pohromy: Okrem redundancie dát a dátových centier v rôznych regiónoch má spoločnosť Google aj plán kontinuity prevádzky pre centrálu v Mountain View v Kalifornii. Tento plán počíta s veľkými pohromami, ako sú seizmické udalosti alebo ohrozenie zdravia verejnosti. Predpokladá sa v ňom nedostupnosť ľudí a služieb trvajúca až 30 dní. Tento plán je určený na zabezpečenie nepretržitej prevádzky našich služieb pre zákazníkov.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?