Wymagania prawne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Reklamodawcy muszą przestrzegać standardowych zasad Google Ads oraz lokalnych przepisów i regulacji prawnych na obszarach, na które kierują reklamy. Oczekujemy od reklamodawców znajomości lokalnych przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pamiętaj, że niektóre kraje, branże oraz związki branżowe mają własne kodeksy w zakresie reklamy i marketingu. Reklamodawcy w Google powinni w odpowiednich przypadkach dostosowywać się do zapisów tych kodeksów. Listę wybranych kodeksów znajdziesz tutaj.

Naruszenia sankcji handlowych

 

Reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących sankcji i przepisów eksportowych, w tym sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”), oraz zgodzić się nie narażać Google na naruszenie tych przepisów. Nie można używać Google Ads na rzecz ani w imieniu podmiotów lub osób fizycznych objętych ograniczeniami. Nie można używać Google Ads na rzecz ani w imieniu podmiotów lub osób fizycznych, które znajdują się w krajach lub regionach objętych sankcjami.

Dodatkowo usługa Google Ads nie jest dostępna dla żadnych podmiotów ani osób fizycznych, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami eksportowymi. Jest też niedostępna dla podmiotów i osób należących do podmiotów lub osób objętych ograniczeniami albo kontrolowanych przez nie lub działających na ich rzecz bądź w ich imieniu.

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Kampanie reklamowe kierowane według kryteriów geograficznych na kraje lub obszary objęte embargiem

Czerwony znak x Kampanie reklamowe prowadzone w imieniu firm, które znajdują się w krajach lub regionach objętych embargiem, nawet jeśli właściciel konta nie znajduje się na terenie kraju lub regionu objętego embargiem

Czerwony znak x Kampanie reklamowe prowadzone przez podmioty lub osoby fizyczne, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami, albo w imieniu tych podmiotów lub osób

Uwaga: Google musi przestrzegać sankcji nałożonych przez OFAC. Podmioty i osoby fizyczne, które są objęte ograniczeniami, nie mogą tworzyć ani używać kont Google Ads. Konta Google Ads nie mogą też być prowadzone w ich imieniu. Osoby przebywające lub mieszkające w krajach lub na obszarach objętych embargiem nie mogą tworzyć ani używać kont Google Ads. Obecnie embargiem objęte są: tzw. Doniecka Republika Ludowa (DRL) i Ługańska Republika Ludowa (ŁRL), Iran, Korea Północna, Krym, Kuba i Syria.

Dowiedz się, jak poprawić zawieszone konto.

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Reklamodawcy kierujący reklamy na Unię Europejską i Wielką Brytanię będą zobowiązani przestrzegać wymagań wynikających z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) w formie obowiązującej w kraju docelowym. Poniżej cytujemy Artykuł 9 tej dyrektywy.

Nie jest to wyczerpująca lista wymagań prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Reklamodawcy są zobowiązani do zapoznania się z przepisami prawa obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności oraz na obszarach, na które kierują reklamy, i przestrzegania tych przepisów.

Artykuł 9

1. Państwa członkowskie zapewniają spełnianie przez handlowe przekazy audiowizualne rozpowszechniane przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji następujących wymagań:
(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą być łatwo rozpoznawalne. Zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych;
(b) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wykorzystywać technik podprogowych;
(c) handlowe przekazy audiowizualne:
(i) nie mogą naruszać godności człowieka;
(ii) nie mogą zawierać żadnych treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną ani promować takiej dyskryminacji;
(iii) nie mogą zachęcać do postępowania zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu;
(iv) nie mogą zachęcać do postępowania poważnie szkodzącego ochronie środowiska;
(d) zakazane są wszelkie rodzaje handlowych przekazów audiowizualnych na temat papierosów i innych produktów tytoniowych;
(e) handlowe przekazy audiowizualne na temat napojów alkoholowych nie mogą być specjalnie kierowane do małoletnich i nie mogą zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji takich napojów;
(f) zakazany jest handlowy przekaz audiowizualny na temat produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega dostawca usług medialnych;
(g) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wyrządzać fizycznej lub moralnej szkody małoletnim. W związku z tym nie mogą bezpośrednio nakłaniać małoletnich do kupna lub najmu produktu lub usługi, wykorzystując ich brak doświadczenia lub łatwowierność, nie mogą bezpośrednio zachęcać małoletnich, by przekonali rodziców lub osoby trzecie do kupna reklamowanych produktów lub usług, nie mogą wykorzystywać szczególnego zaufania, którym małoletni darzą rodziców, nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą bez uzasadnienia pokazywać małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

Zgłaszanie nielegalnych treści do Google

Każda osoba może przesłać do Google wniosek o usunięcie nielegalnych treści. Można to zrobić w Centrum pomocy, na stronie Zgłaszanie treści z przyczyn prawnych: g.co/legal.

Reklamodawcy, których reklamy zostały z tego powodu odrzucone, mogą przesłać odwołanie za pomocą formularza internetowego odwołań w kwestiach prawnych. Link do formularza można znaleźć w e-mailu lub w powiadomieniu w interfejsie konta reklamodawcy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość w kwestii usuwania treści. Dlatego możemy przesłać kopię otrzymanego przez nas wniosku prawnego do projektu Lumen w celu opublikowania. Reklamodawcy mogą wyświetlać informacje o skargach przesłanych w związku z ich reklamami. W tym celu mogą wyszukać w bazie Lumen odpowiedni adres URL Google Ads.

Reklamodawcy mogą także skontaktować się z Pomocą Google Ads, aby zadać dodatkowe pytania o wnioski prawne dotyczące usunięcia treści. Zachęcamy reklamodawców do wyjaśniania tego rodzaju spraw w pierwszej kolejności bezpośrednio ze stroną wnoszącą roszczenie, która przesłała powiadomienie prawne.

W naszym Raporcie przejrzystości można znaleźć dodatkowe informacje o wnioskach przesyłanych przez właścicieli praw autorskich i organy państwowe, a dotyczących usuwania informacji z naszych usług.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne