Skresľovanie

Chceme, aby používatelia dôverovali reklamám na našej platforme. Preto sa snažíme zaistiť, aby boli reklamy jasné a korektné a používateľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Nepovoľujeme reklamy ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia používateľov podviesť vylúčením relevantných informácií alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií o výrobkoch, službách či firmách.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Neprijateľné obchodné praktiky

Nepovoľujeme:

Podvádzanie používateľov zamĺčaním alebo nesprávnym uvádzaním informácií o firme, výrobku alebo službe inzerenta

Príklady (neúplný zoznam):

 • odcudzovanie identity značiek alebo firiem odkazovaním alebo upravovaním značkového obsahu v reklamách, webovej adrese, cieľoch alebo predstieranie vlastnej identity ako značky či firmy pri interakciách s používateľom;
 • získavanie peňazí alebo informácií od používateľov prostredníctvom vymyslenej firmy, ktorá nemá kvalifikáciu ani kapacitu na poskytovanie inzerovaných výrobkov či služieb;
 • klamlivé inzerovanie služieb, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo bezpečnosť používateľa;predstieranie poskytovania kriticky dôležitých služieb, ktoré by mohlo viesť k oneskorenému poskytnutiu liečby alebo lekárskej pomoci používateľovi;
 • zacielenie obsahu o politike, sociálnych otázkach alebo veciach verejného záujmu na používateľov v inej krajine, než je tá vaša, ak nesprávne uvádzate alebo skrývate svoju krajinu pôvodu alebo iné podstatné informácie o sebe.

Zavádzajúci obsah

Nepovoľujeme:

Nepovolené Reklamy, ktoré zavádzaním alebo trikmi nabádajú používateľa k interakcii s nimi alebo inak sťažujú používateľovi pochopenie, že interaguje s reklamou

Príklady (neúplný zoznam): reklamy podobné systémovým alebo webovým upozorneniam, prípadne chybovým hláseniam; reklamy simulujúce správy, dialógové okná, ponuky alebo upozornenia na žiadosti; hostené reklamy, ktoré nemožno odlíšiť od ostatného obsahu; reklamy zobrazujúce nefungujúce funkcie (napr. tlačidlá na zavretie okna, vstupné polia na zadanie textu, možnosti výberu z viacerých odpovedí, tlačidlá alebo ikony na stiahnutie či inštaláciu v obrázkových reklamách); reklamy s priehľadným pozadím; segmentované obrázky; obrázok obsahujúci v reklame viaceré kópie samého seba alebo obrázky vyzerajúce ako viac než jedna reklama; šípky na prechádzanie a klikanie

Poznámka: Animované reklamy a reklamy v Galérii reklám môžu napodobňovať animované funkcie alebo ikony za predpokladu, že reklamy plnia tieto funkcie, prípadne to umožňuje príslušná vstupná stránka.

Nepovolené Uvádzanie zavádzajúcich vyhlásení alebo skresľovanie zásadných informácií o vašej totožnosti alebo kvalifikáciách

Príklady (neúplný zoznam): marketingový špecialista affiliate partnera inzerujúci právne služby bez uvedenia, že neposkytuje právne služby; nelicencovaný staviteľ tvrdiaci, že je licencovaným poskytovateľom; naznačovanie príslušnosti k inej osobe, organizácii, výrobku alebo službe či podpory od takéhoto subjektu bez jeho vedomia

Nepovolené Používanie nepravdivých tvrdení alebo tvrdení, ktoré lákajú používateľa na nepravdepodobný výsledok (aj v prípade, že tento výsledok je možný) s tým, že ho používateľ môže s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, alebo uvádzanie tvrdení, ktoré sú preukázateľne nepravdivé a mohli by výrazne oslabiť účasť vo volebnom alebo demokratickom procese, respektíve dôveru v takýto proces

Príklady (neúplný zoznam): „zázračné lieky“ na choroby, výrobky alebo programy propagujúce výrazné schudnutie, schémy na rýchle zbohatnutie alebo schémy sľubujúce vysoké finančné výnosy pri minimálnom úsilí či investícii; informácie o postupoch verejného hlasovania, oprávnenosti politických kandidátov na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb, prípadne o účasti obyvateľstva v rozpore s oficiálnymi vládnymi záznamami; nepravdivé tvrdenia o úmrtí verejného činiteľa alebo jeho účasti na nehode

Konkrétny príklad: Reklama na chudnutie, ktorá tvrdí, že môžete jesť, čo chcete, a za mesiac schudnete päť kilogramov.

Poznámka: V prípade, že zaručujete určité výsledky, musíte mať jasné a ľahko dostupné pravidlá pre vrátenie platby (záruka vrátenia peňazí). Posudky s tvrdeniami o konkrétnych výsledkoch musia zahŕňať viditeľné vylúčenie zodpovednosti s vyhlásením, že konkrétne výsledky nezaručujete a výsledky sa môžu líšiť. V prípade, že posudky a odporúčania naznačujú, že určité výsledky sú bežné, zahrňte odkazy na potvrdenie od tretej strany alebo relevantné vylúčenia zodpovednosti, ktoré si možno jednoducho všimnúť. V prípade tvrdení súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou vrátane posudkov môžeme pri vynucovaní dodržiavania týchto pravidiel vychádzať z miestnych regulačných pokynov.

Nepovolené Manipulovanie médií s cieľom klamať, podvádzať alebo zavádzať ostatných

Príklad (neúplný zoznam): podvodné pozmeňovanie médií súvisiacich s politikou, sociálnymi otázkami alebo záležitosťami verejného záujmu

Nepovolené Uvádzanie nepresného názvu firmu alebo názvu, ktorý nezodpovedá inzerovanej firme

Príklady (neúplný zoznam): uvádzanie názvu firmy (v prípade formátov reklám vyžadujúcich pole Názov firmy), ktorý predstavuje čokoľvek iné okrem domény, známeho názvu inzerenta alebo propagovanej stiahnuteľnej aplikácie; používanie propagačných výrazov v poli Názov firmy

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
Ako problém vyriešiť: zavádzajúci obsah
 1. Ak chcete nájsť zavádzajúci obsah, skontrolujte reklamu a jej cieľ.

  Ak používate reklamy na aplikáciu, ubezpečte sa, že vaša stránka inštalácie aplikácie jasne informuje o obsahu a funkciách vašej aplikácie, ako aj o akýchkoľvek jej prípadných požiadavkách, ako sú iné aplikácie, periférne zariadenia či senzory. Nevyhnutné aplikácie musia byť k dispozícii v príslušnom obchode s aplikáciami a v súlade s našimi pravidlami.

 2. Odstráňte problém s cieľom reklamy. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je povolený. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Chýbajúce informácie

Nepovoľujeme:

Neuvedenie jasných a viditeľných informácií o platobnom modeli a všetkých výdajoch, ktoré bude musieť používateľ uhradiť

Príklady (neúplný zoznam): cena, náklady na dopravu a ďalšie informácie súvisiace s fakturáciou; úrokové sadzby; sankcie za neskoré platby, opakujúce sa predplatné alebo poplatky za odber; použitie telefónnych čísel s prémiovou sadzbou v rozšíreniach o volania

Nezobrazenie legitímnych kontaktných údajov s fyzickou adresou firmy poskytujúcej finančné služby alebo neuvedenie zásadných podrobností o krátkodobých pôžičkách alebo o produktoch zameraných na zmeny podmienok pôžičky a exekúcie

Príklady: banka, ktorá nezobrazí svoju fyzickú adresu; pôžičková firma, ktorá neuvádza mesačnú úrokovú sadzbu alebo výšku sankcie za neskorú platbu.

Požiadavky na finančné služby

Vynechanie zásadných alebo relevantných informácií pri žiadostiach o dary pre charitatívne alebo politické organizácie

Príklady (neúplný zoznam): nezobrazenie charitatívnej organizácie alebo čísla daňovej výnimky pre charitatívne dary; neuvedenie informácií o tom, či sú politické dary oslobodené od daní

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
Ako problém vyriešiť: chýbajúce informácie
 1. Ak chcete zistiť, kde môžu chýbať dôležité informácie, skontrolujte reklamu a jej cieľ. Tu je niekoľko príkladov:
  • Model platby a fakturačné údaje: Uistite sa, že na webe alebo v aplikácii jasne a zreteľne uvádzate celkové náklady, ktoré používateľ uhradí, a tiež popis fungovania procesu fakturácie. Pri posudzovaní zrozumiteľnosti a zreteľnosti môžeme brať do úvahy: 
   • či sú informácie o cenách pre používateľov viditeľné a zrozumiteľné (nie je napríklad vhodné, ak na vstupnej stránke neuvádzate alebo skrývate informácie o cenách – používatelia by k nim mali mať prístup pred použitím príslušnej služby);
   • či sú zákazníci schopní ľahko zobraziť a zistiť výšku nákladov, ktoré majú uhradiť, alebo je naopak cieľom stránky skryť informácie o cenách a sťažiť zákazníkom interpretáciu ich nákladov (ak sú napríklad informácie o cenách uvedené sivými znakmi na sivom pozadí, veľmi malými písmenami, prípadne sú dôležité informácie prekryté ďalšími prvkami stránky);
   • či je štruktúra poplatkov jasná a zrozumiteľná (ak chcete napríklad vysvetliť určovanie nákladov za príslušnú službu, mali by ste použiť čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší vzorec). 
    Konkrétny príklad: Ak používateľom účtujete poplatky prostredníctvom telefónneho čísla spoplatneného zvláštnou sadzbou, jasne a zreteľne uveďte náklady, ktoré zaplatia (napríklad cenu za hovor a/alebo cenu za minútu hovoru). 
  • Dary: Ak v reklame alebo na vstupnej stránke žiadate o dary oslobodené od dane, na vstupnej stránke alebo stránke s možnosťou darovania jasne uveďte svoj stav oslobodenia od daňovej povinnosti vrátane čísla charitatívnej organizácie. V USA sa napríklad za indikátor stavu požadovaného oslobodenia od dane považuje stav 501(c)(3) alebo 501(c)(4).
  • Inštalácie aplikácie: Uistite sa, že z kreatívy reklamy odstránite všetok obsah, ktorý používateľov zavádza, že stiahnutie vašej aplikácie je bezplatné, ak v skutočnosti nie je.
 2. Odstráňte problém s cieľom reklamy. Pridajte požadované informácie. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Pridajte požadované informácie. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Nejasná relevancia

Nepovoľujeme:

Promá, ktoré nie sú relevantné pre cieľ

Príklady (neúplný zoznam): reklama používajúca funkciu vkladania kľúčových slov bez relevantného „predvoleného“ kľúčového slova; nadpis reklamy nesúvisí s reklamným textom; v reklame nie je jasne uvedené, že konečným cieľom je stránka s výsledkami vyhľadávania; reklama presne neopisuje, čo používateľ uvidí na cieľovej stránke; používanie príliš všeobecných kľúčových slov alebo nadmerné používanie kľúčových slov

Poznámka: Ak používate vkladanie kľúčových slov, zahrňte predvolený reklamný text, ktorý je jasný a zrozumiteľný.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nedostupné ponuky

Nepovoľujeme:

Sľubovanie výrobkov, služieb alebo promo ponúk v reklame, ktoré sú nedostupné alebo sa nedajú ľahko nájsť na cieľovej stránke

Príklady (neúplný zoznam): propagácia výrobkov, ktoré nie sú na sklade; propagácia výhodnej ponuky, ktorá už nie je aktívna; propagácia nepresnej ceny; výzva na akciu v reklame, ku ktorej nie je zo vstupnej stránky jednoduchý prístup

Konkrétny príklad: Reklama používa text „Tablety už od 40 €“, ale po kliknutí na reklamu používateľ zistí, že za 40 € si žiadne tablety nekúpi.

Poznámka: Vyhnite sa vytváraniu reklám na konkrétne ponuky, pokiaľ svoje reklamy nemôžete aktualizovať, keď sa vaše ponuky alebo inventár zmenia. Ak napríklad vytvárate reklamu na jednodennú propagačnú zľavu, nezabudnite túto reklamu nasledujúci deň aktualizovať alebo odstrániť, pretože ponuka už nebude k dispozícii. Ak sa ceny alebo inventár na vašom webe často menia, zvážte nastavenie dynamických reklám vo vyhľadávaní, ktoré automaticky zobrazujú reklamu na základe obsahu vášho webu.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
 

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?