Zabezpečenie údajov

Tento článok obsahuje súhrn postupov služby Google Analytics týkajúcich sa údajov a záväzku zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť údajov. Návštevníci webových stránok alebo používatelia aplikácií používajúci službu Google Analytics (označujú sa aj ako používatelia), nájdu v tomto článku informácie o nastaveniach pre koncových používateľov.

Pre vlastníkov webových stránok alebo aplikácií používajúcich službu Google Analytics (označujú sa aj ako zákazníci) to môže byť užitočný zdroj informácií, a to najmä v prípade, že sa na nich vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskom hospodárskom priestore alebo kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA). Prečítajte si tiež pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google a pozrite si webové stránky spoločnosti Google pre zákazníkov a partnerov.

Informácie pre návštevníkov webových stránok a používateľov aplikácií používajúcich službu Google Analytics

Naše pravidlá ochrany súkromia

Google intenzívne vníma dôveru, ktorú doň vkladáte, a svoju zodpovednosť za ochranu vášho súkromia a zabezpečenie vašich údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vášho dojmu. Zásady a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, keď používate produkty a služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics.

Súbory cookie a identifikátory služby Google Analytics

Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníka (označuje sa aj ako používateľ) na webových stránkach zákazníkov služby Google Analytics najmä súbory cookie hostiteľskej domény. Používatelia môžu zakázať súbory cookie alebo odstrániť jednotlivé súbory cookie. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics okrem toho podporuje voliteľný doplnok prehliadača, ktorý po nainštalovaní a aktivovaní zakáže službe Google Analytics používať meranie na všetkých webových stránkach, ktoré používateľ navštívi. Upozorňujeme, že tento doplnok zakáže iba meranie službou Google Analytics.

Ak webové stránky alebo aplikácia používajú súpravy Google Analytics for Apps SDK alebo Google Analytics for Firebase SDK, služba Google Analytics zhromažďuje identifikátor inštancie aplikácie. Ide o náhodne generované číslo, ktoré identifikuje jedinečnú inštaláciu aplikácie. Keď používateľ resetuje svoj reklamný identifikátor (reklamný identifikátor v systéme Android a identifikátor pre inzerentov v systéme iOS), identifikátor inštancie aplikácie sa tiež resetuje.

V prípade webových stránok alebo aplikácií, ktoré majú okrem služby Google Analytics implementované aj iné reklamné služby spoločnosti Google (napr. službu Google Ads), môžu byť zhromažďované aj ďalšie reklamné identifikátory. Používatelia môžu deaktivovať túto funkciu a spravovať svoje nastavenia pre tento súbor cookie pomocou nastavení reklám. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics zhromažďuje aj adresy internetového protokolu (Internet Protocol, IP) na poskytovanie a zabezpečenie bezpečnosti služby a poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok o tom, z ktorej krajiny, štátu alebo mesta vo svete pochádzajú ich používatelia (označuje sa aj ako geolokácia pomocou adresy IP). Služba Google Analytics poskytuje spôsob maskovania zhromaždených adries IP (opis nájdete nižšie). Nezabúdajte však, že vlastníci webových stránok majú prístup k adresám IP svojich používateľov aj v prípade, že vlastníci webových stránok nepoužívajú službu Google Analytics.

Informácie pre webové stránky a aplikácie používajúce službu Google Analytics

Google Analytics podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť Google pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov pre službu Google Analytics. To sa odráža v našich podmienkach spracúvania údajov z reklám, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby Google Analytics s priamymi zmluvami so spoločnosťou Google. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics je podľa GDPR sprostredkovateľom osobných údajov, pretože služba Google Analytics spracúva údaje v mene našich klientov na základe ich pokynov. Naši zákazníci sú prevádzkovatelia osobných údajov, ktorí si zachovávajú plné práva týkajúce sa zhromažďovania, prístupu, uchovávania a odstraňovania svojich údajov. Používanie údajov spoločnosťou Google upravujú podmienky jej zmluvy so zákazníkmi služby Google Analytics a nastavenia aktivované zákazníkmi v používateľskom rozhraní našej služby.

Google Analytics podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Do našich podmienok spracúvania údajov sme pridali dodatok pre poskytovateľov služieb, na ktorých sa vzťahuje zákon CCPA, aby sme pomohli zákazníkom služby Google Analytics pripraviť sa na zákon CCPA. V súlade so všetkými podmienkami tohto dodatku bude služba Google Analytics vystupovať ako poskytovateľ služieb jej zákazníkom (v prípade, že je deaktivované zdieľanie údajov so službami spoločnosti Google), a preto bude používať údaje zhromaždené v mene zákazníka v službe Google Analytics len na poskytovanie služieb Google Analytics. Zákazníci, ktorí zatiaľ neprijali naše podmienky spracúvania údajov, tak môžu urobiť podľa týchto pokynov. Zákazníci, ktorí už s našimi podmienkami spracúvania údajov vyjadrili súhlas, nebudú musieť podniknúť ďalšie kroky na prijatie dodatku pre poskytovateľov služieb, na ktorých sa vzťahuje zákon CCPA. Zákazníci by si mali prečítať dodatok pre poskytovateľov služieb, na ktorých sa vzťahuje zákon CCPA, ako aj informácie o používaní údajov v službe Google Analytics, aby sa uistili, že spĺňajú požiadavky zákazníkov na zaistenie súladu.

Google Analytics poskytuje niekoľko nástrojov uvedených nižšie, ktoré umožňujú nastaviť, ako sa údaje zhromažďujú a či sa majú používať na prispôsobenie reklám. Tieto nástroje pomôžu zákazníkom spravovať ich požiadavky na zaistenie súladu.

Ak ste prepojili účet Google Analytics s inou službou, pozrite si súhrn prepojenia účtu Google Analytics.

Google Analytics podľa zákona Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Spoločnosť Google pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov pre službu Google Analytics. To sa odráža v našich podmienkach spracúvania údajov z reklám, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby Google Analytics s priamymi zmluvami so spoločnosťou Google. Ďalšie informácie

Služba Google Analytics je podľa LGPD sprostredkovateľom osobných údajov, pretože služba Google Analytics spracúva údaje v mene našich klientov na základe ich pokynov. Naši zákazníci sú prevádzkovatelia osobných údajov, ktorí si zachovávajú plné práva týkajúce sa zhromažďovania, prístupu, uchovávania a odstraňovania svojich údajov. Používanie údajov spoločnosťou Google upravujú podmienky jej zmluvy so zákazníkmi služby Google Analytics a nastavenia aktivované zákazníkmi v používateľskom rozhraní našej služby.

Údaje zhromažďované službou Google Analytics

Súbory cookie hostiteľskej domény

Služba Google Analytics zhromažďuje súbory cookie hostiteľskej domény, teda údaje týkajúce sa zariadenia alebo prehliadača, adresy IP a aktivít na webových stránkach alebo v aplikácii a štatistiky prehľadov interakcií používateľov na webových stránkach alebo v aplikáciách, ktoré používajú službu Google Analytics. Zákazníci si môžu prispôsobiť súbory cookie a zhromažďované údaje pomocou funkcií, ako sú nastavenia súborov cookie, User ID, Import údajovMeasurement Protocol. Ďalšie informácie

Zákazníci služby Google Analytics, ktorí majú napríklad aktivovaný spôsob zhromažďovania pomocou súboru analytics.js alebo gtag.js, môžu sami určovať, či budú používať súbory cookie na uchovávanie pseudonymných alebo náhodných identifikátorov klientov. Ak sa zákazník rozhodne nastaviť súbor cookie, informácie uložené v lokálnom súbore cookie hostiteľskej domény sa obmedzia na náhodný identifikátor (napr. 12345.67890).

V prípade zákazníkov používajúcich súpravu Google Analytics for Apps SDK zhromažďujeme identifikátor inštancie aplikácie, čo je číslo, ktoré sa náhodne generuje pri prvej inštalácii aplikácie používateľom.

Reklamné identifikátory

Keď zákazníci používajú reklamné funkcie služby Google Analytics, súbory cookie pre reklamy spoločnosti Google sa zhromažďujú a používajú na aktivovanie funkcií, ako je napríklad remarketing v Obsahovej sieti Google. Na tieto funkcie sa vzťahujú nastavenia reklám používateľov, požiadavky na pravidlá pre reklamné funkcie služby Google AnalyticsPravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré od zákazníkov vyžadujú získanie súhlasu na používanie súborov cookie vrátane súhlasu na používanie prispôsobených reklám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie pre reklamy, nájdete na stránke častých otázok o ochrane súkromia pri inzercii so spoločnosťou Google. Službu Google Analytics možno až do získania súhlasu implementovať bez ovplyvnenia zhromažďovania bežných údajov, ak sú reklamné funkcie deaktivované (pozrite si článok Nastavenia ochrany súkromia v službe Google Analytics). Tiež možno zabrániť používaniu určitých údajov na účely prispôsobenia reklám (pozrite si sekciu Prispôsobenie reklám nižšie).

Adresa IP

Služba Google Analytics používa adresy IP na odvodenie geolokácie návštevníka, ochranu služby a zabezpečenie bezpečnosti pre našich zákazníkov. Zákazníci môžu použiť maskovanie adries IP, pri ktorom služba Google Analytics používa iba časť zhromaždenej adresy IP, nie celú adresu. Zákazníci môžu okrem toho podľa potreby prepisovať adresy IP prostredníctvom funkcie IP Override.

Zakázanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti

Naše zmluvy zakazujú zákazníkom odosielať službe Google Analytics údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Zákazníci by mali postupovať podľa týchto osvedčených postupov, aby sa uistili, že údaje umožňujúce zistenie totožnosti sa neposielajú do služby Google Analytics.

Na čo sa tieto údaje používajú?

Spoločnosť Google pomocou údajov služby Google Analytics poskytuje zákazníkom službu merania. Identifikátory ako súbory cookie a identifikátory inštancií aplikácie slúžia na meranie interakcií používateľov na webových stránkach a/alebo v aplikáciách zákazníka. Adresy IP sa používajú na poskytovanie a zabezpečenie bezpečnosti služby. Slúžia tiež na to, aby zákazník získal predstavu o tom, z ktorej časti sveta pochádzajú jeho používatelia. Zákazníci sa môžu tiež rozhodnúť používať údaje zhromaždené službou Google Analytics na prispôsobenie webových stránok alebo aplikácií, prípadne na reklamné účely vrátane prispôsobenia reklám (pozrite si sekciu Prispôsobenie reklám nižšie).

Prístup k údajom

Údaje služby Google Analytics nezdieľame bez povolenia zákazníka (vrátane povolení udelených v nastaveniach v používateľskom rozhraní služby), alebo ak to inak výslovne nepovoľujú podmienky jeho zmluvy so službou Google Analytics s výnimkou vymedzených okolností, keď to vyžaduje zákon.

Zákazníci môžu rozhodovať o vlastnom prístupe k údajom vo svojich účtoch alebo vlastníctvach služby Analytics nastavením povolení na zobrazenie a úpravy pre zamestnancov alebo iných zástupcov, ktorí sa môžu prihlasovať do ich účtu Analytics. Ďalšie informácie

Technické tímy spoločnosti Google zamerané na zabezpečenie chránia údaje pred externými hrozbami. Interný prístup k údajom (napr. zamestnancami) obmedzuje prísne riadenie prístupu (riadenie vyplývajúce z interných pravidiel a automatické technické riadenie, ako sú overenie, SSL a denníky zabezpečenia) iba na osoby, ktoré k nim potrebujú získať prístup z pracovných dôvodov.

Súhrn prepojenia služieb

Keď zákazníci prepoja svoje vlastníctvo v službe Analytics s účtom iného produktu alebo služby spoločnosti Google („Partner integrácie“), určité údaje z daného vlastníctva v službe Analytics môžu byť získané a exportované do prepojeného účtu. Po exportovaní údajov prostredníctvom integrácie prepojenia sa na tieto údaje začnú vzťahovať zmluvné podmienky a pravidlá Partnera integrácie.

Upozorňujeme, že po odoslaní údajov Partnerovi integrácie sa na tieto údaje vzťahujú zmluvné podmienky tohto Partnera integrácie a služba Google Analytics ďalej nemá prístup k týmto údajom ani kontrolu nad nimi.

Zákazníci si môžu kedykoľvek prezrieť a spravovať svoje prepojenia integrácie služieb v používateľskom rozhraní služby Analytics so súhrnom prepojenia služieb.

Zdieľanie údajov

Služba Google Analytics poskytuje zákazníkom viaceré nastavenia zdieľania údajov. Vďaka nim môžu zákazníci prispôsobiť, ako môže spoločnosť Google na základe predvolieb zákazníka získať prístup k údajom služby Analytics zhromaždeným metódou zhromažďovania údajov služby Analytics (napr. kód JavaScript, mobilné súpravy SDK a platforma Measurement Protocol) a ako ich môže používať. Upozorňujeme, že tieto nastavenia sa vzťahujú iba na údaje zhromaždené z webových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych zariadení používajúcich službu Analytics. Nevzťahujú sa na údaje týkajúce sa používania služby Analytics zákazníkom, ako je napríklad počet vlastníctiev a to, ktoré ďalšie funkcie sú konfigurované. Údaje služby Analytics je zároveň bez ohľadu na nastavenia zdieľania údajov možné použiť iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie a ochranu služby Analytics. Ďalšie informácie

Nastavenia správy údajov v súvislosti s uchovávaním, odstránením a prenosnosťou

Uchovávanie údajov

Nastavenia uchovávania údajov umožňujú zákazníkom obmedziť alebo predĺžiť trvanie uchovania ich údajov na úrovni používateľa a udalosti na serveroch služby Google Analytics. Všetci zákazníci by si mali skontrolovať nastavenia uchovávania údajov a ubezpečiť sa, že je zvolené vhodné uchovávanie.

Odstránenie používateľa

Zákazníci môžu odstrániť údaje jedného používateľa zo služby Google Analytics tak, že odovzdajú jeden identifikátor používateľa do rozhrania User Deletion API služby Google Analytics alebo prostredníctvom nášho prehľadu Prieskumník používateľov.

Prístup k údajom na úrovni používateľa a prenosnosť

Informácie o udalosti pre ľubovoľný identifikátor používateľa môžu zákazníci získať prostredníctvom prehľadu Prieskumník používateľa alebo rozhrania User Activity API. Tieto funkcie umožňujú zákazníkom analyzovať a exportovať údaje na úrovni udalosti pre jeden identifikátor používateľa. Naši zákazníci služby 360 môžu okrem toho využiť integráciu s nástrojom BigQuery a vytvoriť v jednom dopytovateľnom odkladacom priestore úplný export údajov všetkých udalostí spojených s ich používateľmi.

Prispôsobenie reklám

Zákazníci môžu namiesto deaktivácie zhromažďovania všetkých analytických údajov alebo reklamných identifikátorov obmedziť používanie svojich analytických údajov na účely prispôsobenia reklám (pozrite si článok Nastavenia ochrany súkromia v službe Google Analytics). Zákazník môže napríklad aktivovať signály Googlu, aby lepšie porozumel tomu, koľko jedinečných používateľov navštevuje jeho webové stránky na rôznych zariadeniach, ale môže obmedziť export týchto údajov na účely remarketingu do prepojeného reklamného účtu, ako je Google Ads. Zákazníci môžu deaktivovať prispôsobenie reklám pre údaje zhromaždené z celého svojho vlastníctva alebo ho môžu deaktivovať pre jednotlivé udalosti alebo jednotlivých používateľov (pre aplikácie, webové stránkyplatformu Measurement Protocol). Zákazníci používajúci službu Google Analytics for Firebase alebo vlastníctva typu aplikácia a web môžu tiež vylúčiť konkrétne udalosti alebo vlastnosti používateľa (napríklad nákup alebo pohlavie), aby sa nepoužívali na prispôsobenie reklám.

Ak boli z prispôsobenia reklám vylúčené 1) všetky údaje na úrovni vlastníctva, 2) jednotlivé udalosti alebo 3) konkrétne názvy udalostí alebo vlastnosti používateľa, Analytics pripojí do volaní postback dodatočný signál (nazývaný „npa“), ktorý znamená, že siete by nemali používať údaje na účely prispôsobenej reklamy. Pripomíname, že spracovanie tohto signálu „npa“ v jednotlivých sieťach je určené touto sieťou.

Ochrana súkromia a zabezpečenie údajov

Certifikácie

Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov) EÚ

Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Pozrite si našu certifikáciu pre štít na ochranu osobných údajov.

ISO 27001

Spoločnosť Google získala certifikát ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológiu, procesy a dátové centrá zabezpečujúce služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics. Prečítajte si viacej o našom súlade s normou ISO a stiahnite si náš certifikát (PDF) alebo si prečítajte viacej o norme ISO 27001.

Zabezpečenie údajov

Pri webovom spracovaní údajov je zabezpečenie údajov aj aplikácií nesmierne dôležité. Spoločnosť Google vyhradila významné zdroje na zabezpečenie aplikácií a spracovania údajov, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k údajom.

Údaje nie sú uložené v tradičnom systéme súborov ani formou databázy, ale v šifrovanom formáte, ktorý je optimalizovaný z hľadiska výkonnosti. Údaje sú rozptýlené vo viacerých fyzických a logických zväzkoch zabezpečujúcich redundanciu a účelný prístup. Tým je zabezpečené znejasňovanie údajov na ochranu pred neoprávneným zásahom.

Aplikácie Google sú spustené v distribuovanom prostredí s viacerými nájomníkmi. Namiesto izolovania údajov jednotlivých zákazníkov v jednom počítači alebo skupine počítačov sa údaje od všetkých používateľov spoločnosti Google (spotrebiteľov, firiem a dokonca aj vlastné údaje spoločnosti Google) distribuujú v zdieľanej infraštruktúre, ktorú tvorí množstvo homogénnych počítačov spoločnosti Google umiestnených v dátových centrách spoločnosti Google.

Služba Google Analytics ďalej zabezpečuje bezpečný prenos svojich knižníc v jazyku JavaScript a údajov merania. Služba Google Analytics predvolene používa mechanizmus HTTP Strict Transport Security (HSTS), ktorý prehliadačom podporujúcim protokol HTTP prostredníctvom protokolu SSL (HTTPS) nariaďuje, aby na všetku komunikáciu medzi koncovými používateľmi, webovými stránkami a servermi služby Google Analytics používali šifrovací protokol. Ďalšie informácie

Prevádzkové zabezpečenie a obnovenie po pohrome

Spoločnosť Google zaviedla vo všetkých dátových centrách komplexný program obnovenia po havárii na minimalizovanie prerušenia poskytovania služby spôsobeného poruchami hardvéru, prírodnými pohromami alebo inými katastrofami. Tento program obsahuje viaceré komponenty určené na eliminovanie jednotlivých kritických bodov, medzi ktoré patria:

Replikácia údajov: Údaje služby Google Analytics uložené v distribuovanom systéme súborov sú replikované v oddelených systémoch a rôznych dátových centrách, aby boli dostupné aj v prípade pohromy.

Geografická distribúcia dátových centier: Spoločnosť Google prevádzkuje geograficky distribuovaný systém dátových centier, ktorý je určený na zachovanie prevádzky služby v prípade pohromy alebo inej nehody v určitom regióne.

Odolná a redundantná infraštruktúra: Pri návrhu počítačových klastrov spoločnosti Google sa myslelo na odolnosť a redundanciu, čo pomáha minimalizovať kritické body, vplyv bežných porúch zariadenia a rizík vyplývajúcich z prostredia.

Plán kontinuity v prípade pohromy: Okrem redundancie údajov a dátových centier v rôznych regiónoch má spoločnosť Google aj plán kontinuity prevádzky pre centrálu v Mountain View v Kalifornii. Tento plán počíta s veľkými pohromami, ako sú seizmické udalosti alebo ohrozenie zdravia verejnosti. Predpokladá sa v ňom nedostupnosť ľudí a služieb trvajúca až 30 dní. Tento plán je určený na zabezpečenie nepretržitej prevádzky našich služieb pre zákazníkov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?