Právní podmínky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Inzerenti musí vyhovět místním zákonům a jiným právním předpisům ve všech zeměpisných oblastech, na které jejich reklamy cílí, i standardním zásadám Google Ads. Od inzerentů se očekává, že se seznámí s místními zákony a jinými právními předpisy platnými v každém místě, na které jejich reklama cílí. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Některé země, některá odvětví či obchodní sdružení mají pro reklamu a marketing vlastní kodexy. Inzerenti na Googlu by se měli v relevantních případech s těmito kodexy seznámit. Seznam obsahující některé z těchto kodexů najdete zde.

Porušení obchodních sankcí

 

Inzerenti jsou povinni dodržovat příslušné sankce a nařízení týkající se exportu, včetně sankcí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC), a zavazují se nezpůsobit porušení těchto předpisů ze strany společnosti Google. Službu Ads nejste oprávněni používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob podléhajících omezením. Rovněž nejste oprávněni službu Ads používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob, které se nacházejí v zemích a oblastech, na něž se sankce vztahují.

Služba Ads dále není dostupná žádným subjektům či osobám, na které se vztahuje omezení plynoucí z platných obchodních sankcí a zákonů upravujících podmínky exportu. K dispozici není ani subjektům nebo osobám, které tyto subjekty či osoby podléhající omezením vlastní nebo řídí, případně jednají za ně či jejich jménem.

Nejsou povoleny následující reklamní kampaně:

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které geograficky cílí na země nebo oblasti, na něž je uvaleno embargo

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které jsou provozovány jménem firem se sídlem v zemích nebo regionech, na něž je uvaleno embargo, i když vlastník účtu v takové zemi či regionu nesídlí

Červené znaménko × Reklamní kampaně, které jsou provozovány subjekty či osobami, na něž se vztahuje omezení plynoucí z platných obchodních sankcí a zákonů upravujících podmínky exportu, nebo jménem těchto subjektů či osob

Poznámka: Společnost Google je povinna dodržovat sankce uvalené americkým úřadem OFAC. Subjekty a fyzické osoby, na které se omezení vztahují, nesmí vytvářet ani používat účty Google Ads a nikdo další není oprávněn tyto účty používat jejich jménem či za ně. Účty Google Ads nejsou oprávněny používat a vytvářet ani fyzické osoby s bydlištěm nebo obvyklým místem pobytu v zemích nebo teritoriích, na které je uvaleno embargo. V současné době podléhají embargům Krym, Kuba, tzv. Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR), Írán, Severní Korea a Sýrie.

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD)

Pro inzerenty s reklamami zacílenými na Evropskou unii a Spojené království to může znamenat, že se budou muset řídit ustanoveními směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) přenesenými do právního řádu cílové země. Pro referenci uvádíme článek 9 této směrnice.

Tento článek nepředstavuje úplný seznam místních zákonných požadavků v jednotlivých zemích. Inzerenti stále odpovídají za to, že se seznámí s místními předpisy v zemi, kde jejich firma působí, i v oblastech, na které jejich reklamy cílí, a budou je dodržovat.

Článek 9

1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
(a) audiovizuální obchodní sdělení musí být snadno rozpoznatelná; skrytá audiovizuální obchodní sdělení se zakazují;
(b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat podprahové techniky;
(c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
(i) narušovat lidskou důstojnost;
(ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
(iii) podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost;
(iv) podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí;
(d) všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení týkajících se cigaret a dalších tabákových výrobků, jakož i elektronických cigaret a náhradních náplní, se zakazují;
(e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
(f) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na lékařský předpis, se zakazují;
(g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

Nahlášení nelegálního obsahu společnosti Google

Pomocí funkce „Nahlášení obsahu z právních důvodů“ v centru nápovědy na adrese g.co/legal může kdokoli zaslat společnosti Google žádost o odstranění nelegálního obsahu.

Inzerenti, jejichž reklamy byly na základě tohoto procesu zamítnuty, mohou podat odvolání tak, že zašlou vyplněný webový formulář e-mailem nebo prostřednictvím oznámení v uživatelském rozhraní inzerenta.

Ve snaze zajistit transparentnost můžeme kopii přijatých právních žádostí odeslat k publikování v programu Lumen. Inzerenti mohou informace o stížnostech podaných proti jejich reklamám nalézt v programu Lumen vyhledáním adres URL příslušných reklam.

S případnými dotazy ohledně právních žádostí o odstranění se mohou inzerenti také obracet na podporu Google Ads. Doporučujeme inzerentům, aby se nejdříve pokusili věc řešit přímo s nárokující stranou, jež podala právní oznámení.

Další informace k žádostem o odstranění informací z našich služeb, které nám zasílají vlastníci autorských práv a veřejnoprávní instituce, najdete v dokumentu Transparency Report.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
14692473695335047374
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067