[UA] הוספה, עריכה ומחיקה של משתמשים ושל קבוצות משתמשים

ניהול רשימת המשתמשים שיש להם גישה לחשבון Analytics שלכם.
המאמר הזה עוסק בהוספה, בעריכה ובמחיקה של משתמשים וקבוצות ב-Universal Analytics. אפשר להיעזר במקורות המידע הבאים כדי לקבל מידע בנושאים דומים לגבי Google Analytics 4:
מחיקה של משתמשים ושל קבוצות משתמשים לא מוחקת פרטים אישיים מזהים (PII). למידע נוסף על מחיקת נתונים.

אפשר להוסיף משתמשים ברמת החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת. הרמה שבה מוסיפים את המשתמש קובעת את הגישה הראשונית של אותו משתמש. לדוגמה, אם מוסיפים משתמש ברמת החשבון, למשתמש זה תהיה גישה גם לכל הנכסים והתצוגות המפורטות בחשבון, עם אותה קבוצת הרשאות. אם מוסיפים משתמש ברמת התצוגה המפורטת, למשתמש זה תהיה גישה רק לתצוגה מפורטת זו עם ההרשאות שתספקו. בכל שלב אפשר לשנות את רמת הגישה ואת הרשאות הגישה של המשתמש. (למידע נוסף על הרשאות).

המערכת מזהה את המשתמשים לפי כתובות האימייל שלהם. אפשר להוסיף רק משתמשים שכתובות האימייל שלהם רשומות בחשבונות Google.

כדי להוסיף משתמשים או לשנות את הפרטים שלהם, נדרש תפקיד אדמין ברמת החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת. אתם יכולים להוסיף משתמשים או לשנות את הפרטים שלהם בכל רמה שבה יש לכם הרשאה.

כדי למחוק משתמשים, נדרש תפקיד אדמין ברמת החשבון. אפשר למחוק משתמשים רק ברמת החשבון. כל משתמש בעל הרשאה יכול למחוק כל משתמש אחר. כאמצעי בטיחות, אם אתם המשתמשים האחרונים עם תפקיד אדמין, אתם לא יכולים למחוק את עצמכם.

הנושאים במאמר:

אתם יכולים לחפש ברשימת המשתמשים או ללחוץ על סנן > הוספת מסנן כדי לסנן את הרשימה לפי שמות של משתמשים, כתובות אימייל, מנהלי מערכת בארגון, קבוצות משתמשים, הרשאות או הפרות מדיניות.

הוספת משתמשים

אין הגבלה על מספר המשתמשים שניתן להוסיף. כך מוסיפים משתמש חדש לחשבון, לנכס או לתצוגה מפורטת:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את המשתמשים), לוחצים על ‏ניהול הרשאות גישה‏.
 4. ברשימה הרשאות בחשבון, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת משתמשים.
 5. מזינים את כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google של המשתמש.
 6. בוחרים באפשרות שליחה של הודעת אימייל למשתמשים חדשים כדי לשלוח הודעה למשתמש.
 7. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת למשתמש. מידע נוסף על הרשאות.
 8. לוחצים על הוספה.

עריכת משתמשים

ניתן לשנות את ההרשאות של כל משתמש בכל רמה בחשבון Analytics. למשל, אם הענקתם למשתמש הרשאת צפייה רק לתצוגה מפורטת אחת, ניתן אחר כך להעניק למשתמש גם הרשאת עריכה רק לתצוגה המפורטת הזו. לחלופין, תוכלו לתת למשתמש הזה הרשאת עריכה ברמת הנכס, שתיתן לו אוטומטית גם הרשאת עריכה בכל תצוגה מפורטת בנכס הזה.

אפשר להוסיף למשתמש הרשאות כשיורדים בהיררכיית החשבון, אבל אי אפשר לתת לו פחות הרשאות מאלה שהקציתם ברמות גבוהות יותר. לדוגמה, אם תקצו למשתמש הרשאת עריכה ברמת החשבון, למשתמש הזה יהיו הרשאות עריכה גם ברמת הנכס וגם ברמת התצוגה המפורטת (ולא תוכלו לבטל את ההרשאות האלה ברמת הנכס או התצוגה המפורטת). לעומת זאת, אפשר להקצות למשתמש הרשאת עריכה ברמת התצוגה המפורטת, אבל לא להקצות לו הרשאות ברמת הנכס או ברמת החשבון. למידע נוסף על גישה.

כדי לשנות הרשאות של משתמש קיים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת' (בהתאם לרמה שבה רוצים לשנות את ההרשאות), לוחצים על ‏ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את המשתמש המבוקש בעזרת תיבת החיפוש בחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 5. לוחצים על שם המשתמש ומוסיפים או מסירים את ההרשאות.
 6. לוחצים על שמירה.

מחיקת משתמשים

כך מוחקים משתמש:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים לחשבון המבוקש.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת', לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את המשתמש המבוקש בעזרת תיבת החיפוש בחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 5. מסמנים את תיבת הסימון לצד כל משתמש שרוצים למחוק ואז לוחצים על הסרה.

יצירה של קבוצות משתמשים

אפשר ליצור קבוצות משתמשים ולתת לקבוצה הרשאות לחשבון Analytics.

כדי שתוכלו ליצור קבוצת משתמשים, חשבון Analytics שלכם צריך להשתייך לארגון. אם החשבון שלכם לא משתייך לארגון, בפעם הראשונה שתנסו ליצור קבוצת משתמשים יוצג לכם במערכת Analytics הסבר איך ליצור קבוצת משתמשים ולקשר אותה לארגון.

למידע נוסף על קבוצות משתמשים

 

כך יוצרים קבוצת משתמשים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ‏ניהול הרשאות גישה.
 4. ברשימת המשתמשים, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת קבוצות של משתמשים.
 5. לוחצים על הוספת קבוצה.
 6. לוחצים על +, נותנים שם לקבוצה ומזינים תיאור שלה ואז לוחצים על יצירה.
 7. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת לקבוצה ולוחצים על הוספה. (מידע נוסף על ניהול הרשאות גישה).

אחרי שיוצרים קבוצה, היא מופיעה ברשימות המשתמשים של חשבון Analytics ושל הארגון.

לקבוצה יש הרשאות לרמה שבה יצרתם אותה בהיררכיה של Analytics. למשל, אם יוצרים את הקבוצה ברמת התצוגה המפורטת, יש לה הרשאות לתצוגה המפורטת הזו בלבד. אם יוצרים אותה ברמת הנכס, יש לה הרשאות לנכס הזה בלבד ולכל התצוגות המפורטות שלו. אם יוצרים אותה ברמת החשבון, יש לה הרשאות לכל הנכסים והתצוגות המפורטות. למידע על הוספת הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics, ניתן לעבור לעריכה של קבוצות משתמשים בהמשך.

הוספת משתמשים לקבוצה

כך מוסיפים משתמשים לקבוצה:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת' (בהתאם לרמה שבה רוצים לשנות את ההרשאות), לוחצים על ‏ניהול משתמשים.
 4. מחפשים את קבוצת המשתמשים המבוקשת בעזרת תיבת החיפוש בחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 5. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 6. לוחצים על חברים ואז לוחצים על +.
 7. מזינים את כתובות האימייל של המשתמשים שרוצים להוסיף.
 8. אם רוצים להוסיף קבוצות נוספות לקבוצה, לוחצים על הוספת קבוצה.
 9. אחרי שמוסיפים את המשתמשים והקבוצות הרצויים, לוחצים על הוספה.
 10. סוגרים את החלונית חברים וסוגרים את החלונית של הקבוצה.
 11. לוחצים על שמירה.

הוספה של קבוצת משתמשים לרמה בהיררכיה של Analytics

אחרי שיוצרים קבוצה, ניתן להוסיף אותה לכל רמה בהיררכיה של Analytics כדי לתת לכל המשתמשים בקבוצה הרשאות לרמה הזו.

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת' (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ‏ניהול הרשאות גישה.
 4. ברשימת המשתמשים, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת קבוצות של משתמשים.
 5. לוחצים על הוספת קבוצה.
 6. בוחרים את הקבוצה הרצויה ולוחצים על סיום.

עריכה של קבוצות משתמשים

אחרי שיוצרים קבוצת משתמשים, ניתן להוסיף ולהסיר משתמשים, קבוצות והרשאות. ניתן גם להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות.

כך עורכים קבוצת משתמשים:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על ניהול ועוברים אל החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת המבוקשים.
 3. בעמודות 'חשבון', 'נכס' או 'תצוגה מפורטת', לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 4. מחפשים את קבוצת המשתמשים המבוקשת בעזרת תיבת החיפוש בחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 5. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 6. כדי להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים, לוחצים על חברים ואז על +. אחרי שמוסיפים חברים, לוחצים על הוספה.
 7. כדי להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות, לוחצים על חברות בקבוצה ואז על +. אחרי שבוחרים קבוצות, לוחצים על סיום.
 8. כך נותנים לקבוצה הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics (נכסים, תצוגות מפורטות):
  • לוחצים על Analytics.
  • מרחיבים את ההיררכיה ולוחצים על עריכה לצד כל רמה שבה רוצים לשנות הרשאות.
  • בוחרים את ההרשאות שרוצים להוסיף, ואז לוחצים על שמירה.

באותה דרך אפשר גם להסיר משתמשים מהקבוצה, להסיר את הקבוצה מקבוצות אחרות או לשנות הרשאות.

מידע נוסף על קבוצות משתמשים.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
בחירת תוכנית הלימודים האישית שלכם

מומלץ לנסות את google.com/analytics/learn, משאב חדש שיעזור לכם להפיק כמה שיותר מ-Google Analytics 4. באתר החדש תמצאו סרטונים, מאמרים ותהליכים מודרכים, וגם קישורים ל-Discord, לבלוג, לערוץ ה-YouTube ולמאגר ה-GitHub של Google Analytics.

מתחילים ללמוד כבר היום!

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי