Overenie finančných služieb v Spojenom kráľovstve

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Na zobrazovanie reklám na finančné služby akéhokoľvek druhu v Spojenom kráľovstve vrátane zobrazovania reklám používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zjavne hľadajú finančné služby, musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú autorizáciu od úradu FCA v Spojenom kráľovstve alebo sa na nich vzťahuje jedna z výnimiek uvedených ďalej. Upozorňujeme, že táto požiadavka sa týka finančných služieb, ktoré úrad Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve reguluje, aj tých, ktoré nereguluje.

Toto overenie je povinné pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Účty Authorized Buyers a Display & Video 360 používané v oblasti finančných služieb momentálne nepotrebujú overenie.

Na účely overenia musí žiadosť odoslať oprávnený zástupca.

 

Definície

Skôr než začnete s overovaním, je dôležité oboznámiť sa s výrazmi a definíciami, ktoré vám v tomto procese pomôžu.

Financial Conduct Authority, FCA: Úrad pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve je finančný regulačný orgán v tejto krajine.

Inzerenti s oprávnením od úradu FCA: inzerenti v oblasti finančných služieb, ktorí majú oprávnenie od Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve na výkon činností v oblasti finančných služieb alebo ktorí sú v registri finančných služieb tohto úradu zapísaní ako profesionálna firma, na ktorú sa vzťahuje výnimka, alebo uznaná investičná burza.

Schválené tretie strany: inzerenti, ktorých reklamy schválila firma s oprávnením od úradu FCA. Príklady: schválení predajcovia, affiliate partneri alebo marketingové agentúry generujúce potenciálnych zákazníkov.

Inzerenti v oblasti nefinančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka: inzerenti, ktorí nepropagujú finančné služby, ale majú pádny dôvod zacieľovať na používateľov zrejme hľadajúcich finančné služby. Príklady (neúplný zoznam): vyhľadávače alebo platformy elektronického obchodu.

Orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje výnimka: vládne inštitúcie, regulačné úrady alebo orgány v Spojenom kráľovstve používajúce domény .gov.uk, medzivládne organizácie, napríklad Organizácia spojených národov, centrálne banky v Spojenom kráľovstve a Európe, Rada pre reklamu (Advertising Standards Authority) v Spojenom kráľovstve alebo subjekty, ktoré niektorá z týchto organizácií schváli na účely týchto pravidiel.

 

 

Podmienky overenia firiem s oprávnením od úradu FCA:

Overenie firiem s oprávnením od úradu FCA v Spojenom kráľovstve môžu absolvovať inzerenti propagujúci aktivity regulovaných finančných služieb, ktorí (1) majú oprávnenie od úradu FCA v Spojenom kráľovstve alebo sú zapísaní v registri finančných služieb úradu FCA v Spojenom kráľovstve ako profesionálna firma, na ktorú sa vzťahuje výnimka, alebo uznaná investičná burza a v prípade potreby (2) absolvujú proces overenia inzerentov.

1. krok: oprávnenie od Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve

Požiadajte o overenie a pomocou tohto formulára poskytnite spoločnosti Google nasledujúce informácie:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • vaše domény alebo webové stránky uvedené v registri Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve a všetky vaše ostatné domény alebo webové stránky používané na reklamné účely v službe Google Ads, ktoré nie sú uvedené v registri úradu FCA v Spojenom kráľovstve;
 • číslo registrácie na úrade FCA v Spojenom kráľovstve (FRN);
 • záruka, že dodržíte všetky záväzky súvisiace s komunikáciou, schválením a obmedzeniami finančných propagácií v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými podmienkami.

Upozorňujeme, že informácie o firme, ktoré poskytnete počas tohto procesu overenia, sa musia presne zhodovať s firemnými údajmi dostupnými v registri alebo záznamoch úradu FCA v Spojenom kráľovstve. Ak sa napríklad názov organizácie alebo číslo registrácie organizácie na úrade FCA v Spojenom kráľovstve líši alebo nie je k dispozícii v záznamoch úradu FCA v Spojenom kráľovstve, overenie môže zlyhať.

Keď toto overenie úspešne absolvujete, váš účet Google Ads získa certifikát. O stave žiadosti vás budeme informovať e‑mailom.

Poznámka: Inzerenti, ktorí už absolvovali proces overenia inzerentov, nebudú musieť absolvovať 2. krok.

2. krok: proces overenia inzerentov

Tento krok overenia sa týka inzerentov, ktorí ešte neabsolvovali proces overenia inzerentov.

Proces overenia inzerentov je proces overenia realizovaný spoločnosťou Google, v ktorom sú overenie totožnosti a overenie obchodnej činnosti spojené do jedného procesu. Pozostáva zo série krokov, podľa ktorých budú musieť inzerenti postupovať a ktoré budú musieť dokončiť. Počas tohto procesu budú inzerenti požiadaní o poskytnutie základných informácií o svojej firme a totožnosti. Inzerenti budú mať 30 dní na to, aby začali s overením, a ďalších 30 dní na jeho dokončenie.

Inzerenti budú upozornení prostredníctvom e‑mailu a upozornenia v účte, že sme ich vybrali, aby absolvovali proces overenia inzerentov. Podrobnosti o procese overenia inzerentov nájdete nižšie.

Po preukázaní oprávnenia, ktoré vašej firme udelil úrad FCA v Spojenom kráľovstve, vás požiadame o absolvovanie procesu overenia inzerenta. Upozorňujeme, že informácie, ktoré poskytnete počas procesu overenia inzerenta, sa musia zhodovať s firemnými údajmi odoslanými spoločnosti Google v 1. kroku.

Na účely overenia inzerenta musí žiadosť v mene firmy odoslať oprávnený zástupca.

V rámci programu môžeme oprávneného zástupcu požiadať o odoslanie oficiálneho dokladu totožnosti. Prijateľné doklady totožnosti podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.

Inzerenti budú mať po absolvovaní 1. a 2. kroku povolenie zobrazovať reklamy na finančné služby v Spojenom kráľovstve a zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

 

 

Výnimky

Podmienky overenia schválených tretích strán

Ak spĺňate definíciu schválenej tretej strany uvedenú vyššie, bude potrebné, aby za vás firma s oprávnením od úradu FCA iniciovala overenie odoslaním zoznamu domén alebo webových stránok, ktoré používate na propagáciu finančných služieb. Po vykonaní tohto kroku vás môže spoločnosť Google kontaktovať s cieľom spustiť proces overenia inzerentov (ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali). Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Ak ste firma s oprávnením od úradu FCA, overenie schválenej tretej strany môžete iniciovať pomocou tohto formulára. Pred odoslaním tohto formulára musí vaša firma absolvovať overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Zaručiť sa môžete len za tretie strany, ktorých propagácie finančných služieb ste schválili.

Poznámka: Tento formulár musíte znova odoslať vždy, keď chcete pridať alebo odstrániť schválenú tretiu stranu. Ak zrušíte schválenie propagácií ktorejkoľvek tretej strany, musíte nás okamžite informovať.

Musíte odoslať nasledujúce informácie týkajúce sa domén alebo webových stránok inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb spojených s vašou firmou:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • domény alebo webové stránky inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb, ktorých reklamy ste schválili;
 • vyhlásenie, že schvaľujete finančné propagácie danej tretej strany.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti nefinančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka

Ak spĺňate uvedenú definíciu inzerenta v oblasti nefinančných služieb, na ktorého sa vzťahuje výnimka, môžete pomocou tohto formulára požiadať o overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve. V prípade schválenia vašej žiadosti budete môcť zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

Vo formulári žiadosti o výnimku vás požiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • firemné domény alebo webové stránky, ktoré inzerujete v službe Google Ads;
 • stručný opis vašej firmy a dôvody zacielenia na kľúčové slová súvisiace s finančnými službami;
 • vyhlásenie, že túto výnimku nevyužijete na zobrazovanie reklám Google propagujúcich finančné služby.

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali proces overenia inzerentov (ak ste tak ešte neurobili). Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Po úspešnom absolvovaní tohto overenia dostanete od spoločnosti Google potvrdenie a e‑mailové upozornenie. Váš účet Google Ads získa certifikát, ktorý vám umožní zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve zrejme hľadajúcim finančné služby.

Podmienky overenia orgánov verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje výnimka

Regulačné úrady v oblasti finančných služieb v Spojenom kráľovstve s doménou .gov.uk na základe výnimky nikdy nemusia absolvovať overenie realizované spoločnosťou Google. Väčšinu ostatných inzerentov, ktorí sú orgánmi verejnej správy, ako sú medzivládne organizácie, a ktorí spĺňajú definíciu orgánu verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje výnimka uvedená vyššie, overí automaticky spoločnosť Google. Ak túto definíciu spĺňate, no ešte ste neprešli automatickým overením, kontaktujte svojho zástupcu účtu a požiadajte o overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve.

 • Ak zistíme, že po úspešnom absolvovaní overenia propagujete finančné služby, počas procesu overenia ste poskytli nepravdivé informácie alebo ste porušili pravidlá pre finančné produkty a služby, vaše overenie zrušíme a môžeme vám zablokovať účet.
 • K zrušeniu vášho overenia alebo k opatreniam v súvislosti s vaším účtom Google Ads môžeme pristúpiť napríklad na základe nepriaznivých regulačných upozornení, dohôd alebo rozhodnutí o vašich obchodných praktikách či priamych sťažností od firiem.
 • Overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Keď bude potrebné overenie, zobrazí sa vám upozornenie.
 • O opätovné overenie totožnosti vás môžeme požiadať aj v prípade významných zmien vo vašom účte Google Ads, napríklad zmien platobného profilu v účte Google Ads. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.
 • Spoločnosť Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false