Thứ nguyên vị trí quảng cáo

Nơi hiển thị quảng cáo cho người dùng. Ví dụ: quảng cáo hiển thị ở tiêu đề trang, trong nội dung chính, trong lớp phủ, v.v. Xin lưu ý rằng các giá trị trong thứ nguyên này (ngoại trừ "Cố định" và "Giữa lần tải trang") chỉ áp dụng cho các Vị trí đặt quảng cáo tự động.

Lưu ý: Thứ nguyên Vị trí quảng cáo thay thế thứ nguyên Định dạng quảng cáo, hiện không còn dùng nữa.

Giá trị

  • Tiêu đề
  • Nội dung chính
  • Thanh bên
  • Chân trang
  • Cố định
  • Giữa lần tải trang
  • Khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?