Chia sẻ và quản lý các cấp truy cập tài khoản

Bạn có thể chia sẻ tài khoản của mình với những người khác trong doanh nghiệp, chẳng hạn như đối tác hoặc nhân viên, và cung cấp cho họ một trong 4 cấp truy cập. Những người có quyền truy cập vào tài khoản có thể giúp quản lý chiến dịch của bạn, đặt ngân sách hoặc đơn giản xem báo cáo của bạn, tùy thuộc vào cấp truy cập mà bạn muốn cung cấp cho họ. Để truy cập vào tài khoản của bạn, mọi người phải có Tài khoản Google và không được liên kết địa chỉ email đó với tài khoản AdWords khác. Bạn cũng có thể xóa quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

Hiểu các cấp truy cập khác nhau

Bảng này hiển thị bốn cấp truy cập bạn có thể chỉ định và các tính năng có sẵn cho từng cấp truy cập:

Cấp truy cập tài khoản Có thể nhận email thông báo Có thể đăng nhập và chạy báo cáo

Có thể duyệt các tab Chiến dịch, Cơ hội và Công cụ

Có thể hủy liên kết tài khoản MCC Có thể xem và chỉnh sửa bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như các chiến dịch của tài khoản Có thể cấp quyền truy cập tài khoản, thay đổi cấp truy cập và có thể hủy lời mời từ người dùng khác
Chỉ email          
Chỉ đọc      
Chuẩn  
Quản trị

Lưu ý

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết với một tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC), MCC của bạn có thể nhận được email thông báo và có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như các chiến dịch của tài khoản. Họ cũng có thể cấp quyền truy cập tài khoản chỉ đọc hoặc chuẩn và thay đổi cấp truy cập của người khác thành chỉ đọc hoặc chuẩn.

Cấp quyền truy cập tài khoản

Để truy cập tài khoản của bạn, mọi người phải có Tài khoản Google và không có quyền truy cập vào một tài khoản AdWords khác. Nếu họ thực sự có quyền truy cập vào một tài khoản AdWords khác, họ cần phải sử dụng hoặc thiết lập Tài khoản Google có địa chỉ email không được liên kết với tài khoản AdWords đó. Bạn có thể gửi cho họ lời mời đến địa chỉ email này.

Để cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản. Preferences Tab
 3. Chọn Quyền truy cập tài khoản từ thanh điều hướng.
 4. Nhấp vào Mời người dùng khác.
 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài khoản của mình.
 6. Nhập biệt hiệu cho người dùng mới của bạn. AdWords theo dõi người thực hiện thay đổi đối với tài khoản AdWords và sẽ sử dụng biệt hiệu này để xác định người thay đổi và thay đổi đã thực hiện.
 7. Từ trình đơn thả xuống Chọn cấp truy cập, hãy chọn cấp truy cập bạn muốn người này có. Choose an access level
 8. Nhấp vào Gửi lời mời. Send email Invitation
 9. Sau khi người đó chấp nhận lời mời qua email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email, người đó sẽ được yêu cầu trả lời một vài câu hỏi về thiết lập tài khoản AdWords. Khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn có liên kết đến trang truy cập tài khoản AdWords.
 10. Tìm tài khoản của người bạn đã mời trong phần "Lời mời đang chờ xử lý", sau đó nhấp vào Cấp quyền truy cập. Grant account access
 11. Nhấp vào OK để xác nhận và cho phép truy cập.

Dùng thử ngay bây giờ

Bạn có thể xem thời điểm những người dùng khác đăng nhập lần cuối vào tài khoản của bạn. Trên trang Truy cập tài khoản của bạn, hãy xem dấu thời gian được liệt kê trong cột "Đăng nhập lần cuối". (Lưu ý rằng nếu tài khoản của người dùng cũng được liên kết với tài khoản AdSense, dấu thời gian được hiển thị có thể đề cập đến lần cuối cùng một người đăng nhập vào tài khoản đó.)

Xóa quyền truy cập tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản. Preferences Tab
 3. Chọn Quyền truy cập tài khoản từ thanh điều hướng.
 4. Trong phần "Người dùng có quyền truy cập tài khoản", hãy tìm địa chỉ email bạn muốn xóa. Email address to terminate
 5. Nhấp vào Tác vụ trong cột "Tác vụ".
 6. Chọn Chấm dứt quyền truy cập. Terminate account access
Dùng thử ngay bây giờ

Các bước tiếp theo