Pravidlá programu AdSense

Nasledujúce pravidlá sú povinní dodržiavať všetci vlastníci, preto si ich pozorne prečítajte. Ak nebudete dodržiavať tieto pravidlá a nebudete na to mať povolenie od spoločnosti Google, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám na vašich webových stránkach a/alebo deaktivovať váš účet AdSense. Po deaktivácii účtu nebudete mať oprávnenie na ďalšiu účasť v programe AdSense.

Keďže svoje pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť, pravidelne kontrolujte, či nedošlo k ich aktualizácii. Podľa našich online zmluvných podmienok nesiete zodpovednosť za oboznamovanie sa s pravidlami, ktoré sú tu uverejnené, a tiež za ich dodržiavanie. Výnimky z týchto pravidiel sú povolené len so súhlasom spoločnosti Google.

Rozbaliť všetko Zbaliť všetko

Neplatné kliknutia a zobrazenia

Vlastníci nesmú klikať na vlastné reklamy ani používať akékoľvek spôsoby umelého zvyšovania počtu zobrazení alebo kliknutí vrátane manuálnych metód.

Ďalšie informácie

Kliknutia na reklamy Google musia vyplynúť zo skutočného záujmu používateľa. Akékoľvek metódy, ktoré umelo generujú kliknutia na reklamy Google alebo zobrazenia týchto reklám, sú prísne zakázané. Tieto zakázané metódy okrem iného zahŕňajú aj opakované manuálne kliknutia alebo zobrazenia, používanie nástrojov na automatické generovanie kliknutí a zobrazení a používanie robotov alebo podvodného softvéru. Upozorňujeme, že klikanie na vlastné reklamy z akéhokoľvek dôvodu je zakázané.

Nabádanie na kliknutia alebo zhliadnutia (inventár bez odmeny)

S výnimkou inventára s odmenou vlastníci nesmú žiadať iné osoby, aby klikali na ich reklamy alebo ich zhliadli, a nesmú ani používať žiadne podvodné postupy na získavanie kliknutí. Medzi takéto postupy okrem iného patrí ponúkanie odmeny používateľom za zobrazovanie reklám alebo za vykonávanie vyhľadávaní, sľubovanie získania peňazí pre tretie strany za takéto konanie alebo umiestňovanie obrázkov vedľa individuálnych reklám.

Ďalšie informácie

Chceme zaistiť pozitívny dojem používateľov a inzerentov. Vlastníci využívajúci program AdSense preto nesmú:

 • odmeňovať používateľov za zobrazovanie reklám alebo za vykonávanie vyhľadávaní ani za takéto správanie sľubovať odmenu tretej strane;
 • nabádať používateľov na klikanie na reklamy Google používaním fráz, ako sú napríklad „kliknite na reklamy“, „podporte nás“, „navštívte tieto stránky“ alebo podobné výzvy;
 • upriamovať pozornosť používateľov na reklamy prostredníctvom šípok alebo iných grafických trikov;
 • umiestňovať zavádzajúce obrázky vedľa individuálnych reklám;
 • umiestňovať reklamy do skriptu plávajúceho okna;
 • formátovať reklamy tak, aby ich nebolo možné odlíšiť od ostatného obsahu na stránke;
 • formátovať obsah webových stránok tak, aby ho bolo možné len s ťažkosťami odlíšiť od reklám;
 • umiestňovať zavádzajúce štítky nad reklamné jednotky spoločnosti Google (reklamy napríklad môžu byť označené ako „Sponzorované odkazy“ alebo „Inzercia“, ale nesmú byť označené ako „Obľúbené weby“ ani „Najlepšie ponuky dňa“).

Pravidlá pre obsah

Vlastníci nesmú umiestňovať kód AdSense na stránky s obsahom, ktorý porušuje pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu vašich účtov.

Vlastníci môžu umiestniť kód AdSense na stránky s obsahom, ktorý neporušuje obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov, aj keď rozsah inzercie v takomto obsahu bude pravdepodobne menší než v obsahu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Zavádzajúce prvky

Vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google na webové stránky, ktoré obsahujú zavádzajúce prvky. Ďalšie informácie nájdete na stránke o zavádzajúcich prvkoch.

Autorizovaný inventár (ads.txt)

Ak sa vlastníci v službe AdSense rozhodnú použiť súbor ads.txt vo svojich doménach, títo vlastníci budú musieť byť zahrnutí ako autorizovaní predajcovia tohto inventára. Prečítajte si viac o tom, ako prostredníctvom súboru ads.txt uviesť, kto má oprávnenie na predaj vášho inventára.

Zdroje návštevnosti

Reklamy Google sa nesmú umiestňovať na stránkach, ktorých návštevnosť pochádza z určitých zdrojov. Vlastníci sa napríklad nesmú zúčastňovať na programoch plateného klikania a nesmú odosielať nevyžiadané e‑maily ani zobrazovať reklamy v dôsledku akcie ľubovoľnej softvérovej aplikácie. Vlastníci využívajúci online reklamu musia okrem toho zabezpečiť, aby ich stránky boli v súlade s pokynmi spoločnosti Google pre kvalitu vstupnej stránky.

Ďalšie informácie

Chceme zaistiť pozitívny dojem používateľov internetu a inzerentov využívajúcich služby spoločnosti Google. Webové stránky zobrazujúce reklamy Google preto nesmú:

 • používať služby tretej strany, ktoré generujú kliknutia alebo zobrazenia, ako sú napríklad programy plateného klikania, plateného surfovania, automatického surfovania alebo výmeny kliknutí;
 • byť propagované prostredníctvom nevyžiadaných hromadných e‑mailov alebo neželaných reklám na webových stránkach tretích strán;
 • zobrazovať reklamy, vyhľadávacie polia alebo výsledky vyhľadávania spoločnosti Google v dôsledku akcií softvérových aplikácií, ako sú napríklad panely s nástrojmi;
 • byť načítané pomocou softvéru, ktorý môže spúšťať kontextové okná, presmerovať používateľov na neželané webové stránky, meniť nastavenia prehliadača alebo inak zasahovať do navigácie na webových stránkach (je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby žiadna reklamná sieť ani žiadni affiliate partneri nepoužívali takéto metódy na presmerovanie návštevnosti na stránky, ktoré obsahujú váš kód AdSense);
 • získavať návštevnosť prostredníctvom online reklamy, ak dané webové stránky nie sú v súlade s pokynmi spoločnosti Google pre kvalitu vstupnej stránky (používatelia by napríklad mali vedieť jednoducho nájsť to, čo vaša reklama ponúka).

Vlastnosti reklamy

Vlastníci môžu kód reklamy AdSense upravovať, pokiaľ tieto úpravy umelo nezvýšia výkonnosť reklám ani nepoškodia inzerentov. Prečítajte si viac o úprave kódu reklamy AdSense.

Umiestnenie reklamy

Vlastníci môžu experimentovať s rôznymi umiestneniami a formátmi reklamy. Kód AdSense sa však nesmie umiestňovať na nevhodné miesta, ako sú napríklad kontextové okná, e‑maily alebo softvér. Vlastníci tiež musia dodržiavať pravidlá každej použitej služby. Ďalšie informácie nájdete v článku o pravidlách umiestňovania reklám.

Zobraziť úplné pravidlá umiestňovania reklám

Reklamy, vyhľadávacie polia ani výsledky vyhľadávania spoločnosti Google nesmú byť:

 • integrované do softvérovej aplikácie (nevzťahuje sa na službu AdMob) žiadneho druhu vrátane panelov s nástrojmi;
 • zobrazované v kontextových oknách vrátane prípadov, keď sa stránka obsahujúca reklamy, vyhľadávacie polia alebo výsledky vyhľadávania spoločnosti Google načíta v kontextovom okne;
 • umiestnené v e‑mailoch alebo na stránkach, ktoré sa primárne zameriavajú na e‑mailové správy;
 • umiestnené na stránkach, ktoré sa primárne zameriavajú na dynamicky generovaný obsah (napr. živý čet, čet alebo automaticky obnovované komentáre);
 • prekryté inými prvkami na stránke;
 • v tesnej blízkosti tlačidiel alebo akýchkoľvek iných objektov či pod nimi a narúšať tak bežnú interakciu používateľa s aplikáciou alebo reklamou;
 • umiestnené na inej stránke než je stránka s obsahom (toto pravidlo sa nevzťahuje na služby AdSense pre vyhľadávanie ani AdSense pre mobilné vyhľadávanie);
 • umiestnené na stránkach určených špeciálne na účely zobrazovania reklám;
 • umiestnené na stránkach, ktorých obsah alebo webová adresa by v dôsledku zneužitia log, ochranných známok alebo iných prvkov značky mohli používateľov zmiasť tak, že ich budú považovať za stránky súvisiace so spoločnosťou Google;
 • umiestnené v iných produktoch alebo službách spoločnosti Google alebo spolu s nimi spôsobom, ktorý porušuje pravidlá daného produktu alebo služby.
 • Umiestnené na stránkach, kde sa obsah zobrazuje v rámcoch. K zobrazovaniu obsahu v rámcoch dochádza, keď sa v príslušnom rámci či okne webu alebo aplikácie zobrazuje web iného používateľa bez povolenia vlastníkov tohto obsahu. 

Vlastnosti webových stránok

Webové stránky, ktoré zobrazujú reklamy Google, by používateľom mali umožňovať jednoduchú navigáciu. Webové stránky nesmú meniť predvoľby používateľov, presmerovať používateľov na neželané webové stránky, spúšťať stiahnutia, zahŕňať malvér ani obsahovať kontextové okná, ktoré zasahujú do navigácie na webových stránkach.

Technické požiadavky

S cieľom zabezpečiť pozitívny dojem používateľov vytvorila spoločnosť Google technické špecifikácie pre webové stránky zobrazujúce reklamy Google. Povoľujeme len také webové stránky, ktoré sú v súlade s týmito technickými špecifikáciami. Podrobné technické požiadavky uvádzame nižšie:

 • Používanie podporovaných jazykov
  • Služby spoločnosti Google pre vlastníkov nepodporujú všetky jazyky. Žiadosti o účasť v týchto programoch sú možné pre webové stránky s obsahom prevažne v týchto jazykoch.
 • Požiadavky na formát
  • WebView
   • Obsahové reklamy služieb AdSense pre obsah a Ad Exchange (AdX) nie sú podporované všetkými technológiami WebView. Vývojári aplikácií, ktorí chcú speňažiť svoj obsah pomocou obsahových reklám služieb AdSense pre obsah a Ad Exchange prostredníctvom technológie WebView, musia používať jeden z týchto podporovaných rámcov zobrazenia:
   • Reklamy v aplikáciách služieb Google AdMob a AdX sa môžu zobrazovať v aplikácii vedľa technológie WebView, ak sa používa súprava Google Mobile Ads SDK a vlastník spĺňa podmienky všetkých ostatných pravidiel programu AdSense.

Súbory cookie pre reklamy Google

Vlastníci v službe AdSense musia mať a dodržiavať pravidlá ochrany súkromia, v ktorých je uvedené, že tretie strany môžu umiestňovať a čítať súbory cookie v prehliadačoch používateľov alebo používať webovú signalizáciu na zhromažďovanie informácií v dôsledku zobrazovania reklám na vašich webových stránkach. Ďalšie informácie o vypracovaní pravidiel ochrany súkromia

Identifikácia používateľov a súhlas používateľov

Spoločnosti Google nesmiete poskytovať žiadne informácie, ktoré:

 • by spoločnosť Google mohla použiť ako informácie umožňujúce zistenie totožnosti alebo ich za také považovať,
 • natrvalo identifikujú konkrétne zariadenie (ako napríklad jedinečný identifikátor mobilného telefónu, ak takýto identifikátor nemožno resetovať).

Službu Google AdSense nesmiete používať na uľahčenie zlúčenia informácií umožňujúcich zistenie totožnosti so skôr získanými informáciami, ktoré ste v minulosti získali ako informácie neumožňujúce zistenie totožnosti, bez výrazného upozornenia na túto skutočnosť a bez predchádzajúceho súhlasu používateľa (napríklad prihlásenie sa) s takýmto zlúčením.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na dodržiavanie pravidiel pre identifikovateľnosť používateľov.

Taktiež musíte dodržiavať Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Ochrana súkromia

Musíte jasne zverejniť informácie o zhromažďovaní údajov, ich zdieľaní a používaní prebiehajúcom na webových stránkach, v aplikáciách alebo vo vlastníctvach, ktoré používajú akúkoľvek reklamnú službu od spoločnosti Google. Ak chcete splniť túto povinnosť zverejnenia informácií vzhľadom na používanie údajov spoločnosťou Google, môžete zobraziť výrazne označený odkaz na informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov.

Zákon COPPA (Children's Online Privacy Protection Act – zákon na ochranu súkromia detí na internete)

Ak implementujete akúkoľvek reklamnú službu spoločnosti Google na webových stránkach alebo v častiach webových stránok, na ktoré sa vzťahuje zákon COPPA, (a) o príslušných webových stránkach alebo častiach webových stránok, na ktoré sa vzťahuje zákon COPPA, musíte upovedomiť spoločnosť Google prostredníctvom nástrojov na webovej stránke https://search.google.com/search-console/coppa alebo v prípade aplikácií prostredníctvom metódy vysvetlenej na webovej stránke https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting a (b) záujmovo orientovanú reklamu (vrátane remarketingu) nesmiete zacieľovať na: (i) minulú či súčasnú aktivitu používateľov, o ktorých viete, že sú mladší ako 13 rokov, ani na (ii) minulú či súčasnú aktivitu na webových stránkach určených pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Pravidlá špecifické pre príslušné služby

Dátum poslednej aktualizácie: 30. september 2019

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?