Pravidlá platformy Local Services

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Všetci poskytovatelia služieb a firmy konajúce v mene poskytovateľov, ako sú agentúry, agregátori, spoločnosti zabezpečujúce generovanie potenciálnych zákazníkov a spoločnosti zaoberajúce sa správou potenciálnych zákazníkov, musia pri používaní platformy Local Services dodržiavať nasledujúce pravidlá. V prípade všetkých poskytovateľov sa tieto pravidlá vzťahujú na vašich zamestnancov, dodávateľov (vrátane subdodávateľov) alebo iných pracovníkov, ktorí vo vašom mene poskytujú služby v domácnostiach, na pracoviskách alebo v iných nehnuteľnostiach zákazníkov. Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie, aby vaši pracovníci dodržiavali tieto pravidlá. V prípade firiem konajúcich v mene poskytovateľov nesiete zodpovednosť za zdieľanie týchto pravidiel so svojimi poskytovateľmi a za ich poučenie, aby ich dodržiavali.

Miestne zákony a predpisy

Musíte dodržiavať všetky platné zákony a predpisy v jurisdikciách, v ktorých poskytujete alebo ponúkate služby prostredníctvom platformy Local Services. Musíte splniť všetky relevantné požiadavky na udelenie licencie, poistenie, ochranu súkromia alebo iné regulačné požiadavky. Nesiete tiež výlučnú zodpovednosť za všetky kompenzácie, licenčné a regulačné poplatky, poistenie alebo akékoľvek iné súvisiace náklady a zákonné povinnosti, ktoré sa od vás ako od poskytovateľa služieb vyžadujú.

Vekové obmedzenia

Vy, vaši pracovníci a každý váš zákazník musíte mať aspoň 18 rokov.

Zamestnanie

Zamestnanci spoločnosti Google a jej spriaznených subjektov nesmú poskytovať služby (ani vám pomáhať s poskytovaním služieb) v rámci platformy Local Services. Nemôžete nikomu tvrdiť ani naznačovať, že ste zamestnancom spoločnosti Google alebo jej spriaznených subjektov, prípadne že pre ne pracujete iným spôsobom. Vždy musíte zaistiť, aby boli všetci členovia vášho tímu riadne klasifikovaní a platení podľa príslušných pracovných zákonov vašej jurisdikcie.

Povinné sprístupnenie informácií a iné povinnosti

Povinné sprístupnenie informácií

Vaše reklamy na platforme Local Services a informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Google v súvislosti s platformou Local Services, musia byť presné, úplné a nesmú byť zavádzajúce. Aj v prípade, že nezobrazujete reklamy ako inzerent, musíte neustále dodržiavať pravidlá služby Google Ads.

Príklad: Ako je uvedené v pravidlách týkajúcich sa skresľovania vlastnej identity, výrobku alebo služby, všetky ceny, ktoré prezentujete zákazníkom na reklamnej platforme Local Services, musia zahŕňať všetky príslušné poplatky, príplatky a dane.

Ak sa na vás vzťahujú minimálne požiadavky na poskytovateľa uvedené nižšie, musíte Googlu a jeho dodávateľom vrátane partnera pre previerky (len v Spojených štátoch a Kanade) na požiadanie poskytnúť doklad o získaní licencie, poistení, záručnej poistke a splnení súvisiacich požiadaviek. Google môže tieto dokumenty uverejniť na platforme Local Services. V odpovediach na otázky od spoločnosti Google alebo jej dodávateľov týkajúce sa záležitostí licencovania alebo poistenia musíte uvádzať čestné, presné a úplné odpovede.

Spoločnosť Google alebo jej dodávatelia môžu mať občas otázky týkajúce sa vašich dokumentov a pravidiel ochrany súkromia. V rámci udržiavania dobrého stavu na platforme Local Services sa snažte na tieto otázky odpovedať čo najskôr a presne.

Ďalšie povinnosti

Musíte si udržiavať všetky povinné a primerané poistné krytia a licencie pre typy poskytovaných služieb. Budete v plnom rozsahu reagovať na akékoľvek následné otázky Googlu a jeho dodávateľov (vrátane otázok partnerov pre previerky, ak je to relevantné) týkajúce sa týchto tém a súvisiacich zodpovedností.

Musíte chrániť súkromie a zákonné práva svojich zákazníkov. Nesiete výlučnú zodpovednosť za osobné údaje, ktoré zhromažďujete v súvislosti so svojimi službami, a musíte dodržiavať všetky relevantné zákony týkajúce sa ochrany údajov.

Vzťahy so zákazníkmi

Zákazníci, ktorým poskytujete služby, nie sú zákazníkmi spoločnosti Google. Nemôžete tvrdiť, že pracujete pre Google, ani ho zapájať do problémov so službami, ktoré vzniknú medzi vami a zákazníkmi. V prípade sporu môže zákazník pomocou platformy Local Services nájsť alternatívneho poskytovateľa služieb alebo môže podať žiadosť v zmysle záruky Overené Googlom. S riešením problémov medzi vami a vaším zákazníkom však pomáhať nebudeme.

Google nebude odporúčať ceny ani poplatky za služby. Nebude ani zjednávať ceny s vašimi zákazníkmi.

Za rozhodnutia o tom, ktoré referencie prijmete alebo odmietnete od platformy Local Services Ads, nesiete výlučnú zodpovednosť vy.

Za školenie, inštruktáž, monitorovanie, hodnotenie a disciplinovanie svojich pracovníkov, ktorí komunikujú so zákazníkmi, nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Závažná či opakovaná negatívna spätná väzba od zákazníkov alebo častá neschopnosť rýchlej odpovede na ich žiadosti môže viesť k nižšiemu umiestneniu, odstráneniu možnosti prijímať žiadosti o čet alebo k tomu, že vaša reklama či iný komerčný obsah sa nebudú zobrazovať vôbec. Spoločnosť Google vám môže pozastaviť alebo zrušiť prístup k programu v prípade vášho zlého alebo opakovaného nevhodného správania voči zákazníkom. K tomu patria podvod, trestná činnosť, výrazná škoda na majetku, uzatváranie podriadených zmlúv s necertifikovanými spoločnosťami či pracovníkmi alebo súvisiace pochybenia. Spoločnosť Google môže na našej platforme zobrazovať vaše reklamy alebo iný komerčný obsah, aby tak pomohla vašim zákazníkom nájsť vás. Zvyšok je už na vás.

Pripomenutie

Spoločnosť Google vám neurčuje, ako si máte vyberať zákazníkov. Nemôžete im preto naznačovať, že vám spoločnosť Google nariadila, ktoré žiadosti máte prijať alebo odmietnuť. Nenaznačujte, že Google ovplyvňuje ceny alebo spôsob poskytovania vašich služieb.

Služby zákazníkom

Dobrá komunikácia

Od okamihu, keď vám zavolá potenciálny zákazník alebo si niekto objedná službu, máte zodpovednosť včas reagovať, keď vás zákazníci oslovia s otázkou, sťažnosťou alebo žiadosťou o riešenie problému. Táto povinnosť platí pred poskytnutím služby, počas jej poskytovania aj po jej poskytnutí. Dobrá komunikácia so zákazníkmi je kľúčom k dosiahnutiu vysokých hodnotení a pozitívnych recenzií. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov nereagovania, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • odmietnutie riešenia sporu so zákazníkom;
 • nesplnenie sľubu o poskytnutí kalkulácie na vykonanie práce;
 • nesplnenie sľubu, že vaša firma uskutoční spätný hovor;
 • nereagovanie na väčšinu telefonických hovorov aj v prípade, že zákazníkovi zavoláte späť;
 • odmietnutie poskytnutia informácií o poistení v prípade, že došlo k škode.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Dodržiavanie záväzkov

Ak sa zaviažete poskytnúť zákazníkovi určitú službu, vaša firma musí dodržať všetky zmluvy. Súhlaste len s poskytnutím služieb, ktoré spadajú do rámca vašej odbornosti a požiadaviek licencie, aby ste mohli službu poskytnúť na adekvátnej úrovni. Príďte v čase, na ktorom ste sa dohodli. Ak súhlasíte, že poskytnete službu, daný záväzok musí splniť vaša firma. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Vo výnimočnom prípade, keď dôjde k nepredvídanej udalosti a na stretnutie so zákazníkom sa nebudete môcť dostaviť, ho musíte čo najskôr informovať.

Tu je niekoľko príkladov nedodržania záväzkov, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • nedodržanie vyhlásenia, že sa vrátite, aby ste dohotovili nedokončenú prácu;
 • dohodnutie si stretnutia so zákazníkom a následný príchod s hodinovým oneskorením;
 • viacero prípadov zrušenia práce;
 • vyhlásenie o príchode vášho technika a následné vyslanie inej osoby, aby poskytla danú službu.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Ceny účtované zákazníkom a platby

Informácie o cenách, ktoré poskytnete zákazníkom, musia byť presné, úplné a nesmú byť zavádzajúce. Nesmiete poskytovať nízke odhady, ktoré zákazníkov lákajú k objednaniu služieb, a následne po poskytnutí služby im účtovať neobvykle vysoké sadzby. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Odhady cien

Keď zákazníkom poskytnete cenový rozsah, po príchode s cieľom vykonať danú prácu by ste cenu nemali zvyšovať, ak sa rozsah práce alebo okolnosti výrazne nelíšia od popisu udaného zákazníkom v čase poskytnutia odhadu. Musíte sprístupniť informácie o poplatkoch za diagnostiku a výjazd a upozorniť zákazníka, že daný poplatok je povinný uhradiť bez ohľadu na to, či mu poskytnete ďalšie služby. Za cenu hovoru potenciálneho zákazníka na platforme Local Services nesiete zodpovednosť vy a túto cenu nesmiete priamo prenášať na zákazníkov.

Účtenky a platba

Mali by ste ponúknuť možnosti platby a v prípade, že požadujete hotovosť, by ste spotrebiteľa nikdy nemali sledovať domov ani k bankomatu.

Po vykonaní práce musíte zákazníkom poskytnúť účtenku s názvom svojej firmy a zoznamom poskytnutých služieb.

Faktúru je vždy potrebné poslať najprv zákazníkovi a až oveľa neskôr inkasnej agentúre, a to až po vyčerpaní všetkých možností kontaktovania zákazníka v súvislosti s platbou.

Zľavy

Zľavy nemožno ponúkať výmenou za pozitívne zákaznícke recenzie.

Príklady:

Tu je niekoľko príkladov cien a fakturácie, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • vyúčtovanie vyššej ceny po príchode, než akú ste pre danú prácu uviedli pri telefonickej kalkulácii;
 • vyúčtovanie poplatku zákazníkovi za prácu, ktorú ste nedokončili;
 • sledovanie spotrebiteľa domov alebo k bankomatu kvôli hotovosti;
 • odoslanie faktúry inkasnej agentúre pred jej odoslaním zákazníkovi;
 • účtovanie poplatkov zákazníkovi za volanie na váš „firemný“ telefón;
 • odmietnutie poskytnutia účtenky zákazníkovi;
 • uvedenie nižšej ceny na účtenke, než akú ste v skutočnosti vyúčtovali;
 • ponúknutie zľavy zákazníkovi výmenou za dobrú recenziu;
 • vyúčtovanie vyššej ceny, pretože je vaša firma overená Googlom;
 • nesplnenie vyhlásenia, že spotrebiteľovi vrátite určitú sumu;
 • porušenie procesu uplatnenia nároku z poistenia.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Nespôsobilosť alebo škoda

Všetci profesionálni poskytovatelia služieb by mali byť skúsení a spôsobilí vykonávať danú prácu. Ak urobíte chybu, ktorá zákazníkovi spôsobí škodu na majetku, musíte škodu ihneď napraviť a poskytnúť zákazníkovi informácie o svojom poistení, aby mohol získať náhradu škody. Pri výkone práce používajte len vhodné materiály bez kazov. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov nespôsobilosti a škôd, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • neúmyselné poškodenie majetku zákazníka;
 • nedokončenie rutinnej práce náležitým spôsobom z dôvodu nedostatku znalostí alebo odbornosti;
 • príchod jednej osoby, ktorá má vykonať prácu pre dvoch;
 • vyúčtovanie poplatku zákazníkovi napriek neschopnosti dokončiť prácu;
 • pretrvávajúca nefunkčnosť položky v dôsledku výmeny nesprávnych súčiastok.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Riešenie sporov so zákazníkmi

Za riešenie akéhokoľvek sporu so zákazníkom nesiete zodpovednosť vy. Každý zákazník, ktorý nie je spokojný so službami poskytovateľa, sa pred podaním žiadosti v zmysle záruky Overené Googlom musí najprv pokúsiť o riešenie sporu s poskytovateľom. Vďaka tomu máte príležitosť urovnať spor so zákazníkom. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

V prípade sporu môže zákazník pomocou platformy Local Services nájsť alternatívneho poskytovateľa služieb alebo môže podať žiadosť v zmysle záruky Overené Googlom. S riešením problémov medzi vami a vaším zákazníkom však pomáhať nebudeme.

Príklady:

Tu je niekoľko príkladov neriešenia sporov so zákazníkmi:

 • neodpovedanie na hovory, e‑maily alebo textové správy zákazníkov sťažujúcich sa na neuspokojivú službu;
 • ponúknutie vrátenia peňazí za službu, no odmietnutie poskytnutia náhrady škody alebo informácií o poistení, ktoré by zákazníkovi umožnili dosiahnuť náhradu škody.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Bezpečnosť

Hrubosť, vyhrážky, šikanovanie a obťažovanie

S každým by ste mali zaobchádzať úctivo a pri každom kontakte by ste sa mali správať profesionálne. Netolerujeme hrubosť, povýšenecký či pohŕdavý tón ani dotieravé obchodné taktiky. Nesmiete sa vyhrážať, používať hanlivé výrazy, sexualizovať niekoho, prenasledovať ho, znevažovať či podceňovať, fyzicky ho zastrašovať, narúšať jeho súkromie, podnecovať násilie, prezrádzať osobné údaje ani ho inými spôsobmi obťažovať. Hrozby ublíženia a iné nebezpečné situácie môžeme nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov hrubosti, vyhrážok, šikanovania a obťažovania:

 • opakované žiadanie zákazníka o zmenu alebo odstránenie recenzie, ktorú napísal;
 • požiadanie zákazníka, aby napísal recenziu, kým sa zdržiavate na jeho adrese;
 • sexuálne obťažovanie alebo komentáre vyjadrujúce nenávisť k ženám;
 • posielanie textových správ s hrozbami fyzického alebo sexuálneho násilia;
 • nevhodná komunikácia so zástupcom zákazníckej podpory Googlu.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. Netolerujeme žiadne hrozby, šikanovanie ani obťažovanie. V závislosti od závažnosti porušenia môžeme reklamy poskytovateľov natrvalo odstrániť.

Fyzické ublíženie

Nesmiete podporiť ani spáchať fyzický či sexuálny útok, sexuálne zneužitie, držať niekoho proti jeho vôli ani sa podieľať na iných násilných skutkoch. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je príklad fyzického ublíženia:

 • zámerné sebapoškodzovanie v blízkosti zákazníkov alebo ubližovanie iným ľuďom či domácim zvieratám.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel pošleme poskytovateľom e‑mail, v ktorom ich upovedomíme o pozastavení ich profilu. Netolerujeme žiadne fyzické ubližovanie. Reklamy poskytovateľov môžeme natrvalo odstrániť.

Bezpečné prostredia

Zodpovedáte za vytvorenie bezpečného prostredia, preto musíte zaistiť, aby vaše nástroje, výrobky a činy neohrozovali zdravie, blaho ani bezpečnosť žiadnej osoby. Poskytovatelia by nemali pracovať pod vplyvom alkoholu, nelegálnych drog, ťažkých liekov ani iných oslabujúcich látok. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov nebezpečných prostredí, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • výkon práce pod vplyvom alkoholu alebo nelegálnych drog;
 • ponechanie ostrých alebo nebezpečných nástrojov bez dozoru v prítomnosti detí;
 • nebezpečne nízke alebo vysoké teploty ponechané v domácnosti spotrebiteľa poskytovateľom v oblasti kúrenia, vetrania a klimatizácie.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Krádež alebo vandalizmus

Neberte si nič, čo vám nepatrí, ani zámerne nepoškodzujte majetok. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov krádeže a vandalizmu, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • prisvojenie si nájdenej voľne ponechanej hotovosti;
 • zámerné a zbytočné poškodenie majetku;
 • nedoručenie všetkých pobalených škatúľ sťahovacou službou.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. Netolerujeme žiadnu krádež ani vandalizmus. Reklamy poskytovateľov môžeme natrvalo odstrániť.

Spam, phishing a podvody

Poskytovatelia nesmú odosielať nevyžiadaný propagačný ani komerčný obsah, pokúšať sa zvýšiť návštevnosť iných webov ani podvodom niekoho navádzať, aby odovzdal peniaze či osobné údaje. Nesmiete spáchať podvod s kreditnou kartou, rezervačný podvod ani prať špinavé peniaze. Nepravdivé tvrdenia zamerané proti inému poskytovateľovi sú zakázané. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov spamu, phishingu a podvodov, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • predaj informácií o zákazníkoch tretím stranám;
 • odosielanie nevyžiadaných propagačných e‑mailov;
 • nepravdivé tvrdenie, že iný poskytovateľ služieb porušuje pravidlá;
 • používanie odbornej licencie alebo podnikateľského oprávnenia inej osoby.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Spravodlivosť

Diskriminačné správanie alebo nenávistný prejav

S každým by ste mali zaobchádzať rovnocenne a s úctou. Nesmiete sa správať diskriminačne, urážať iných ani sa podieľať na nenávistnom prejave voči akejkoľvek osobe na základe jej rasy, farby pleti, etnickej príslušnosti, kasty, štátnej príslušnosti, pôvodu, štatútu občianstva, náboženstva, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodu, rodovej identity, rodového prejavu, gravidity, rodinného stavu, fyzického alebo psychického postihnutia, zdravotného stavu alebo akejkoľvek inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov diskriminačného správania alebo nenávistného prejavu, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • odmietnutie poskytnutia služby niektorej osobe na základe rasy;
 • uplatnenie odlišných zmluvných podmienok na niektorú osobu pre jej identitu;
 • vyhlásenie, že radšej poskytnete službu určitej osobe, alebo negatívne vyjadrenie o poskytnutí služby určitej osobe na základe jej identity.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. Reklamy poskytovateľov môžeme natrvalo odstrániť.

Autenticita

Skresľovanie a odcudzenie identity

Seba a svoju firmu by ste mali prezentovať pravdivo. Neklamte, nezavádzajte ani neposkytujte mätúce informácie. Patria sem zavádzajúce informácie o účtoch alebo vlastníctve účtov, kvalifikáciách, licenciách, poistení, pracovných skúsenostiach, obsluhovaných oblastiach, pracovných odvetviach, cenách alebo o akomkoľvek inom aspekte vašej osoby či firmy. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Obmedzenia licencie

Ak je vaše podnikateľské oprávnenie geograficky obmedzené na určitú oblasť, neinzerujte svoju firmu v tom zmysle, že poskytuje služby mimo danej oblasti. Prijmite iba typ práce, na ktorého výkon máte licenciu a poistenie. Nepoužívajte licenciu osoby, ktorá pre vašu firmu nepracuje.

Obsluhované oblasti

Local Services spája spotrebiteľov s poskytovateľmi miestnych služieb. Zacielenie reklám na oblasti, ktoré sú ďaleko od vašej firemnej prevádzky alebo ktoré nemôžete primerane obsluhovať, pôsobí na spotrebiteľov negatívnym a potenciálne mätúcim dojmom. Okrem toho pokusy o zacielenie na neprimerane veľké obsluhované oblasti z jednej firemnej prevádzky alebo malého počtu firemných prevádzok môže viesť ku kontrole pre porušenie našich pravidiel týkajúcich sa skresľovania.

Obsah profilu

Obsah, ktorý uverejníte v účte, musí pravdivo prezentovať prevádzku, vybavenie, vozidlá a zamestnancov vašej firmy.

Overené Googlom

Aj keď ste získali odznak Overené Googlom, nesmiete tvrdiť, že Google vašu firmu odporúča alebo že pracujete pre Google. Zákazníci, ktorým poskytujete služby, nie sú zákazníkmi spoločnosti Google. Odznak Overené Googlom alebo štatút Preverené Googlom sa vzťahuje iba na reklamy na miestne služby. Štatút Overené Googlom ani štatút Preverené Googlom nesmiete inzerovať na firemnom webe, v odborných profiloch ani propagačných materiáloch.

Recenzie v službe Moja firma na Googli

Vaše recenzie v službe Moja firma na Googli môžu byť prepojené iba s jedným z vašich účtov Local Services. Prepojenie recenzií v službe Moja firma na Googli s viacerými účtami je zakázané. Okrem toho prepojené recenzie v službe Moja firma na Googli sa musia týkať tej istej firemnej prevádzky, ktorú ste uviedli na platforme Local Services.

Príklady:

Tu je niekoľko príkladov skresľovania a odcudzenia identity, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • odcudzenie identity inej osoby alebo firmy;
 • poskytovateľ služby vydávajúci sa za spotrebiteľa a sťažujúci sa na inú firmu;
 • použitie odbornej licencie alebo podnikateľského oprávnenia inej osoby;
 • obsluhovanie zákazníkov mimo oblasti vášho podnikateľského oprávnenia;
 • zacielenie na oblasti, ktoré nemôžete primerane obsluhovať alebo ktoré nie sú v blízkosti vašej firemnej prevádzky;
 • vyhlásenie, že pracujete pre určitú firmu, ktorá vás však nezamestnáva;
 • popretie toho, že zamestnanec pracuje pre vašu firmu, keď sa naňho zákazník telefonicky sťažuje;
 • vyhlásenie, že môžete poskytovať určité služby, na ktorých výkon však nemáte kvalifikáciu alebo licenciu;
 • požiadanie zákazníka, aby zaplatil inej firme, než ktorú si zavolal, aby mu poskytla službu.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Recenzie zákazníkov

Nepíšte recenzie vlastnej firmy ani firiem konkurentov a nežiadajte priateľov ani príbuzných o napísanie recenzie vašej firmy, ak si vás nenajali na poskytnutie služby. Zákazníci nesmú dostať odmenu ani zľavy výmenou za pozitívnu recenziu. Poskytovatelia nesmú zákazníkov žiadať, aby zmenili alebo odstránili svoje recenzie, ani sa vyhrážať zákazníkovi, ktorý pridal negatívnu recenziu. Akékoľvek konanie súvisiace so zákazníckymi recenziami, v dôsledku ktorého môžu spotrebitelia dostať zavádzajúce informácie, je prísne zakázané. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Zákaznícke recenzie sú najcennejšie vtedy, keď sú úprimné a nezaujaté. Nesmiete pozmeňovať zákaznícke recenzie vašich služieb ani služieb konkurentov, zasahovať do nich, prípadne ich inak ovplyvňovať. Zákazníka môžete požiadať o odoslanie recenzie na stránky spoločnosti Google, ale iba v prípade, že si rezervoval prácu prostredníctvom platformy Google alebo priamo cez vás (ak vás napríklad našiel na základe ústneho odporúčania alebo pri všeobecnom internetovom vyhľadávaní). Používateľa nesmiete požiadať o odoslanie recenzie na Google, ak si prácu objednal prostredníctvom inej platformy ako Google. Okrem toho môžete zákazníka požiadať len o napísanie jednej recenzie každej práce. Nesmiete požadovať, aby napísal recenziu na platforme Local Services aj v službe Moja firma na Googli, pretože účet Local Services zahŕňa recenzie zo služby Moja firma na Googli.

Poskytovatelia služieb môžu voči recenzii podať námietku vyplnením formulára podpory pre oblasť fotiek a recenzií na platforme Local Services.

Tu je niekoľko príkladov ovplyvňovania zákazníckych recenzií, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • napísanie recenzie vlastnej firmy;
 • uverejnenie recenzie týkajúcej sa podobného poskytovateľa alebo konkurenta s cieľom zmanipulovať jeho hodnotenia;
 • požiadanie zákazníka, aby napísal recenziu v čase, keď vykonávate prácu, a vo vašej prítomnosti;
 • požiadanie zákazníka, aby napísal recenziu tej istej práce na platforme Local Services aj v službe Moja firma na Googli;
 • ponúknutie zľavy alebo finančného stimulu zákazníkovi za odstránenie negatívnej recenzie alebo napísanie pozitívnej recenzie.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Pravidlá týkajúce sa účtu

Subdodávateľstvo a predaj potenciálnych zákazníkov

Spotrebitelia očakávajú, že sa skontaktujú s poskytovateľmi preverenými na základe kvalitatívnych noriem platformy Local Services. Z tohto dôvodu musia firmy, ktoré sa stanú členmi našej platformy, pravdivo prezentovať kvalifikáciu a identitu svojich terénnych technikov. Okrem toho musí každá firma zdokladovať, že jej terénni pracovníci a zamestnanci disponujú príslušnou licenciou. Potenciálnych zákazníkov získaných prostredníctvom reklám na miestne služby preto nesmiete predávať. Týmto potenciálnym zákazníkom môžu poskytnúť služby len preverení terénni technici vašej firmy. Ak prácu zadáte formou subdodávateľstva inému poskytovateľovi služieb, vašu reklamu môžeme natrvalo odstrániť. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov subdodávateľstva a predaja potenciálnych zákazníkov, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • odovzdanie alebo predaj potenciálneho zákazníka inej firme alebo niekomu, kto nepatrí medzi preverených terénnych technikov vašej firmy.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Obsluhované oblasti

Ak máte viacero účtov, v záujme zaistenia spravodlivej hospodárskej súťaže môžete jedno PSČ používať súčasne len pre jeden účet a typ práce. Okrem toho by ste mali uvádzať iba obsluhované oblasti, v ktorých máte v súčasnosti povolenie pracovať. Ak máte odbornú licenciu, ktorá vás obmedzuje na určitý geografický región, môžete poskytovať služby len v danej oblasti. Prečítajte si viac.

Obsluhované oblasti

Local Services spája spotrebiteľov s poskytovateľmi miestnych služieb. Zacielenie reklám na oblasti, ktoré sú ďaleko od vašej firemnej prevádzky alebo ktoré nemôžete primerane obsluhovať, pôsobí na spotrebiteľov negatívnym a potenciálne mätúcim dojmom. Okrem toho pokusy o zacielenie na neprimerane veľké obsluhované oblasti z jednej firemnej prevádzky alebo malého počtu firemných prevádzok môže viesť ku kontrole pre porušenie našich pravidiel týkajúcich sa skresľovania.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov porušení pravidiel pre obsluhované oblasti, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • používanie rovnakého PSČ v dvoch alebo viacerých účtoch pre ten istý typ práce;
 • uvedenie obsluhovanej oblasti, ktorá nespadá do pôsobnosti preverených terénnych technikov zamestnaných vo vašej firme.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Duplicitné účty

Pomocou duplicitných účtov by poskytovatelia mohli nespravodlivo zneužívať náš systém zobrazovania reklám. Účty, ktoré sú neaktívne viac ako šesť mesiacov alebo obsahujú takmer identické typy práce a obsluhované oblasti, možno nahlásiť na prešetrenie alebo odstránenie. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu sú príklady duplicitných účtov, ktoré môžu byť deaktivované:

 • dva účty, v ktorých sú uvedené rovnaké typy práce a obsluhované oblasti;
 • viacero účtov registrovaných na tú istú firemnú prevádzku.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade deaktivácie účtu upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. Ak budete chcieť účet v budúcnosti znova aktivovať, môžete nás v tejto súvislosti kontaktovať.

Obchádzanie pravidiel a zasahovanie do systému

Nepodieľajte sa na konaní, ktorého cieľom je obísť naše pravidlá alebo zvrátiť obmedzenia uplatnené na váš účet. To zahŕňa vytvorenie alebo používanie viacerých účtov, prípadne metódy zamerané na praktizovanie zakázaného správania.

Nepokúšajte sa zvyšovať návštevnosť iných webov ani presmerovávať potenciálnych nových zákazníkov na iné telefónne číslo s cieľom vyhnúť sa platbe za potenciálneho zákazníka. Vaša firma nesmie mať v zobrazovanom názve príponu .com. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Tu je niekoľko príkladov obchádzania pravidiel, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • uvedenie webu v názve firmy;
 • uverejnenie fotiek s telefónnym číslom alebo webovou adresou;
 • pokus o vytvorenie nového účtu po uvalení pozastavenia alebo trvalom odstránení z platformy.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Obsah reklamy

Predaj služby môžete podporiť zahrnutím obrázkov svojej dobrej práce. Fotky musia byť vo vysokej kvalite, súvisieť s vašou prácou, musia byť originálne a nesmú byť skopírované ani ukradnuté. Rešpektujte zákony o autorských právach a nahrávajte iba obsah, na ktorého používanie máte povolenie. Sexuálny obsah je zakázaný. Na poskytovateľov profesionálnych služieb sa môžu vzťahovať ďalšie pravidlá pre odosielanie fotiek. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Prečítajte si viac.

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Obsah, ktorý odošlete, môže mať stav Nespracované, kým ho náš tím neskontroluje a neschváli. Stavy si môžete pozrieť v profile účtu.

Tu sú príklady obsahu profilu, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z programu:

 • uvedenie webu v názve firmy;
 • uvedenie telefónneho čísla na firemnej fotke.
Čo sa stane, keď poskytovatelia služieb porušia tieto pravidlá

V prípade porušenia týchto pravidiel upovedomíme poskytovateľov e‑mailom. V závislosti od frekvencie a závažnosti porušenia môžeme poskytovateľom poslať upozornenie, dočasne im pozastaviť využívanie platformy alebo natrvalo odstrániť ich reklamy.

Zakázané praktiky

Nepovoľujeme, aby ste vy alebo osoby konajúce vo vašom mene používali tieto praktiky:

Neoprávnené používanie značiek a ochranných známok Googlu

Nesmiete bez povolenia používať logo Google, odznak Overené Googlom ani ďalšie elementy značky. Ak chcete v rámci svojich webových stránok alebo iných verejných materiálov používať niektoré prvky značky spoločnosti Google, prečítajte si príslušné pokyny spoločnosti Google na používanie značky.

Ďalšie pravidlá, ktoré sa uplatňujú na základe zmluvných podmienok dohodnutých so spoločnosťou Google

Ak ste sa vy alebo vaša firma dohodli so spoločnosťou Google na zmluvných podmienkach, napríklad ak ste súhlasili so zmluvnými podmienkami služby Google Ads, ďalšími podmienkami pre poskytovateľov na platforme Local Services alebo podmienkami pre poskytovateľov na platforme Local Services v službe Asistent (pozrite si tabuľku nižšie), musíte tiež spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky na poskytovateľa:

Minimálne požiadavky na poskytovateľa (previerky)

Overenie podnikateľských subjektov, licencií a poistenia

Ak chcete inzerovať na platforme Local Services, musíte splniť minimálne požiadavky na poskytovateľa týkajúce sa overenia subjektu (Európa a vybrané odvetvia v Spojených štátoch), licencií a poistenia:

 1. Váš podnikateľský subjekt musí pred povolením zobrazovania reklám na miestne služby úspešne absolvovať proces overenia subjektu, ktorý Google uplatňuje v danom regióne (Európa a vybrané odvetvia v Spojených štátoch).
 2. Google overí, že disponujete relevantnými odbornými licenciami (ak sa vyžadujú), alebo vás požiada o odoslanie príslušných dokladov. Okrem toho bude potrebné, aby ste zdokladovali, že potrebnými licenciami disponujú aj všetci vaši pracovníci. Reklamy na miestne služby budete môcť zobrazovať až po dokončení tohto overenia.
 3. Skôr než vám umožníme zobrazovať reklamy na miestne služby, požiadame vás, aby ste poskytli doklad o minimálnom relevantnom poistení.

Viac o minimálnych požiadavkách na poskytovateľa na platforme Local Services Ads sa dozviete v článku Ako sa poskytovatelia kvalifikujú na zobrazovanie reklám na platforme Local Services

Previerky – iba Spojené štáty a Kanada

V Spojených štátoch a Kanade musíte spĺňať minimálne požiadavky Googlu na poskytovateľov týkajúce sa previerok:

 1. Skôr než budete môcť využívať platformu Local Services, vy a všetci vaši zamestnanci, dodávatelia (vrátane subdodávateľov) alebo iní pracovníci, ktorí poskytujú služby v domácnostiach, na pracoviskách alebo v akýchkoľvek iných nehnuteľnostiach zákazníkov, musíte úspešne absolvovať previerky, ktoré uskutočňujú tretie strany.
 2. Vaša spoločnosť musí po celý čas spĺňať kritériá úspešného absolvovania previerky, ako je uvedené nižšie.

Spolupráca v procese previerky

Keď partner pre previerky tretej strany určený spoločnosťou Google (pozrite si tabuľku nižšie) vykonáva previerku, vy a vaši pracovníci musíte uvádzať čestné, úplné, aktuálne a presné informácie. Ak sa po dokončení previerky zmení situácia, vy a vaši pracovníci musíte partnerovi pre previerky okamžite poskytnúť aktuálne informácie, aby sa zabezpečila vaša ďalšia spôsobilosť pre platformu Local Services. Partnera môžete osloviť pomocou kontaktných údajov uvedených v tabuľke nižšie pre vašu krajinu.

Svojho partnera pre previerky musíte informovať o aktuálnom počte a totožnosti členov svojho tímu, ktorí poskytujú služby v domácnostiach, na pracoviskách alebo v akýchkoľvek iných nehnuteľnostiach zákazníkov. Nezabudnite poskytnúť svojmu partnerovi pre previerky aktuálne počty a identifikačné údaje, ak najímate alebo využívate nových pracovníkov – títo pracovníci sa nesmú až do absolvovania previerky zúčastňovať výziev platformy Local Services. Partnera môžete aj v tomto prípade osloviť pomocou kontaktných údajov uvedených v tabuľke nižšie pre vašu krajinu.

Keď požiada poskytovateľ previerok o informácie týkajúce sa počtu a totožnosti členov vášho tímu vrátane nedávno prijatých nových pracovníkov, musíte odpovedať rýchlo a v požadovanom čase.

Čo je zahrnuté v previerke

USA

Previerka zahŕňa pri každom pracovníkovi kontroly platnosti rodného čísla a trestnej minulosti (vrátane krížových kontrol v národných registroch sexuálnych delikventov a teroristov alebo sankcií). V prípade niektorých služieb (napríklad služby elektrikárov v mnohých štátoch) sa previerky na úrovni pracovníkov môžu týkať aj splnenia požiadaviek na licenciu. Na úrovni firmy zahŕňa tento proces aj overenie histórie občianskych súdnych sporov (vrátane rozsudkov a zádržných práv, o ktorých rozhodli federálne a štátne súdy).

Kanada

Previerka každého pracovníka zahŕňa kontroly trestnej minulosti na úrovni štátu alebo provincie (v Kanadskom policajnom informačnom centre a na provinčnom alebo teritoriálnom súdnom dvore). Na úrovni firmy zahŕňa tento proces aj overenie histórie občianskych súdnych sporov (vrátane rozsudkov a zádržných práv).

Kto vykonáva previerky

Spoločnosť Google zapojila vo vašej krajine partnerov pre previerky, aby vykonávali miestne alebo národné previerky a pomohli určiť na základe nižšie uvedených všeobecných kritérií, ktoré firmy sú oprávnené používať platformu Local Services. Spoločnosť Google nemá prístup ku konkrétnym informáciám o previerkach ľubovoľného konkrétneho pracovníka alebo spoločnosti a vy máte zakázané zdieľať takéto informácie so spoločnosťou Google.

Partneri pre previerky

Krajina Partner pre previerky Kontaktné údaje
USA, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com alebo (800) 635-1649, od pondelka do piatka, od 8:00 do 20:00 východného času.
USA EvidentID Podporu služby Evident môžete kontaktovať na tomto odkaze: Podpora služby Evident.

Kritériá absolvovania previerky

Rozhodnutia o rozsudkoch vychádzajú z nasledujúcich všeobecných kritérií („všeobecné kritériá“):

 1. úplné, kompletné a presné odpovede na všetky otázky týkajúce sa previerky a súvisiace otázky;
 2. čestné a aktuálne sprístupnenia informácií vrátane sprístupnení informácií týkajúcich sa dokumentov vydaných štátom (príklady: pas, vodičské oprávnenie, rodné čísla, federálne alebo štátne identifikačné čísla, odborné licencie, registrácie alebo certifikáty poistenia);
 3. žiadna trestná minulosť, ktorá predstavuje ohrozenie bezpečnosti alebo zabezpečenia osôb či majetku;
 4. žiadna história občianskych súdnych sporov, ktorá predstavuje nedbalé alebo podpriemerné plnenie služieb.

Vaša spoločnosť môže byť diskvalifikovaná aj z akéhokoľvek iného dôvodu v súlade so všeobecnými kritériami alebo minimálnymi požiadavkami na poskytovateľa za predpokladu, že to povoľujú platné zákony a predpisy.

Rozhodnutia o spôsobilosti sa prijímajú na úrovni spoločnosti, nie konkrétneho zamestnanca, dodávateľa, subdodávateľa alebo pracovníka.

Príklad: Vlastníte firmu s desiatimi pracovníkmi, ktorí čistia domácnosti zákazníkov. Vy pracujete výlučne v kancelárii, nie v teréne. Spôsobilosť bude vychádzať z výsledkov vašej previerky, previerok všetkých desiatich pracovníkov, ktorí čistia domácnosti zákazníkov, a kontroly vašej firmy na úrovni spoločnosti (týkajúcej sa platnej licencie, poistenia a histórie občianskych súdnych sporov).

V prípade otázok týkajúcich sa procesu súdneho rozhodovania smerujte otázky oddeleniu pre dodržiavanie pravidiel poskytovateľa pre previerky, ktoré je uvedené v tabuľke vyššie.

Spôsobilosť na poskytovanie služieb

Iba vaši pracovníci, ktorí boli riadne preverení a majú primerané kvalifikácie, môžu poskytovať služby v domácnostiach, na pracoviskách alebo v akýchkoľvek iných nehnuteľnostiach vašich zákazníkov odporučených prostredníctvom platformy Local Services.

Príklad: Zamestnávate jedného dispečera (ktorý neposkytuje služby v domácnostiach ani na pracoviskách zákazníkov) a desiatich pracovníkov v teréne, ktorí obsluhujú zákazníkov. Vaši desiati pracovníci riadne dokončili previerky a vaša spoločnosť bola schválená na používanie platformy Local Services. Dispečera nesmiete poslať, aby obsluhoval zákazníkov odporučených prostredníctvom platformy Local Services od spoločnosti Google, pretože neabsolvoval previerku.

Ak prijmete ďalších pracovníkov (nad rámec tých desiatich, ktorí už absolvovali previerku), týchto ďalších pracovníkov nesmiete posielať do domácností zákazníkov, kým nedokončia previerky (a vaša spoločnosť bude ďalej spĺňať minimálne požiadavky na poskytovateľov).

Záväzok poskytovať aktuálne informácie

Po schválení vašej spoločnosti na používanie reklám platformy Local Services musíte okamžite oznámiť svojmu poskytovateľovi previerok akékoľvek okolnosti (týkajúce sa vašej spoločnosti alebo pracovníkov), ktoré by mohli zmeniť výsledok predchádzajúceho schválenia previerky. Patria sem napríklad nasledujúce situácie:

 • Prijmete nového zamestnanca (alebo si ponecháte nového dodávateľa) na plnenie služieb v domácnostiach, na pracoviskách alebo v iných nehnuteľnostiach zákazníkov odporučených prostredníctvom reklamnej platformy Local Services.
 • Niektorý váš súčasný zamestnanec alebo dodávateľ (ktorý plní služby v teréne) je usvedčený z trestného činu.
 • Jednej z vašich licencií vydaných štátom vyprší platnosť, licencia bude pozastavená alebo inak prestane byť aktuálna a aktívna.
 • Skončí sa platnosť vášho poistného krytia, bude pozastavené, prestane byť aktuálne a aktívne alebo sa inak zmení o 5 % či viac.
 • Vaša firma sa ocitne ako žalovaná strana v občianskom súdnom procese o údajnom nedbalom alebo podpriemernom plnení služieb.

Ak chcete nahlásiť zmenené okolnosti, kontaktujte poskytovateľa previerok pomocou údajov uvedených v tabuľke vyššie. Nezabúdajte tiež, že keď si váš poskytovateľ previerok vyžiada aktuálne informácie, musíte odpovedať rýchlo a v požadovanom čase.

Opätovná certifikácia

Keď vašu firmu schválime na používanie platformy Local Services, bude podliehať pravidelným kontrolám na účely opätovnej certifikácie. Ak to miestne zákony umožňujú, tieto kontroly bude poskytovateľ previerok vykonávať bez toho, aby vás žiadal o ďalšie informácie. Ak sa od vás v procese opätovnej certifikácie žiada poskytnutie aktuálnych informácií, musíte odpovedať rýchlo a v požadovanom čase.

Ochrana súkromia

Poskytovatelia previerok majú zakázané zdieľať informácie o previerkach jednotlivcov alebo spoločností s kýmkoľvek iným ako s daným jednotlivcom alebo spoločnosťou, ktorej pozadie bolo preverované. Spoločnosť Google dostane od poskytovateľov previerok upozornenie, či spoločnosť je (alebo nie je) na základe všeobecných kritérií uvedených vyššie spôsobilá pre platformu Local Services. Spoločnosť Google však nemá prístup k informáciám o konkrétnej previerke akéhokoľvek individuálneho pracovníka či spoločnosti. So spoločnosťou Google nemôžete zdieľať výsledky previerky akéhokoľvek individuálneho pracovníka.

Ak ste zamestnanec alebo vlastník firmy, nezabúdajte tiež, že partner pre previerky má zakázané zdieľať s vami výsledky previerok vašich pracovníkov. Ak si chcete pozrieť výsledky previerok svojich pracovníkov, budete potrebovať ich povolenie, alebo musíte uskutočniť svoju vlastnú kontrolu (poskytovateľ previerky vám nikdy priamo neposkytne previerku zamestnanca vykonanú v súvislosti s platformou Local Services).

Audity

Spoločnosť Google a jej dodávatelia (vrátane všetkých určených partnerov pre previerky tretej strany) môže vykonávať audity na zabezpečenie dodržiavania minimálnych požiadaviek na poskytovateľa. Ak si chcete ako inzerent s reklamami na platforme Local Services udržiavať dobrý stav, spolupracujte v plnom rozsahu pri všetkých auditoch a rýchlo poskytujte informácie v požadovanom časovom období.

Ďalšie informácie

Ak chcete zistiť viacej o previerkach, kontaktujte poskytovateľa previerok pre svoju krajinu uvedeného v tabuľke vyššie.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

Ak porušíte naše pravidlá, toto sú možné dôsledky:

 • Zamietnutie reklám: Reklamy na platforme Local Services alebo iný komerčný obsah porušujúci naše pravidlá môžu byť zamietnuté. Zamietnuté reklamy alebo iný komerčný obsah sa nebudú môcť zobrazovať, kým porušenie pravidiel neodstránite a reklama nebude vhodná na zobrazovanie.
 • Zakázanie domény: Môžeme pozastaviť weby, ktoré porušujú naše pravidlá. Znamená to, že dané weby bude možné inzerovať až po odstránení problému.
 • Pozastavenie účtu: V prípade viacerých porušení alebo závažného porušenia možno účet pozastaviť. Ak k tomu dôjde, všetky reklamy a iný komerčný obsah v pozastavenom účte sa prestanú zobrazovať a môže sa stať, že už od vás neprijmeme reklamu alebo komerčný obsah. Okrem toho môžeme natrvalo pozastaviť aj všetky súvisiace účty a vaše nové účty môžu byť automaticky pozastavené už pri zriaďovaní. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Odkazy na ďalšie podmienky a pravidlá

Ak ste vy alebo vaša firma prijali podmienky v rámci svojej účasti na platforme Local Services, odkazy na tieto podmienky nájdete nižšie. Nasledujúce odkazy slúžia ako referencia, aby ste sa mohli pozrieť, ktoré podmienky sa uplatňujú na vašu účasť na platforme Local Services.

Služby/platformy Zmluvné podmienky a pravidlá
Ak ste vy alebo vaša firma prijali podmienky dohodnuté so spoločnosťou Google A vaše ponuky na platforme Local Services sa zobrazujú v službe Vyhľadávanie Google:
 • Pravidlá služby Google Ads vrátane všetkých pravidiel uvedených vyššie
 • Ak ste vy a vaša firma prijali podmienky dohodnuté so spoločnosťou Google A vaše ponuky na platforme Local Services sa zobrazujú iba v službe Asistent Google.

   


  Povedzte nám svoj názor

  Ohodnoťte užitočnosť tejto stránky a podeľte sa s nami o svoj názor:
  Pomohlo vám to?
  Ako ju môžeme zlepšiť?
  Vyhľadávanie
  Vymazať vyhľadávanie
  Zavrieť vyhľadávanie
  Aplikácie Googlu
  Hlavná ponuka
  Vyhľadávanie v Centre pomoci
  true
  73067
  false