Zasady platformy Usługi lokalne

Podczas korzystania z platformy Usługi lokalne wszyscy usługodawcy i firmy działające w ich imieniu – np. agencje, pośrednicy oraz firmy zajmujące się zdobywaniem potencjalnych klientów i zarządzaniem nimi – muszą przestrzegać tych zasad. W przypadku wszystkich usługodawców zasady te obowiązują ich pracowników, kontrahentów (w tym podwykonawców) i innych zatrudnionych, którzy w ich imieniu świadczą usługi w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów. Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że Twoi pracownicy przestrzegają tych zasad. Firmy, które działają w imieniu usługodawców, ponoszą odpowiedzialność za to, by współpracujący z nimi usługodawcy zapoznali się z tymi zasadami i ich przestrzegali.

Lokalne przepisy i regulacje prawne

Musisz przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jurysdykcjach, w których świadczysz lub oferujesz usługi poprzez platformę Usługi lokalne. Musisz przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących licencjonowania, ubezpieczeń i prywatności oraz innych wymogów prawnych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynagrodzenia, opłaty licencyjne, opłaty regulacyjne i inne, ubezpieczenie oraz wszelkie inne powiązane koszty i obowiązki prawne wymagane od usługodawcy.

Ograniczenia wiekowe

Ty, Twoi pracownicy i wszyscy Twoi klienci muszą mieć ukończone 18 lat.

Zatrudnienie

Pracownicy firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych nie mogą świadczyć usług (ani pomagać w ich świadczeniu) poprzez platformę Usługi lokalne. Nie możesz nikomu mówić ani sugerować, że jesteś pracownikiem firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych albo że pracujesz dla firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych. Musisz dbać o to, by każdy członek Twojego zespołu był odpowiednio sklasyfikowany i wynagradzany zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w Twojej jurysdykcji.

Wymagane ujawnienia i inne obowiązki

Wymagane ujawnienia

Twoje reklamy na platformie Usługi lokalne i przekazywane firmie Google informacje związane z Usługami lokalnymi muszą być dokładne, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Nawet jeśli nie wyświetlasz reklam jako reklamodawca, musisz zawsze przestrzegać zasad Google Ads.

Przykład: zgodnie z zasadami dotyczącymi podawania nieprawdziwych informacji o sobie, produktach lub usługach ceny prezentowane klientom na platformie reklamowej Usługi lokalne muszą zawierać wszystkie obowiązujące opłaty, dopłaty i podatki.

Na żądanie firmy Google lub jej dostawców (w tym partnerów sprawdzających przeszłość pracowników – tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – jeśli do Twojej firmy mają zastosowanie podane poniżej Minimalne wymagania dotyczące usługodawcy) musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające licencję, ubezpieczenie, gwarancję ubezpieczeniową lub inne wymagane informacje. Google może publicznie udostępniać te dokumenty na platformie Usługi lokalne. Odpowiadając na pytania firmy Google lub jej dostawców o kwestie związane z licencjonowaniem bądź ubezpieczeniem, musisz udzielać szczerych, dokładnych i pełnych odpowiedzi.

Czasami firma Google lub jej dostawcy mogą mieć dodatkowe pytania dotyczące dokumentów Twojej firmy i jej polityki prywatności. Aby zachować dobrą reputację na platformie Usługi lokalne, szybko i dokładnie udzielaj odpowiedzi na te pytania.

Inne obowiązki

Musisz mieć wszystkie licencje i ubezpieczenia wymagane w przypadku usług świadczonych przez Twoją firmę. Musisz udzielać odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące tych kwestii i związanych z nimi obowiązków zadawane przez firmę Google lub jej dostawców (w tym na ewentualne pytania od partnerów sprawdzających przeszłość pracowników).

Musisz chronić prywatność i prawa swoich klientów. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe gromadzone przez Twoją firmę w związku ze świadczeniem usług. Musisz też przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Relacje z klientami

Podczas świadczenia usług klienci Twojej firmy nie są klientami Google. Nie możesz twierdzić, że pracujesz dla Google, i nie możesz angażować Google w żadne spory związane z usługami występujące między Twoją firmą a jej klientami. W przypadku powstania sporu klient może skorzystać z platformy Usługi lokalne, by znaleźć innego usługodawcę, lub może zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji Google, ale firma Google nie pomaga w rozwiązywaniu sporów między Twoją firmą a klientami.

Firma Google nie sugeruje cen ani opłat za usługi i nie negocjuje cen z klientami.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu danego klienta z rekomendacji w usłudze Reklamy w Usługach lokalnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za szkolenie, instruowanie, kontrolowanie, ocenianie i dyscyplinowanie swoich pracowników, którzy kontaktują się z klientami. Poważne lub powtarzające się negatywne opinie klientów bądź wielokrotne nieudzielanie szybkich odpowiedzi na prośby klientów mogą skutkować obniżeniem pozycji, wycofaniem opcji otrzymywania próśb o kontakt albo całkowitym przerwaniem wyświetlania reklam i materiałów promocyjnych Twojej firmy. Firma Google może zawiesić lub odebrać Twojej firmie dostęp do tego programu w następstwie rażących lub powtarzających się niestosownych zachowań wobec klientów, np. oszustw, działalności przestępczej, wyrządzania znaczących szkód materialnych, zlecania świadczenia usług nieautoryzowanym firmom lub pracownikom albo innych wykroczeń. Firma Google może wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne Twojej firmy, by pomagać klientom w jej znajdowaniu. Reszta jest w Twoich rękach.

Pamiętaj

Google nie dyktuje metod wyboru klientów, więc nie możesz sugerować klientom, że firma Google przekazała Ci wytyczne dotyczące ich zaakceptowania lub odrzucenia. Nie możesz sugerować, że firma Google ma wpływ na ceny usług Twojej firmy lub sposób ich świadczenia.

Obsługa klienta

Reaguj

Od chwili, gdy otrzymasz połączenie od potencjalnego klienta lub zarezerwuje on usługę, musisz szybko odpowiadać na jego pytania i skargi oraz udzielać pomocy w razie potrzeby. Dotyczy to okresu zarówno przed świadczeniem usługi, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Dobra komunikacja z klientem jest kluczem do otrzymywania dobrych ocen i opinii. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów braku reagowania, które może spowodować wykluczenie z programu:

 • odmowa rozwiązania sporu z klientem;
 • obiecanie wyceny zlecenia i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • zapewnienie, że firma oddzwoni, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • nieodpowiadanie na większość połączeń telefonicznych, nawet jeśli później oddzwaniasz do klienta;
 • odmowa udzielenia informacji o ubezpieczeniu, gdy doszło do szkody.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy otrzymają e-maila z powiadomieniem. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Dotrzymuj zobowiązań

Jeśli zdecydujesz się świadczyć usługę klientowi, zadbaj o to, by Twoja firma wywiązała się ze wszystkich umów. Akceptuj tylko te usługi, które odpowiadają Twojemu doświadczeniu i posiadanym licencjom, by móc je świadczyć na zadowalającym poziomie. Stawiaj się na czas zgodnie z ustaleniami. Jeśli zobowiązujesz się wykonać daną usługę, musi ją zrealizować Twoja firma, a nie ktoś inny. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

W rzadkich sytuacjach losowych, gdy nie możesz się stawić na umówione spotkanie z klientem, jak najszybciej go o tym poinformuj.

Oto kilka przykładów niedotrzymania zobowiązań, które mogą skutkować wykluczeniem z programu:

 • zapewnienie, że wrócisz, by dokończyć zlecenie, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • spóźnienie się o godzinę na umówione spotkanie z klientem;
 • wielokrotne odwołanie terminu wykonania zlecenia;
 • zapewnienie, że przyjedzie Twój pracownik, a potem przysłanie innej osoby do wykonania usługi.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Ceny usług i dokonywanie płatności przez klientów

Informacje o cenach, które podajesz klientom, muszą być dokładne, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Nie zezwalamy na podawanie niskich wartości szacunkowych, by podstępem nakłaniać klientów do rezerwowania usług, po których wykonaniu nakładane są nadmiernie wysokie opłaty. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Szacunkowe ceny

Jeśli podajesz klientom przedział cenowy, nie podnoś ceny, gdy dotrzesz na miejsce pracy, chyba że zakres zlecenia lub jego okoliczności znacznie się różnią od tych przedstawionych przez klienta podczas wyceny. Opłaty diagnostyczne i opłaty za dojazd muszą być jawne, a klient musi być poinformowany o tym, że będzie musiał je uiścić, niezależnie od tego, czy będą świadczone dalsze usługi. To Ty pokrywasz koszt połączenia telefonicznego od potencjalnego klienta z Usług lokalnych i nie możesz bezpośrednio obciążać klienta tym kosztem.

Rachunki i płatność

Musisz zaoferować klientowi różne opcje płatności. Jeśli klient wybierze płatność gotówką, nie możesz mu towarzyszyć w drodze do domu ani do bankomatu.

Rachunki należy przekazywać klientom po ukończeniu zlecenia. Powinny one zawierać nazwę firmy i listę wykonanych usług.

Rachunki należy zawsze najpierw wysyłać do klienta, a dopiero znacznie później do agencji windykacyjnej, gdy wielokrotne próby uzyskania płatności od klienta nie przyniosą efektu.

Rabaty

Nie można oferować rabatów w zamian za pozytywne opinie klientów.

Przykłady:

Oto kilka przykładów cen i rozliczeń, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • podanie ceny przez telefon i podwyższenie jej po przyjeździe na wykonanie zlecenia;
 • obciążenie klienta za nieukończoną pracę;
 • towarzyszenie klientowi w drodze do domu lub bankomatu w celu uzyskania gotówki;
 • wysyłanie rachunku do windykatora przed wysłaniem tego rachunku do klienta;
 • obciążenie klienta za wykonanie połączenia na Twój telefon firmowy;
 • odmowa wydania klientowi rachunku;
 • umieszczenie na rachunku niższej ceny niż kwota rzeczywiście pobrana;
 • zaoferowanie klientowi rabatu w zamian za dobrą opinię;
 • pobieranie wyższej opłaty ze względu na posiadanie Gwarancji Google;
 • zapewnienie klienta, że dokonasz zwrotu środków, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • naruszenie procesu zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Niekompetencja lub szkoda

Wszyscy specjaliści powinni mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Jeśli popełnisz błąd, który spowoduje uszkodzenie własności klienta, niezwłocznie ją napraw lub dostarcz klientowi informacje o ubezpieczeniu firmy, tak by mógł otrzymać zadośćuczynienie za szkody. Do wykonywania zleceń używaj wyłącznie odpowiednich i niewadliwych materiałów. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów niekompetencji i szkód, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • przypadkowe uszkodzenie własności klienta;
 • nieprawidłowe wykonanie rutynowego zlecenia ze względu na brak wiedzy lub doświadczenia;
 • stawienie się 1 osoby do zlecenia wymagającego pracy 2 osób;
 • obciążenie klienta opłatą w przypadku, gdy nie możesz ukończyć zlecenia;
 • wymiana niewłaściwych części, po której naprawiany element nadal nie działa.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Rozwiązywanie sporów z klientami

Twoim obowiązkiem jest podjęcie próby rozwiązania wszelkich sporów z klientem. Zanim niezadowolony z usług klient zgłosi roszczenie w ramach Gwarancji Google, powinien najpierw spróbować rozwiązać spór z usługodawcą. Umożliwi Ci to podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

W przypadku powstania sporu klient może skorzystać z platformy Usługi lokalne, by znaleźć innego usługodawcę, lub może zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji Google, ale firma Google nie pomaga w rozwiązywaniu sporów między Twoją firmą a klientami.

Przykłady:

Oto kilka przykładów niewywiązania się z obowiązku rozwiązywania sporów z klientami:

 • nieodpowiadanie na połączenia telefoniczne, e-maile lub SMS-y od klientów, którzy wnoszą skargę dotyczącą usługi;
 • oferowanie zwrotu kosztów usługi przy jednoczesnej odmowie pokrycia kosztów szkód lub podania informacji ubezpieczeniowych, by klient mógł otrzymać zadośćuczynienie za szkody.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Bezpieczeństwo

Nieuprzejme zachowanie, groźby, dręczenie i nękanie

Należy traktować wszystkich z szacunkiem i zachowywać się profesjonalnie podczas każdego kontaktu. Nie tolerujemy nieuprzejmego zachowania, protekcjonalnego tonu ani nachalnych taktyk sprzedaży. Nie wolno grozić klientowi, używać obraźliwych słów, traktować go jako obiektu seksualnego, prześladować, dyskredytować lub traktować go z góry, zastraszać fizycznie, naruszać jego prywatności, nakłaniać do przemocy, ujawniać jego danych osobowych ani nękać go w inny sposób. O groźbach wyrządzenia krzywdy i innych niebezpiecznych sytuacjach możemy poinformować organy zajmujące się egzekwowaniem prawa. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów nieuprzejmego zachowania, gróźb, dręczenia i nękania:

 • wielokrotne proszenie klienta o zmianę lub usunięcie opinii;
 • proszenie klienta o napisanie opinii w czasie, gdy znajdujesz się w jego lokalizacji;
 • nękanie seksualne lub mizoginiczne komentarze;
 • wysyłanie SMS-ów zawierających groźby związane z przemocą fizyczną lub seksualną;
 • rozmawianie z przedstawicielem obsługi klienta Google w niewłaściwy sposób.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Stosujemy politykę braku tolerancji dla gróźb, dręczenia i nękania. W zależności od tego, jak poważne jest naruszenie, reklamy usługodawców mogą zostać trwale usunięte.

Przemoc fizyczna

Niedozwolone są: napaść fizyczna bądź na tle seksualnym, a także pomaganie w takiej napaści, przetrzymywanie osoby wbrew jej woli oraz inne zachowania, które mają znamiona przemocy. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykład wyrządzenia krzywdy fizycznej:

 • celowe samookaleczenie w obecności klientów lub krzywdzenie innych osób bądź zwierząt.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy otrzymają e-maila z powiadomieniem, że ich profil został zawieszony. Stosujemy politykę braku tolerancji wobec wyrządzania krzywdy fizycznej. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Bezpieczne środowiska

Odpowiadasz za stworzenie bezpiecznego środowiska poprzez zadbanie o to, by stosowane przez Ciebie narzędzia i produkty oraz Twoje działania nie narażały zdrowia, dobrobytu ani bezpieczeństwa innych osób. Usługodawcy nie mogą pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków, silnych leków ani innych substancji, które upośledzają ich sprawność.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów niebezpiecznych środowisk, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • praca pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • pozostawianie ostrych lub niebezpiecznych narzędzi bez nadzoru w obecności dzieci;
 • firma świadcząca usługi związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją opuszcza dom klienta w sytuacji, gdy panuje w nim niebezpiecznie niska lub wysoka temperatura.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Kradzież lub wandalizm

Nie przywłaszczaj sobie żadnych rzeczy, które nie należą do Ciebie, ani nie niszcz własności klienta. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów kradzieży i wandalizmu, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • znalezienie pieniędzy i zatrzymanie ich,
 • celowe i niepotrzebne uszkodzenie własności,
 • niedostarczenie części spakowanych rzeczy przez firmę przeprowadzkową.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Stosujemy politykę braku tolerancji wobec kradzieży lub wandalizmu. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Spam, phishing (wyłudzanie informacji) i oszustwa

Usługodawcy nie mogą wysyłać niezamawianych treści promocyjnych lub komercyjnych, przyciągać użytkowników do innych witryn ani namawiać do przekazywania pieniędzy lub danych osobowych. Nie wolno popełniać oszustw związanych z kartami kredytowymi lub rezerwacjami ani prać brudnych pieniędzy. Niedozwolone jest używanie fałszywych twierdzeń godzących w dobre imię innego usługodawcy. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów spamu, phishingu oraz oszustw, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • sprzedanie informacji o kliencie firmom zewnętrznym;
 • wysyłanie niechcianych e-maili promocyjnych;
 • fałszywe twierdzenie, że inny usługodawca narusza zasady;
 • korzystanie z licencji zawodowej lub biznesowej należącej do innej osoby.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Sprawiedliwość

Zachowania dyskryminujące lub szerzenie nienawiści

Wszystkich należy traktować tak samo i z szacunkiem. Niedozwolone są zachowania dyskryminujące lub obraźliwe, szerzenie nienawiści w stosunku do innych osób ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, kastę, narodowość, rodowód, status obywatelstwa, wyznanie, wiek, płeć biologiczną lub kulturową, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, ciążę, stan cywilny, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, chorobę albo inne cechy, na tle których występuje systemowa dyskryminacja lub marginalizacja. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów zachowań dyskryminujących i wypowiedzi szerzących nienawiść, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • odmawianie świadczenia usługi ze względu na rasę klienta,
 • stosowanie innych warunków wobec danej osoby ze względu na jej tożsamość,
 • mówienie o preferowaniu świadczenia usługi osobom o danej tożsamości lub wyrażanie niechęci do świadczenia usługi takim osobom.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Autentyczność

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i podszywanie się pod inne osoby

Musisz zgodnie z prawdą przedstawić siebie i swoją firmę. Nie oszukuj, nie wprowadzaj w błąd ani nie udzielaj informacji, które mogą zdezorientować klienta. Dotyczy to mylących informacji o kontach lub ich własności, kwalifikacjach, licencjach, ubezpieczeniu, doświadczeniu, obsługiwanych obszarach, branżach, cenach lub innych aspektach Twojej osoby bądź działalności. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Ograniczenia licencji

Jeśli Twoja licencja biznesowa obowiązuje w ograniczonym regionie geograficznym, nie promuj swoich usług poza tym obszarem. Akceptuj tylko takie zlecenia, do których wykonywania upoważnia Cię Twoja licencja i na które masz ubezpieczenie. Nie używaj licencji osoby, która nie pracuje w Twojej firmie.

Obsługiwane obszary

Usługi lokalne umożliwiają nawiązywanie kontaktów między konsumentami a miejscowymi usługodawcami. Kierowanie reklam na obszary znajdujące się daleko od lokalizacji Twojej firmy, których prawdopodobnie nie będzie mogła obsłużyć, jest niekorzystne dla użytkowników i może ich wprowadzać w błąd. Próby kierowania reklam na nadmiernie duże obszary z jednej lub kilku lokalizacji firmy mogą skłonić nas do sprawdzenia Twoich reklam pod kątem naruszenia zasad dotyczących przedstawiania nieprawdziwych informacji.

Zawartość profilu

Wszelkie informacje, które publikujesz na swoim koncie, muszą dokładnie odzwierciedlać lokalizację firmy, jej wyposażenie, pojazdy i pracowników.

Gwarancja Google

Uzyskanie Gwarancji Google nie uprawnia do twierdzenia, że firma Google poleca Twoją firmę lub że dla niej pracujesz. Podczas świadczenia usług klienci Twojej firmy nie są klientami Google. Gwarancja Google i plakietka Sprawdzone przez Google dotyczą tylko reklam w Usługach lokalnych. Nie możesz promować Gwarancji Google ani plakietki Sprawdzone przez Google w swojej witrynie, profilach zawodowych ani materiałach promocyjnych.

Opinie w Google Moja Firma

Uzyskane przez Ciebie opinie w Google Moja Firma mogą być powiązane tylko z jednym kontem Usług lokalnych. Nie można łączyć opinii w Google Moja Firma z wieloma kontami. Połączone opinie z Google Moja Firma muszą dotyczyć lokalizacji firmy, która jest podana w Usługach lokalnych.

Przykłady:

Oto kilka przykładów przedstawiania nieprawdziwych informacji i podszywania się, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • podszywanie się pod inną osobę lub firmę;
 • usługodawca krytykuje inną firmę, udając konsumenta;
 • korzystanie z licencji zawodowej lub biznesowej innej osoby;
 • świadczenie usług poza obszarem obowiązywania licencji biznesowej;
 • kierowanie reklam na obszary, których usługodawca nie może obsłużyć lub które nie znajdują się w okolicy lokalizacji firmy;
 • usługodawca twierdzi, że pracuje w firmie, w której w rzeczywistości nie pracuje;
 • twierdzenie, że pracownik, na którego klient chce złożyć skargę telefonicznie, nie pracuje w Twojej firmie;
 • twierdzenie, że możesz wykonać usługi, do których nie masz kwalifikacji lub na które nie posiadasz licencji;
 • poinformowanie klienta, by rozliczył się z inną firmą niż ta, w której zamówił usługę.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Opinie klientów

Nie pisz opinii na temat swojej firmy ani firm należących do konkurencji i nie proś o to swoich znajomych ani krewnych, chyba że wynajęli Twoją firmę do wykonania usługi. Klienci nie mogą otrzymywać zapłaty, rabatów ani innych korzyści w zamian za pozytywne opinie. Usługodawcy nie mogą prosić klientów o zmianę lub usunięcie opinii ani grozić klientom, którzy wystawili negatywne opinie. Podejmowanie wobec opinii klientów jakichkolwiek działań, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów, jest surowo zabronione.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Opinie klientów są najbardziej wartościowe, gdy są szczere i obiektywne. Nie możesz zmieniać opinii klientów o usługach Twojej firmy lub usługach konkurencji ani w inny sposób w nie ingerować. Możesz poprosić użytkownika o zamieszczenie opinii w Google, ale tylko wtedy, gdy zamówił usługę poprzez platformę Google lub bezpośrednio w Twojej firmie (np. jeśli dowiedział się o niej pocztą pantoflową lub dzięki ogólnemu wyszukiwaniu w internecie). Nie możesz poprosić użytkownika o zamieszczenie opinii w Google, jeśli zamówił usługę poprzez platformę innej firmy niż Google. Możesz poprosić klienta o napisanie tylko jednej opinii na temat każdego zlecenia. Nie możesz prosić klienta o napisanie opinii zarówno w Usługach lokalnych, jak i w Google Moja Firma, ponieważ Twoje konto Usług lokalnych zawiera już opinie z Google Moja Firma.

Usługodawcy mogą zakwestionować opinię, wypełniając formularz pomocy dotyczący zdjęć i opinii w Usługach lokalnych.

Oto kilka przykładowych działań związanych z opiniami klientów, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • napisanie opinii o własnej firmie;
 • opublikowanie opinii na temat współpracownika lub konkurencyjnej firmy, by zmienić ich ocenę;
 • poproszenie klienta o napisanie opinii w trakcie wykonywania przez Ciebie zlecenia i w Twojej obecności;
 • poproszenie klienta o napisanie opinii o tym samym zleceniu w Usługach lokalnych i w Google Moja Firma;
 • oferowanie klientowi rabatu lub gratyfikacji finansowej w zamian za usunięcie negatywnej opinii lub napisanie pozytywnej.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Zasady dotyczące konta

Zatrudnianie podwykonawców i sprzedaż kontaktów do potencjalnych klientów

Konsumenci oczekują współpracy z usługodawcami, którzy zostali zweryfikowani według standardów jakości Usług lokalnych. Dlatego firmy, które dołączają do naszej platformy, muszą przedstawiać prawdziwe kwalifikacje i tożsamość swoich pracowników bezpośredniej obsługi klienta. Oprócz tego każda firma musi udowodnić, że jej pracownicy bezpośredniej obsługi klienta oraz pozostałe zatrudnione osoby mają odpowiednie licencje. Nie możesz też sprzedawać kontaktów do potencjalnych klientów, które otrzymujesz dzięki reklamom w Usługach lokalnych. Zlecenia od tych klientów mogą wykonywać tylko pracownicy bezpośredniej obsługi klienta zatrudnieni w Twojej firmie, którzy zostali zweryfikowani lub których przeszłość została sprawdzona. Jeśli zlecisz wykonanie zlecenia innemu usługodawcy, Twoja reklama może zostać trwale usunięta.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów zatrudnienia podwykonawcy oraz sprzedaży kontaktów do potencjalnych klientów, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • przekazanie lub sprzedanie kontaktu do potencjalnego klienta innej firmie bądź osobie niebędącej pracownikiem Twojej firmy, który został zweryfikowany lub którego przeszłość została sprawdzona.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Obsługiwane obszary

Jeśli masz wiele kont, tylko jedno konto i jeden typ zlecenia mogą w danym momencie używać konkretnego kodu pocztowego. Służy to zapewnieniu uczciwej konkurencji. Należy też podawać tylko obsługiwane obszary, w których obecnie możesz pracować. Jeśli masz licencję zawodową, która ogranicza Twoją działalność do określonego regionu geograficznego, musisz pozostać na tym obszarze.Więcej informacji

Obsługiwane obszary

Usługi lokalne umożliwiają nawiązywanie kontaktów między konsumentami a miejscowymi usługodawcami. Kierowanie reklam na obszary znajdujące się daleko od lokalizacji Twojej firmy, których prawdopodobnie nie będzie mogła obsłużyć, jest niekorzystne dla użytkowników i może ich wprowadzać w błąd. Próby kierowania reklam na nadmiernie duże obszary z jednej lub kilku lokalizacji firmy mogą skłonić nas do sprawdzenia Twoich reklam pod kątem naruszenia zasad dotyczących przedstawiania nieprawdziwych informacji.

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów naruszeń zasad dotyczących obsługiwanego obszaru, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • kilka kont powiązanych z tym samym typem zlecenia używa tego samego kodu pocztowego;
 • podanie obsługiwanego obszaru wykraczającego poza zakres obsługiwany przez Twoich pracowników, którzy zostali zweryfikowani lub których przeszłość została sprawdzona.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Zduplikowane konta

Zduplikowane konta mogą umożliwiać usługodawcom nieuczciwe wyświetlanie reklam w naszym systemie. Konta, które są nieaktywne przez ponad 6 miesięcy lub mają prawie identyczne typy zleceń i obsługiwane obszary, mogą zostać zgłoszone do sprawdzenia lub usunięcia.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykłady zduplikowanych kont, które mogą zostać wyłączone:

 • 2 konta mają wpisane takie same typy zleceń i obsługiwane obszary,
 • kilka kont jest zarejestrowanych na tę samą lokalizację firmy.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli konto zostanie wyłączone, usługodawcy otrzymają e-maila z odpowiednim powiadomieniem. Jeśli w przyszłości zechcesz ponownie włączyć swoje konto, skontaktuj się z nami.

Obchodzenie zasad i zakłócanie działania systemu

Nie podejmuj działań mających na celu uniknięcie przestrzegania zasad lub obejście ograniczeń nałożonych na Twoje konto. Takim działaniem może być np. tworzenie i używanie różnych kont bądź inne metody umożliwiające praktykowanie niedozwolonych zachowań.

Nie staraj się generować ruchu w innych witrynach ani przekierowywać nowych klientów na inny numer telefonu, by uniknąć opłat za kontakt do potencjalnego klienta. W wyświetlanej nazwie Twojej firmy nie może występować fragment „.com”.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykłady obchodzenia zasad, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • wpisanie nazwy witryny jako nazwy firmy;
 • opublikowanie zdjęć, które zawierają Twój numer telefonu lub adres Twojej witryny;
 • próba utworzenia nowego konta po zawieszeniu lub trwałym usunięciu poprzedniego.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Treść reklamy

Możesz dołączyć zdjęcia przedstawiające efekty swojej pracy, by skuteczniej sprzedawać swoją usługę. Zdjęcia muszą być wysokiej jakości, związane z Twoją pracą i oryginalne. Nie mogą być skopiowane ani skradzione. Przestrzegaj praw autorskich i przesyłaj tylko materiały, do których używania masz upoważnienie. Treści o charakterze seksualnym są zabronione. W przypadku dostawców usług profesjonalnych mogą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące przesyłania zdjęć. Więcej informacji znajdziesz tutaj.Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Niektóre przesłane przez Ciebie treści mogą się wyświetlać jako oczekujące, dopóki nie zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez nasz zespół. Stan treści możesz sprawdzić w profilu konta.

Oto kilka przykładów treści profilu, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • wpisanie nazwy witryny jako nazwy firmy,
 • podanie firmowego numeru telefonu na zdjęciu firmy.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Niedozwolone praktyki

Te działania nie mogą być podejmowane ani przez Ciebie, ani przez żadne inne osoby w Twoim imieniu:

Nieupoważnione używanie cech marki i znaków towarowych Google

Nie wolno używać logo Google, plakietki Gwarancja Google ani żadnych innych elementów tej marki bez pozwolenia. Jeśli chcesz korzystać z cech marki Google w swojej witrynie lub w innych materiałach publicznych, musisz się zapoznać z wytycznymi dotyczącymi użycia marki Google.

Dodatkowe zasady obowiązujące na podstawie warunków umowy z Google

Jeśli warunki umowy z Google (np. Warunki korzystania z usługi Google Ads, Dodatkowe warunki korzystania przez usługodawców z platformy Usługi lokalne lub Warunki korzystania przez usługodawców z platformy Usługi lokalne poprzez Asystenta Google – patrz tabela poniżej) zostały zaakceptowane przez Ciebie lub Twoją firmę, musisz też przestrzegać tych Minimalnych wymagań dotyczących usługodawców:

Minimalne wymagania dotyczące usługodawców (sprawdzenie przeszłości pracowników)

Weryfikacja firmy, licencji i ubezpieczenia

Aby reklamować się na platformie Usługi lokalne, musisz spełniać Minimalne wymagania dotyczące usługodawców związane ze sprawdzeniem firmy (w Europie i w wybranych branżach w Stanach Zjednoczonych) oraz z weryfikacją licencji i ubezpieczenia:

 1. Zanim otrzymasz upoważnienie do wyświetlania reklam w Usługach lokalnych, Twoja firma musi przejść proces weryfikacji przez Google odpowiedni dla danego regionu (w Europie i w wybranych branżach w Stanach Zjednoczonych).
 2. Google sprawdzi, czy masz odpowiednie licencje zawodowe w regionach, w których są one wymagane, lub poprosi o przesłanie dowodu, że je posiadasz. Oprócz tego musisz udowodnić, że wszyscy Twoi pracownicy też mają niezbędne licencje. Wyświetlanie reklam w Usługach lokalnych nie będzie możliwe, dopóki nie zakończymy procesu weryfikacji.
 3. Aby wyświetlać Twoje reklamy w Usługach lokalnych, poprosimy Cię o przedstawienie potwierdzenia, że masz wykupione odpowiednie ubezpieczenie co najmniej na minimalną wymaganą kwotę.

Więcej informacji o Minimalnych wymaganiach dotyczących usługodawców korzystających z Reklam w Usługach lokalnych znajdziesz w artykule Sposoby kwalifikowania dostawców do reklam usług lokalnych.

Sprawdzenie przeszłości pracownika – tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie musisz spełniać Minimalne wymagania Google dotyczące usługodawców związane ze sprawdzeniem przeszłości pracowników:

 1. Aby korzystać z platformy Usługi lokalne, zarówno Ty, jak i wszyscy Twoi pracownicy, kontrahenci (w tym podwykonawcy) i inni zatrudnieni, którzy świadczą usługi w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów, musicie przejść procedurę sprawdzenia przeszłości przez niezależny podmiot.
 2. Twoja firma musi przez cały czas spełniać kryteria wymagane w ramach sprawdzania przeszłości pracowników.

Współpraca w ramach sprawdzania przeszłości pracowników

Gdy wyznaczony, niezależny partner Google sprawdzający przeszłość pracowników (patrz poniższa tabela) wykonuje tę procedurę, Ty i Twoi pracownicy musicie podawać uczciwe, pełne, aktualne i dokładne informacje. Jeśli po zakończeniu tej procedury sytuacja ulegnie zmianie, Ty i Twoi pracownicy musicie niezwłocznie przekazać partnerowi sprawdzającemu przeszłość pracowników aktualne informacje, by móc nadal korzystać z platformy Usługi lokalne. Z partnerem możesz się skontaktować, korzystając z umieszczonych w poniższej tabeli danych dotyczących Twojego kraju.

Musisz informować partnera sprawdzającego przeszłość pracowników o liczbie i tożsamości osób zatrudnionych w Twojej firmie, które świadczą usługi w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów. Gdy przyjmujesz nowych pracowników lub korzystasz z usług nowych podwykonawców, pamiętaj o podaniu partnerowi aktualnej liczby i tożsamości osób zatrudnionych w Twojej firmie. Nowi pracownicy nie mogą wykonywać zleceń pozyskiwanych dzięki platformie Usługi lokalne, dopóki nie zakończy się sprawdzanie ich przeszłości. Jak wspomniano, z partnerem możesz się skontaktować, korzystając z umieszczonych w poniższej tabeli danych dotyczących Twojego kraju.

Gdy partner sprawdzający przeszłość pracowników poprosi o podanie informacji o liczbie i tożsamości osób zatrudnionych w Twojej firmie, w tym o nowych pracownikach, musisz niezwłocznie udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie.

Co obejmuje sprawdzenie przeszłości pracowników?

Stany Zjednoczone

Sprawdzenie przeszłości każdego pracownika obejmuje kontrolę ważności numeru ubezpieczenia społecznego oraz przeszłości kryminalnej (w tym weryfikację w krajowych rejestrach przestępców seksualnych, terrorystów i osób objętych sankcjami w Stanach Zjednoczonych). W przypadku niektórych usług (np. w wielu stanach dotyczy to usług elektryków) kontrola na poziomie pracownika może też obejmować sprawdzenie, czy posiada on wymagane licencje. Na poziomie firmy proces ten obejmuje sprawdzenie historii powództw cywilnych (jak wyroki i zastawy zarządzone przez sądy federalne i stanowe w Stanach Zjednoczonych).

Kanada

Sprawdzenie każdego pracownika obejmuje kontrolę jego przeszłości kryminalnej na poziomie kraju lub prowincji w Kanadyjskim Centrum Informacji Policyjnych (ang. Canadian Police Information Centre) oraz w Prowincjonalnych lub Terytorialnych Trybunałach Sprawiedliwości (ang. Provincial/Territorial Court of Justice). Na poziomie firmy proces ten obejmuje sprawdzenie historii powództw cywilnych (jak wyroki i zastawy).

Kto sprawdza przeszłość pracowników?

Firma Google współpracuje w Twoim kraju z partnerami, którzy sprawdzają przeszłość pracowników na poziomie lokalnym lub ogólnokrajowym i pomagają ustalać (na podstawie podanych poniżej Ogólnych kryteriów), które firmy kwalifikują się do korzystania z platformy Usługi lokalne. Google nie ma wglądu w żadne informacje o poszczególnych pracownikach ani firmach, a Ty nie możesz udostępniać Google takich danych.

Partnerzy sprawdzający przeszłość pracowników

Kraj Partner sprawdzający przeszłość pracowników Dane kontaktowe
Stany Zjednoczone i Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com lub (800) 635-1649, od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego.
Stany Zjednoczone EvidentID Z działem pomocy firmy Evident możesz się skontaktować, korzystając z tego linku: Dział pomocy firmy Evident.

Kryteria zaliczenia weryfikacji przeszłości pracownika

Rozstrzygnięcia zapadają na podstawie tych ogólnych kryteriów („Ogólne kryteria”):

 1. Należy udzielać pełnych, kompletnych i dokładnych odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymywane w ramach sprawdzania przeszłości pracowników.
 2. Należy podawać uczciwe i aktualne informacje, m.in. o dokumentach wydanych przez państwo (np. o paszportach, prawach jazdy, numerach ubezpieczenia społecznego, federalnych lub stanowych numerach identyfikacyjnych, licencjach zawodowych, rejestracjach czy certyfikatach ubezpieczeniowych).
 3. Nie można mieć przeszłości kryminalnej wskazującej na możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 4. Nie można mieć historii powództw cywilnych, która świadczyłaby o niedbałym lub niespełniającym standardów wykonywaniu usług.

Twoja firma może też zostać zdyskwalifikowana z dowolnego innego powodu wynikającego z Ogólnych kryteriów lub Minimalnych wymagań dotyczących usługodawców, jeśli jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy i regulacje prawne.

Decyzje o kwalifikacji do programu są podejmowane na poziomie firmy, a nie poszczególnych pracowników, kontrahentów czy podwykonawców.

Przykład: masz firmę zatrudniającą dziesięciu pracowników, którzy sprzątają domy klientów. Pracujesz wyłącznie w biurze, a nie w terenie. Decyzja o przyjęciu Twojej firmy do programu zapadnie na podstawie wyników sprawdzenia przeszłości Twojej i wszystkich dziesięciu pracowników, którzy sprzątają domy klientów, oraz kontroli na poziomie firmy (weryfikacja ważności licencji i ubezpieczenia oraz sprawdzenie historii powództw cywilnych).

Jeśli masz pytania dotyczące procedury kwalifikacji, skontaktuj się z działem weryfikacyjnym partnera sprawdzającego przeszłość pracowników, którego dane znajdziesz w powyższej tabeli.

Możliwość świadczenia usług

Tylko pracownicy, których przeszłość została pozytywnie zweryfikowana i którzy mają odpowiednie kwalifikacje, mogą świadczyć usługi w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów pozyskanych dzięki platformie Usługi lokalne.

Przykład: zatrudniasz jednego dyspozytora (który nie świadczy usług w domach ani miejscach pracy klientów) i dziesięciu pracowników terenowych, którzy obsługują klientów. Sprawdzenie przeszłości dziesięciu pracowników terenowych zakończyło się pozytywnie i Twoja firma uzyskała zgodę na korzystanie z platformy Usługi lokalne. Nie możesz wysyłać dyspozytora do obsługi klientów pozyskanych dzięki platformie Usługi lokalne Google, ponieważ nie przeszedł on weryfikacji.

Jeśli zatrudnisz dodatkowych pracowników (poza dziesięcioma osobami, których przeszłość już sprawdzono), możesz zacząć ich wysyłać do domów klientów, dopiero gdy zakończy się ich weryfikacja (a Twoja firma będzie nadal spełniać Minimalne wymagania dotyczące usługodawcy).

Obowiązek dostarczania zaktualizowanych informacji

Po uzyskaniu przez Twoją firmę zgody na korzystanie z platformy Usługi lokalne musisz niezwłocznie powiadamiać partnera sprawdzającego przeszłość pracowników o wszelkich okolicznościach (dotyczących Twojej firmy lub jej pracowników), które mogłyby zmienić wynik poprzedniej weryfikacji. Przykłady takich okoliczności:

 • Zatrudniasz nowego pracownika (lub nowego kontrahenta) do świadczenia usług w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów pozyskanych dzięki platformie reklamowej Usługi lokalne.
 • Jeden z Twoich obecnych pracowników lub kontrahentów (świadczący usługi w terenie) został skazany za przestępstwo.
 • Jedna z Twoich licencji państwowych wygasa, zostaje zawieszona lub w inny sposób przestaje być aktualna i aktywna.
 • Twoje ubezpieczenie wygasa, zostaje zawieszone, przestaje być aktualne i aktywne lub w inny sposób zmienia się o co najmniej 5%.
 • Twoja firma została pozwana w procesie cywilnym z powodu domniemanej niskiej jakości świadczenia usług.

Aby zgłosić zajście takich okoliczności, skontaktuj się z partnerem sprawdzającym przeszłość pracowników, korzystając z jego danych, które znajdziesz w powyższej tabeli. Pamiętaj też, że gdy partner sprawdzający przeszłość pracowników poprosi o przekazanie zaktualizowanych informacji, musisz niezwłocznie udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie.

Ponowna weryfikacja

Po uzyskaniu przez Twoją firmę zgody na korzystanie z platformy Usługi lokalne będziemy okresowo przeprowadzać ponowną weryfikację. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, takie ponowne weryfikacje będą wykonywane przez tego samego partnera sprawdzającego przeszłość pracowników i bez kierowania do Ciebie prośby o podanie dodatkowych informacji. Jeśli jednak otrzymasz prośbę o przekazanie zaktualizowanych danych, musisz niezwłocznie udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie.

Prywatność

Partnerzy sprawdzający przeszłość pracowników nie mogą udostępniać informacji uzyskanych w trakcie tej procedury nikomu poza weryfikowanymi osobami i firmami. Google otrzymuje od tych partnerów tylko powiadomienie, że dana firma kwalifikuje się (lub nie) do korzystania z platformy Usługi lokalne, biorąc pod uwagę opisane powyżej Ogólne kryteria. Google nie ma jednak wglądu w konkretne informacje o pracownikach ani firmach uzyskane w trakcie weryfikacji. Nie możesz udostępniać Google wyników sprawdzania przeszłości poszczególnych pracowników.

Jeśli jesteś pracodawcą lub właścicielem firmy, pamiętaj, że partner sprawdzający przeszłość pracowników nie może podawać Ci wyników weryfikacji Twoich podwładnych. Aby zapoznać się z wynikami sprawdzania przeszłości Twoich pracowników, musisz uzyskać na to ich zgodę lub przeprowadzić własną weryfikację (partner sprawdzający przeszłość pracowników nie poda Ci nigdy wyników weryfikacji poszczególnych osób pod kątem możliwości korzystania przez Twoją firmę z platformy Usługi lokalne).

Audyty

Firma Google i jej dostawcy (w tym wszyscy wyznaczeni zewnętrzni partnerzy sprawdzający przeszłość pracowników) mogą przeprowadzać audyty weryfikujące zgodność z Minimalnymi wymaganiami dotyczącymi usługodawców. Aby zapewnić sobie pozytywny wynik weryfikacji jako reklamodawcy na platformie Usługi lokalne, musisz w pełni współpracować w trakcie każdego audytu i niezwłocznie udzielać niezbędnych informacji w wyznaczonym czasie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o procedurze sprawdzania przeszłości pracowników, skontaktuj się z partnerem, który przeprowadza ją w Twoim kraju. Jego dane znajdziesz w powyższej tabeli.

Konsekwencje naruszenia zasad

Naruszenie naszych zasad może skutkować co najmniej jedną z tych konsekwencji:

 • Odrzucenie reklamy: reklamy lub inne materiały promocyjne publikowane na platformie Usługi lokalne, które nie spełniają naszych zasad, mogą zostać odrzucone. Odrzucone reklamy lub inne materiały promocyjne nie będą wyświetlane do czasu eliminacji naruszenia zasad i zatwierdzenia reklamy.
 • Wyłączenie domeny: możemy zawiesić witrynę, która narusza nasze zasady, co oznacza, że nie będzie można jej reklamować, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
 • Zawieszenie konta: jeśli naruszysz kilka zasad lub naruszenie zasad będzie poważne, Twoje konto może zostać zawieszone. W takim przypadku publikowanie wszystkich reklam i innych materiałów promocyjnych z zawieszonego konta zostanie wstrzymane, a w przyszłości możemy odmówić publikacji Twoich reklam i materiałów promocyjnych. Wszystkie powiązane konta też mogą zostać nieodwracalnie zawieszone, a Twoje nowe konta mogą być automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads

Linki do dodatkowych zasad i warunków

W przypadku zaakceptowania przez Ciebie lub Twoją firmę warunków umożliwiających korzystanie z platformy Usługi lokalne możesz zapoznać się z ich treścią, używając poniższych linków. W ten sposób sprawdzisz, które warunki mają zastosowanie do Twojego uczestnictwa w programie Usługi lokalne.

Usługi/platformy Zasady i warunki
W przypadku zaakceptowania przez Ciebie lub Twoją firmę warunków umożliwiających korzystanie z usług Google i pojawianie się Twoich wizytówek z Usług lokalnych w wyszukiwarce Google.
W przypadku zaakceptowania przez Ciebie lub Twoją firmę warunków umożliwiających korzystanie z usług Google i pojawianie się Twoich wizytówek z Usług lokalnych wyłącznie w Asystencie Google.

 


Podziel się swoją opinią

Oceń, czy ta strona jest przydatna, i podziel się z nami swoją opinią.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?