Možnosti zhody kľúčových slov

Typy zhody kľúčových slov vám umožnia určiť, ktoré vyhľadávania na Googli môžu spustiť zobrazenie vašej reklamy. Mohli by ste napríklad použiť voľnú zhodu a zobraziť reklamu širokému publiku, alebo presnú zhodu, aby ste sa zamerali na konkrétne skupiny zákazníkov.

V tomto článku sa dočítate o rôznych typoch zhody, ktoré sú k dispozícii. Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní kľúčových slov.

Ako fungujú typy zhody kľúčových slov

Celkove platí, že čím všeobecnejší je typ zhody, tým má kľúčové slovo väčší potenciál návštevnosti, pretože vaše reklamy môžu byť častejšie spúšťané. A naopak, čím konkrétnejší je typ zhody, tým menej často sa môžu vaše reklamy zobrazovať, no keď sa už zobrazia, budú pravdepodobne relevantnejšie pre vyhľadávanie používateľa.

Pochopenie týchto rozdielov vám pomôže vybrať si vhodné možnosti a zlepšiť návratnosť investícií.

Zvyčajne odporúčame začať s voľnou zhodou, aby ste zvýšili potenciál zobrazenia reklám v prípade relevantných vyhľadávaní na maximum. Ak chcete zistiť, ktoré variácie kľúčových slov spustili zobrazenie vašich reklám, môžete použiť aj prehľad hľadaných výrazov. Prečítajte si ďalšie informácie o prehľade hľadaných výrazov

Typy zhody kľúčových slov

Jednotlivé typy zhody môžu spustiť zobrazenie reklamy na základe vyhľadávania zákazníka rôznymi spôsobmi. Nižšie uvádzame ďalšie informácie o jednotlivých typoch.

Voľná zhoda

Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý majú priradené všetky kľúčové slová. Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová s pravopisnými chybami, synonymá, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie. Ak je teda vaše kľúčové slovo „ženské čiapky“, vaša reklama sa môže zobraziť aj používateľom, ktorí vyhľadajú výraz „kúpiť dámske čiapky“. 

 • Príklad kľúčového slova: ženské čiapky
 • Príklad vyhľadávania: kúpiť dámske čiapky

Prečítajte si ďalšie informácie o voľnej zhode.

Modifikátor voľnej zhody

Pridaním znamienka plus (napríklad +kľúčové +slovo) upravte kľúčové slovo priradené voľnou zhodou. Reklamy sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré obsahujú upravené kľúčové slová (alebo príbuzné variácie, no nie synonymá) priradené voľnou zhodou v ľubovoľnom poradí.

 • Symbol: znamienko plus, napríklad +kľúčové +slovo
 • Príklad kľúčového slova: +ženské +čiapky
 • Príklad vyhľadávania: čiapky pre ženy

Prečítajte si ďalšie informácie o modifikátore voľnej zhody.

Frázová zhoda

Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa zhodujú s frázou, alebo predstavujú jej príbuznú variáciu s dodatočnými slovami pred ňou alebo za ňou. Reklamy sa však nezobrazia, ak bude slovo pridané uprostred frázy, prípadne ak bude poradie slov vo fráze akokoľvek zmenené.

 • Symbol: "kľúčové slovo"
 • Príklad kľúčového slova: "ženské čiapky"
 • Príklad vyhľadávania: kúpiť ženské čiapky

Prečítajte si ďalšie informácie o frázovej zhode.

Presná zhoda

Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa presne zhodujú s výrazom alebo sú príbuznou variáciou presne tohto výrazu. Príbuzné variácie môžu v tomto prípade zahŕňať aj zmenu poradia slov, ak sa tým nemení význam, a pridanie alebo odstránenie funkčných slov (predložky, spojky, členy a ďalšie slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania).

 • Symbol: [kľúčové slovo]
 • Príklad kľúčového slova: [ženské čiapky]
 • Príklad vyhľadávania: čiapky pre ženy

Prečítajte si ďalšie informácie o presnej zhode.

Vylučujúca zhoda

Reklama sa môže zobraziť vo vyhľadávaniach bez výrazu. Ak ste spoločnosť vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, mohli by ste pridať vylučujúce kľúčové slovo -šiltovky, aby sa vaše reklamy nezobrazovali ľuďom vyhľadávajúcim šiltovky. 

Symbol: -kľúčové slovo
Príklad kľúčového slova: -šiltovky
Príklad vyhľadávania: ženské čiapky

POZNÁMKA: V tomto príklade sa reklamy zobrazia vo vyhľadávaniach pre „ženské čiapky“, ale nie vo vyhľadávaniach pre „šiltovky“.

Prečítajte si ďalšie informácie o vylučujúcej zhode.

Na čo treba pamätať

V kľúčových slovách nie je rozhodujúce používanie veľkých a malých písmen. Nemá to vplyv na ich priradenie. Medzi kľúčové slová napríklad nemusíte zadať výrazy dámske čiapky a Dámske čiapky. Výraz dámske čiapky bude zahŕňať oba tieto varianty.

Ako sa dozviete v nasledujúcich sekciách, symboly majú v službe AdWords špeciálny význam, preto by ste ich nemali používať. Kľúčové slová okrem toho nesmú obsahovať neštandardné znaky, napríklad: ! @ % , *

Typy zhody kľúčových slov môžete používať v kampaniach, ktoré zobrazujú reklamy vo Vyhľadávacej sieti. V Obsahovej sieti sú kľúčové slová predvolene priraďované voľnou zhodou.

Ďalšie informácie o príbuzných variáciách kľúčových slov

Reklamy budeme zobrazovať v prípade príbuzných variácií kľúčových slov priradených frázovou a presnou zhodou, aby sme zvýšili potenciál zobrazovania vašich reklám v relevantných vyhľadávaniach a vy ste tak neprišli o potenciálnych zákazníkov. Príbuzné variácie zahŕňajú chybne napísané slová, tvary v jednotnom a množnom čísle, akronymy, odvodené slová (napríklad podlaha a podlahový), skratky a inak použité diakritické znamienka. Príbuzné variácie teda nie je potrebné osobitne pridávať ako kľúčové slová.

Ak máte napríklad kľúčové slovo priradené frázovou zhodou „detské kolobežky“, chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala aj vtedy, keď niekto vyhľadáva výrazy „detská kolobežka“ alebo „detske kolobezky“.

Nezabúdajte, že aj keď zobrazujeme príbuzné variácie vašich kľúčových slov priradených frázovou a presnou zhodou, tieto typy zhody vám stále poskytujú väčšiu kontrolu ako voľná zhoda a modifikátor voľnej zhody. Dôvodom je to, že kľúčové slová priradené voľnou zhodou a modifikátorom voľnej zhody sa zobrazujú aj v prípade synoným a súvisiacich vyhľadávaní, ktoré sa nepovažujú za príbuzné variácie.

V kampaniach na inštaláciu aplikácie môžeme rozšíriť rozsah niektorých typov zhody kľúčových slov tak, aby boli špecifické pre aplikácie. Môže to fungovať takto:

 • V prípade kľúčových slov priradených presnou zhodoufrázovou zhodou môžeme vykonať menšie zmeny hľadaných výrazov (napríklad pridať alebo odstrániť slovo aplikácia), aby sa lepšie zhodovali s vašimi zacielenými kľúčovými slovami.
 • V prípade kľúčových slov priradených voľnou zhodou môžeme použitím informácií o kategórii aplikácie zvýšiť presnosť zacielenia a dosah. 

Súvisiace odkazy

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?