Skresľovanie

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Chceme, aby používatelia dôverovali reklamám na našej platforme. Preto sa snažíme zaistiť, aby boli reklamy jasné a korektné a používateľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Nepovoľujeme reklamy ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia používateľov podviesť vylúčením relevantných informácií alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií o výrobkoch, službách či firmách.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Neprijateľné obchodné praktiky

Nepovoľujeme:

Podvádzanie používateľov zamĺčaním alebo nesprávnym uvádzaním informácií o firme, výrobku alebo službe inzerenta

Príklady (neúplný zoznam):

 • získavanie peňazí alebo osobných údajov od používateľov prostredníctvom odcudzenia identity alebo falošného naznačovania príslušnosti k známej osobe, značke alebo organizácii či falošného naznačovania podpory zo strany známej osoby, značky alebo organizácie;
 • získavanie peňazí alebo informácií od používateľov prostredníctvom firmy, ktorá nemá kvalifikáciu ani kapacitu na poskytovanie inzerovaných výrobkov či služieb;
 • klamlivé inzerovanie služieb, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo bezpečnosť používateľa; predstieranie poskytovania kriticky dôležitých služieb, ktoré by mohlo viesť k oneskorenému poskytnutiu liečby alebo lekárskej pomoci používateľovi.

Ciele reklamy, ktoré pomocou phishingu zhromažďujú informácie o používateľoch

Príklady (neúplný zoznam): weby, ktoré podvodom prinútia používateľov k prezradeniu ich osobných údajov napodobnením dôveryhodného subjektu, ako je prehliadač alebo banka

Poznámka: V súvislosti s účtom inzerenta môžeme prijať opatrenia, napríklad na základe nepriaznivých regulačných upozornení, dohôd alebo rozhodnutí o obchodných praktikách inzerenta, prípadne priamych sťažností od firiem a iných subjektov týkajúcich sa odcudzenia identity.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Koordinované podvodné praktiky

Nepovoľujeme:

Nepovolené Koordinácia s inými webmi alebo účtami a zatajovanie alebo skresľovanie vašej totožnosti alebo iných podstatných skutočností o vašej osobe, ak sa váš obsah týka politiky, spoločenských tém alebo záležitostí verejného záujmu.

Nepovolené Zacieľovanie obsahu o politike, spoločenských témach alebo záležitostiach verejného záujmu na používateľov v inej krajine, než je tá vaša, ak skresľujete alebo zatajujete svoju krajinu pôvodu alebo iné podstatné skutočnosti o sebe.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Zavádzajúce vyhlásenia

Nepovoľujeme:

Nepovolené Zavádzajúce vyhlásenia, skrývanie alebo vynechávanie dôležitých informácií o vašej totožnosti, príslušnosti alebo kvalifikáciách

Príklady (neúplný zoznam): naznačovanie príslušnosti k inej organizácii, značke alebo fyzickej osobe, prípadne naznačovanie podpory od takýchto subjektov bez ich vedomia alebo súhlasu; affiliate marketingový špecialista inzerujúci právne služby bez uvedenia, že sám právne služby neposkytuje; nelicencovaný remeselník tvrdiaci, že má licenciu.

Nepovolené Uvádzanie nepresného názvu firmy alebo názvu firmy, ktorý neoznačuje inzerovanú firmu jasne alebo sa neodlišuje od názvov podobných firiem v reklame alebo interakciách používateľov

Príklad (neúplný zoznam): nesprávne uvádzanie názvu firmy pri hovoroch s používateľmi

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch

Nečestné cenové praktiky

Nepovoľujeme:

Neuvedenie jasných a viditeľných informácií o platobnom modeli alebo všetkých výdavkoch, ktoré bude musieť používateľ uhradiť

Príklady (neúplný zoznam): neuvedenie predajnej ceny, dopravného a ďalších informácií súvisiacich s fakturáciou; úrokových sadzieb; sankcií za neskoré platby alebo ceny opakujúceho sa predplatného; použitie telefónnych čísel so zvláštnou sadzbou v odkazoch na volanie; zvyšovanie cien oproti uvedenej cene s cieľom zneužívať používateľov v zraniteľných situáciách alebo používateľov, ktorí sú pod nátlakom

Reklamné produkty alebo služby zdarma, keď sú účtovateľné

Príklady (neúplný zoznam): propagácia aplikácií zdarma, keď používateľ musí zaplatiť za inštaláciu aplikácie

 1. Ak chcete zistiť, kde môžu chýbať dôležité informácie, skontrolujte reklamu a jej cieľ. Tu je niekoľko príkladov:
  • Informácie o platobnom modeli fakturačné údaje: Uistite sa, že na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii sú jasne a zreteľne uvedené celkové náklady, ktoré používateľ uhradí, ako aj popis fungovania procesu fakturácie.Pri posudzovaní zrozumiteľnosti a zreteľnosti môžeme brať do úvahy:
   • či sú informácie o cenách pre používateľov viditeľné a zrozumiteľné (nie je napríklad vhodné, ak na vstupnej stránke neuvádzate alebo skrývate informácie o cenách – používatelia by k nim mali mať prístup pred použitím príslušnej služby);
   • či sú zákazníci schopní ľahko zobraziť a zistiť výšku nákladov, ktoré majú uhradiť, alebo je naopak cieľom stránky skryť informácie o cenách a sťažiť zákazníkom interpretáciu ich nákladov (ak sú napríklad informácie o cenách uvedené sivými znakmi na sivom pozadí, veľmi malými písmenami, prípadne sú dôležité informácie prekryté ďalšími prvkami stránky);
   • či je štruktúra poplatkov jasná a zrozumiteľná (ak chcete napríklad vysvetliť určovanie nákladov za príslušnú službu, mali by ste použiť čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší vzorec).
    Konkrétny príklad: Ak používateľom účtujete poplatky prostredníctvom telefónneho čísla spoplatneného zvláštnou sadzbou, jasne a zreteľne uveďte náklady, ktoré zaplatia (napríklad cenu za hovor alebo cenu za minútu hovoru).
  • Inštalácie aplikácie: Uistite sa, že z kreatívy reklamy odstránite všetok obsah, ktorý používateľov vedie k domnienke, že stiahnutie vašej aplikácie je bezplatné, ak v skutočnosti nie je.
 2. Odstráňte problém v cieli reklamy. Pridajte požadované informácie. Ak nedokážete odstrániť problém v cieli reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Pridajte požadované informácie. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v cieli reklamy, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch

Reklamy s návnadou na kliknutie

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré využívajú taktiku návnady na kliknutie alebo senzáciechtivé texty či snímky na zvyšovanie návštevnosti

Príklady: reklamy, ktoré tvrdia, že odhaľujú tajomstvá, škandály alebo iné senzáciechtivé informácie o inzerovanom výrobku alebo službe; reklamy používajúce lákavé formulácie, ako sú „Kliknite tu a spoznajte pravdu“, „Tomuto neuveríte“ alebo iné podobné frázy, ktoré nabádajú používateľa ku kliknutiu na reklamu, aby tak zistil celý jej kontext; reklamy, ktoré na propagáciu výrobku alebo služby používajú očividne pozmenené priblížené zábery častí tiel a tvárí alebo zábery reálnych nehôd či katastrof; prípadne reklamy, ktoré používajú obrázky „pred a po“ na propagáciu významných zmien ľudského tela

Reklamy, ktoré využívajú negatívne životné udalosti, ako sú smrť, nehody, choroby, uväznenie alebo platobná neschopnosť, na vyvolávanie strachu, pocitu viny alebo iných negatívnych pocitov, aby tak čitateľa dotlačili k vykonaniu okamžitej akcie

Príklady (neúplný zoznam): reklamy vyvíjajúce nátlak na používateľa, aby si kúpil, začal odoberať alebo prestal používať výrobok či službu a vyhol sa tak škodám; reklamy zobrazujúce vážne nešťastie, bolesť, strach alebo šok na propagáciu výrobku či služby
Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Zavádzajúci dizajn reklamy

Nepovoľujeme:

Nepovolené Reklamy, ktoré používateľovi sťažujú pochopenie, že interaguje s reklamou

Príklady (neúplný zoznam): reklamy podobné systémovým alebo webovým upozorneniam, prípadne chybovým hláseniam; reklamy simulujúce správy, dialógové okná, ponuky alebo upozornenia na žiadosti; hostené reklamy, ktoré nemožno odlíšiť od ostatného obsahu; reklamy zobrazujúce nefungujúce funkcie (napr. tlačidlá na zavretie okna, vstupné polia na zadanie textu, možnosti výberu z viacerých odpovedí, tlačidlá alebo ikony na stiahnutie či inštaláciu v obrázkových reklamách); reklamy s priehľadným pozadím; segmentované obrázky; obrázok obsahujúci v reklame viaceré kópie samého seba alebo obrázky vyzerajúce ako viac než jedna reklama; šípky na prechádzanie a klikanie; reklamy používajúce podvodné techniky na zakrytie svojej podstaty

Poznámka: Animované reklamy a reklamy v Galérii reklám môžu napodobňovať animované funkcie alebo ikony za predpokladu, že reklamy plnia tieto funkcie, prípadne to umožňuje príslušná vstupná stránka.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Zmanipulované médiá

Nepovoľujeme:

Nepovolené Manipulovanie médií s cieľom klamať, podvádzať alebo zavádzať ostatných

Príklady (neúplný zoznam): podvodné pozmeňovanie médií súvisiacich s politikou, spoločenskými otázkami alebo záležitosťami verejného záujmu

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nepovoľujeme:

Používanie nepresných tvrdení alebo tvrdení, ktoré lákajú používateľa na nepravdepodobný výsledok (aj v prípade, že je výsledok možný) s tým, že ho používateľ môže s vysokou pravdepodobnosťou očakávať

Tvrdenia súvisiace so zdravím a chudnutím
 • Používanie nedoložených tvrdení o liekoch na liečbu nevyliečiteľných ochorení

  Príklady (neúplný zoznam): „zázračné lieky“ na ochorenia, ako sú artritída, cukrovka, Alzheimerova choroba alebo rakovina; výrobky, ktoré o sebe tvrdia, že sú „všeliekom“ na viacero ochorení

  Poznámka: V prípade tvrdení súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou vrátane posudkov môžeme pri vynucovaní dodržiavania týchto pravidiel vychádzať z miestnych regulačných pokynov.

 • Používanie tvrdení o nereálnom chudnutí za určitý čas alebo vyžadujúcom minimálne úsilie

  Príklad (neúplný zoznam): výrobky alebo programy na extrémne chudnutie

  Konkrétny príklad: reklama na chudnutie, ktorá tvrdí, že môžete jesť, čo chcete, a za mesiac schudnete päť kilogramov

 • Obsah propagujúci zdraviu škodlivé tvrdenia alebo obsah, ktorý súvisí s aktuálnou závažnou zdravotnou krízou a je v rozpore s názormi, na ktorých sa všeobecne zhodujú uznávaní odborníci

  Príklady (neúplný zoznam): boj proti očkovaniu; popieranie existencie ochorení, ako sú AIDS alebo COVID‑19; konverzná terapia homosexuality

Poznámka: V prípade, že zaručujete určité výsledky, musíte mať jasné a ľahko dostupné pravidlá vrátenia peňazí (záruka vrátenia peňazí). Posudky s tvrdeniami o konkrétnych výsledkoch musia zahŕňať viditeľné vylúčenie zodpovednosti s vyhlásením, že konkrétne výsledky nezaručujete a výsledky sa môžu líšiť. V prípade, že posudky a odporúčania naznačujú, že určité výsledky sú bežné, zahrňte odkazy na potvrdenie od tretej strany alebo relevantné vylúčenia zodpovednosti, ktoré si možno jednoducho všimnúť.

Tvrdenia týkajúce sa finančných produktov alebo schém zarábania peňazí
 • Sľubovanie nerealisticky vysokého finančného zisku pri minimálnom riziku, úsilí alebo investícii

  Príklady (neúplný zoznam): návody na rýchle zbohatnutie, garancia či sľubovanie nerealistickej alebo prehnanej návratnosti v súvislosti s inzerovaným investičným produktom, prezentácia investičných produktov ako bezrizikových, prípadne zľahčovanie rizika pri investičných príležitostiach

Tvrdenia súvisiace s politikou, spoločenskými otázkami alebo záležitosťami verejného záujmu
 • Používanie tvrdení, ktoré sú preukázateľne nepravdivé a mohli by výrazne oslabiť účasť na volebnom alebo demokratickom procese, respektíve dôveru v takýto proces

  Príklady (neúplný zoznam): informácie o postupoch verejného hlasovania, oprávnenosti politických kandidátov na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb, prípadne účasti na sčítaní obyvateľstva v rozpore s oficiálnymi vládnymi záznamami; nepravdivé tvrdenia o úmrtí verejného činiteľa alebo jeho účasti na nehode

 • Používanie tvrdení v rozpore s názormi uznávaných odborníkov na klimatickú zmenu
Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nejasná relevancia

Nepovoľujeme:

Promá, ktoré nie sú relevantné pre cieľ

Príklady (neúplný zoznam): reklama používajúca funkciu vkladania kľúčových slov bez relevantného „predvoleného“ kľúčového slova; nadpis reklamy nesúvisí s obsahom reklamy; v reklame nie je jasne uvedené, že konečným cieľom je stránka s výsledkami vyhľadávania; reklama presne neopisuje, čo používateľ uvidí na cieľovej stránke; používanie príliš všeobecných kľúčových slov alebo nadmerné používanie kľúčových slov

Poznámka: Ak používate vkladanie kľúčových slov, zahrňte predvolený reklamný text, ktorý je jasný a zrozumiteľný.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nedostupné ponuky

Nepovoľujeme:

Sľubovanie výrobkov, služieb alebo promo ponúk v reklame, ktoré sú nedostupné alebo sa nedajú ľahko nájsť na cieľovej stránke

Príklady (neúplný zoznam): propagácia výrobkov, ktoré nie sú na sklade; propagácia výhodnej ponuky, ktorá už nie je aktívna; propagácia nepresnej ceny; výzva na akciu v reklame, ku ktorej nie je zo vstupnej stránky jednoduchý prístup

Konkrétny príklad: Reklama používa text „Tablety už od 40 €“, ale po kliknutí na reklamu používateľ zistí, že za 40 € si žiadne tablety nekúpi.

Poznámka: Vyhnite sa vytváraniu reklám na konkrétne ponuky, pokiaľ svoje reklamy nemôžete aktualizovať, keď sa vaše ponuky alebo inventár zmenia. Ak napríklad vytvárate reklamu na jednodennú propagačnú zľavu, nezabudnite túto reklamu nasledujúci deň aktualizovať alebo odstrániť, pretože ponuka už nebude k dispozícii. Ak sa ceny alebo inventár na vašom webe často menia, zvážte nastavenie dynamických reklám vo vyhľadávaní, ktoré automaticky zobrazujú reklamu na základe obsahu vášho webu.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka