Predstieranie identity

Chceme, aby používatelia dôverovali reklamám na našej platforme. Preto sa snažíme zaistiť, aby boli reklamy jasné a korektné a používateľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Nepovoľujeme reklamy ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia používateľov podviesť vylúčením relevantných informácií alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií o výrobkoch, službách či firmách.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, čomu by ste sa mali vo svojich reklamách vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Chýbajúce informácie

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Neuvedenie jasných a viditeľných informácií o modeli platby a všetkých výdajoch, ktoré bude musieť používateľ uhradiť

Príklady: cena, náklady na dopravu a ďalšie informácie súvisiace s fakturáciou; úrokové sadzby; sankcie za neskoré platby, opakujúce sa predplatné alebo poplatky za odber; použitie telefónnych čísiel s prémiovou sadzbou v rozšíreniach o telefonické funkcie

Nezobrazenie legitímnych informácií umožňujúcich fyzicky kontaktovať firmu poskytujúcu finančné služby alebo neuvedenie vecných podrobností o krátkodobých pôžičkách alebo o produktoch zameraných na zmeny podmienok pôžičky a exekúcie

Príklady: banka, ktorá nezobrazí svoju fyzickú adresu; pôžičková spoločnosť, ktorá neuvádza mesačnú úrokovú sadzbu alebo výšku sankcie za neskorú platbu

Požiadavky týkajúce sa finančných služieb

Vynechanie zásadných informácií (t. j. dôležitých a relevantných informácií) pri žiadostiach o dary pre charitatívne alebo politické organizácie

Príklady: nezobrazenie čísla charitatívnej organizácie alebo daňovej výnimky pre charitatívne dary; neuvedenie informácií o tom, či sú politické dary oslobodené od daní.

Ako problém vyriešiť: chýbajúce informácie
 1. Ak chcete zistiť, kde môžu chýbať dôležité informácie, skontrolujte reklamu a jej cieľ. Tu je niekoľko príkladov:
  • Model platby a fakturačné údaje: Uistite sa, že na webe alebo v aplikácii jasne a zreteľne uvádzate celkové náklady, ktoré používateľ uhradí, a tiež popis fungovania procesu fakturácie. Pri posudzovaní zrozumiteľnosti a zreteľnosti môžeme brať do úvahy: 
   • či sú informácie o cenách pre používateľov viditeľné a zrozumiteľné (nie je napríklad vhodné, ak na vstupnej stránke neuvádzate alebo skrývate informácie o cenách – používatelia by k nim mali mať prístup pred použitím príslušnej služby);
   • či sú zákazníci schopní ľahko zobraziť a zistiť výšku nákladov, ktoré majú uhradiť, alebo je naopak cieľom stránky skryť informácie o cenách a sťažiť zákazníkom interpretáciu ich nákladov (ak sú napríklad informácie o cenách uvedené sivými znakmi na sivom pozadí, veľmi malými písmenami, prípadne sú dôležité informácie prekryté ďalšími prvkami stránky);
   • či je štruktúra poplatkov jasná a zrozumiteľná (ak chcete napríklad vysvetliť určovanie nákladov za príslušnú službu, mali by ste použiť čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší vzorec). 
    Konkrétny príklad: Ak používateľom účtujete poplatky prostredníctvom telefónneho čísla spoplatneného zvláštnou sadzbou, jasne a zreteľne uveďte náklady, ktoré zaplatia (napríklad cenu za hovor a/alebo cenu za minútu hovoru). 
  • Dary: Ak v reklame alebo na vstupnej stránke žiadate o dary oslobodené od dane, na vstupnej stránke alebo stránke s možnosťou darovania jasne uveďte svoj stav oslobodenia od daňovej povinnosti vrátane čísla charitatívnej organizácie. V USA sa napríklad za indikátor stavu požadovaného oslobodenia od dane považuje stav 501(c)(3) alebo 501(c)(4).
  • Inštalácie aplikácie: Uistite sa, že z kreatívy reklamy odstránite všetok obsah, ktorý používateľov zavádza, že stiahnutie vašej aplikácie je bezplatné, ak v skutočnosti nie je.
 2. Odstráňte problém s cieľom reklamy. Pridajte požadované informácie. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Pridajte požadované informácie. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Nedostupné ponuky

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Sľubovanie výrobkov, služieb alebo promo ponúk, ktoré sa nedajú ľahko nájsť na cieľovej stránke

Príklady: propagovanie výrobkov, ktoré nie sú na sklade; propagovanie ponuky, ktorá už nie je aktívna; propagovanie ceny, ktorá je nepresná; výzva na akciu v reklame, ku ktorej nie je zo vstupnej stránky jednoduchý prístup

Konkrétny príklad: Reklama používa text „Tablety už od 40 €“, ale po kliknutí na reklamu používateľ zistí, že za 40 € si žiadne tablety nekúpi.

Poznámka: Vyhnite sa vytváraniu reklám na špecifické ponuky, pokiaľ svoje reklamy nemôžete aktualizovať, keď sa vaše ponuky alebo inventár zmenia. Ak napríklad vytvárate reklamu na jednodennú propagačnú akciu, nezabudnite túto reklamu nasledujúci deň aktualizovať alebo odstrániť, pretože ponuka už nebude pre vašich klientov k dispozícii. Ak sa vaše ceny alebo inventár na webových stránkach často menia, zvážte nastavenie dynamických reklám vo vyhľadávaní, ktoré automaticky zobrazujú reklamu na základe obsahu vašich webových stránok.

Zavádzajúci obsah

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Nepovolené Uvádzanie falošných vyhlásení o vašej totožnosti alebo kvalifikáciách

Príklady: univerzitný študent vydávajúci sa za kvalifikovaného právnika; inštalatér bez licencie, ktorý tvrdí, že ju má.

Nepovolené Používanie nepravdivých tvrdení alebo tvrdení, ktoré lákajú používateľa na nepravdepodobný výsledok (aj v prípade, že tento výsledok je možný) s tým, že ho používateľ môže s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, alebo uvádzanie tvrdení, ktoré sú preukázateľne nepravdivé a mohli by výrazne oslabiť účasť vo volebnom alebo demokratickom procese, respektíve dôveru v takýto proces

Príklady: „zázračné lieky“ na choroby, výrobky alebo programy propagujúce výrazné schudnutie, schémy na rýchle zbohatnutie alebo schémy sľubujúce vysoké finančné výnosy pri minimálnom úsilí či investícii; informácie o postupoch verejného hlasovania, oprávnenosti politických kandidátov na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb, prípadne o účasti obyvateľstva v rozpore s oficiálnymi vládnymi záznamami; nepravdivé tvrdenia o úmrtí verejného činiteľa alebo jeho účasti na nehode

Konkrétny príklad: Reklama na chudnutie, ktorá tvrdí, že môžete jesť, čo chcete, a za mesiac schudnete päť kilogramov.

Poznámka: V prípade, že zaručujete určité výsledky, musíte mať jasné a ľahko dostupné pravidlá pre vrátenie platby (záruka vrátenia peňazí). Posudky s tvrdeniami o konkrétnych výsledkoch musia zahŕňať viditeľné vylúčenie zodpovednosti s vyhlásením, že konkrétne výsledky nezaručujete a výsledky sa môžu líšiť. V prípade, že posudky a odporúčania naznačujú, že určité výsledky sú bežné, zahrňte odkazy na potvrdenie od tretej strany alebo relevantné vylúčenia zodpovednosti, ktoré si možno jednoducho všimnúť. V prípade tvrdení súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou vrátane posudkov môžeme pri vynucovaní dodržiavania týchto pravidiel vychádzať z miestnych regulačných pokynov.

Nepovolené Falošné naznačovanie príslušnosti k iným jednotlivcom, organizáciám, produktom alebo službám alebo falošné naznačovanie podpory z ich strany

Príklady: zavádzajúce použitie alebo kopírovanie oficiálnych vládnych webových stránok, pečiatok, pečatí či názvov úradov.

Konkrétny príklad: Inzerent kopíruje rozloženie a dizajn oficiálnych webových stránok orgánu vlády.

Nepovolené Reklamy, ktoré zavádzaním alebo trikmi nabádajú používateľa, aby s nimi interagoval

Príklady: reklamy podobné systémovým alebo webovým upozorneniam, prípadne chybovým hláseniam; reklamy simulujúce správy, dialógové okná, ponuky alebo upozornenia na žiadosti; hostené reklamy, ktoré nemožno odlíšiť od ostatného obsahu; reklamy zobrazujúce falošné funkcie (napr. tlačidlá na zavretie okna, vstupné polia na zadanie textu, možnosti výberu z viacerých odpovedí, tlačidlá na stiahnutie alebo inštaláciu v obrázkových reklamách); reklamy s priehľadným pozadím; segmentované obrázky; obrázok obsahujúci v reklame viaceré kópie samého seba alebo obrázky vyzerajúce ako viac než jedna reklama; šípky na prechádzanie a klikanie.

Poznámka: Animované reklamy a reklamy v Galérii reklám môžu napodobňovať animované funkcie alebo ikony za predpokladu, že reklamy plnia tieto funkcie, prípadne to umožňuje príslušná vstupná stránka.

Nepovolené Uvádzanie názvu firmy, ktorý neobsahuje doménu, známy názov inzerenta ani propagovanú aplikáciu, ktorú možno stiahnuť

Ako problém vyriešiť: zavádzajúci obsah
 1. Ak chcete nájsť zavádzajúci obsah, skontrolujte reklamu a jej cieľ.

  Ak používate reklamy na aplikáciu, ubezpečte sa, že vaša stránka inštalácie aplikácie jasne informuje o obsahu a funkciách vašej aplikácie, ako aj o akýchkoľvek jej prípadných požiadavkách, ako sú iné aplikácie, periférne zariadenia či senzory. Nevyhnutné aplikácie musia byť k dispozícii v príslušnom obchode s aplikáciami a v súlade s našimi pravidlami.

 2. Odstráňte problém s cieľom reklamy. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Odstráňte všetok obsah, ktorý nie je povolený. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.
Ak nedokážete alebo nechcete napraviť tieto porušenia, odstráňte svoju reklamu, aby ste tak predišli pozastaveniu svojho účtu v budúcnosti z dôvodu príliš veľkého množstva zamietnutých reklám.

Nejasná relevancia

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Promá, ktoré nie sú relevantné pre cieľ

Príklady: reklama používajúca funkciu vkladania kľúčových slov bez relevantného „predvoleného“ kľúčového slova; nadpis reklamy nesúvisí s reklamným textom; v reklame nie je jasne uvedené, že konečným cieľom je stránka s výsledkami vyhľadávania; reklama presne nepopisuje, čo používateľ uvidí na cieľovej stránke; používanie nadmerne všeobecných kľúčových slov alebo nadmerné používanie kľúčových slov.

Poznámka: Keď používate funkciu vkladania kľúčových slov, zahrňte predvolený reklamný text, ktorý je jasný a zrozumiteľný.

Neprijateľné obchodné praktiky

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Zamlčanie alebo nesprávne uvedenie informácií o firme, produkte či službe

Príklady: vylákanie peňazí či informácií od používateľov pod falošnými či nejasnými zámienkami; vystupovanie s falošnou identitou, názvom firmy alebo kontaktnými údajmi; zacielenie obsahu o politike, sociálnych otázkach alebo veciach verejného záujmu na používateľov v inej krajine, než je tá vaša, ak falšujete alebo skrývate svoju krajinu pôvodu alebo iné podstatné informácie o svojej osobe

Ciele reklamy, ktoré pomocou phishingu zhromažďujú informácie o používateľoch

Nečestné obchodné praktiky berieme veľmi vážne a považujeme ich za hrubé porušenie našich pravidiel. Ak takéto praktiky zistíme v súvislosti s vaším účtom, môžeme ho pozastaviť. Inzerenti alebo webové stránky, ktoré sa venujú týmto praktikám, s nami nebudú môcť znova inzerovať. Preto vás žiadame o zvýšenú pozornosť, aby boli všetky okolnosti týkajúce sa propagácie produktu, firmy či služby jasné a zrozumiteľné. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody, preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

 

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?