Zabezpečenie údajov

Opatrenia, ktoré prijímame na ochranu vašich údajov, sú zhrnuté v zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia služby Google Analytics.

Naše pravidlá ochrany súkromia

Spoločnosť Google intenzívne vníma dôveru, ktorú do nás vkladáte, a svoju zodpovednosť za zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vášho dojmu. Zásady a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako zaobchádzame s osobnými informáciami, keď používate produkty a služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics.

Dôvernosť údajov

Služba Google Analytics chráni dôvernosť údajov služby Google Analytics niekoľkými spôsobmi:

 • Zmluvné podmienky služby Google Analytics, ktoré musia dodržiavať všetci zákazníci služby Google Analytics, zakazujú odosielanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb do služby Google Analytics. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb zahŕňajú všetky údaje, pomocou ktorých by spoločnosť Google mohla identifikovať konkrétne osoby, vrátane mien, e-mailových adries alebo fakturačných údajov.
 • Údaje služby Google Analytics nie je možné zdieľať bez súhlasu zákazníka, s výnimkou určitých vymedzených okolností, napríklad ak to vyžaduje zákon.
 • Technické tímy spoločnosti Google zamerané na zabezpečenie chránia údaje proti externému ohrozeniu. Interný prístup k údajom (napríklad zo strany zamestnancov) je prísne regulovaný a riadi sa kontrolnými mechanizmami a postupmi pre prístup zamestnancov.
Ovládanie ochrany súkromia

Spoločnosť Google poskytuje vlastníkom webových stránok, ktorí si implementovali službu Google Analytics, a používateľom webových stránok nasledujúce ovládacie prvky. Tieto prvky poskytujú viac možností nastavenia zhromažďovania údajov v službe Google Analytics.

 • Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics: Používatelia webových stránok, ktorí nechcú, aby kód JavaScript zahrnul údaje o nich do prehľadov služby Google Analytics, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics. Tento doplnok dáva pokyn kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby zakázal odosielanie údajov do služby Google Analytics. Doplnok prehliadača je k dispozícii pre väčšinu moderných prehliadačov. Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics nezabraňuje odosielaniu informácií na samotné webové stránky ani do iných služieb webovej analýzy. Získajte ďalšie informácie o doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.
 • Zakázanie služby Google Analytics a implementácia nezávislých ovládacích prvkov deaktivácie: Vlastníci webových stránok, ktorí používajú kód JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), môžu zakázať sledovanie na stránke aj bez odstránenia útržku kódu JavaScript služby Google Analytics. Vlastníci webových stránok, ktorí používajú túto metódu, tiež môžu vytvárať svoje vlastné oznámenia a ovládacie prvky pre používateľov webových stránok, prípadne implementovať ovládanie ochrany súkromia vytvorené vývojármi tretej strany. Získajte ďalšie informácie o tom, ako môžu vlastníci webových stránok zakázať sledovanie.
 • Nastavenia reklám Niektoré webové stránky, ktoré používajú službu Google Analytics, implementujú remarketing pomocou Google Analytics, ktorý využíva súbory cookie spoločnosti Google pre reklamy. Používatelia môžu deaktivovať túto funkciu a spravovať svoje nastavenia pre tento súbor cookie pomocou nastavení reklám.
 • Oznámenie a deaktivovanie týkajúce sa súpravy SDK služby Google Analytics a protokolu Measurement Protocol: Od vlastníkov webových stránok, aplikácií alebo digitálnych zariadení či služieb, ktoré implementujú akúkoľvek alternatívnu metódu alebo funkciu zhromažďovania prostredníctvom súpravy SDK služby Google Analytics alebo protokolu Measurement Protocol, naše pravidlá vyžadujú, aby to oznámili používateľom a ponúkli im možnosť výberu (napríklad deaktivovanie funkcie).
 • Nastavenia účtu Google: Od 28. júna 2016 majú používatelia služieb spoločnosti Google možnosť skontrolovať si nastavenia, ktoré im poskytujú väčšiu kontrolu nad zhromažďovanými údajmi o aktivite na webových stránkach a v aplikáciách v rámci partnerských webov spoločnosti Google. V súčasnosti tieto nastavenia nemajú žiadny vplyv na funkcie produktu Google Analytics, jeho zmluvné podmienky, pravidlá ochrany súkromia, zabezpečenie údajov ani pravidlá zdieľania údajov. Ďalšie informácie
Súbory cookie služby Google Analytics

Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií používateľov na webových stránkach zákazníkov služby Google Analytics najmä súbory cookie hostiteľskej domény.

V prípade zákazníkov využívajúcich reklamné funkcie služby Google Analytics sa používajú súbory cookie spoločnosti Google pre reklamy. Tie umožňujú aktiváciu funkcií, ako je napríklad remarketing, pre produkty ako AdWords v Obsahovej sieti Google. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie pre reklamy, nájdete na stránke častých otázok o ochrane súkromia pri inzercii so spoločnosťou Google. Ak chcete spravovať svoje nastavenia pre tieto súbory cookie a deaktivovať tieto funkcie, prejdite na nastavenia reklám.

Platforma Universal Analytics

Zákazníci služby Google Analytics s povolenou metódou zhromažďovania pomocou súboru analytics.js na platforme Universal Analytics môžu sami určovať, či budú používať súbory cookie na uchovávanie anonymných alebo náhodných identifikátorov klientov. Ak sa zákazník rozhodne nastaviť súbor cookie, informácie uložené v lokálnom súbore cookie hostiteľskej domény sa obmedzia na náhodný identifikátor (napr. 12345.67890).

Platforma Universal Analytics prináša viac možností konfigurácie funkcií a nové metódy zhromažďovania aj prostredníctvom protokolu Measurement Protocol. Aj keď tieto funkcie príliš nemenia zásady zabezpečenia a ochrany súkromia služby Google Analytics, všetky webové stránky, aplikácie, digitálne zariadenia alebo služby, ktoré implementujú určité funkcie platformy Universal Analytics (ako napríklad Measurement Protocol), zodpovedajú za to, že používateľom poskytnú oznámenie a ponúknu možnosti kontroly nad ich nastavením.

Ak zákazníci služby Google Analytics používajú službu s implementovanou platformou Universal Analytics, overte si poskytnuté oznámenie a možnosti priamo ponúkané touto službou so zákazníkom služby Google Analytics, ktorý túto službu používa, keďže deaktivovanie priamo poskytované službou Google Analytics nemá vplyv na údaje vykazované prostredníctvom určitých funkcií platformy Universal Analytics, ako je napríklad Measurement Protocol. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania platformy Universal Analytics a v informáciách o zabezpečení a ochrane osobných údajov platformy Universal Analytics.

Používanie adresy IP

Každý počítač a zariadenie pripojené k internetu má priradené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa IP (Internet Protocol). Adresa IP sa obyčajne prideľuje v blokoch podľa krajín a môže sa často použiť na identifikáciu krajiny, štátu alebo mesta, z ktorého sa počítač pripája do internetu. Keďže webové stránky musia používať adresy IP, aby mohol internet fungovať, vlastníci webových stránok majú prístup k adresám IP svojich používateľov bez ohľadu na to, či službu Google Analytics používajú. Služba Google Analytics používa adresy IP na poskytovanie a ochranu zabezpečenia služby a na poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok o tom, z ktorej časti sveta pochádzajú ich používatelia (označuje sa to aj ako geolokácia pomocou adresy IP).

Metóda známa ako maskovanie adries IP poskytuje vlastníkom webových stránok používajúcim službu Google Analytics možnosť nastaviť službu Google Analytics tak, aby sa na účely geolokácie namiesto celej adresy IP používala len jej časť.

Nastavenia zdieľania údajov

Nastavenia zdieľania údajov služby Google Analytics umožňujú zákazníkom služby Google Analytics zdieľať údaje účtu s ďalšími produktmi a službami. Zdieľanie údajov poskytuje spätnú väzbu o službe Google Analytics, pomocou ktorej môžeme vytvárať lepšie funkcie a vzdelávacie materiály. Existuje niekoľko typov nastavení zdieľania údajov, ktoré možno kedykoľvek zmeniť. Ak nie sú vybraté žiadne možnosti, údaje účtu Google Analytics sa vylúčia zo všetkých automatizovaných procesov, ktoré konkrétne nesúvisia s prevádzkovaním a vylepšovaním služby Google Analytics alebo s ochranou zabezpečenia a integrity údajov. Získajte ďalšie informácie o nastaveniach zdieľania údajov služby Google Analytics.

Kontrola správcov účtov nad údajmi

Správcovia účtov Google Analytics vlastnia svoje údaje služby Google Analytics.

Používatelia účtu môžu kedykoľvek exportovať prehľady zo služby Google Analytics vo formáte XML, PDF alebo CSV na stiahnutie, prípadne prostredníctvom rozhrania API Core Reporting služby Google Analytics. Exportované údaje sa môžu používať nezávisle od služby Google Analytics alebo s ďalšími aplikáciami a službami v spojení so službou Google Analytics.

Používatelia účtu tiež kedykoľvek môžu odstrániť ľubovoľné zobrazenie vo svojom účte Google Analytics.

Kontrolné mechanizmy a prístup zamestnancov

Spoločnosť Google klasifikuje údaje služby Google Analytics ako dôverné informácie. Kontrolné mechanizmy pre prístup zamestnancov chránia údaje zákazníkov pred neoprávneným prístupom. Vykonávame audity, aby sa zaručilo uplatňovanie týchto kontrolných mechanizmov.

 • Všetky údaje účtu sú dôverné a vzťahujú sa na ne ustanovenia o dôvernosti pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Google.
 • Prístup k údajom účtu na úrovni zákazníka sa môže poskytnúť len v nevyhnutnom prípade pre zamestnancov, ktorí potrebujú prístup ku konkrétnym údajom pri plnení pracovných úloh. Zamestnanci, ktorí žiadajú o prístup, musia vysvetliť, prečo ho potrebujú, preukázať svoju znalosť pravidiel ochrany súkromia, súhlasiť s podmienkami týchto pravidiel a k údajom môžu získať prístup až po získaní súhlasu.
 • Zástupcovia služieb zákazníkom a personál podpory nemôžu získať prístup k údajom na úrovni zákazníkov bez výslovného povolenia príslušného zákazníka.
 • Pri prístupe k údajom zákazníka musia zamestnanci obmedziť svoju činnosť len na prehľady, ktoré potrebujú na splnenie svojich služobných povinností.
 • Zamestnanci nesmú pri prístupe k údajom používať sieťové zariadenia, ktoré nevlastní alebo neschválila spoločnosť Google.
Zabezpečenie údajov

Pri funkciách založených na webe je zabezpečenie údajov aj aplikácií kritické. Spoločnosť Google vyhradila významné zdroje na zabezpečenie aplikácií a spracovania údajov, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k údajom.

Údaje nie sú uložené v tradičnom systéme súborov ani formou databázy, ale v šifrovanom formáte, ktorý je optimalizovaný z hľadiska výkonnosti. Údaje sú rozptýlené vo viacerých fyzických a logických zväzkoch zabezpečujúcich redundanciu a účelný prístup. Tým je zabezpečená obfuskácia údajov na ochranu pred neoprávneným zásahom.

Aplikácie Google sú spustené v distribuovanom prostredí s viacerými nájomníkmi. Namiesto izolovania údajov každého zákazníka na jednom počítači alebo v sústave počítačov sa údaje od všetkých zákazníkov spoločnosti Google (spotrebiteľov, firiem a dokonca aj vlastné údaje spoločnosti Google) distribuujú v zdieľanej infraštruktúre, ktorú tvorí množstvo homogénnych počítačov spoločnosti Google umiestnených v dátových centrách spoločnosti Google.

Prevádzkové zabezpečenie a obnovenie po havárii

S cieľom minimalizovať prerušenie poskytovania služby spôsobené poruchami hardvéru, prírodnými pohromami alebo inými katastrofami zaviedla spoločnosť Google vo všetkých dátových centrách komplexný program obnovenia po havárii. Tento program obsahuje viaceré komponenty určené na eliminovanie jednotlivých kritických bodov, medzi ktoré patria:

 • Replikácia údajov: Údaje služby Google Analytics uložené v distribuovanom systéme súborov sú replikované v oddelených systémoch a rôznych dátových centrách, aby boli dostupné aj v prípade havárie.
 • Geografická distribúcia dátových centier: Spoločnosť Google prevádzkuje geograficky distribuovaný systém dátových centier, ktorý je určený na zachovanie neprerušenej prevádzky služby v prípade pohromy alebo inej nehody v určitom regióne. Vysokorýchlostné prepojenie medzi dátovými centrami pomáha zabezpečiť rýchle nahradenie v prípade zlyhania. Distribuovaná je aj správa dátových centier, čo zabezpečuje celodenné pokrytie a správu systému nezávisle od miesta.
 • Odolná a redundantná infraštruktúra: Pri návrhu počítačových klastrov spoločnosti Google sa myslelo na odolnosť a redundanciu, čo pomáha minimalizovať kritické body, vplyv bežných porúch zariadenia a rizík vyplývajúcich z prostredia. Na zabezpečenie redundancie sa používajú zdvojené obvody, prepínače, siete a ďalšie potrebné zariadenia. Infraštruktúra vybavenia v dátových centrách bola navrhnutá tak, aby bola robustná, odolná voči chybám a zároveň udržiavateľná.
 • Plán kontinuity v prípade pohromy: Okrem redundancie údajov a dátových centier v rôznych regiónoch má spoločnosť Google aj plán kontinuity prevádzky pre centrálu v Mountain View v Kalifornii. Tento plán počíta s veľkými pohromami, ako sú seizmické udalosti alebo ohrozenie zdravia verejnosti. Predpokladá sa v ňom nedostupnosť ľudí a služieb trvajúca až 30 dní. Tento plán je určený na zabezpečenie nepretržitej prevádzky našich služieb pre zákazníkov.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?