Overenie finančných služieb v Spojenom kráľovstve

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Na zobrazovanie reklám na finančné služby akéhokoľvek druhu v Spojenom kráľovstve vrátane zobrazovania reklám používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zjavne hľadajú finančné služby, musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú autorizáciu od úradu FCA v Spojenom kráľovstve alebo sa na nich vzťahuje jedna z výnimiek uvedených ďalej. Upozorňujeme, že táto požiadavka sa týka finančných služieb, ktoré úrad Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve reguluje, aj tých, ktoré nereguluje.

Toto overenie je povinné pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Účty Authorized Buyers a Display & Video 360 používané v oblasti finančných služieb momentálne nepotrebujú overenie.

Na účely overenia musí žiadosť odoslať oprávnený zástupca.

 

Definície

Skôr než začnete s overovaním, je dôležité oboznámiť sa s výrazmi a definíciami, ktoré vám v tomto procese pomôžu.

Financial Conduct Authority, FCA: Úrad pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve je finančný regulačný orgán v tejto krajine.

Inzerenti s oprávnením od úradu FCA: inzerenti v oblasti finančných služieb, ktorí majú oprávnenie od Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Spojenom kráľovstve na výkon činností v oblasti finančných služieb alebo ktorí sú v registri finančných služieb tohto úradu zapísaní ako profesionálna firma, na ktorú sa vzťahuje výnimka, alebo uznaná investičná burza.

Schválené tretie strany: inzerenti, ktorých reklamy schválila firma s oprávnením od úradu FCA. Príklady: schválení predajcovia, affiliate partneri alebo marketingové agentúry generujúce potenciálnych zákazníkov.

Inzerenti v oblasti nefinančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka: inzerenti, ktorí nepropagujú finančné služby, ale majú pádny dôvod zacieľovať na používateľov zrejme hľadajúcich finančné služby. Príklady (neúplný zoznam): vyhľadávače alebo platformy elektronického obchodu.

Orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje výnimka: vládne inštitúcie, regulačné úrady alebo orgány v Spojenom kráľovstve používajúce domény .gov.uk, medzivládne organizácie, napríklad Organizácia spojených národov, centrálne banky v Spojenom kráľovstve a Európe, Rada pre reklamu (Advertising Standards Authority) v Spojenom kráľovstve alebo subjekty, ktoré niektorá z týchto organizácií schváli na účely týchto pravidiel.

 

 

Podmienky overenia firiem s oprávnením od úradu FCA:

Overenie firiem s oprávnením od úradu FCA v Spojenom kráľovstve môžu absolvovať inzerenti propagujúci aktivity regulovaných finančných služieb, ktorí (1) majú oprávnenie od úradu Financial Conduct Authority (FCA) v Spojenom kráľovstve alebo sú zapísaní v registri finančných služieb úradu FCA v Spojenom kráľovstve ako profesionálna firma, na ktorú sa vzťahuje výnimka, alebo uznaná investičná burza a v prípade potreby (2) absolvujú proces overenia inzerentov.

1. krok: prepojenie vašej osoby registrovanej na úrade Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve s vaším účtom Google Ads

Od 26. septembra musí byť pred požiadaním o overenie do vášho účtu Google Ads zahrnutá kontaktná osoba s rovnakou e‑mailovou doménou, akú má aj firma registrovaná na úrade FCA.

Poznámka: Kontakty v službe Google Ads pridané z verejných e‑mailových domén, ako sú gmail.com, yahoo.com a outlook.com, sa musia zhodovať s e‑mailovými adresami, ktoré boli poskytnuté pri registrácii na úrade FCA.

Ak nemáte e‑mailovú adresu, ktorá je aktuálne registrovaná na úrade FCA, pridajte ju predtým, ako začnete s overovaním.

Ak do svojho účtu chcete pridať novú kontaktnú osobu, postupujte takto:

 1. Otvorte účet Google Ads a prejdite do ponuky Správca v stavovom riadku vľavo alebo do ponuky Nástroje a nastavenia v hornom stavovom riadku. Vyberte Prístup a zabezpečenie z rozbaľovacieho zoznamu.
 2. Na karte Používatelia vyberte ikonu plus a pridajte do účtu nového používateľa. Vyberte úroveň prístupu, ktorú vám vyhovuje poskytnúť kontaktnej osobe registrovanej na úrade FCA (vyžaduje sa prístup na úrovni e‑mailov), a potom vyberte Odoslať pozvánku.
 3. Nezabudnite upozorniť novú kontaktnú osobu, že od spoločnosti Google dostane správu o tom, že dostala žiadosť o pridanie svojej osoby do vášho účtu Google Ads.
 4. Uistite sa, že kontaktná osoba prijala vašu žiadosť.
 5. Keď kontaktná osoba registrovaná na úrade FCA žiadosť prijme, zobrazí sa vám v účte Google Ads na karte Používatelia.

2. krok: oprávnenie od úradu Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve

Požiadajte o overenie a pomocou tohto formulára poskytnite spoločnosti Google nasledujúce informácie:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • vaše domény alebo webové stránky uvedené v registri úradu Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve a všetky vaše ostatné domény alebo webové stránky používané na reklamné účely v službe Google Ads, ktoré nie sú uvedené v registri úradu FCA v Spojenom kráľovstve;
 • číslo registrácie na úrade FCA v Spojenom kráľovstve (FRN);
 • záruka, že dodržíte všetky záväzky súvisiace s komunikáciou, schválením a obmedzeniami finančných propagácií v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými podmienkami.

Upozorňujeme, že informácie o firme, ktoré poskytnete počas tohto procesu overenia, sa musia presne zhodovať s firemnými údajmi dostupnými v registri alebo záznamoch úradu FCA v Spojenom kráľovstve. Ak sa napríklad názov organizácie alebo číslo registrácie organizácie na úrade FCA v Spojenom kráľovstve líši alebo nie je k dispozícii v záznamoch úradu FCA v Spojenom kráľovstve, overenie môže zlyhať.

Keď toto overenie úspešne absolvujete, váš účet Google Ads získa certifikát. O stave žiadosti vás budeme informovať e‑mailom.

 

 

Výnimky

Podmienky overenia schválených tretích strán

Ak spĺňate definíciu schválenej tretej strany uvedenú vyššie, bude potrebné, aby za vás firma s oprávnením od úradu FCA iniciovala overenie odoslaním zoznamu domén alebo webových stránok, ktoré používate na propagáciu finančných služieb. Po vykonaní tohto kroku vás môže spoločnosť Google kontaktovať s cieľom spustiť proces overenia inzerentov (ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali). Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Ak ste firma s oprávnením od úradu FCA, overenie schválenej tretej strany môžete iniciovať pomocou tohto formulára. Pred odoslaním tohto formulára musí vaša firma absolvovať overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Zaručiť sa môžete len za tretie strany, ktorých propagácie finančných služieb ste schválili.

Poznámka: Tento formulár musíte znova odoslať vždy, keď chcete pridať alebo odstrániť schválenú tretiu stranu. Ak zrušíte schválenie propagácií ktorejkoľvek tretej strany, musíte nás okamžite informovať.

Musíte odoslať nasledujúce informácie týkajúce sa domén alebo webových stránok inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb spojených s vašou firmou:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • domény alebo webové stránky inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb, ktorých reklamy ste schválili;
 • vyhlásenie, že schvaľujete finančné propagácie danej tretej strany.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti nefinančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka

Ak spĺňate uvedenú definíciu inzerenta v oblasti nefinančných služieb, na ktorého sa vzťahuje výnimka, môžete pomocou tohto formulára požiadať o overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve. V prípade schválenia vašej žiadosti budete môcť zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

Vo formulári žiadosti o výnimku vás požiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • firemné domény alebo webové stránky, ktoré inzerujete v službe Google Ads;
 • stručný opis vašej firmy a dôvody zacielenia na kľúčové slová súvisiace s finančnými službami;
 • vyhlásenie, že túto výnimku nevyužijete na zobrazovanie reklám Google propagujúcich finančné služby.

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali proces overenia inzerentov (ak ste tak ešte neurobili). Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Po úspešnom absolvovaní tohto overenia dostanete od spoločnosti Google potvrdenie a e‑mailové upozornenie. Váš účet Google Ads získa certifikát, ktorý vám umožní zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve zrejme hľadajúcim finančné služby.

Podmienky overenia orgánov verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje výnimka

Regulačné úrady v oblasti finančných služieb v Spojenom kráľovstve s doménou .gov.uk na základe výnimky nikdy nemusia absolvovať overenie realizované spoločnosťou Google. Väčšinu ostatných inzerentov, ktorí sú orgánmi verejnej správy, ako sú medzivládne organizácie, a ktorí spĺňajú definíciu orgánu verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje výnimka uvedená vyššie, overí automaticky spoločnosť Google. Ak túto definíciu spĺňate, no ešte ste neprešli automatickým overením, kontaktujte svojho zástupcu účtu a požiadajte o overenie pre oblasť finančných služieb v Spojenom kráľovstve.

 • Ak zistíme, že po úspešnom absolvovaní overenia propagujete finančné služby, počas procesu overenia ste poskytli nepravdivé informácie alebo ste porušili pravidlá pre finančné produkty a služby, vaše overenie zrušíme a môžeme vám zablokovať účet.
 • K zrušeniu vášho overenia alebo k opatreniam v súvislosti s vaším účtom Google Ads môžeme pristúpiť napríklad na základe nepriaznivých regulačných upozornení, dohôd alebo rozhodnutí o vašich obchodných praktikách či priamych sťažností od firiem.
 • Overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Keď bude potrebné overenie, zobrazí sa vám upozornenie.
 • O opätovné overenie totožnosti vás môžeme požiadať aj v prípade významných zmien vo vašom účte Google Ads, napríklad zmien platobného profilu v účte Google Ads. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.
 • Spoločnosť Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5900937034984125815
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067