Wykluczanie ruchu wewnętrznego

Filtrowanie ruchu do witryny pochodzącego z sieci firmowej

Najczęściej Analytics służy do śledzenia interakcji zewnętrznych klientów i użytkowników z witryną, ponieważ wzorce ruchu wewnętrznego zwykle różnią się od wzorców ruchu zewnętrznego. Gdy widoki raportów obejmują dane działań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników witryny, rozpoznanie rzeczywistego sposobu interakcji z witryną może okazać się trudne.

Załóżmy, że masz witrynę e-commerce. Ruch wewnętrzny może obejmować testy obciążeniowe polegające na wysyłaniu dużej liczby działań do określonej strony w witrynie. Raporty będą wykazywać dużą liczbę działań na tej stronie i trudno będzie rozróżnić rzeczywiste działania klientów od działań w ramach testów obciążeniowych.

Tworzenie filtra adresu IP

Jeśli Twoja sieć jest zgodna z protokołem IPv6 i wysyłasz adresy IPv6 w Analytics, nie możesz filtrować adresów IPv4.

Aby wykluczyć z danych ruch wewnętrzny, można odfiltrować ruch według adresu IP.

Aby uzyskać publiczny adres IP, którego aktualnie używasz, wpisz „jaki jest mój adres IP” w google.pl. Aby poznać adresy IP i podsieci używane w firmie, skontaktuj się z administratorem sieci.

Aby utworzyć filtr adresu IP:

 1. Utwórz nowy filtr dla swojego widoku.
 2. Jako Typ filtra wybierz  Predefiniowany.
 3. Kliknij menu Wybierz rodzaj filtra i wybierz Wyklucz.
 4. Kliknij menu Wybierz źródło lub miejsce docelowe i wybierz ruch z adresów IP.
 5. Kliknij menu Wybierz wyrażenie i wybierz odpowiednie wyrażenie.
 6. Wpisz adres IP lub wyrażenie regularne. Zobacz poniższe przykłady.

Jeśli chcesz wykluczyć kilka adresów IP lub podsieci, możesz utworzyć więcej niż jeden filtr. Podobnie jak w przypadku wszystkich filtrów sprawdź, czy warunki określone dla poszczególnych filtrów nie kolidują ze sobą.

Wykluczanie pojedynczego adresu IP

Aby wykluczyć pojedynczy adres IP, np. 192.168.0.1, skonfiguruj filtr następująco:

 • Nazwa filtra: wpisz nazwę
 • Typ filtra: Predefiniowany
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyklucz
 • Wybierz źródło lub miejsce docelowe: ruch z adresów IP
 • Wybierz wyrażenie: równe
 • Adres IP: wpisz pojedynczy adres IP

Exclude single IP filter example.

Wykluczanie podsieci adresów IP

Aby wykluczyć podsieć adresów IP, np. 192.168.0.*, skonfiguruj filtr następująco:

 • Nazwa filtra: wpisz nazwę
 • Typ filtra: Predefiniowany
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyklucz
 • Wybierz źródło lub miejsce docelowe: ruch z adresów IP
 • Wybierz wyrażenie: rozpoczyna się od
 • Adres IP: wpisz adres IP (bez podsieci)
Exclude subnet filter example
Wykluczanie adresów IPv6

Adresy IPv6 (np. 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) wyklucza się tak samo jak standardowe adresy IPv4. Oto przykład filtra wykluczania podsieci adresów IPv6:

 • Nazwa filtra: wpisz nazwę
 • Typ filtra: Predefiniowany
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyklucz
 • Wybierz źródło lub miejsce docelowe: ruch z adresów IP
 • Wybierz wyrażenie: rozpoczyna się od
 • Adres IP: wpisz adres IPv6 (bez podsieci)

Exclude IPv6 filter example

Używanie wyrażeń regularnych do tworzenia bardziej złożonych filtrów 

Wyrażenia regularne pozwalają tworzyć niestandardowe filtry wykluczania adresów IP. Oto przykład wykluczania adresu 192.100.0.1 oraz podsieci 192.168.0:

 • Nazwa filtra: wpisz nazwę
 • Typ filtra: Niestandardowy
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyklucz
 • Pole filtra: adres IP
 • Wzorzec filtra: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Sprawdzanie działania filtra

Większość typów filtrów można zweryfikować przed zapisaniem (używając funkcji Zweryfikuj wybrany filtr). Niestety nie można w ten sposób zweryfikować filtra adresu IP. Można natomiast użyć rozszerzenia do przeglądarki Chrome Google Tag Assistant, by zarejestrować ruch w witrynie, który wysyła działania do usługi. Rozszerzenie zawiera raport Analytics, który pokazuje efekty zastosowania filtrów w wybranym widoku.

Używanie Rejestratora Tag Assistant

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Wykonaj instrukcje podane w artykule Pierwsze kroki z Rejestratorem Google Tag Assistant, by zainstalować rozszerzenie i rejestrować ruch w witrynie (nie ma znaczenia, czy ten ruch ma miejsce wewnątrz czy na zewnątrz sieci firmowej).
 2. Otwórz raport Google Analytics zgodnie z krokiem 8 tych instrukcji, a potem kliknij Zmień lokalizację w panelu menu po lewej stronie.
 3. Wpisz adres IP, który chcesz wykluczyć.
 4. Kliknij Aktualizuj.

Tag Assistant Recordings przeanalizuje raport ponownie pod kątem działań pochodzących z podanego adresu IP. Jeśli prawidłowo skonfigurujesz filtr adresu IP, z raportu zostaną odfiltrowane wszystkie działania z tego adresu.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Zmiana adresu IP lokalizacji
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Raport Analytics zawierający efekty zastosowania filtra adresu IP
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?