Всичко за потвърждаването на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Рекламодателите трябва да бъдат потвърдени от Google, за да показват реклами за финансови услуги от всякакъв вид в Обединеното кралство, дори реклами на потребители, които търсят подобни услуги. Като част от процедурата за потвърждаване рекламодателите трябва да представят доказателства, че са упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство или отговарят на условията за някой вид освобождаване, описани по-долу. Обърнете внимание, че това изискване обхваща финансови услуги, които са и не са регулирани от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство.

Това потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и разширения. На този етап не е необходимо да бъдат потвърждавани профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, ангажирани с финансови услуги. 

За завършване на потвърждаването заявките за кандидатстване трябва да бъдат подадени от упълномощен представител.

 

Определения

Преди да започнете потвърждаването, важно е да се запознаете с термините и определенията, които ще Ви насочват в настоящия процес.

Рекламодатели, упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство: рекламодатели на финансови услуги, които са упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство да извършват дейности, свързани с финансови услуги.

Одобрени трети страни: рекламодатели, чиито реклами са одобрени от фирма, упълномощена от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство. Примери: одобрени дистрибутори, партньори, маркетингови агенции за генериране на възможни клиенти.

Освободени рекламодатели на нефинансови услуги: рекламодатели, които не популяризират финансови услуги, но имат основателна причина да насочват към потребители, които търсят такива. Примери (неизчерпателни): търсещи машини, платформи за електронна търговия.

Освободени правителствени организации: Правителствени институции на Обединеното кралство, регулатори или органи, използващи домейни .gov.uk, междуправителствени организации, като Обединените нации, централните банки на Обединеното кралство и Европа, органа за стандарти в рекламирането на Обединеното кралство или организации, одобрени от всяко от горепосочените за целите на настоящите правила.

 

 

Изисквания за потвърждаване на фирми, упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство:

За да отговарят на условията за този вид потвърждаване, рекламодателите, които популяризират регулирани дейности, свързани с финансови услуги, трябва да бъдат упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство и да завършат програмата на Google за потвърждаване на самоличността.

 

Стъпка 1:  Упълномощаване от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство

Чрез този формуляр можете да кандидатствате за потвърждаване и да предоставите на Google долупосочената информация. 

 • идентификационен номер на клиента в профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове, включени в регистъра на Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, както и тези, които не са включени, но се използват за рекламиране в Google Ads;
 • регистрационен номер от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство (FRN);
 • гаранция, че ще спазвате всичките си задължения във връзка със съобщаването, одобрението, ограниченията и финансовите популяризации съгласно приложимите правни и регулаторни изисквания.

Обърнете внимание, че предоставената по време на процедурата за потвърждаване информация за бизнеса трябва точно да съвпада с данните за бизнеса в регистрите на Службата за финансов контрол в Обединеното кралство. Потвърждаването например може да не е успешно, ако името на организацията или регистрационният номер от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство се различават или не фигурират в нейните регистри.

След успешното завършване на потвърждаването към профила Ви в Google Ads ще бъде приложен сертификат. Ще Ви уведомим по имейл относно състоянието на заявката.

Забележка:  Ако рекламодателите вече са завършили програмата на Google за потвърждаване на самоличността, няма да се изисква от тях да завършват стъпка 2.

Стъпка 2:  Потвърждаване на самоличността на рекламодателя

Тази стъпка от потвърждаването е приложима за рекламодателите, които все още не са завършили процедурата на Google за потвърждаване на самоличността на рекламодателя.

Освен предоставянето на упълномощаване на бизнеса от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, ще поискаме да ни изпратите документация за потвърждаване на самоличността. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процеса за потвърждаване на самоличността в Google Ads. Имайте предвид, че след изпращането на имейла и показването на известието в профила ще разполагате с 30 дни, за да започнете процеса за потвърждаване на самоличността и да изпратите исканата документация на Google Ads. Ако не успеете да завършите програмата в рамките на 30 дни след изпращането на документацията, профилът Ви ще бъде поставен на пауза.

Обърнете внимание, че предоставената по време на процеса на потвърждаване информация трябва да съвпада с данните за бизнеса, изпратени на Google в стъпка 1. 

За завършване на потвърждаването на самоличността на рекламодателя заявките на бизнесите за кандидатстване трябва да бъдат подадени от упълномощен представител.

Възможно е като част от програмата упълномощеният представител да бъде помолен да предостави официален документ за самоличност. Приеманите документи за самоличност по местоположение могат да бъдат намерени тук.

След завършване на стъпки 1 и 2 рекламодателите ще могат да показват реклами за финансови услуги в Обединеното кралство, както и реклами на потребители в Обединеното кралство, които търсят финансови услуги.

 

 

Освобождаване

Изисквания за потвърждаване на одобрени трети страни

Ако отговаряте на горепосоченото определение за одобрена трета страна, трябва фирма, упълномощена от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, да стартира потвърждаване от Ваше име, като изпрати списък на домейните и уебсайтовете, които използвате за популяризиране на техните услуги. След това Google може да се свърже с Вас за стартиране на потвърждаване на самоличността на рекламодателя и потвърждаване на бизнес дейностите, ако досега не сте завършили тези програми за потвърждаване. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

Ако сте фирма, упълномощена от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, чрез този формуляр можете да стартирате потвърждаване за одобрена трета страна. Преди да подадете този формуляр, трябва да сте завършили потвърждаването на бизнеса си за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство, като можете да сте поръчител само на трети страни, чиито финансови популяризации сте одобрили.

Забележка: Всеки път, когато искате да добавите или премахнете одобрена трета страна, трябва да изпратите формуляра отново. Незабавно трябва да ни уведомите, ако вече не одобрявате популяризациите на дадена трета страна.

Изисква се да изпратите долупосочената информация във връзка с домейните или уебсайтовете на свързаните с Вашия бизнес рекламодатели на финансови услуги на трети страни.

 • идентификационен номер на клиента в профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на рекламодатели на финансови услуги на трети страни, чиито реклами сте одобрили;
 • гаранция, че одобрявате популяризациите на финансови продукти, провеждани от третата страна.

Изисквания за потвърждаване на освободени рекламодатели на нефинансови услуги

Ако отговаряте на горепосоченото определение за освободен рекламодател на нефинансови услуги, чрез този формуляр можете да кандидатствате за потвърждаване на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство. Ако заявлението бъде одобрено, ще можете да показвате реклами на потребители в Обединеното кралство, които търсят финансови услуги.

Във формуляра за освобождаване ще Ви помолим да предоставите следната информация:

 • идентификационен номер на клиента в профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на бизнеса, които рекламирате в Google Ads;
 • кратко описание на бизнеса и обосновка на насочването по ключови думи, свързани с финансови услуги;
 • гаранция, че няма да използвате освобождаването за популяризиране на финансови услуги в Google Ads.

След преглед на заявката Google може да поиска от Вас да преминете потвърждаване на самоличността на рекламодателя и потвърждаване на бизнес дейностите, ако досега не сте завършили тези програми за потвърждаване. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

След успешното завършване на потвърждаването ще получите потвърждение и известие по имейл от Google. В профила си в Google Ads ще получите сертификат, чрез който ще можете да показвате реклами на потребители в Обединеното кралство, които търсят финансови услуги.

Изисквания за потвърждаване за освободени правителствени организации

Регулаторите на финансови услуги в Обединеното кралство с домейн .gov.uk винаги са освободени от изискванията на Google за потвърждаване. Повечето други рекламодатели, които са правителствени организации (напр. междуправителствени такива) и отговарят на определението по-горе за освободена правителствена организация, ще бъдат потвърдени автоматично от Google. Ако отговаряте на това определение, но не сте получили автоматично потвърждаване, свържете се с представителя си за връзка с клиента, за да заявите потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство.

 • Ако установим, че след успешното завършване на потвърждаването популяризирате финансови услуги, в процеса на потвърждаване сте предоставили невярна информация или сте нарушили правилата ни за финансови продукти и услуги, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян.
 • Може да отменим потвърждаването Ви или да предприемем действия спрямо профила Ви в Google Ads, например въз основа на сериозни предупреждения, споразумения или решения на регулаторните органи относно бизнес практиките Ви или директни жалби от бизнеси.
 • Ще трябва периодично да подновявате потвърждаването си. Ще получите известие, когато това е задължително.
 • Освен това е възможно да поискаме да потвърдите самоличността си отново, ако има значителни промени в профила Ви в Google Ads, например промени в потребителския профил за плащания в Google Ads. Ще получите известие в профила, когато е необходимо да се извърши това.
 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false