[GA4] Xác định lượt giới thiệu không mong muốn

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web cần đo lường hợp nhất trên nhiều miền (ví dụ: trên một trang web của khách hàng và một miền giỏ hàng riêng biệt) và không muốn phân loại lưu lượng truy cập đó là lượt giới thiệu. Bài viết này liên quan đến tài sản Google Analytics 4. Nếu bạn đang sử dụng Universal Analytics, hãy đọc bài viết này.

Lượt giới thiệu là phân đoạn lưu lượng truy cập vào trang web của bạn thông qua một nguồn khác (ví dụ: thông qua đường liên kết trên một miền của bên thứ ba). Analytics tự động nhận diện nơi người dùng truy cập trước khi đến trang web của bạn, và hiển thị tên miền của những trang web này dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu trong các báo cáo của bạn.

Để đảm bảo dữ liệu của bạn chỉ chứa những lượt giới thiệu mà bạn quan tâm, bạn có thể tạo một nhóm điều kiện để xác định những miền có lưu lượng truy cập mà bạn không muốn xem là lượt giới thiệu.

Khi bạn tạo các điều kiện này, Analytics sẽ đánh giá những sự kiện được gửi từ trang web của bạn và thêm thông số ignore_referrer có giá trị là true vào mọi sự kiện khớp với các điều kiện đó (ignore_referrer=true). Thông số này cho Analytics biết rằng bạn không muốn hiển thị đường liên kết giới thiệu dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập.

Hệ thống dựa vào các điều kiện này để đánh giá mỗi trang trên trang web mà bạn đã cài đặt thẻ Google.

Các cách dùng phổ biến

Sau đây là các ví dụ minh họa những trường hợp mà bạn không muốn xác định lưu lượng truy cập từ một miền là lượt giới thiệu:

 • Công ty xử lý thanh toán bên thứ ba

  Một trang web thương mại điện tử hợp tác với công ty xử lý thanh toán bên thứ ba, và người dùng quay lại trang web của bạn sau khi thanh toán trên miền của bên thứ ba đó.
 • Lượt tương tác do trang web quản lý

  Những giao dịch được quản lý thông qua một trang web nhưng có liên quan đến các miền của bên thứ ba (ví dụ: trong quá trình khôi phục lại mật khẩu, hệ thống sẽ gửi email đến người dùng và sẽ có lưu lượng truy cập từ miền email đó quay lại trang web). Trong trường hợp này, miền email đóng vai trò là một phần của doanh nghiệp thay vì là một nguồn lưu lượng truy cập.

Tự động phát hiện lượt tự giới thiệu

Lượt tự giới thiệu là lưu lượng truy cập giới thiệu có thể bắt nguồn từ các trang trong chính miền của bạn. Theo mặc định, Analytics sẽ không xác định lưu lượng truy cập đó là lượt giới thiệu khi:

 • Trang web giới thiệu khớp với cùng miền của trang hiện tại hoặc bất kỳ miền con nào của trang web đó (ví dụ: trang web của bạn).
 • Trang web giới thiệu là kết quả của việc thiết lập tính năng đo lường trên nhiều miền, ví dụ: khi người dùng di chuyển trên các miền mà bạn đã định cấu hình trong danh sách miền và trang hiện tại chứa thông số trình liên kết _gl.

Định cấu hình lượt giới thiệu không mong muốn

Để thiết lập lượt giới thiệu không mong muốn, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản.

Bạn có thể thiết lập tối đa 50 lượt giới thiệu không mong muốn cho mỗi luồng dữ liệu.

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào Web, rồi nhấp vào một luồng dữ liệu web.
 3. Trong phần Thông tin chi tiết về luồng dữ liệu web, hãy nhấp vào Thiết lập chế độ cài đặt thẻ (ở dưới cùng).
 4. Trong phần Cài đặt, hãy nhấp vào Hiển thị tất cả để xem tất cả chế độ cài đặt có sẵn.
 5. Nhấp vào Liệt kê các lượt giới thiệu không mong muốn.
 6. Trong mục Bao gồm các lượt giới thiệu khớp với MỌI điều kiện sau đây:
  • Chọn kiểu khớp.
  • Trong mục Miền, hãy nhập giá trị nhận dạng cho miền mà bạn muốn so khớp (ví dụ: example.com).
  • Nhấp vào Thêm điều kiện để thêm một miền khác.
  Điều kiện được đánh giá bằng hàm logic OR.
 7. Nhấp vào Lưu.

Đặt ignore_referrer=true cho từng sự kiện

Bạn có thể chỉ cần bỏ qua các đường liên kết giới thiệu trong một số trường hợp nhất định. Bạn có thể kiểm soát những trường hợp mà bạn muốn bỏ qua một đường liên kết giới thiệu bằng cách thêm thông số ignore_referrer vào từng trang hoặc sự kiện rồi đặt thông số này thành true. Ví dụ: để bỏ qua một đường liên kết giới thiệu trên một trang cụ thể, hãy thêm thông số này vào lệnh config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
Hầu hết các chủ sở hữu trang web đều không cần làm việc này. Bạn không nên thêm thông số này theo cách thủ công nếu không hiểu rõ các tác động của nó. Không thiết lập thông số này trên tất cả trang trong trang web của bạn vì bạn có thể bị mất những thông tin hữu ích về nguồn lưu lượng truy cập.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15783887884586353221
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256