Giới thiệu về các cấp truy cập trong tài khoản AdWords của bạn

Nếu cần chia sẻ tài khoản AdWords với người khác trong doanh nghiệp của mình, bạn có thể mời họ chia sẻ quyền truy cập thông qua tài khoản Google của chính họ. Mỗi khi bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản AdWords, bạn sẽ có thể chọn các tính năng mà người dùng có thể tác động bằng cách gán một cấp truy cập.

Bài viết này giải thích các cấp truy cập mà bạn có thể gán và các tính năng tương ứng khả dụng cho từng cấp truy cập.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách cấp hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn.

Các cấp truy cập

Cấp truy cập tài khoản Chỉ email Chỉ đọc Tiêu chuẩn Quản trị
Có thể nhận email thông báo và báo cáo
Có thể đăng nhập và chạy báo cáo  
Có thể duyệt trang Chiến dịch, trang Đề xuất, trang Công cụ và Cài đặt tài khoản  
Có thể cấp quyền truy cập chỉ email  
Có thể chỉnh sửa bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó    
Có thể cấp quyền truy cập tài khoản, thay đổi cấp truy cập và có lời mời từ người dùng khác      
Có thể chấp nhận và từ chối yêu cầu liên kết tài khoản người quản lý      
Có thể hủy liên kết tài khoản người quản lý      

Truy cập dành cho tài khoản người quản lý

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết đến tài khoản người quản lý, thì những người có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý có thể nhận email thông báo và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó. Họ cũng có thể thay đổi cấp truy cập của một người khác và trong một số trường hợp họ có thể chấm dứt cấp truy cập của người nào đó. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập của tài khoản người quản lý.

Truy cập vào lập hóa đơn và thanh toán

Bạn có thể quản lý người dùng nào có thể thực hiện các tác vụ như thanh toán, thay đổi phương thức thanh toán hoặc nhận hóa đơn bằng cách thêm hoặc xóa người dùng khỏi hồ sơ thanh toán của Google trong trung tâm thanh toán của Google. 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?