Bài viết này trình bày về Universal Analytics. Nền tảng này sắp ngừng hoạt động. Bạn cần phải di chuyển chế độ cài đặt tài sản Universal Analytics sang Google Analytics 4. Nếu không, bạn sẽ bị mất dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với tài sản Analytics 360). Tìm hiểu cách di chuyển chế độ cài đặt.

Bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo trong Analytics

Nếu bạn kích hoạt tín hiệu của Google, thì các chế độ kiểm soát để bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo sẽ được thay thế bằng chế độ kiểm soát của tín hiệu của Google.

Bài viết này giải thích cách định cấu hình Analytics để bạn có thể tạo đối tượng tái tiếp thị và chia sẻ đối tượng đó với các tài khoản quảng cáo. Ví dụ như bạn có thể tạo một đối tượng gồm những người dùng đã cho sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa hoàn tất việc mua hàng, sau đó chia sẻ đối tượng này với Google Ads để bạn có thể thu hút lại những người dùng đó bằng các quảng cáo tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về đối tượng tái tiếp thị trong Analytics

Nội dung trong bài viết này:

Điều kiện tiên quyết

Cách sử dụng tính năng Tái tiếp thị với Analytics và Danh sách tái tiếp thị dành cho quảng cáo tìm kiếm với Analytics một cách hiệu quả:

 

Các giới hạn

Lưu ý rằng có giới hạn là 2.000 Đối tượng tái tiếp thị đối với mỗi tài khoản Analytics.

Phương diện Phân khúc trong thị trường không áp dụng cho Đối tượng tái tiếp thị.

Chỉ số Số ngày kể từ lượt truy cập cuối cùng không áp dụng cho Đối tượng tái tiếp thị.

 

Bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo cho một tài sản web

Khi bật tính năng Tái tiếp thị cho một tài sản web, bạn có thể tạo đối tượng tái tiếp thị từ dữ liệu Analytics và chia sẻ các đối tượng đó với những tài khoản quảng cáo được liên kết (ví dụ: Google Ads và Display & Video 360) cũng như với Optimize.

Khi bạn bật các tính năng Báo cáo quảng cáo cho một tài sản web, Analytics sẽ thu thập thông tin như bình thường, cũng như cookie quảng cáo Google khi có các cookie đó.

Để bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo cho một tài sản web, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

Sửa đổi chế độ cài đặt tài sản

Phương pháp này chỉ áp dụng cho các tài sản web và cho các trang mà bạn đang sử dụng gtag.js, analytics.js hoặc tính năng gắn thẻ AMP.

Sửa đổi chế độ cài đặt tài sản cũng là phương pháp duy nhất cho phép bạn sử dụng thẻ Analytics để tạo danh sách tái tiếp thị dành cho quảng cáo tìm kiếm.

Khi bạn sửa đổi chế độ cài đặt tài sản để hỗ trợ Tái tiếp thị và/hoặc Thu thập dữ liệu cho Tính năng quảng cáo, thì lưu lượng truy cập đến tất cả các trang của bạn đều phụ thuộc vào hình thức thu thập dữ liệu này. Nếu muốn triển khai các tính năng này chỉ cho một số phần của trang web, bạn cần phải sửa đổi mã theo dõi cho mỗi trang liên quan và tắt chế độ cài đặt tài sản này.

Cách cập nhật chế độ cài đặt tài sản:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Nhấp vào mục Quản trị và chuyển đến tài sản mà bạn muốn bật các tính năng này.
  3. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi, sau đó nhấp vào Thu thập dữ liệu.
  4. Trong mục Thu thập dữ liệu cho Tính năng quảng cáo:
    • Để sử dụng tính năng Tái tiếp thị, hãy BẬT tính năng Tái tiếp thịBáo cáo quảng cáo.
    • Để chỉ sử dụng các tính năng Báo cáo quảng cáo, hãy chỉ BẬT các tính năng Báo cáo quảng cáo.

Nếu trước đó bạn đã bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo bằng cách cập nhật mã theo dõi của mình, bạn vẫn có thể triển khai chế độ cài đặt tài sản này và không gặp bất kỳ xung đột nào. Việc triển khai các chế độ cài đặt tài sản này cho tính năng Tái tiếp thị chỉ áp dụng trên Mạng Hiển thị của Google.

Xin lưu ý rằng phương pháp này chỉ hiệu quả cho việc bật các tính năng này khi chúng có liên quan đến người dùng trang web. Nếu bạn muốn bật các tính năng này vì chúng có liên quan đến người dùng ứng dụng, bạn cần phải cập nhật mã theo dõi ứng dụng theo các phương pháp được nêu dành cho Android và iOS.

Nếu không muốn thu thập dữ liệu cho Tính năng quảng cáo, thì bạn hãy đảm bảo đã TẮT cả hai tùy chọn này và không định cấu hình mã theo dõi để thu thập dữ liệu này.

Bạn cũng có tùy chọn để kích hoạt tín hiệu của Google để tăng cường hoạt động Tái tiếp thị và báo cáo. Nếu bạn kích hoạt tín hiệu của Google, các tùy chọn kiểm soát đó sẽ thay thế các tùy chọn kiểm soát của các tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo.

 

Cách khác: Sửa đổi mã theo dõi của bạn

Phương pháp ưu tiên để bật tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo là sửa đổi chế độ cài đặt tài sản như mô tả ở trên, mặc dù bạn có thể bật các tính năng này bằng cách sửa đổi mã theo dõi của mình.

Nếu muốn bật Danh sách tái tiếp thị dành cho quảng cáo tìm kiếm, bạn cần phải sử dụng chế độ cài đặt tài sản được mô tả ở trên.

Nếu chọn bật tính năng Tái tiếp thị trên Mạng Hiển thị và Báo cáo quảng cáo bằng cách cập nhật mã theo dõi, bạn chỉ cần thực hiện một thay đổi đơn giản trên một hàng đối với mã của bạn như mô tả trong các phần sau. Sửa đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ nội dung tùy chỉnh nào bạn đã thực hiện đối với mã của mình trước đây.

Nếu muốn tắt các tính năng Báo cáo quảng cáo theo cách thủ công, bạn có thể sửa đổi mã theo dõi của mình như mô tả trong phần liên quan bên dưới.

Để bật các tính năng này cho Universal Analytics, hãy chèn dòng in đậm vào mã theo dõi hiện có của bạn giữa lệnh 'create''send', như trong ví dụ sau:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Để hủy thay đổi, chỉ cần xóa dòng ga('require', 'displayfeatures');

Để ghi đè plugin displayfeatures và chế độ cài đặt tài sản nhằm tắt các tính năng Báo cáo quảng cáo, hãy thêm
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //to re-enable, set allowAdFeatures to true
sau lệnh create và trước khi gửi lượt truy cập.

Nếu bạn đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để chỉnh sửa thẻ Analytics.

Nếu vẫn sử dụng mã theo dõi ga.js, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách sửa đổi mã đó tại đây.

 

Cách khác: Chọn tùy chọn để sử dụng mã theo dõi hiện có khi bạn tạo chiến dịch tái tiếp thị trong Google Ads

Khi tạo chiến dịch tái tiếp thị trong Google Ads, nếu tài khoản của bạn được liên kết với tài khoản Analytics, thì bạn sẽ có tùy chọn sử dụng mã theo dõi đã có trên trang web, chứ Google Ads không tạo thẻ tái tiếp thị cho bạn. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này thì tính năng Tái tiếp thị sẽ tự động bật trong Analytics. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch tái tiếp thị trong Google Ads.

 

Bật/tắt các tính năng Tái tiếp thị và Báo cáo quảng cáo cho ứng dụng

Khi bạn bật các tính năng này cho ứng dụng, thì Analytics sẽ thu thập thông tin như thường lệ, cũng như thông tin được liên kết với mã nhận dạng cho quảng cáo trên thiết bị di động.

Để bật/tắt các tính năng này cho ứng dụng, bạn cần phải sửa đổi mã theo dõi Analytics mà bạn đã đưa vào mã ứng dụng. Ví dụ bên dưới giải thích cách sửa đổi mã theo dõi cho ứng dụng Android và iOS.

Thay đổi mã theo dõi ứng dụng cho Android

Để bật các tính năng này cho Android, hãy sửa đổi mã theo dõi Analytics để thu thập mã nhận dạng cho quảng cáo. Gọi phương pháp enableAdvertisingIdCollection trên trình theo dõi mà bạn muốn bật các tính năng này. Ví dụ:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Enable Display Features.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // to disable Display Features, set this value to false

Tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ Quảng cáo hiển thị trên Android

Thay đổi mã theo dõi ứng dụng cho iOS

Để bật các tính năng này cho iOS, hãy thu thập IDFA (Mã nhận dạng cho quảng cáo). Để bật tính năng thu thập IDFA, hãy liên kết thư viện libAdIdAccess.aAdSupport.framework với ứng dụng của bạn và đặt allowIDFACollection thành YES trên mỗi trình theo dõi sẽ thu thập IDFA. Ví dụ:

// Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
// getDefaultTracker returns nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Bật tính năng thu thập IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // để tắt Các tính năng hiển thị, hãy đặt giá trị này thành NO

 

Nếu bạn đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để chỉnh sửa thẻ Analytics.

 

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
69256