Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ

Nastavenia prispôsobenia reklám v značkách reklamy pre vlastníkov od Googlu

Podľa aktualizovaných Pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ musíte svojim používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve sprístupniť určité informácie a získať od nich súhlas na používanie súborov cookie alebo iného miestneho ukladacieho priestoru, pokiaľ to vyžaduje zákon, a na zhromažďovanie, zdieľanie a používanie osobných údajov v súvislosti s prispôsobením reklám. Tieto pravidlá odzrkadľujú požiadavky smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Nastavenia prispôsobenia reklám pre stránky používajúce značky GPT a AdSense

Žiadosti o reklamy

Pri žiadostiach o reklamy smerovaných Googlu sa predvolene zobrazujú prispôsobené reklamy, ktoré sa vyberajú na základe obsahu webovej stránky a histórie používateľa, ktorý stránku navštívil. Google tiež podporuje zobrazovanie neprispôsobených reklám. Ďalšie informácie o prispôsobených a neprispôsobených reklamách

Ak spĺňate požiadavky našich pravidiel pre získanie súhlasu a chcete zobrazovať prispôsobené reklamy všetkým používateľom v Európskom hospodárskom priestore a Spojenom kráľovstve, ktorí navštívia váš web, nemusíte v značkovaní reklám nič meniť.Zobrazovanie neprispôsobených reklám môžete povoliť v používateľskom rozhraní služby AdSense pre obsah alebo Google Ad Manager.

Ak chcete niektorým používateľom zobrazovať prispôsobené reklamy a iným neprispôsobené, značky reklamy GPT a asynchrónne značky reklamy AdSense alebo Ad Manager poskytujú vlastníkom spôsob spustenia zobrazovania neprispôsobených reklám pre jednotlivé stránky. Môže to byť užitočné, ak všetkým alebo niektorým používateľom umožníte vybrať si medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami.

Aj keď tieto reklamy nepoužívajú súbory cookie na prispôsobenie reklám, používajú ich na obmedzenie frekvencie, vytváranie agregovaných prehľadov reklám a boj proti podvodom a zneužitiu. Na tieto účely sa preto vyžaduje súhlas na používanie súborov cookie od používateľov v krajinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o súboroch cookie smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. Ďalšie informácie o neprispôsobených reklamách

Značka GPT:

Použite metódu: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Asynchrónna značka reklamy AdSense alebo Ad Manager:

Nastavte hodnotu: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Overte, či značka reklamy žiada o neprispôsobené reklamy. Stačí, ak nájdete žiadosti o reklamu v nástrojoch pre vývojárov prehliadača a pohľadáte parameter &npa=1. Volaním metódy setRequestNonPersonalizedAds(0) alebo nastavením hodnoty requestNonPersonalizedAds=0 sa znova aktivuje prispôsobenie.

Pozastavenie žiadostí o reklamy

Značky GPT a asynchrónne značky AdSense alebo Ad Manager podporujú techniky načítania stránky, ale pred odoslaním žiadostí o reklamy čakajú na explicitný signál. Môže to byť užitočné, ak pred odoslaním žiadostí o reklamy potrebujete počkať na interakciu používateľa s používateľským rozhraním na vyžiadanie súhlasu.

Keď používate značku GPT: oneskorenie žiadostí o reklamy je možné, ak použijete asynchrónny režim.

 • Funkciou disableInitialLoad() zabráňte tomu, aby pri prvom načítaní stránky odoslala značka žiadosti o reklamy. Musíte to urobiť pred spustením akýchkoľvek žiadostí o reklamy funkciou display().
 • Nastavte reklamné priestory volaniami funkcie googletag.cmd.push(...) ako zvyčajne.
 • Keď používateľ vyjadrí svoj súhlas, v prípade potreby zavolajte metódu setRequestNonPersonalizedAds(1).
 • Funkciou refresh() obnovte odosielanie žiadostí o reklamy.
 • Ak funkciu refresh() nezavoláte, nezobrazia sa žiadne reklamy. Ak použijete metódu enableSyncRendering(), oneskorenie žiadostí nie je možné.

Keď používate asynchrónny kód reklamy AdSense alebo Ad Manager:

 • Nastavením hodnoty (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 zabráňte tomu, aby značka odosielala žiadosti o reklamy. Musíte to urobiť pred spustením akýchkoľvek žiadostí o reklamy funkciou adsbygoogle.push(...).
 • Nastavte reklamné priestory volaniami funkcie adsbygoogle.push(...) ako zvyčajne.
 • Keď používateľ vyjadrí svoj súhlas, v prípade potreby nastavte hodnotu requestNonPersonalizedAds=1.
 • Nastavením hodnoty (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 obnovte odosielanie žiadostí o reklamy.
 • Ak hodnotu pauseAdRequests=0 nenastavíte, nezobrazia sa žiadne reklamy.

Táto technika blokuje odosielanie žiadostí o reklamy, ale rozličné skripty sa stále načítavajú. Hoci sa môžu čítať existujúce súbory cookie v doménach Googlu, nenastavia sa žiadne nové súbory cookie. Na zobrazovanie alebo meranie reklám sa nebudú používať žiadne údaje pridružené k existujúcim súborom cookie.

Ak vaše riešenie správy súhlasu ponúka možnosť pozdržať načítanie skriptov, kým používateľ nevykoná voľbu, ďalšou možnosťou je pozdržať načítanie skriptov gpt.jsadsbygoogle.js. Iné typy značiek reklám Google nepodporujú pozastavenie žiadostí o reklamy, preto sa musíte vyhnúť ich načítaniu, kým nebudete môcť žiadať o prispôsobené alebo neprispôsobené reklamy.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc so značkami AdSense, pozrite si článok Príklady kódu reklamy pre nastavenia prispôsobenia reklám.

Nastavenia prispôsobenia reklám pre stránky AMP

Žiadosti o reklamy zo stránok AMP poskytujú rovnaké nastavenia prispôsobenia reklám ako stránky iného typu než AMP opísané vyššie. Vlastníci sa môžu rozhodnúť zobrazovať neprispôsobené reklamy všetkým používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve alebo zobrazovať prispôsobené či neprispôsobené reklamy na základe súhlasu. Ďalej sú uvedené pokyny na konfiguráciu jednotlivých scenárov v prípade stránok AMP, ktoré odosielajú žiadosti o reklamu kódom <amp-ad type=”doubleclick”> alebo <amp-ad type=”adsense”>.

Zobrazovanie neprispôsobených reklám všetkým používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve

Ak vaše značky reklamy AMP nepoužívajú technológiu Real Time Config (RTC), môžete zobrazovanie neprispôsobených reklám jednoducho povoliť v používateľskom rozhraní služby Google Ad Manager alebo AdSense a žiadne ďalšie zmeny stránok AMP nebudú potrebné.

Ak vaše značky reklamy AMP používajú technológiu Real Time Config (RTC), stránku môžete konfigurovať tak, aby neodosielala žiadosti RTC v prípade používateľov, ktorým sa budú zobrazovať neprispôsobené reklamy (t. j. používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve). Budete na to potrebovať nasledujúce komponenty a konfigurácie (amp-geoamp-consent).


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries and the UK. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to setup the consent with 0 timeout (i.e. it doesn’t show a consent UI  at all) and default “rejected” consent state. This halts RTC callouts and signals DFP/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Do všetkých existujúcich komponentov amp-ad na stránke musíte pridať atribút data-block-on-consent, ako je uvedené nižšie:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it block on consent -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Zobrazovanie prispôsobených alebo neprispôsobených reklám na základe súhlasu

AMP nepovoľuje použiť vlastný jazyk JavaScript. Žiadosti o prispôsobené alebo neprispôsobené reklamy sú preto založené na konfigurácii komponentu amp-consent a atribútov data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Predpokladajme, že ste konfigurovali komponent amp-consent a prepojili ho so všetkými značkami <amp-ad> na stránke pomocou atribútu data-block-on-consent:

 • Ak používateľ vyjadril prostredníctvom komponentu amp-consent súhlas (používateľ prijal výzvu na vyjadrenie súhlasu), žiadosti o reklamy sa budú odosielať normálne.
 • Ak používateľ vyjadril prostredníctvom komponentu amp-consent nesúhlas (používateľ odmietol výzvu na vyjadrenie súhlasu), budú sa odosielať žiadosti o neprispôsobené reklamy.
 • Ak odpoveď používateľa na komponent amp-consent nie je známa (používateľ zavrel výzvu na vyjadrenie súhlasu):
  • Predvolene sa neodosielajú žiadne žiadosti o reklamy.
  • Ak je atribút data-npa-on-unknown-consent nastavený na hodnotu true, odosielajú sa žiadosti o neprispôsobené reklamy.
 • Ak komponent amp-geo konfigurujete tak, že vzhľadom na geografickú polohu používateľa nie je súhlas potrebný, žiadosti o reklamy sa odosielajú normálne.

Ak vaše značky <amp-ad> nepoužívajú atribút data-block-on-consent alebo komponent amp-consent nie je správne konfigurovaný, žiadosti sa odosielajú normálne.

Nižšie uvádzame príklad konfigurácie, ktorá požiada všetkých používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve o vyjadrenie súhlasu, pričom výsledné fungovanie je opísané vyššie:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries and the UK. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

K dispozícii sú aj ďalšie spôsoby selektívneho vyzvania používateľov na vyjadrenie súhlasu vrátane konfigurovania stránky na odosielanie žiadosti typu CORS POST koncovému bodu, ktorý konfigurujete prostredníctvom atribútu checkConsentHref.Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii komponentu amp-consent.

Nastavenia prispôsobenia reklám pre ostatné značky

Značky GPT zobrazenia vráteného bez ponuky

Ak používate značky GPT zobrazenia vráteného bez ponuky, žiadosť o reklamu môžete označiť ako neprispôsobenú vložením nasledujúceho kódu do volania rozhrania API:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Parameter options nastavte na celočíselnú hodnotu 1, ak chcete žiadosť o reklamu označiť ako neprispôsobenú, alebo na hodnotu 0 v prípade žiadostí o reklamy, ktoré sú vhodné pre prispôsobené reklamy.

Ak toto nastavenie vynecháte, predvolene sa povolia prispôsobené reklamy.

Príklad:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Žiadosti bez značiek

Ak používate žiadosti bez značiek, žiadosť o reklamu môžete označiť ako neprispôsobenú pridaním parametra npa=[int] priamo do webovej adresy žiadosti o reklamu. Tento parameter odporúčame špecifikovať na začiatku značky, aby ste predišli riziku jeho odstránenia pri skrátení. Ak chcete označiť žiadosť o reklamu ako neprispôsobenú, špecifikujte npa=1. Ak tento parameter vynecháte, reklamy budú predvolene prispôsobené. Príklad:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense pre vyhľadávanie

Pri žiadostiach o reklamy smerovaných Googlu sa predvolene zobrazujú prispôsobené reklamy, ktoré sa vyberajú na základe vyhľadávacieho dopytu používateľa a jeho histórie. Google tiež podporuje zobrazovanie neprispôsobených reklám. Prečítajte si ďalšie informácie o prispôsobených a neprispôsobených reklamách.

Ak chcete niektorým používateľom zobrazovať prispôsobené reklamy a iným neprispôsobené, značky AdSense pre vyhľadávanie poskytujú vlastníkom spôsob spustenia zobrazenia neprispôsobených reklám pre jednotlivé stránky. Môže to byť užitočné, ak všetkým alebo niektorým používateľom umožníte vybrať si medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami.

Webová značka reklamy pre reklamy vo vlastnom vyhľadávaní: Do parametra pageOptions v značke reklám vo vlastnom vyhľadávaní pridajte tento kód:
personalizedAds: false,


Značka AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Značka systému iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Pre danú konkrétnu žiadosť spustia tieto metódy žiadosti o neprispôsobené reklamy. Ide o bezstavový parameter. Ak v ďalších žiadostiach pre daného používateľa nie je tento parameter nastavený, obnoví sa predvolené fungovanie, teda odosielanie žiadostí o prispôsobené reklamy.

Google Mobile Ads SDK

Ďalšie informácie o súprave Google Mobile Ads SDK nájdete na webe pre vývojárov aplikácií (iOS GMA SDK, Android GMA SDK).

Google Interactive Media Ads SDK (pre video)

V žiadostiach o videá môžete špecifikovať, že chcete, aby Google považoval obsah videa za neprispôsobený, keď do značky reklamy pridáte parameter npa=1. Môžete to urobiť pomocou manuálne vytvorenej značky hlavného videa alebo pomocou niektorej zo súprav IMA SDK špecifických pre jednotlivé platformy (HTML5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Ak prehrávač videa používa funkciu vkladania dynamických reklám služby Google Ad Manager, do žiadosti o video na vyžiadanie alebo priamy prenos môže zahrnúť aj parameter npa=1, ktorý sa odovzdá každej zahrnutej žiadosti o reklamu (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK, DAI tvOS SDK).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
157
false
false