Feilaktig fremstilling

Vi ønsker at brukerne skal kunne stole på annonsene på plattformen vår. Derfor gjør vi vårt beste for å sikre at annonsene er klare og ærlige, og at brukerne får informasjon som gir et godt grunnlag for å ta avgjørelser. Vi tillater ikke annonser eller destinasjoner som villeder brukerne ved å utelate relevant informasjon eller presentere villedende informasjon om produkter, tjenester eller bedrifter.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Uakseptabel forretningspraksis

Dette er ikke tillatt:

Svindel av brukere ved at informasjon om annonsørens bedrift, produkter eller tjenester utelates eller fremstilles misvisende

Eksempler (listen er ikke uttømmende):

 • Det er ikke tillatt å opptre under falsk identitet, for eksempel å ta identiteten til andre bedrifter eller merkevarer ved å endre eller vise til merkevareinnhold på destinasjonene eller i annonsene eller nettadressen. Videre skal du ikke feilaktig fremstille deg som representant for andre bedrifter eller merkevarer i kommunikasjon med brukere.
 • Du har ikke lov til å lokke brukerne til å gi deg penger eller informasjon via en fiktiv bedrift som verken har kapasitet eller kvalifikasjoner til å levere produktene eller tjenestene som markedsføres.
 • Det er ikke tillatt med falsk markedsføring av tjenester som kan sette brukernes liv, helse eller sikkerhet i fare. Du skal heller ikke late som om du tilbyr viktige helsetjenester og på denne måten forårsake at brukeren ikke får rett behandling eller rett medisinsk hjelp så fort som mulig. 
 • Du har ikke lov til å formidle innhold om politikk, samfunnsspørsmål eller saker som er av offentlig interesse, til brukere i land du ikke selv bor i, hvis du skjuler eller feilaktig fremstiller hvilket land du kommer fra, eller andre viktige opplysninger om deg selv.

Annonsedestinasjoner der brukerinformasjon samles inn via såkalt nettfisking

Eksempler (listen er ikke-uttømmende): Vi tillater ikke nettsteder som lurer brukere til å oppgi personopplysninger ved å etterligne en pålitelig enhet, for eksempel en bank eller nettleser.

Merk: Vi kan iverksette ulike tiltak mot annonsørens konto. Dette kan vi blant annet gjøre med utgangspunkt i advarsler fra reguleringsmyndigheter, forlik annonsøren har inngått i rettsapparatet, kjennelser vedrørende annonsørens forretningspraksis eller klager om falsk identitet som fremsettes direkte av bedrifter eller andre enheter.

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Villedende innhold

Dette er ikke tillatt:

Ikke tillatt Annonser der hensikten er å lure eller villede brukeren til å ha interaksjoner med annonsene, eller som på annen måte gjør det vanskelig for brukeren å forstå at vedkommende har interaksjoner med den aktuelle annonsen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi snakker her om annonser som er utformet for å etterligne systemers eller nettsteders varslings- eller feilmeldinger, dialogbokser, menyer eller varsler om forespørsler, vertsbaserte annonser som ikke kan skilles ut fra det reelle innholdet, annonser forkledd som funksjoner som ikke fungerer, for eksempel lukkeknapper, inndatafelt, flervalgsalternativer eller nedlastings- eller installeringsknapper i bildeannonser, annonser med gjennomsiktig bakgrunn, segmenterte bilder, et bilde som inneholder flere kopier av seg selv i annonsen, bilder som fremstår som mer enn én annonse, samt klikkbare piler som beveger seg.

Merk: Animerte annonser og Annonsegalleri-annonser kan inneholde etterligninger av animerte funksjoner eller ikoner, men dette forutsetter at funksjonene fungerer, eller at formålet med disse funksjonene kan oppnås på landingssiden.

Ikke tillatt Fremsetting av villedende påstander eller forsøk på å skjule viktig informasjon om identiteten din og kvalifikasjonene du har

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at partnermarkedsførere fremmer juridiske tjenester uten å opplyse om at de selv ikke yter disse juridiske tjenestene, boligbyggere som ikke er lisensiert til å bygge boliger, som hevder at de faktisk er lisensiert, eller at det fremsettes falske påstander om forretningsmessige bånd til eller støtte fra andre personer, organisasjoner, produkter eller tjenester uten at disse partene er opplyst om dette.

Ikke tillatt Det å fremsette feilaktige påstander eller påstander som lokker brukeren med et usannsynlig resultat (også når resultatet er mulig), slik at det fremstår som om brukeren med stor sannsynlighet kan forvente dette resultatet, eller å fremsette påstander som beviselig er feilaktige og i vesentlig grad kan undergrave deltakelsen i eller tilliten til valgrelaterte eller andre demokratiske prosesser

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke mirakelkurer for helseplager, produkter eller programmer for ekstremt vekttap, «bli rik i en fei»-opplegg eller løfter om stor økonomisk avkastning med minimal innsats eller investering, informasjon som strider mot opplysninger fra offisielle kilder om offentlige valgprosedyrer, kandidaters kvalifisering basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse samt feilaktige påstander om at en offentlig person er død eller har vært involvert i en ulykke.

Et konkret eksempel: Vi tillater ikke slankeannonser hvor det hevdes at du kan spise hva du vil, og gå ned fem kilo i måneden.

Merk: Hvis du garanterer spesifikke resultater, må du ha klare retningslinjer og enkle prosedyrer for refusjon. Kundeutsagn som inneholder påstander om spesifikke resultater, må inneholde en godt synlig ansvarsfraskrivelse med informasjon om at det ikke gis garanti om spesifikke resultater, og at resultatene som oppnås kan variere. Hvis kundeutsagn og anbefalinger inneholder påstander om at det er vanlig å oppnå bestemte resultater, må du ta med linker til sider hvor dette bekreftes av tredjeparter, eller relevante og godt synlige ansvarsfraskrivelser. For påstander knyttet til helse, inkludert kundeutsagn, kan vi rette oss etter lokale forskrifter når vi skal håndheve disse retningslinjene.

Ikke tillatt Manipulert medieinnhold der hensikten er å svindle, bedra eller villede andre

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke manipulering av medieinnhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller saker av offentlig interesse.

Ikke tillatt Det å oppgi feil bedriftsnavn eller et navn som ikke gjenspeiler den annonserte bedriften

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Bedriftsnavnet som oppgis (gjelder for annonseformatene der Bedriftsnavn-feltet må fylles ut), skal stemme overens med domenenavnet, det offisielle navnet på annonsøren eller navnet på den nedlastbare appen som markedsføres, og vi godtar ikke markedsføringsspråk i Bedriftsnavn-feltet.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.
Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til villedende innhold
 1. Sjekk annonsen og den tilhørende destinasjonen for å finne det villedende innholdet.

  Dersom du bruker appannonser, må du påse at appinstallasjonssiden din inneholder utvetydig informasjon om appens innhold og funksjonalitet samt eventuelle forutsetninger for bruk av appen, for eksempel om den bare fungerer sammen med andre apper, eksterne enheter eller sensorer. Eventuelle nødvendige tilleggsapper skal være tilgjengelige i den aktuelle appbutikken og må samsvare med retningslinjene våre.

 2. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alt innhold som ikke er i tråd med retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre annonsen. Fjern alt innhold som ikke er tillatt. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til gjennomgang.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Manglende informasjon

Dette er ikke tillatt:

Det å unnlate å klart og tydelig opplyse om den aktuelle betalingsmodellen og alle kostnadene som påløper brukeren

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Det skal opplyses om pris, fraktkostnader og annen fakturarelatert informasjon, rentesatser, gebyrer som påløper etter betalingsforfall, gjentakende abonnementskostnader samt eventuelle dyre spesialnumre som brukes i anropsutvidelser.

Det å unnlate å oppgi gyldig kontaktinformasjon for en fysisk beliggenhet tilhørende en bedrift som leverer økonomiske tjenester, eller utelatelse av viktig informasjon om korttidslån, refinansiering eller tiltak som skal forhindre tvangssalg

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at banker unnlater å oppgi den fysiske adressen sin, eller at utlånsselskaper ikke opplyser om den månedlige rentesatsen eller straffegebyret som ilegges brukerne ved sen betaling.

Se kravene til finanstjenester

Utelatelse av vesentlig eller relevant informasjon ved innsamling av veldedige eller politiske donasjoner

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at du unnlater å opplyse om skattefritaksnummer eller fritaksnummer for veldedige donasjoner, eller at du ikke formidler hvorvidt politiske donasjoner er fritatt for beskatning eller ikke.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.
Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til manglende informasjon
 1. Sjekk annonsen og den tilhørende destinasjonen for å finne ut hvor det mangler viktig informasjon. Her følger noen eksempler:
  • Betalingsmodell og faktureringsinformasjon: Sørg for at nettstedet ditt eller appen din inneholder klare og tydelige opplysninger om alle kostnadene som belastes brukeren, samt informasjon om hvordan faktureringsprosessen fungerer. Når vi avgjør om noe er klart og tydelig, kan vi ta hensyn til faktorer som følgende: 
   • Hvorvidt prisinformasjonen er synlig og åpenbar for brukerne (hvis det ikke finnes noen prisinformasjon på landingssiden eller informasjonen skjules, er det for eksempel et dårlig utgangspunkt, ettersom brukerne bør ha tilgang til slik informasjon før de bruker tjenesten).
   • Hvorvidt det er enkelt for kundene å se og forstå kostnadene de pådrar seg, eller om siden tvert imot er utformet for å skjule prisinformasjonen eller gjøre det vanskelig for kundene å forstå kostnadene de kommer til å pådra seg (for eksempel visning av prisinformasjonen i grå tegn på grå bakgrunn, bruk av svært små skriftstørrelser eller visning av andre elementer på siden over denne viktige informasjonen).
   • Hvorvidt kostnadsstrukturen er lett forståelig (formelen som presenteres for å forklare hvordan kostnadene for tjenesten beregnes, skal for eksempel være så enkel og oversiktlig som mulig). 
    Spesifikt eksempel: Når brukere belastes via et premium rate-telefonnummer og det tydelig fremgår hvilke kostnader brukeren pådrar seg, for eksempel prisen per anrop og/eller prisen per minutt i løpet av anropet. 
  • Donasjoner: Hvis du samler inn donasjoner som gir skattefritak, via annonsen eller landingssiden din, må skattefritaksstatusen din og registreringsnummeret ditt tydelig fremgå på landingssiden eller donasjonssiden. I USA indikerer for eksempel statusen 501(c)(3) eller 501(c)(4) den nødvendige skattefritaksstatusen.
  • Appinstallasjoner: Sørg for å fjerne alt innhold i annonsen som kan villede brukere til å tro at det er gratis å laste ned appen, dersom dette ikke faktisk er tilfellet.
 2. Korriger annonsens destinasjon. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre annonsen. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang.

  Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.

Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Uklar relevans

Dette er ikke tillatt:

Markedsføring som ikke er relevant for destinasjonen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at funksjonen for innsetting av søkeord brukes i annonser uten at det foreligger et relevant «standardsøkeord», at annonsetittelen ikke er relevant for annonseteksten, at det ikke tydelig opplyses i annonsen om at den resulterende destinasjonen er en søkeresultatside, at teksten i annonsen ikke presist beskriver det brukeren får se på destinasjonen, eller at det brukes for generelle søkeord eller søkeord som kan anses som nettsøppel.

Merk: Hvis du bruker innsetting av søkeord, må du ta med standard annonsetekst som er tydelig og lettfattelig.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Tilbud som ikke er tilgjengelige

Dette er ikke tillatt:

Løfter om produkter, tjenester eller kampanjetilbud det ikke er enkelt å finne på destinasjonen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke markedsføring av produkter som ikke er på lager, markedsføring av spesialtilbud som ikke lenger tilbys, markedsføring med unøyaktige priser eller det å ta med handlingsfremmende oppfordringer i annonsen som viser til noe som er vanskelig å finne igjen på destinasjonen.

Et konkret eksempel: Det står «Nettbrett fra NOK 400» i annonsen, men etter å ha klikket på den, finner ikke brukeren nettbrett til salgs for NOK 400.

Merk: Unngå å markedsføre spesifikke tilbud med mindre du kan oppdatere annonsene dine etter hvert som tilbudene dine eller varelageret ditt endres. Hvis du for eksempel lager en annonse for et kampanjetilbud som varer i én dag, må du huske å oppdatere eller fjerne annonsen når tilbudet ikke lenger er tilgjengelig, altså den neste dagen. Hvis varelageret ditt eller prisene på nettstedet ditt stadig endres, kan du vurdere å bruke dynamiske søkeannonser. Med slike annonser begrenses markedsføringen automatisk til tilgjengelig innhold på nettstedet ditt.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.
 

Annonser med klikkagn

Vi tillater ikke

annonser der trafikk forsøkes generert gjennom klikkagn eller tekst eller bilder med sensasjonspreget innhold

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser hvor det hevdes å avdekke skandaler, hemmeligheter eller annen sensasjonspreget informasjon om produktet eller tjenesten som markedsføres, annonser der klikkagn-meldinger, for eksempel «Klikk her for å se sannheten», «Du vil ikke tro hva som skjedde» eller lignende uttrykk, benyttes for å oppmuntre brukeren til å klikke på annonsen for å kunne forstå hele konteksten, annonser med tydelig manipulerte bilder hvor det zoomes inn på kroppsdeler, nærbilder av forbrytere (mughsots) eller bilder av reelle ulykker eller katastrofer for å markedsføre et produkt eller en tjeneste, eller annonser som bruker «før og etter»-bilder for å markedsføre betydelige endringer av menneskekroppen

annonser der negative livsbegivenheter – som dødsfall, ulykker, sykdom, arrestasjoner eller konkurser – brukes for å fremkalle frykt, skyld eller andre sterke negative følelser i den hensikt å presse seeren til å ta umiddelbare grep

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser som presser brukeren til å kjøpe, abonnere på eller slutte å bruke et produkt eller en tjeneste for å unngå skade, annonser som bruker skildringer av alvorlig nød, smerte, frykt eller sjokk for å markedsføre et produkt eller en tjeneste
Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?