Právní podmínky

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Očekáváme, že všichni inzerenti budou kromě standardních zásad Google Ads dodržovat i všechny místní předpisy, které platí v cílových oblastech jejich reklam. Tuto zásadu obecně uplatňujeme v duchu zvýšené opatrnosti, protože nechceme umožnit propagaci obsahu, který by mohl být nelegální.

Příklady místních předpisů a právních podmínek platných v konkrétních zemích najdete níže, nejedná se však o vyčerpávající seznam. Inzerenti si musí veškerá nařízení v cílových lokalitách prostudovat sami. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Některé země, některá odvětví či obchodní sdružení mají vlastní samoregulační kodexy týkající se reklamy a marketingu. Seznam obsahující některé z těchto kodexů najdete zde. Inzerenti na Googlu by se měli v relevantních případech s těmito kodexy seznámit.

Pokud obdržíme legitimní právní žádost indikující porušení místních zákonů, předpisů nebo kodexu, můžeme reklamy v místní jurisdikci, kde jsou nezákonné, zamítnout.

Právní žádosti o odstranění obsahu může Googlu podat kterýkoli uživatel nebo veřejnoprávní subjekt prostřednictvím centra právní pomoci na adrese g.co/legal.

Ve snaze zajistit transparentnost můžeme kopii přijatých právních žádostí odeslat k publikování v programu Lumen. Inzerenti mohou informace o stížnostech podaných proti jejich reklamám nalézt v programu Lumen vyhledáním adres URL příslušných reklam.

S případnými dotazy ohledně právních žádostí o odstranění se mohou inzerenti také obracet na podporu Google Ads. Doporučujeme inzerentům, aby se nejdříve pokusili věc řešit přímo s nárokující stranou, jež podala právní oznámení.

Další informace k žádostem o odstranění informací z našich služeb, jež nám zasílají vlastníci autorských práv a veřejnoprávní instituce, najdete v dokumentu Transparency Report.

Porušení obchodních sankcí

 

Inzerenti jsou povinni se podrobit příslušným sankcím a nařízením týkajícím se exportu, včetně sankcí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC), a zavazují se nezpůsobit porušení těchto předpisů ze strany společnosti Google. Službu Ads nejste oprávněni používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob podléhajících omezení. Rovněž nejste oprávněni službu Ads používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob, které se nacházejí v zemích a oblastech, na něž se sankce vztahují.

Služba Ads dále není dostupná žádným subjektům či osobám, na které se vztahuje omezení plynoucí z platných obchodních sankcí a zákonů upravujících podmínky exportu. K dispozici není ani subjektům nebo osobám, které jsou subjekty či osobami podléhajícími omezením vlastněny nebo ovládány, případně za takové subjekty, resp. osoby jednají.

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které geograficky cílí na země nebo teritoria, na něž je uvaleno embargo

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které jsou provozovány jménem firem se sídlem v zemích nebo regionech, na něž je uvaleno embargo, i když vlastník účtu v takové zemi či regionu nesídlí

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které jsou provozovány subjekty či osobami, na něž se vztahuje omezení plynoucí z platných obchodních sankcí a zákonů upravujících podmínky exportu, nebo jménem těchto subjektů či osob

Poznámka: Společnost Google je povinna se sankcím uvaleným americkým úřadem OFAC podrobit. Subjekty a fyzické osoby, na které se omezení vztahují, nesmí vytvářet ani používat účty Google Ads a nikdo další není oprávněn tyto účty používat jejich jménem či za ně. Účty Google Ads nejsou také oprávněny používat ani vytvářet fyzické osoby s bydlištěm nebo obvyklým místem pobytu v zemích nebo teritoriích, na které je uvaleno embargo. V současné době podléhají embargům Krym, Kuba, tzv. Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR), Írán, Severní Korea a Sýrie.

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD)

Pro inzerenty s reklamami zacílenými na Evropskou unii a Spojené království to může znamenat, že se budou muset řídit ustanoveními směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) přenesenými do právního řádu cílové země. Pro referenci uvádíme článek 9 této směrnice.

Tento článek nepředstavuje úplný seznam místních zákonných požadavků v jednotlivých zemích. Inzerenti stále odpovídají za to, že se seznámí s místními předpisy v zemi, kde jejich firma působí, i v oblastech, na které jejich reklamy cílí, a budou je dodržovat.

Článek 9

1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
(a) audiovizuální obchodní sdělení musí být snadno rozpoznatelná; skrytá audiovizuální obchodní sdělení se zakazují;
(b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat podprahové techniky;
(c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
(i) narušovat lidskou důstojnost;
(ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
(iii) podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost;
(iv) podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí;
(d) všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se cigaret a dalších tabákových výrobků, jakož i elektronických cigaret a náhradních náplní, se zakazují;
(e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
(f) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na lékařský předpis, se zakazují;
(g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

Místní zákonné podmínky

Chcete-li zobrazit, jaké typy místních zákonem stanovených podmínek Google v rámci inzerce sleduje, vyberte z níže uvedené nabídky konkrétní zemi. Upozorňujeme, že nejde o úplný seznam místních legislativních ustanovení a že jste nadále povinni znát a dodržovat zákony platné v oblastech, kde působí vaše firma a na které cílí vaše reklamy.

 

Austrálie

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • látky vyvolávající potrat.

Bangladéš

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • kojenecká výživa.

Belgie

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • detektory radarů.

Brazílie

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • kosmetika a parfémy,
 • měřicí nástroje,
 • léčiva a bylinné léky.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • kreatin, L-karnitin či karnitin, polyfenoly obsažené v artyčoku,
 • neschválení poskytovatelé finančních služeb,
 • neregistrované firmy: V případě firem poskytující finanční služby (např. banky) a telekomunikační služby vyžaduje inzerce registraci u příslušného místního úřadu.

Čína

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • krmiva pro zvířata a přísady do krmiv,
 • vzdělávání a školení,
 • zábava: včetně filmů, televize, hudby, DVD, videoher a souvisejícího obsahu,
 • zdravá výživa,
 • kojenecká výživa,
 • zdravotnické prostředky,
 • online hry a hádanky,
 • pesticidy,
 • reality,
 • náboženský obsah,
 • semena a rostliny: včetně semen plodin a stromů, travních semen nebo odnoží a kultur vodních rostlin,
 • veterinární léky.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • balíčky nabízející určitý počet kliknutí,
 • služby nabízející výběr hotovosti z platební karty u obchodníka,
 • webová seznamka,
 • léčba drogově závislých,
 • podvádění v hrách,
 • určování pohlaví,
 • politický obsah: Google v Číně nepovoluje reklamy propagující názvy státních úřadů nebo politicky činných osob, kritiku komunistické strany či vlády ČLR, nezávislost Tchaj-wanu, Hongkongskou demokratickou stranu nebo nepokoje na Náměstí Nebeského klidu,
 • soukromé servery,
 • zařízení satelitní televize,
 • sexuální produkty,
 • náhradní mateřství,
 • superlativy a srovnávání typu „nejlepší“, „jednička“, „lepší než“, „rychlejší než“ a podobná tvrzení, i pokud by byla podpořena ověřením třetí stranou,
 • tabákové výrobky: Google v Číně nepovoluje reklamy propagující názvy, ochranné známky, balení nebo slogany tabákových výrobků.

Francie

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • testy otcovství: včetně služeb klinického testování otcovství i souprav pro domácí testování otcovství,
 • detektory radarů,
 • scientologie.

Německo

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • soupravy na testování HIV,
 • detektory radarů,
 • scientologie,
 • tajné testy otcovství.

Hongkong

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • plastická chirurgie: včetně chirurgických zákroků souvisejících s poruchami zraku, sluchu či rovnováhy, s kožními chorobami nebo transplantací vlasů.

Indie

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • účetní služby: Google v Indii povoluje reklamy propagující účetní služby, pokud nepropagují konkrétní účetní,
 • právní služby: Google v Indii povoluje reklamy propagující právní služby, pokud nepropagují konkrétní právníky,
 • zdravotnické služby: Google v Indii povoluje reklamy propagující zdravotnické služby, pokud nepropagují konkrétní specialisty nebo praktické lékaře.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

Indonésie

No issues detected and positive check mark icon Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • náboženský obsah.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • služby nabízející výběr hotovosti z platební karty u obchodníka,
 • mezinárodní sňatkové agentury,
 • politický obsah: Google v Indonésii nepovoluje reklamy propagující politické kandidáty či strany,
 • produkty související se sexem a sexuální pomůcky: Google v Indonésii nepovoluje reklamy propagující produkty související se sexem a sexuální pomůcky, jako jsou vibrátory, erotické pumpy, erotické houpačky, dilda (umělé penisy), olejíčky, lubrikanty a gely.
 • Dovážené použité oblečení

Itálie

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • soupravy na testování HIV,
 • postkoitální antikoncepce.

Japonsko

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • Termínové obchody s komoditami: Firmy propagující termínové obchody s komoditami musí být registrovány u Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Na webových stránkách musí být zřetelně uvedeno platné registrační číslo.
 • Spotřebitelské finanční služby a půjčky: Společnost inzerující spotřebitelské finanční služby a půjčky musí být kotovaná na regulovaném trhu. Není-li společnost kotovaná, rozhodne o povolení inzerce společnost Google. Zobrazovat se nebudou ani stránky, které porušují zákon o horním limitu úroků.
 • Kreditní karty: Firmy propagující kreditní karty musí být registrovány u Japonského sdružení pro spotřební úvěry. Na webových stránkách musí být zřetelně uvedeno platné registrační číslo.
 • Seznamovací služby: inzerenti nabízející online seznamovací služby cílené na Japonsko budou muset získat certifikaci společnosti Google. Teprve pak budou moci inzerovat prostřednictvím služby Google Ads [požádat o certifikaci]. Reklamy musí navíc obsahovat upozornění „18禁“ nebo „18+“.
 • Finanční instituce: realitní společnosti, banky, obchodníci s cennými papíry, úvěrové společnosti, investiční poradci, společnosti nabízející kreditní karty, agentury zprostředkující založení účtu a partneři společností všech výše uvedených typů musí získat registraci u Agentury pro finanční služby nebo u jiných regulačních orgánů. Na webových stránkách musí být zřetelně uvedeno platné registrační číslo.
 • Erotická nahota: V Japonsku Google nepovoluje necenzurovanou erotickou nahotu. Aby mohla být povolena, musí být genitálie zakryty mozaikovým efektem. Tyto reklamy budou klasifikovány jako sexuální obsah.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • financování černého trhu,
 • voyeurství s kamerou,
 • výběr hotovosti z kreditní karty u obchodníka,
 • tísňové linky (například 110 – policie, 119 – hasiči),
 • obsah pouze pro dospělé a sexuální obsah, včetně fotografií nebo videí zachycujících nahé osoby ve službách nabízejících živou komunikaci, klubů nabízejících schůzku po telefonu, erotických klubů, pornografie po telefonu, stránek nabízejících schůzky za účelem sexu a služeb nabízejících mimomanželské vztahy a schůzky,
 • víceúrovňový marketing,
 • politický obsah: Google v Japonsku nepovoluje zobrazování reklam propagujících weby, které jsou součástí předvolební kampaně,
 • předvolby se zvláštním tarifem (např. 0570 nebo 0990).

Korea

No issues detected and positive check mark icon Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • Všechny firmy nabízející finanční produkty musí získat předepsané registrace, licence, oprávnění nebo jiná podobná povolení od komise pro finanční služby nebo jiného příslušného regulačního orgánu.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • měny používané v hrách,
 • seznamovací a práci zprostředkující služby pro dospělé, včetně webů umožňujících hledání práce v sexuálních službách a webů zaměřených na seznamování a chatování za sexuálním účelem,
 • vojenské vybavení,
 • sexuální pomůcky, včetně erotických hraček a sexuálních stimulantů ve formě tablet,
 • neregistrované mobilní telefony.

Lucembursko

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • detektory radarů.

Malajsie

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • mezinárodní sňatkové agentury,
 • žádosti o finanční vklady zveřejňované společnostmi investičního charakteru.

Mexiko

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • dietetické výrobky.

Pákistán

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • kojenecká výživa,
 • zdravotnické služby: Google v Pákistánu povoluje propagaci zdravotnických služeb, reklamy ale nesmí propagovat konkrétního lékaře.

Peru

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • politická reklama v zákonem předepsané době bezprostředně předcházející volbám, kdy je taková reklama zakázána.

Filipíny

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • mezinárodní sňatkové agentury.

Polsko

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • detektory radarů.

Rusko

No issues detected and positive check mark icon Příklady toho, co povolujeme s omezeními:

 • Dětská výživa pro děti do jednoho roku a náhražky mateřského mléka: Reklamy na tyto produkty musí zahrnovat povinný text: „Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев.“
 • Biologicky aktivní aditiva (BAA): U reklam na tyto produkty musí být uvedeno prohlášení: „Не является лекарством.“
 • Služby v oblasti zprostředkování, investic a cenných papírů: společnosti poskytující služby v oblasti zprostředkování, investic, clearingu, správy aktiv, správy trustů a poskytování investičního poradenství musí mít licenci. Na vstupní stránce je třeba uvést platné licenční číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Úvěrové společnosti: společnosti propagující úvěrové služby, což zahrnuje i bankovní vklady, bankovní účty a převody, vklady v drahých kovech, zpeněžování, správu hotovosti, devizové operace, bankovní záruky, elektronické finanční operace, elektronické peněženky a další související služby. Patří sem i firmy nabízející kreditní karty a jejich spřízněné subjekty provádějící výše uvedené činnosti. Společnosti propagující tento obsah musí získat registraci nebo licenci u příslušných úřadů. Na vstupní stránce je třeba uvést platné licenční nebo registrační číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného či registrovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Výživové doplňky: Výživové doplňky propagované v Rusku musí být registrovány v souladu se zákony.
 • Devizové a směnárenské služby: Společnosti propagující devizové a směnárenské služby musí získat licenci nebo registraci u příslušných ruských úřadů. Společnosti propagující směnárenské služby (bureau de change) musí též získat licenci nebo registraci u příslušných ruských úřadů. Na vstupní stránce je třeba uvést platné licenční nebo registrační číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Pojišťovací služby: Společnosti propagující pojišťovací služby musí získat licenci. Na vstupní stránce je třeba uvést platné licenční číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Leasing, zprostředkování odkupu pohledávek: Společnosti propagující leasingové služby musí být registrovány. Na vstupní stránce je třeba uvést platné registrační číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Půjčky, mikropůjčky a hypoteční služby: Společnosti propagující půjčky na bydlení a hypoteční služby musí získat registraci nebo licenci u příslušných úřadů. Na vstupní stránce je třeba uvést platné licenční nebo registrační číslo. Všechny reklamy musí obsahovat jméno nebo registrovaný název licencovaného či registrovaného poskytovatele finančních služeb.
 • Informační produkty: Reklamy na informační produkty musí obsahovat věkové omezení: například 18+, 16+, 12+, 6+ nebo 0+. To musí být v reklamě jasně viditelné nebo musí být uvedeno v textu reklamy. K informačním produktům patří knihy a další tištěná nebo digitální média, filmy a další audiovizuální obsah, hudba, software, hry, pořady, představení, koncerty, mobilní aplikace a další produkty nebo události, které mohou zahrnovat informaci, jejíž přístupnost je v Rusku věkově omezena.

Červené znaménko × Příklady toho, co není povoleno:

 • zapalovače
 • etanol,
 • sázení na změny finančního rozpětí: Společnost Google nepovoluje reklamy a vstupní stránky cílící na Rusko, které propagují kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), binární opce a spekulace na budoucí ceny měn, akcií nebo komodit,
 • získávání prostředků na družstevní bytovou výstavbu a vkladů do spořitelních bytových družstev (ЖСК),
 • informační produkty bez věkového omezení,
 • zdravotnické prostředky, což zahrnuje zdravotnické přístroje, nástroje a produkty, které vyžadují speciální školení,
 • zdravotnické služby včetně těch souvisejících s umělým přerušením těhotenství (další informace),
 • saponiny získané ze severské vysoké zvěře (paroží a nezpracované hormony endokrinních žláz),
 • virtuální měny.

Singapur

Červené znaménko × Příklad toho, co nepovolujeme:

 • Úvěrové služby: Inzerenti nabízející úvěrové služby nemají povoleno inzerovat. Toto omezení platí i pro agentury, spřízněné subjekty a porovnávače, nevztahuje se však na půjčky u bank či jiných finančních ústavů, registrovaných úvěrových společností, licencovaných zastavárníků či inzerentů půjčujících peníze akreditovaným investorům na cenné papíry či termínové obchody nebo jako investiční společnost.

Španělsko

Příklady toho, co není povoleno:

 • dietní produkty: Google ve Španělsku nepovoluje reklamy, weby ani aplikace, které propagují výrobky související s hubnutím, pokud obsahují tvrzení o léčebných účincích, slibují konkrétní výsledky, využívají doporučení jednotlivců, známých osobností či organizací,
 • soupravy na testování HIV,
 • postkoitální antikoncepce,
 • léčebné postupy související s hubnutím.

Švýcarsko

Příklad toho, co nepovolujeme:

 • detektory radarů.

Tchaj-wan

Green checkmark, allowed Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • imigrační služby: Google povoluje propagaci imigračních služeb, pokud je služba registrovaná u příslušných místních orgánů.

Příklad toho, co nepovolujeme:

 • mezinárodní sňatkové agentury.

Turecko

Příklad toho, co nepovolujeme:

 • neregistrované výživové doplňky.
 

Velká Británie

Green checkmark, allowed Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • výrobky na bělení zubů: Ve Spojeném království Google nepovoluje propagaci výrobků určených k bělení zubů, které obsahují více než 0,1 % peroxidu vodíku nebo chemických látek, ze kterých se peroxid vodíku uvolňuje (nejde-li o výrobky, které obsahují méně než 6 % peroxidu vodíku či látek, ze kterých se peroxid vodíku uvolňuje, a jejichž použití u spotřebitelů je v souladu s místními zákony vyhrazeno prioritně zubním lékařům).

Příklad toho, co nepovolujeme:

 • tajné testy otcovství.

USA

Green checkmark, allowed Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • servisní smlouvy k vozidlům: Servisní smlouvy k vozidlům uzavírají spotřebitelé, aby snížili náklady na opravu vozidel po uplynutí záruční lhůty výrobce. Google povoluje reklamy na servisní smlouvy k vozidlům, jsou-li na vstupní stránce nebo v reklamě uvedeny značky či výrobci aut a uvádí-li vstupní stránka jasně propojenost resp. nepropojenost s uvedeným značkami či výrobci aut.

Příklady toho, co není povoleno:

 • reklamy na internetové lékárny v Kanadě: Google nepovoluje reklamám na internetové lékárny v Kanadě cílit na zákazníky ve Spojených státech,
 • propagace související s vládními dotacemi a stimulačními opatřeními,
 • prodej kontaktních čoček bez předpisu.
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Příklad toho, co povolujeme s omezeními:

 • náboženský obsah.

Příklady toho, co není povoleno:

 • mezinárodní sňatkové agentury,
 • politický obsah, včetně politických kandidátů a stran.
Odstraňování problémů: místní zákonné podmínky
 1. Přečtěte si zásady určené pro jednotlivé země, kde najdete příklady místních zákonů, které je třeba dodržovat, abyste v dané zemi mohli zobrazovat reklamy. Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající, a proto vás žádáme, abyste si sami nastudovali zásady zobrazování reklam v místech, kde vaše firma působí a kde se zobrazují vaše reklamy. Zde je pár obvyklých oblastí, které byste si měli prostudovat:

  Registrace podnikání nebo produktu: Pokud je ve vaší lokalitě vyžadována registrace podnikání nebo produktu u místních úřadů, je také nutnou podmínkou inzerce.

  Regulované produkty a služby: Zjistěte si veškerá omezení, která se mohou vztahovat na vaše produkty nebo služby podle toho, kde na světě je propagujete nebo prodáváte.

 2. Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:

  Žádost o kontrolu

 3. Opravte cíl reklamy. Odstraňte veškerý obsah, který porušuje místní zákony a předpisy. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
 4. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý obsah, který není povolen. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067