[UA→GA4] Mapowanie zdarzeń i wymiarów niestandardowych Universal Analytics na potrzeby Google Analytics 4

Jak opisaliśmy w artykule Różnice między zdarzeniami w usługach Google Analytics 4 i Universal Analytics, podstawowym zadaniem podczas migracji z Universal Analytics do Google Analytics 4 jest odtworzenie obecnej metody pomiarów (m.in. odsłon, zdarzeń, wymiarów niestandardowych i czasami też danych niestandardowych) w ramach schematu Google Analytics 4.

Chociaż przejście na inny model pomiarów umożliwia ponowną ocenę ogólnego podejścia do pomiarów, skonsultowanie go ze współpracownikami oraz opracowanie nowych wymagań i kluczowych wskaźników wydajności, te artykuły koncentrują się na powielaniu w Google Analytics 4 podstawowych aspektów pomiarów z Universal Analytics.

Tematy w tym artykule:

Mapowanie zdarzeń

Model zbieranych automatyczniezalecanych zdarzeń nie odnosi się do Universal Analytics, ale stanowi podstawowy element implementacji Google Analytics 4.

Podczas mapowania zdarzeń z usługi Universal Analytics na usługę Google Analytics 4:

 1. Poszukaj pasującego zdarzenia objętego pomiarem zaawansowanym.
  • Jeśli znajdziesz pasujące zdarzenie, nie twórz samodzielnie nowego.
  • Dodaj parametr 'send_to', aby wysyłać zdarzenia tylko do implementacji usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4. Dowiedz się więcej o kierowaniu zdarzeń.
  • W przypadku braku pasującego zdarzenia objętego pomiarem zaawansowanym przejdź do kroku 2.
 2. Poszukaj pasującego zdarzenia zbieranego automatycznie.
  • Jeśli znajdziesz pasujące zdarzenie, nie twórz samodzielnie nowego.
  • Dodaj parametr 'send_to', aby wysyłać zdarzenie tylko do implementacji usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4. Dowiedz się więcej o kierowaniu zdarzeń.
  • W przypadku braku pasującego zdarzenia zbieranego automatycznie przejdź do kroku 3.
 3. Poszukaj pasującego zalecanego zdarzenia. Zaimplementuj tagi, aby aktywować zalecane zdarzenie.
 4. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego zdarzenia, utwórz własne zdarzenie niestandardowe.

 

W tabeli poniżej znajdziesz przykłady zdarzeń zaimplementowanych w Universal Analytics oraz sposoby ich powielania w Google Analytics 4.

Definicja zdarzenia UA Typ zdarzenia GA4 Konfiguracja zdarzenia GA4

Kategoria zdarzenia: download

Akcja zdarzenia: pdf

Etykieta zdarzenia: catalog.pdf

zdarzenie zbierane automatycznie Zdarzenie file_download i powiązane z nim parametry, np. file_name, które są rejestrowane domyślnie w ramach pomiaru zaawansowanego w strumieniu danych z sieci, służą do tego samego celu. Nie musisz ręcznie odtwarzać tego zdarzenia w Google Analytics 4.

Kategoria zdarzenia: engagement

Akcja zdarzenia: login

Etykieta zdarzenia: google-sso

zalecane zdarzenie Użyj zalecanego zdarzenia login z zalecanym parametrem method mającym ustawioną wartość google-sso.

Kategoria zdarzenia: nawigacja_kliknięcie

Akcja zdarzenia: góra

Etykieta zdarzenia: firma-o-nas

zdarzenie niestandardowe W Google Analytics 4 nie ma odpowiednika w postaci zbieranego automatycznie lub zalecanego zdarzenia, więc możesz użyć własnych nazw dla zdarzenia niestandardowego i jego parametrów, np. nazwy zdarzenia nawigacja_kliknięcie oraz parametrów niestandardowych kliknięcie_lokalizacja=górakliknięcie_tekst=firma-o-nas.

Zdarzenia zalecane a niestandardowe

Zalecane zdarzenia w Google Analytics 4 są podobne do zdarzeń niestandardowych, ponieważ nie są automatycznie objęte śledzeniem. Musisz je dodać ręcznie do kodu pomiarowego oraz określić ich nazwy i wartości pozostałych parametrów.

Uzasadnieniem dla stosowania zalecanych zdarzeń jest to, że są one (lub mogą być w przyszłych wersjach usługi) inaczej traktowane w interfejsie raportowania. Załóżmy np., że Google Analytics 4 szuka konkretnych zalecanych zdarzeń i parametrów związanych ze sprzedażą online, aby wypełnić danymi wbudowane raporty Generowanie przychodu. Jeśli używasz różnych wartości do rejestrowania działań e-commerce w witrynach lub aplikacjach mobilnych, musisz utworzyć własne raporty niestandardowe, aby odczytywać zarejestrowane dane. Twoje dane nie będą trafiać do wbudowanych raportów Generowanie przychodu.

Obecnie nie wszystkie zalecane zdarzenia służą do wypełniania danymi konkretnych wbudowanych raportów, ale zastosowanie takich zdarzeń umożliwia automatyczne wypełnianie danymi nowych raportów, które będą dostępne w przyszłości.

Dopasowywanie zdarzeń w aplikacji i witrynie

Usługi Google Analytics 4 łączą pomiary witryny i aplikacji, a usługi Universal Analytics dotyczą tylko witryn. Jeśli w usłudze Google Analytics 4 masz strumień danych z aplikacji, a potrzebujesz statystyk z wielu platform, zadbaj o to, aby zbieranie danych było spójne w witrynie i aplikacji.

Oto kilka rzeczy, na które trzeba uważać:

 • Te same zdarzenia powinny mieć tę samą nazwę (np. to samo zdarzenie nie powinno się nazywać accessory_purchase w przypadku witryny, a access_purchase w przypadku aplikacji).
 • Te same zdarzenia powinny mieć te same parametry (np. nie powinno się przekazywać parametru country dla zdarzenia accessory_purchase z witryny, a parametru country_code dla zdarzenia accessory_purchase z aplikacji). Pamiętaj też, aby nadawać parametrom te same nazwy (np. nie powinno się przekazywać z witryny parametru cc dla zdarzenia accessory_purchase, a z aplikacji parametru country_code dla zdarzenia accessory_purchase).

 • Podczas zbierania danych te same parametry powinny mieć przekazywane porównywalne wartości (np. nie powinno się przekazywać z witryny wartości US dla parametru country_code, a z aplikacji wartości USA dla parametru country_code).
 • Wartości przekazywane dla identyfikatora User-ID powinny być tego samego typu w przypadku witryny i aplikacji (np. nie powinno się przekazywać ciągu znaków '555321' z witryny, a liczby całkowitej 555321 z aplikacji).

Spójność implementacji i nazewnictwa zdarzeń gwarantuje porównywalność danych z witryny i aplikacji oraz uzyskanie dokładnego obrazu czynności wykonywanych przez użytkowników.

Kwestie nazewnictwa i parametrów zdarzeń

Aby w pełni korzystać z możliwości raportowania i funkcji, które będą się pojawiać w przyszłości w usługach Google Analytics 4, używaj zalecanych nazw zdarzeń.

Używaj parametrów zdarzenia, jeśli chcesz razem z nim wysyłać informacje wykraczające poza parametry zbierane automatycznie (language, page_location, page_referrer, page_title oraz screen_resolution). Wszystkie zbierane przez Ciebie parametry są dostępne w przypadku definicji list odbiorców i w narzędziu BigQuery.

Parametr może zawierać nieograniczoną liczbę niepowtarzalnych wartości. Podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 obok dotychczasowej usługi Universal Analytics musisz jednak pamiętać o pewnych ważnych ograniczeniach i zależnościach.

Uwaga:
 • Możesz wysyłać maksymalnie 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie, a każda wartość może się składać z co najwyżej 100 znaków.
 • Obowiązuje limit 50 wymiarów niestandardowych i 50 danych niestandardowych na usługę.
Przykład
 
W swojej witrynie z filmami mierzysz liczbę kliknięć linków do pobierania. Struktura tagowania w usłudze Universal Analytics może wyglądać tak:
 

event_category: "Filmy"

action: "Pobieranie"

event_label: "Toy Story"

Jeśli usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js, to zdarzenie zostanie przekształcone na format usługi Google Analytics 4 w taki sposób:

 • Wartość „Pobieranie” stanie się nazwą zdarzenia.
 • Parametr „event_category” stanie się parametrem niestandardowym.
 • Parametr „event_label” stanie się parametrem niestandardowym.

Bardziej ogólna struktura zdarzenia wyglądałaby więc tak:

event_category: [rodzajZasobu]

action: [rodzajInterakcji]

event_label: [nazwaZasobu]

W implementacji zrealizowanej za pomocą tagu gtag.js wartość parametru action staje się nazwą zdarzenia. Jeśli masz 10 rodzajów interakcji, zostaną one przekształcone w 10 różnych nazw zdarzeń.

Przekształcanie pozostałych parametrów usługi Universal Analytics w parametry usługi Google Analytics 4 odbywa się w podobny sposób. Do każdego nowego zdarzenia odpowiadającego kolejnym wartościom parametru action zostaną dodane parametry event_categoryevent_label.

Mapowanie wymiarów niestandardowych

Wymiary niestandardowe są kluczowym narzędziem do rozszerzania zbioru danych Google Analytics w celu rejestrowania taksonomii dotyczących najważniejszych dla Ciebie stron, zdarzeń i użytkowników.

Wymiary niestandardowe w Google Analytics 4 działają podobnie do ich odpowiedników w Universal Analytics, ale dają większe możliwości. Warto zachować w Google Analytics 4 wymiary niestandardowe zdefiniowane przez siebie w Universal Analytics. Dodatkowo wiele wartości śledzonych przez Ciebie w Universal Analytics jako wymiary zdarzeń, a zwłaszcza kategoria i etykieta zdarzenia, trzeba odtworzyć w Google Analytics 4 jako wymiary niestandardowe.

Dowiedz się więcej o tworzeniu wymiarów i danych niestandardowych.

Wcześniej w Google Analytics 4 konieczne było zarejestrowanie parametrów zdarzeń niestandardowych, aby pojawiały się w raportach. Nie trzeba już tego robić – wystarczy tylko utworzyć wymiary i dane niestandardowe.

W tabeli poniżej pokazujemy, jak możesz zmapować pomiary zdarzeń z Universal Analytics na Google Analytics 4.

Przypadek użycia Universal Analytics GA4 – zdarzenie zbierane automatycznie lub niestandardowe GA4 – wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe
Pomiar interakcji z filmami Akcja zdarzenia = video_start Włącz w sekcji „Pomiar zaawansowany” opcję „Interakcje z filmem”. Jeśli chcesz mieć wgląd w postępy odtwarzania filmu, utwórz wymiar niestandardowy na podstawie parametru video_percent.
Kategoria zdarzenia = engagement
Etykieta zdarzenia = lesson-1 Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie parametru video_title.
Rejestrowanie interakcji z kalkulatorem kredytowym Akcja zdarzenia = kalkulator-kredytowy Nazwa zdarzenia: kalkulator-kredytowy (niestandardowa)  
Kategoria zdarzenia = refinansowanie Parametr zdarzenia: typ_kredytu = refinansowanie (niestandardowy) Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie tego parametru zdarzenia.
Etykieta zdarzenia = mieszkanie

Parametr zdarzenia: typ_pożyczkobiorcy = mieszkanie (niestandardowy)

Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie tego parametru zdarzenia.
Aktualny pożyczkobiorca (wymiar niestandardowy) = prawda

Parametr zdarzenia: aktualny_pożyczkobiorca = prawda (niestandardowy)

Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie tego parametru zdarzenia.
Kwota kredytu (dane niestandardowe) = 250000 Parametr zdarzenia: kwota_kredytu = 250000 (niestandardowy) Utwórz dane niestandardowe na podstawie tego parametru zdarzenia*.
Rejestrowanie autora i kategorii stron blogu Działanie = pageview Nazwa zdarzenia: odsłona (niestandardowa)** **
Autor (wymiar niestandardowy) = teresa c. Parametr zdarzenia: autor = teresa c (niestandardowy) Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie tego parametru zdarzenia.
Kategoria blogu (wymiar niestandardowy) = przepisy-dotyczące-prywatności Parametr zdarzenia: kategoria_blogu = przepisy-dotyczące-prywatności (niestandardowy) Utwórz wymiar niestandardowy na podstawie tego parametru zdarzenia.
Rejestrowanie poziomu lojalności, gdy użytkownik się loguje

Akcja zdarzenia = login

Nazwa zdarzenia:
login
(zalecana)
 

Kategoria zdarzenia = login***

   
Poziom lojalności (wymiar niestandardowy) = platynowy

Parametr zdarzenia: poziom_lojalności = platynowy (niestandardowy)

Utwórz wymiar niestandardowy (ograniczony do użytkownika) na podstawie tego parametru zdarzenia.
Uwagi:
 
* Oprócz lub zamiast danych niestandardowych możesz utworzyć wymiar niestandardowy. Dzięki temu możesz wyświetlać liczbę zdarzeń i inne dane związane z obliczaniem kredytów o różnej wysokości.
 
 
*** Do śledzenia zdarzeń w Universal Analytics niezbędne są „Kategoria zdarzenia” i „Akcja zdarzenia” – nawet wtedy, gdy wystarczyłby pojedynczy deskryptor. Dodatkową zaletą elastycznego modelu zdarzeń Google Analytics 4 jest możliwość wypełniania tylko nazwy zdarzenia opisującej interakcję użytkownika (bez konieczności dodawania innych parametrów).

Przekazywanie parametrów niestandardowych związanych z odsłonami

Jeden z przykładów podanych w tabeli powyżej zawiera parametry niestandardowe autorkategoria_blogu, które możesz chcieć uwzględniać w zdarzeniach Google Analytics 4 związanych z odsłonami. Nie możesz dodawać parametrów niestandardowych do odsłon objętych automatycznie pomiarem zaawansowanym, ale masz do wyboru jedną z tych 2 metod:

Opcja 1. Wyłącz automatyczne śledzenie odsłon i wysyłaj niestandardowe zdarzenie związane z odsłonami.

 1. Wyłącz zdarzenia page_view, ustawiając parametr send_page_view: false, gdy używasz tagu Google (gtag.js), lub modyfikując tag konfiguracji Google Analytics 4 (odznacz opcję „Wyślij zdarzenie wyświetlenia strony po załadowaniu tej konfiguracji”), gdy używasz Menedżera tagów.
 2. Ręcznie dodaj zdarzenie page_view, przekazując dodatkowe parametry niestandardowe.
  Ta metoda może być szczególnie przydatna, jeśli chcesz dodawać parametry niestandardowe do większości odsłon.

Opcja 2. Wyślij zdarzenie niestandardowe służące do rejestrowania dodatkowych parametrów;

Możesz też użyć zdarzenia niestandardowego, aby rejestrować dodatkowe parametry. Możesz na przykład utworzyć zdarzenie niestandardowe o nazwie record_page_metadata, które będzie rejestrować tylko autora i kategorię strony. W przypadku aplikacji mobilnych możesz dodać parametry niestandardowe do ręcznie śledzonych wyświetleń ekranu. Możesz np. utworzyć zdarzenie niestandardowe screen_view_duplicate z parametrem niestandardowym page_topic=education-opportunities.

Uwaga: wysyłanie zduplikowanych zdarzeń zwiększa łączną liczbę rejestrowanych zdarzeń w danym czasie, co może spowodować próbkowanie w przypadku krótszych zakresów dat lub mniejszych próbek.

Ta metoda najlepiej sprawdza się, gdy chcesz rejestrować parametry niestandardowe w przypadku niewielkiej części odsłon lub wyświetleń ekranu albo gdy jest mało prawdopodobne, że zbliżysz się do limitu próbkowania.

Wymiary niestandardowe odpowiadające parametrom zbieranym automatycznie i zalecanym

Niektóre parametry zdarzeń rejestrowane automatycznie w Google Analytics 4 są mapowane na wbudowane wymiary raportowania, np. page_title. Wiele innych parametrów zbieranych automatycznie i zalecanych, np. file_name w podanym wyżej przykładzie zdarzenia file_download, nie jest mapowanych automatycznie na wbudowane lub niestandardowe wymiary bądź dane. Zanim zaczniesz używać tych parametrów do większości celów raportowania w Google Analytics 4, musisz je zmapować na definicje niestandardowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3488082294835595035
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256