Overenie predvolebnej reklamy v Indii

Od inzerentov, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, Google vyžaduje overenie.

Toto overenie je povinné pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Žiadosti o overenie budú k dispozícii od 14. februára 2019. Proces schvaľovania žiadosti môže vyžadovať dva kroky a môže trvať tri až päť pracovných dní. Ďalšie podrobnosti o podmienkach overenia nájdete nižšie.

Dôležitá poznámka k predvolebným reklamám

 
Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy obsahovali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté počas tohto overovacieho procesu. Používateľom, ktorí vidia vašu reklamu, sa zobrazí názov vašej organizácie alebo vaše meno.

Ako sa zobrazujú informácie pri rôznych formátoch reklamy 

 • Vo Vyhľadávaní Googlesieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti sa informácie zobrazia priamo v reklamách.
 • Na YouTube sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom informačnej ikony  alebo trojbodkovej ikony .
 • Na webových stránkach a v aplikáciách, ktoré sú partnermi spoločnosti Google pre obsahové reklamy, sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“, na ktorú prejdete prostredníctvom ikony Vaša voľba AdChoices icon.

V prípade niektorých formátov a funkcií reklamy nesie zodpovednosť za sprístupnenie informácií v predvolebných reklamách v Indii inzerent. Prečítajte si ďalšie informácie o týchto pravidlách.  

Google tiež zverejní informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami, aby poskytol používateľom transparentné informácie.

Podmienky overenia

Overenie na zobrazovanie predvolebných reklám môžete získať ako politická strana, firma, nezisková organizácia alebo osoba. Ak ste agentúra alebo spravujete viacero účtov Google Ads, musíte požiadať o overenie každého individuálneho účtu, v ktorom chcete zobrazovať predvolebné reklamy.

 • Politická strana ste vtedy, ak ste registrovanou politickou stranou pre voľby do dolnej komory Lok Sabha alebo osobou, ktorá má oprávnenie zobrazovať predvolebné reklamy v mene príslušnej politickej strany (napríklad reklamná agentúra). Ak chcete podstúpiť overenie, v platobnom profile Google Ads musíte vybrať typ účtu Firemný.

 • Firma ste vtedy, ak ste existujúca, akciová či registrovaná firma, trust, jediný vlastník firmy, partnerstvo, združenie sídliace v Indii a založené podľa jej zákonov, prípadne osoba, ktorá má oprávnenie zobrazovať predvolebné reklamy v mene príslušnej firmy (napríklad reklamná agentúra). Ak chcete podstúpiť overenie, v platobnom profile Google Ads musíte vybrať typ účtu Firemný.

 • Nezisková organizácia ste vtedy, ak ste mimovládna organizácia (MVO) či charitatívna právnická osoba sídliaca v Indii a založená podľa jej zákonov, prípadne osoba, ktorá má oprávnenie zobrazovať predvolebné reklamy v mene príslušnej neziskovej organizácie (napríklad reklamná agentúra). Ak chcete podstúpiť overenie, v platobnom profile Google Ads musíte vybrať typ účtu Firemný.

 • Osoba ste za predpokladu, že ste politický kandidát alebo nespĺňate kritériá potrebné na overenie ako politická strana, firma alebo nezisková organizácia. Ak chcete podstúpiť overenie ako osoba, v platobnom profile služby Google Ads musíte vybrať typ účtu Osobný.

Nižšie uvádzame požiadavky súvisiace s účtom Google Ads, na ktoré treba pamätať:

 • Krajina fakturácie a mena účtu

  • V účte Google Ads musí byť krajinou fakturácie India a menou fakturácie indická rupia (₹).

 • Požiadavka na typ účtu v rámci platobného profilu služby Google Ads

  • Ak chcete podstúpiť overenie ako politická strana, firma alebo nezisková organizácia, v platobnom profile služby Google Ads musíte vybrať typ účtu Firemný.

  • Ak chcete podstúpiť overenie ako osoba, v platobnom profile služby Google Ads musíte vybrať typ účtu Osobný.

     Zistite, ako skontrolovať typ účtu v platobnom profile služby Google Ads.

Upozorňujeme, že v účte nie je možné zmeniť krajinu fakturácie, aktuálne nastavenie meny ani typ účtu v platobnom profile. Ak váš účet Google Ads nie je v súlade s požiadavkami uvedenými vyššie, odporúčame vytvoriť si nový, ktorý ich bude spĺňať.

 

Overenie politických strán

Ak chcete vykonať dva kroky tohto overovacieho procesu, musíte byť oprávnený zástupca politickej strany. Ak je to relevantné, oprávnený zástupca môže byť aj zástupca agentúry zastupujúcej politickú stranu. Tiež budete potrebovať prístup k účtu Google Ads politickej strany.

1. krok: overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy

Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste ako oprávnený zástupca poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaše číslo zákazníka v službe Google Ads

 • Vaše meno

 • E‑mailová adresa: uveďte e‑mailovú adresu, prostredníctvom ktorej vás Google môže kontaktovať.

 • Názov politickej strany: musí sa presne zhodovať s názvom politickej strany na dokumente o jej registrácii, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie. Majte na pamäti, že tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.

 • Dokument o registrácii politickej strany: musíte odoslať dokument o registrácii politickej strany. Prijateľnými dokumentmi sú certifikát o registrácii a dokumenty o založení politickej strany.

 • Certifikát o nevznesení námietok od politickej strany. Certifikát o nevznesení námietok musí byť na hlavičkovom papieri politickej strany a musí vás splnomocňovať na zobrazovanie predvolebných reklám v mene politickej strany. Názov politickej strany uvedený v certifikáte o nevznesení námietok sa musí presne zhodovať s názvom na dokumente o registrácii politickej strany, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen a interpunkcie. Meno alebo názov oprávneného zástupcu v certifikáte o nevznesení námietok sa musí presne zhodovať s celým menom oprávneného zástupcu, ktoré ste zadali vyššie, alebo, ak je to relevantné, s názvom agentúry zastupujúcej politickú stranu. Ak meno alebo názov oprávneného zástupcu v certifikáte o nevznesení námietok predstavuje agentúru, tento názov sa musí presne zhodovať s názvom v platobnom profile Google Ads pridruženom k číslu zákazníka, ktoré ste zadali vyššie.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie je zaregistrovaná v Indii a že má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google

Overenie spôsobilosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až dva pracovné dni.

2. krok: overenie totožnosti

Keď Google overí spôsobilosť vašej politickej strany zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overenia totožnosti v službe Google Ads. Majte na pamäti, že keď vám pošleme e‑mail a zobrazíme upozornenie v účte, na dokončenie procesu overenia totožnosti v službe Google Ads budete mať 60 dní.

Ako je uvedené vyššie, na vykonanie tohto kroku musíte byť oprávnený zástupca politickej strany.

V službe Google Ads overíte nasledujúce informácie:

 • Názov politickej strany

 • Adresa politickej strany

 • Registračné číslo politickej strany

 • Vaše meno: musí sa presne zhodovať s menom uvedeným na oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie.

 • Vaša adresa

 • Kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: aktuálny indický pas, karta PAN, voličský preukaz alebo vodičský preukaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudú prijaté.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie je zaregistrovaná v Indii a že má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google v mene organizácie

Nezabudnite, že ak si zvolíte overenie ako politická strana, všetky reklamy vo vašom účte Google Ads budú klasifikované ako predvolebné reklamy v Indii. Znamená to, že vaše reklamy budú musieť spĺňať pravidlá služby Google Ads pre predvolebné reklamy v Indii, na základe ktorých musíte tiež odoslať predbežný certifikát pre každú predvolebnú reklamu, ktorú chcete zobrazovať.

Overenie firiem

Ak chcete vykonať dva kroky tohto overovacieho procesu, musíte byť splnomocneným zástupcom firmy. Splnomocnený zástupca musí byť zamestnancom firmy na plný úväzok, prípadne zástupcom agentúry, ktorá zastupuje firmu. Tiež budete potrebovať prístup k účtu Google Ads firmy.

1. krok: overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy

Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste ako oprávnený zástupca poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaše číslo zákazníka v službe Google Ads

 • Vaše meno

 • E‑mailová adresa: uveďte e‑mailovú adresu, prostredníctvom ktorej vás Google môže kontaktovať.

 • Ak ste firma zaregistrovaná v Indii:

  • Názov firmy: musí sa presne zhodovať s názvom na doklade o registrácii firmy, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen a interpunkcie. Tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.

  • Registračné číslo firmy: ide o identifikačné číslo spoločnosti (CIN). Registračný úrad pre spoločnosti (ROC) vydáva toto jedinečné alfanumerické číslo spoločnostiam zaregistrovaným v Indii. Musí sa presne zhodovať s číslom CIN na doklade o registrácii firmy, ktorý odošlete.

  • Doklad o registrácii firmy: musíte odoslať doklad o registrácii firmy. Prijateľným dokumentom je osvedčenie o zapísaní firmy do obchodného registra, dokument o registrácii združenia, trustová zmluva alebo zmluva či dohoda o partnerstve.

 • Ak nie ste firma zaregistrovaná v Indii:

  • Názov firmy: musí sa presne zhodovať s názvom na doklade o adrese, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen a interpunkcie. Tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.

  • Adresa firmy: musí sa zhodovať s adresou na doklade o adrese, ktorý odošlete.

  • Doklad o adrese firmy: musíte odoslať dokument potvrdzujúci adresu firmy. Prijateľným dokumentom je účet za energie alebo výpis z firemného bankového účtu či kreditnej karty. Nesmie byť starší ako jeden rok.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie bola založená v súlade s právnymi predpismi Indie, sídli v Indii a má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google

Overenie spôsobilosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až dva pracovné dni.

2. krok: overenie totožnosti

Keď Google overí spôsobilosť vašej firmy zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overenia totožnosti v službe Google Ads. Majte na pamäti, že keď vám pošleme e‑mail a zobrazíme upozornenie v účte, na dokončenie procesu overenia totožnosti v službe Google Ads budete mať 60 dní.

Ako je uvedené vyššie, na vykonanie tohto kroku musíte byť oprávnený zástupca firmy.

V službe Google Ads overíte nasledujúce informácie:

 • Názov firmy: musí sa presne zhodovať s názvom na doklade o registrácii firmy, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen a interpunkcie.

 • Adresa firmy

 • Doklad o adrese firmy: musíte odoslať dokument potvrdzujúci adresu firmy. Prijateľným dokumentom je účet za energie, výpis z firemného bankového účtu či kreditnej karty, potvrdenie o poistení alebo daňové priznanie podané v mene firmy.

 • Doklad o registrácii firmy: ak bola vaša firma zaregistrovaná v súlade s právnymi predpismi Indie, musíte odoslať doklad o registrácii firmy. Prijateľným dokumentom je osvedčenie o zapísaní firmy do obchodného registra, dokument o registrácii združenia, trustová zmluva alebo zmluva či dohoda o partnerstve. Ak bola vaša firma založená, ale nie zaregistrovaná v súlade s právnymi predpismi Indie, môžete odoslať účet za energie.

 • Obchodné registračné číslo: ide o identifikačné číslo spoločnosti (CIN). Registračný úrad pre spoločnosti vydáva toto jedinečné 21‑znakové alfanumerické číslo spoločnostiam zaregistrovaným v Indii. Ak nie ste zaregistrovaní v súlade s právnymi predpismi Indie, nemusíte tu nič zadávať.

 • Vaše meno: musí sa presne zhodovať s menom uvedeným na oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie.

 • Vaša adresa

 • Kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: aktuálny indický pas, karta PAN, voličský preukaz alebo vodičský preukaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudú prijaté.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie bola založená v súlade s právnymi predpismi Indie, sídli v Indii a má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google v mene organizácie

Overenie neziskových organizácií

Ak chcete vykonať dva kroky tohto overovacieho procesu, musíte byť oprávnený zástupca neziskovej organizácie. Splnomocnený zástupca musí byť zamestnancom neziskovej organizácie na plný úväzok, prípadne zástupcom agentúry, ktorá zastupuje neziskovú organizáciu. Tiež budete potrebovať prístup k účtu Google Ads neziskovej organizácie.

1. krok: overenie spôsobilosti zobrazovať reklamy súvisiace s voľbami

Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste ako oprávnený zástupca poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaše číslo zákazníka v službe Google Ads

 • Vaše meno

 • E‑mailová adresa: uveďte e‑mailovú adresu, prostredníctvom ktorej vás Google môže kontaktovať.

 • Účel neziskovej organizácie: ide o účel alebo poslanie neziskovej organizácie.

 • Názov neziskovej organizácie: musí sa presne zhodovať s názvom na doklade o adrese, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen a interpunkcie. Majte na pamäti, že tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.

 • Adresa neziskovej organizácie: musí sa zhodovať s adresou na doklade o adrese, ktorý odošlete.

 • Doklad o adrese neziskovej organizácie: musíte odoslať dokument potvrdzujúci adresu neziskovej organizácie. Prijateľným dokumentom je doklad o registrácii, účet za energie alebo výpis z bankového účtu či kreditnej karty neziskovej organizácie. Nesmie byť starší ako jeden rok.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie bola založená v súlade s právnymi predpismi Indie, sídli v Indii a má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google

Overenie spôsobilosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až dva pracovné dni.

2. krok: overenie totožnosti

Keď Google overí spôsobilosť vašej neziskovej organizácie zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overenia totožnosti v službe Google Ads. Majte na pamäti, že keď vám pošleme e‑mail a zobrazíme upozornenie v účte, na dokončenie procesu overenia totožnosti v službe Google Ads budete mať 60 dní.

Ako je uvedené vyššie, na vykonanie tohto kroku musíte byť oprávnený zástupca neziskovej organizácie.

V službe Google Ads overíte nasledujúce informácie:

 • Názov neziskovej organizácie: musí sa presne zhodovať s názvom na doklade o registrácii neziskovej organizácie, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie.

 • Adresa neziskovej organizácie

 • Účel neziskovej organizácie: ide o účel alebo poslanie neziskovej organizácie.

 • Doklad o adrese neziskovej organizácie: musíte odoslať dokument potvrdzujúci adresu neziskovej organizácie. Prijateľným dokumentom je doklad o registrácii, účet za energie alebo výpis z bankového účtu či kreditnej karty neziskovej organizácie.

 • Doklad o registrácii neziskovej organizácie: prijateľným dokumentom je doklad o registrácii združenia či nadácie alebo účet za energie týkajúci sa neziskovej organizácie.

 • Registračné číslo neziskovej organizácie

 • Vaše meno: musí sa presne zhodovať s menom uvedeným na oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie.

 • Vaša adresa

 • Kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: aktuálny indický pas, karta PAN, voličský preukaz alebo vodičský preukaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudú prijaté.

 • Osvedčenie o tom, že ste oprávnený zástupca organizácie žiadajúcej o overenie

 • Osvedčenie o tom, že organizácia žiadajúca o overenie bola založená v súlade s právnymi predpismi Indie, sídli v Indii a má zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google v mene organizácie

Overenie osôb

1. krok: overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy

Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaše číslo zákazníka v službe Google Ads

 • Meno: musí sa presne zhodovať s menom vo vašom platobnom profile Google Ads (ktorý si môžete pozrieť v sekcii Fakturácia a platby na stránke Nastavenia). Tiež sa musí presne zhodovať s menom uvedeným na oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, ktorý odošlete v 2. kroku, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie.

 • E‑mailová adresa: uveďte e‑mailovú adresu, prostredníctvom ktorej vás Google môže kontaktovať.

 • Identifikácia politického kandidáta pre voľby do dolnej komory Lok Sabha: dostanete otázku, či ste politický kandidát pre voľby do dolnej komory Lok Sabha. Upozorňujeme, že ak odpoviete kladne a rozhodnete, aby vás spoločnosť Google overila ako politického kandidáta, všetky reklamy vo vašom účte Google Ads budú klasifikované ako predvolebné reklamy v Indii. Znamená to, že vaše reklamy budú musieť spĺňať pravidlá služby Google Ads pre predvolebné reklamy v Indii, na základe ktorých musíte tiež odoslať predbežný certifikát pre každú predvolebnú reklamu, ktorú chcete zobrazovať.

 • Osvedčenie o tom, že máte zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google

Overenie spôsobilosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až dva pracovné dni.

2. krok: overenie totožnosti

Keď Google overí vašu spôsobilosť zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overenia totožnosti v službe Google Ads. Majte na pamäti, že keď vám pošleme e‑mail a zobrazíme upozornenie v účte, na dokončenie procesu overenia totožnosti v službe Google Ads budete mať 60 dní.

V službe Google Ads overíte nasledujúce informácie:

 • Meno: bude to meno vo vašom platobnom profile Google Ads, ktoré sa musí presne zhodovať s menom uvedeným na oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, ktorý odošlete, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie. Upozorňujeme, že toto meno bude viditeľné v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.

 • Dátum narodenia

 • Adresa: bude to adresa vo vašom platobnom profile.

 • Kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: aktuálny indický pas, karta PAN, voličský preukaz alebo vodičský preukaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar neakceptujeme.

 • Osvedčenie o tom, že máte zákonné právo zobrazovať predvolebné reklamy v Indii

 • Súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google

Nezabudnite, že ak si zvolíte overenie ako politický kandidát, všetky reklamy vo vašom účte Google Ads budú klasifikované ako predvolebné reklamy v Indii. Znamená to, že vaše reklamy budú musieť spĺňať pravidlá služby Google Ads pre predvolebné reklamy v Indii, na základe ktorých musíte tiež odoslať predbežný certifikát pre každú predvolebnú reklamu, ktorú chcete zobrazovať.

Ako požiadať o overenie

O overenie môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára žiadosti. Bude potrebné, aby ste dokončili vyššie uvedené kroky pre politické strany, firmy, neziskové organizácie alebo osoby.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav vášho overenia vás v priebehu troch až piatich pracovných dní upozorní prostredníctvom e‑mailu.

Na čo treba pamätať

 • Ak zistíme, že ste porušili naše pravidlá pre predvolebné reklamy alebo ste počas overovacieho procesu poskytli nepravdivé informácie, odvoláme vaše overenie a môžeme pozastaviť váš účet. 
 • Svoje overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Ak bude toto overenie potrebné, zobrazí sa vám upozornenie.
 • Ak zmeníte nastavenie fakturácie účtu a chcete zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, budete musieť tento účet znova overiť.
 • Spoločnosť Google môže tieto požiadavky na overenie kedykoľvek aktualizovať.

Ako Google používa vaše informácie

Google použije informácie, ktoré poskytnete počas overovacieho procesu, na nasledujúce účely:

 • overenie vašej totožnosti a spôsobilosti zobrazovať predvolebné reklamy,

 • predvolebné reklamy:

  • Ak je to možné, vygenerovanie informácií v reklame identifikujúcich inzerenta, ktorý za predvolebnú reklamu zaplatil. Znamená to, že v reklamách zobrazovaných používateľom sa bude zobrazovať názov vašej politickej strany, neziskovej organizácie či firmy alebo vaše meno.

  • Zverejnenie informácií o transparentnosti politickej reklamy a knižnice politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?