Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V snahe zaistiť používateľom bezpečné prostredie a pozitívnu skúsenosť Google od inzerentov vyžaduje, aby okrem pravidiel služby Google Ads dodržiavali aj všetky príslušné zákony a predpisy. Reklamy, rozšírenia, ciele a ďalšie položky obsahu, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžu byť na platforme Google Ads a v partnerských sieťach zablokované. Zoznam spôsobov, ktorými presadzujeme dodržiavanie pravidiel a zákonov, je uvedený nižšie.

Zamietnutie reklamy alebo rozšírenia

Reklamy a rozšírenia, ktoré nedodržiavajú pravidlá služby Google Ads, budú zamietnuté. Zamietnutá reklama sa nebude môcť zobrazovať, kým porušenie pravidiel nenapravíte a reklamu neschválime. V službe Google Ads vás o tom budeme informovať v stĺpci Stav. Zistite, ako odstrániť problémy so zamietnutou reklamou.

Pozastavenie účtu

Ak zistíme, že došlo k porušeniam našich pravidiel alebo zmluvných podmienok, môžeme príslušné účty pozastaviť.

Ak zaznamenáme hrubé porušenie, váš účet bude okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia pozastavený. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je porušenie, ktoré je natoľko závažné, že je nezákonné alebo významne ohrozuje našich používateľov či náš ekosystém digitálnej reklamy. Hrubé porušenia často znamenajú, že celkové podnikanie inzerenta nedodržiava pravidlá služby Google Ads alebo že niektoré porušenie je také závažné, že nemôžeme riskovať ďalšie ohrozenie našich používateľov. Keďže hrubé porušenia vedú po ich zistení k okamžitému pozastaveniu účtu bez predchádzajúceho upozornenia, tieto pozastavenia obmedzujeme na prípady, keď je takéto opatrenie jediným účinným spôsobom, ako primerane zamedziť nezákonnej aktivite alebo významnému ohrozeniu používateľov.

V prípade ostatných porušení vedúcich k pozastaveniu účtu vám pošleme upozornenie, v ktorom vysvetlíme povahu porušenia pravidiel a prípadnú nápravu, ktorú možno vykonať na zabezpečenie súladu s pravidlami. Toto upozornenie pošleme aspoň sedem dní pred pozastavením.

Ak pozastavíme váš účet, všetky reklamy v tomto účte sa prestanú zobrazovať a už od vás neprijmeme reklamu. Okrem toho budú pozastavené aj všetky súvisiace účty (napríklad účty používajúce rovnaký spôsob platby) a všetky nové účty, ktoré vytvoríte, budú automaticky pozastavené. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Deaktivácia remarketingového zoznamu

Remarketingové zoznamy, ktoré nie sú v súlade s pravidlami prispôsobenej inzercie, môžu byť deaktivované. To znamená, že tieto zoznamy sa už viac nemôžu používať v reklamných kampaniach a nie je možné do nich pridávať nových používateľov. Obmedzenia tvorby zoznamov sa môžu vzťahovať na jednotlivé webové stránky alebo celé weby či aplikácie.

Kontrola dodržiavania pravidiel

Môžeme kedykoľvek skontrolovať, či vaša firma dodržiava pravidlá pre Vlastné zoznamy zákazníkov. Ak sa na vás obrátime so žiadosťou o informácie týkajúce sa dodržiavania pravidiel, máte povinnosť odpovedať v primeranej lehote a bezodkladne vykonať nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s našimi pravidlami. Ak máte účet správcu, so žiadosťou o overenie dodržiavania pravidiel sa môžeme obrátiť aj na vaše spravované účty.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?