Ověřování pro volební inzerci v Indii

U inzerentů, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy v Indii, vyžaduje Google ověření. Dosud neověření inzerenti musí proces ověření zahájit, ještě než začnou volební reklamy v Indii zobrazovat.

Toto ověření je vyžadováno u všech formátů a rozšíření reklam. Postup podání žádosti může být dvoustupňový a vyřízení může trvat až 3–5 pracovních dní. Informace o požadavcích pro ověření naleznete níže.

Důležitá poznámka povinně zveřejňovaných informacích v reklamách

Volební reklamy: Společnost Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy zveřejňovaly informace o tom, kdo za reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam vygeneruje Google na základě údajů získaných během ověření automaticky informaci o zadavateli reklamy. Z ní se uživatel, kterému se reklama zobrazí, dozví název subjektu, který za reklamu zaplatil.

Jak se zveřejňované informace zobrazují v různých formátech reklam 

 • Ve Vyhledávání Google a v síti partnerů ve Vyhledávací síti se zveřejnění zobrazuje přímo v reklamách.
 • Na YouTube se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím informační ikony Info icon nebo ikony tří teček .
 • Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

U některých formátů a funkcí nesou odpovědnost za to, že se v reklamě zobrazí povinně zveřejňované informace, sami inzerenti. Přečtěte si další informace o zásadách.

Pro větší transparentnost z pohledu uživatelů bude společnost Google také publikovat zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

Další reklamy: Většina formátů jiných než volebních reklam bude od léta 2020 obsahovat povinně zveřejňované informace získané z údajů poskytnutých během ověřování volební inzerce. To znamená, že vaše jméno nebo název sídla organizace či firmy, kterou zastupujete, a země budou zobrazeny v oznámení, které automaticky vygeneruje Google. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Požadavky na ověření

Ověření k zobrazování volebních reklam můžete získat jako politická strana, firma, nezisková organizace nebo fyzická osoba. Pokud jste agentura nebo spravujete větší počet účtů Google Ads, je nutné o ověření požádat samostatně u každého účtu, ze kterého chcete volební reklamy zobrazovat. Ověřen musí být koncový inzerent, nikoli agentura nebo zprostředkovatel jednající jeho jménem. Například agentura, která zobrazuje reklamy pro politickou stranu, se musí nechat ověřit jako politická strana.

 • Politická strana jste, pokud jste registrováni jako politická strana kandidující do sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha, případně jste subjekt, který od politické strany získal oprávnění zobrazovat jejím jménem volební reklamy (například reklamní agentura). Abyste ověření získali, musíte jako typ účtu pro svůj platební profil služby Google Ads vybrat možnost Firma.

 • Firma jste, pokud jste existující firma, akciová společnost, zapsaná obchodní společnost, svěřenský fond, firma jednoho vlastníka, konsorcium nebo sdružení definované indickými zákony se sídlem v Indii nebo jste subjekt, který od firmy získal oprávnění zobrazovat volební reklamy jejím jménem (například reklamní agentura). Abyste ověření získali, musíte jako typ účtu pro svůj platební profil služby Google Ads vybrat možnost Firma.

 • Nezisková organizace jste, pokud jste nevládní organizace nebo charitativní subjekt definovaný indickými zákony se sídlem v Indii nebo jste subjekt, který od neziskové organizace získal oprávnění zobrazovat volební reklamy jejím jménem (například reklamní agentura). Abyste ověření získali, musíte jako typ účtu pro svůj platební profil služby Google Ads vybrat možnost Firma.

 • Fyzická osoba jste, pokud jste politický kandidát, současný člen sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha, nebo pokud nesplňujete podmínky pro to, abyste byli ověřeni jako politická strana, firma nebo nezisková organizace. Pokud potřebujete absolvovat ověření jako fyzická osoba, musíte jako typ účtu ve svém platebním profilu služby Google Ads vybrat možnost Fyzická osoba.

Níže uvádíme několik požadavků na účet Google Ads:

 • Fakturační země a měna účtu

  • Ve vašem účtu musí být jako fakturační země zvolená Indie a jako fakturační měna indická rupie (₹).

 • Požadovaný typ účtu pro platební profil Google Ads

  • Pro ověření politické strany, firmy nebo neziskové organizace musíte jako typ účtu pro platební profil služby Google Ads vybrat možnost Firma.

  • Pokud potřebujete absolvovat ověření jako fyzická osoba, musíte jako typ účtu ve svém platebním profilu služby Google Ads vybrat možnost Fyzická osoba.

     Přečtěte si, jak zkontrolovat typ účtu platebního profilu Google Ads.

Upozorňujeme, že fakturační zemi, aktuální nastavení měny v účtu ani typ účtu platebního profilu nelze změnit. Pokud váš účet Google Ads výše uvedené požadavky nesplňuje, doporučujeme vytvořit nový účet Google Ads, který je splňovat bude.

 

Ověření politických stran

Abyste mohli splnit oba kroky potřebné k získání ověření, musíte být oprávněným zástupcem vaší politické strany. Oprávněným zástupcem může být také zástupce agentury zastupující politickou stranu. Dále potřebujete přístup k účtu Google Ads této politické strany.

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Ve formuláři žádosti budete jako oprávněný zástupce požádáni o následující údaje:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads

 • Vaše jméno

 • E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu, na které vás může společnost Google kontaktovat.

 • Název politické strany: Tento název musí přesně odpovídat názvu politické strany ve vámi poskytnutém registračním dokumentu politické strany včetně velkých písmen a interpunkce. Mějte na paměti, že tento název se bude zobrazovat v informaci o zadavateli reklamy i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a knihovně politických reklam.

 • Registrační dokument politické strany: Je nutné dodat registrační dokument politické strany. Mezi přijatelné dokumenty patří osvědčení o registraci nebo dokumenty o založení politické strany.

 • Certifikát o neexistenci námitek (NOC) vystavený politickou stranou. NOC musí být vytištěn na hlavičkovém papíře politické strany a musí vás opravňovat k zobrazování volebních reklam jménem této politické strany. Název politické strany v NOC musí přesně odpovídat názvu politické strany v odevzdaném registračním dokumentu politické strany včetně velkých písmen a interpunkce. Autorizované jméno či název na NOC musí přesně odpovídat celému jménu výše zadaného oprávněného zástupce, popřípadě názvu agentury zastupující politickou stranu. Pokud autorizovaný název na NOC patří agentuře, musí tento název přesně odpovídat názvu ve vašem platebním profilu služby Google Ads spojeném s vaším výše zadaným číslem zákazníka.

 • Čestné prohlášení, že jste oprávněným zástupcem organizace, která žádá o ověření

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je registrována v Indii a zákon jí dovoluje v Indii zobrazovat volební reklamy.

 • Souhlas s podmínkami společnosti Google ohledně volební inzerce

Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 2 pracovní dny.

Krok 2: Ověření vaší identity

Poté, co společnost Google ověří způsobilost vaší politické strany k zobrazování volebních reklam, obdržíte e-mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads), které vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads. Po odeslání e-mailu a zobrazení oznámení v účtu máte na dokončení postupu ověření identity ve službě Google Ads 60 dní.

Jak je uvedeno výše, abyste mohli tento krok provést, musíte být oprávněným zástupcem vaší politické strany.

Ve službě Google Ads ověříte tyto údaje:

 • Název politické strany

 • Adresa politické strany

 • Registrační číslo politické strany

 • Vaše jméno: Toto jméno musí přesně odpovídat jménu na vámi předloženém úředním průkazu totožnosti s fotografií včetně velkých písmen a interpunkce.

 • Vaše adresa

 • Kopie úředně vydaného dokladu totožnosti s fotografií: platný indický pas, karta s číslem stálého daňového účtu (PAN), identifikační průkaz voliče nebo řidičský průkaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudou přijaty.

 • Čestné prohlášení, že jste oprávněným zástupcem organizace, která žádá o ověření

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je registrována v Indii a zákon jí dovoluje v Indii zobrazovat volební reklamy.

 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google jménem organizace

Mějte na paměti, že když se rozhodnete provést ověření jako politická strana, budou všechny reklamy ve vašem účtu Google Ads v Indii považovány za volební reklamy. To znamená, že budou muset splňovat zásady služby Google Ads pro volební reklamy v Indii, které vyžadují i dodání předběžné certifikace pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat.

Ověření pro firmy

Abyste mohli splnit oba kroky tohoto postupu ověření, musíte být oprávněný zástupce vaší firmy. Oprávněným zástupcem můžete být pouze tehdy, jste-li zaměstnancem dané firmy na plný úvazek, případně zástupcem agentury zastupující tuto firmu. Zároveň potřebujete mít přístup k účtu Google Ads této firmy.

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Ve formuláři žádosti budete jako oprávněný zástupce požádáni o následující údaje:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads

 • Vaše jméno

 • E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu, na které vás může společnost Google kontaktovat.

 • Pokud jste firma registrovaná v Indii:

  • Název firmy: Tento název musí přesně odpovídat názvu na vámi poskytnutém registračním dokumentu firmy včetně velkých písmen a interpunkce. Tento název se bude také zobrazovat v informaci o zadavateli reklamy i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a knihovně politických reklam.

  • Registrační číslo firmy: Jedná se o korporátní identifikační číslo (CIN), což je jedinečné alfanumerické číslo přiřazované rejstříkem firem (ROC) společnostem registrovaným v Indii. Toto číslo musí přesně odpovídat číslu CIN na vámi poskytnutém registračním dokumentu firmy.

  • Registrační dokument firmy: Je nutné dodat registrační dokument firmy. Mezi přijatelné dokumenty patří výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, registrační dokument sdružení, ustavující listina svěřenského fondu, případně zakládací listina konsorcia nebo smlouva o konsorciu.

 • Pokud nejste firma zaregistrovaná v Indii:

  • Název firmy: Tento název musí přesně odpovídat názvu na vámi poskytnutém dokumentu dokládajícím adresu včetně velkých písmen a interpunkce. Tento název se bude také zobrazovat v informaci o zadavateli reklamy i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a knihovně politických reklam.

  • Adresa firmy: Tato adresa musí odpovídat adrese na vámi poskytnutém dokumentu dokládajícím adresu.

  • Doklad o adrese firmy: Je nutné dodat dokument dokládající adresu firmy. Mezi přijatelné dokumenty patří účet za energie nebo výpis z banky nebo kreditní karty s uvedeným názvem společnosti. Nesmí být starší než 1 rok.

 • Čestné prohlášení stvrzující, že jste oprávněným zástupcem organizace, která o ověření žádá

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je definovaná indickými zákony, sídlí v Indii a ze zákona je oprávněna zobrazovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami společnosti Google ohledně volební inzerce

Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 2 pracovní dny.

Krok 2: Ověření vaší identity

Poté, co společnost Google ověří způsobilost vaší firmy k zobrazování volebních reklam, obdržíte e‑mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads). Ty vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads. Po odeslání e-mailu a zobrazení oznámení v účtu máte na dokončení postupu ověření identity ve službě Google Ads 60 dní.

Jak je uvedeno výše, abyste mohli tento krok provést, musíte být oprávněným zástupcem vaší firmy.

Ve službě Google Ads ověříte tyto údaje:

 • Název firmy: Tento název musí přesně odpovídat názvu na vámi poskytnutém registračním dokumentu firmy včetně velkých písmen a interpunkce.

 • Adresa firmy

 • Doklad o adrese firmy: Je nutné dodat dokument dokládající adresu firmy. Mezi přijatelné dokumenty patří účet za energie, výpis z banky nebo kreditní karty, výpis z pojištění nebo daňové přiznání s uvedeným názvem společnosti.

 • Registrační dokument firmy: Pokud jste firma registrovaná podle indických zákonů, musíte dodat registrační dokument firmy. Mezi přijatelné dokumenty patří výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, registrační dokument sdružení, ustavující listina svěřenského fondu, případně zakládací listina konsorcia nebo smlouva o konsorciu. Pokud jste firma definovaná indickými zákony, ale neregistrovaná podle indických zákonů, můžete dodat účet za energie.

 • Registrační číslo firmy: Jedná se o korporátní identifikační číslo (CIN), což je jedinečné alfanumerické číslo přiřazované rejstříkem firem společnostem registrovaným v Indii. Pokud nejste podle indických zákonů registrováni, nemusíte sem nic zadávat.

 • Vaše jméno: Toto jméno musí přesně odpovídat jménu na vámi předloženém úředním průkazu totožnosti s fotografií včetně velkých písmen a interpunkce.

 • Vaše adresa

 • Kopie úředně vydaného dokladu totožnosti s fotografií: platný indický pas, karta s číslem stálého daňového účtu (PAN), identifikační průkaz voliče nebo řidičský průkaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudou přijaty.

 • Čestné prohlášení, že jste oprávněným zástupcem organizace, která žádá o ověření

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je definovaná indickými zákony, sídlí v Indii a ze zákona je oprávněna zobrazovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google jménem organizace

Ověření pro neziskové organizace

Abyste mohli splnit oba kroky tohoto postupu ověření, musíte být oprávněný zástupce vaší neziskové organizace. Oprávněným zástupcem můžete být pouze tehdy, jste-li zaměstnancem dané neziskové organizace na plný úvazek, případně zástupcem agentury zastupující tuto organizaci. Zároveň potřebujete mít přístup k účtu Google Ads této neziskové organizace.

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Ve formuláři žádosti budete jako oprávněný zástupce požádáni o následující údaje:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads

 • Vaše jméno

 • E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu, na které vás může společnost Google kontaktovat.

 • Účel neziskové organizace: Účel nebo cíl vaší neziskové organizace

 • Název neziskové organizace: Tento název musí přesně odpovídat názvu na vámi poskytnutém dokumentu dokládajícím adresu včetně velkých písmen a interpunkce. Mějte na paměti, že tento název se bude také zobrazovat ve zveřejněné informaci o subjektu, který reklamu zaplatil, i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a v knihovně politických reklam.

 • Adresa neziskové organizace: Tato adresa musí odpovídat adrese na vámi poskytnutém dokumentu dokládajícím adresu.

 • Doklad o adrese neziskové organizace: Je nutné dodat dokument dokládající adresu vaší neziskové organizace. Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokument, účet za energie nebo výpis z banky nebo kreditní karty s uvedeným názvem neziskové organizace. Nesmí být starší než 1 rok.

 • Čestné prohlášení, že jste oprávněným zástupcem organizace, která žádá o ověření

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je definovaná indickými zákony, sídlí v Indii a ze zákona je oprávněna zobrazovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami společnosti Google ohledně volební inzerce

Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 2 pracovní dny.

Krok 2: Ověření vaší identity

Až společnost Google ověří způsobilost vaší neziskové organizace k zobrazování volebních reklam, obdržíte e-mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads). Ty vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads. Po odeslání e-mailu a zobrazení oznámení v účtu máte na dokončení postupu ověření identity ve službě Google Ads 60 dní.

Jak je uvedeno výše, abyste mohli provést tento krok, musíte být oprávněným zástupcem vaší organizace.

Ve službě Google Ads ověříte tyto údaje:

 • Název neziskové organizace: Tento název musí přesně odpovídat názvu na vámi poskytnutém registračním dokumentu neziskové organizace včetně velkých písmen a interpunkce.

 • Adresa neziskové organizace

 • Účel neziskové organizace: Účel nebo cíl vaší neziskové organizace

 • Doklad o adrese neziskové organizace: Je nutné dodat dokument dokládající adresu vaší neziskové organizace. Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokument, účet za energie nebo výpis z banky nebo kreditní karty s uvedeným názvem neziskové organizace.

 • Registrační dokument neziskové organizace: Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokument neziskové organizace, registrační dokument svěřenského fondu nebo účet za energie.

 • Registrační číslo neziskové organizace

 • Vaše jméno: Toto jméno musí přesně odpovídat jménu na vámi předloženém úředním průkazu totožnosti s fotografií včetně velkých písmen a interpunkce.

 • Vaše adresa

 • Kopie úředně vydaného dokladu totožnosti s fotografií: platný indický pas, karta s číslem stálého daňového účtu (PAN), identifikační průkaz voliče nebo řidičský průkaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudou přijaty.

 • Čestné prohlášení, že jste oprávněným zástupcem organizace, která žádá o ověření

 • Čestné prohlášení, že organizace žádající o ověření je definovaná indickými zákony, sídlí v Indii a ze zákona je oprávněna zobrazovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google jménem organizace

Ověření fyzických osob

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Ve formuláři žádosti budete požádáni o uvedení následujících informací:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads

 • Jméno: Toto jméno se musí přesně shodovat se jménem ve vašem platebním profilu ve službě Google Ads (které najdete na stránce Nastavení v části Fakturace a platby). Dále se musí přesně shodovat se jménem uvedeným v úředně vydaném průkazu totožnosti s fotografií, který předložíte v následujícím kroku, a to včetně malých a velkých písmen a interpunkce.

 • E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu, na které vás může společnost Google kontaktovat.

 • Identifikace politického kandidáta pro volby do sněmovny Lok Sabha nebo Vidhan Sabha: Budete dotázáni, zda jste politickým kandidátem do sněmovny Lok Sabha nebo Vidhan Sabha. Upozorňujeme, že pokud odpovíte kladně a necháte se společností Google ověřit jako politický kandidát, budou všechny reklamy ve vašem účtu Google Ads v Indii považovány za volební reklamy. To znamená, že budou muset splňovat zásady služby Google Ads pro volební reklamy v Indii, které vyžadují i dodání předběžné certifikace pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat.

 • Čestné prohlášení, že jste ze zákona oprávněni provozovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami společnosti Google ohledně volební inzerce

Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 2 pracovní dny.

Krok 2: Ověření vaší identity

Poté, co společnost Google ověří vaši způsobilost k zobrazování volebních reklam, obdržíte e-mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads), které vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads. Po odeslání e-mailu a zobrazení oznámení v účtu máte na dokončení postupu ověření identity ve službě Google Ads 60 dní.

Ve službě Google Ads ověříte tyto údaje:

 • Jméno: Jedná se o jméno ve vašem platebním profilu služby Google Ads a musí přesně odpovídat jménu na vámi poskytnutém úředním průkazu totožnosti s fotografií včetně velkých písmen a interpunkce. Upozorňujeme, že toto jméno se bude zobrazovat ve zveřejněné informaci o subjektu, který reklamu zaplatil, i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a knihovně politických reklam.

 • Datum narození

 • Adresa: Toto je adresa ve vašem platebním profilu.

 • Kopie vašeho úředního průkazu totožnosti s fotografií: Aktuální indický cestovní pas, karta PAN, voličský průkaz nebo řidičský průkaz. Upozorňujeme, že karty Aadhar nebudou přijaty.

 • Čestné prohlášení, že jste ze zákona oprávněni provozovat volební reklamy v Indii

 • Souhlas s podmínkami společnosti Google ohledně volební inzerce

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete nechat společností Google ověřit jako politický kandidát nebo současný člen sněmovny Lok Sabha či Vidhan Sabha, budou všechny reklamy ve vašem účtu Google Ads v Indii považovány za volební reklamy. To znamená, že budou muset splňovat zásady služby Google Ads pro volební reklamy v Indii, které vyžadují i dodání předběžné certifikace pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat.

Jak požádat o ověření

K žádosti o ověření použijte tento formulář. Budete vyzváni, abyste provedli výše uvedené kroky týkající se politických stran, firem, neziskových organizací nebo fyzických osob.

Společnost Google vaši žádost zkontroluje a stav ověření vám sdělí e-mailem do 3 až 5 pracovních dnů.

Důležité upozornění

 • Pokud zjistíme, že jste porušili naše zásady volební inzerce nebo jste v průběhu procesu ověření poskytli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven. 
 • Své ověření budete muset pravidelně obnovovat. Až bude obnovení nutné, oznámíme vám to.
 • Pokud změníte nastavení faktur v účtu, je třeba, abyste před zobrazováním volebních reklam v Indii znovu účet ověřili.
 • Společnost Google může tyto požadavky na ověření kdykoli aktualizovat.

Jak společnost Google používá vaše údaje

Informace poskytované v průběhu procesu ověření slouží společnosti Google k ověření vaší totožnosti a způsobilosti zobrazovat volební reklamy.

 • Google pro volební reklamy:

  • Vytvoří (je-li to možné) oznámení v reklamě uvádějící, kdo vaši volební reklamu zaplatil. To znamená, že se vaše jméno nebo název organizace, kterou zastupujete, zobrazí v reklamách, které jsou předkládány uživatelům.

  • Vydá veřejně přístupnou zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

 • Pro ostatní reklamy Google:

  • Vygeneruje (je-li to možné) z údajů získaných během ověření příslušné oznámení, které se bude zobrazovat v reklamách. To znamená, že vaše jméno nebo název organizace či firmy, kterou zastupujete, a zemi uvidí uživatelé jako povinně zveřejňované informace. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?