Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Tổng quan về tính năng đặt giá thầu

Tính năng đặt giá thầu là gì?

Tính năng đặt giá thầu cho phép các nguồn quảng cáo cạnh tranh trong một phiên đấu giá theo thời gian thực để thực hiện các yêu cầu quảng cáo của bạn. Điều này giúp đảm bảo bạn nhận được doanh thu cao nhất cho các lượt hiển thị.

Không giống như tính năng dàn xếp truyền thống dựa vào eCPM do người dùng cung cấp hoặc dữ liệu trong quá khứ để sắp xếp các mạng theo mức độ ưu tiên và gọi từng mạng, tính năng đặt giá thầu sẽ gọi tất cả các nguồn quảng cáo tham gia cùng một lúc. Những nguồn quảng cáo này đặt giá thầu cho từng lượt hiển thị theo thời gian thực. Điều này cho phép cho phép chúng cạnh tranh công bằng trong một phiên đấu giá hợp nhất.

Đối với bất kỳ lượt hiển thị nào, nguồn quảng cáo phân phát quảng cáo luôn là nhà quảng cáo trả tiền cao nhất.

Tính năng đặt giá thầu hoạt động như thế nào?

Tính năng đặt giá thầu hoạt động liền mạch với những nhóm dàn xếp mới hoặc hiện có. Mỗi nguồn quảng cáo đặt giá thầu sẽ cạnh tranh với các nguồn quảng cáo khác như nguồn quảng cáo dạng thác nước (không tham gia đặt giá thầu) để thực hiện các yêu cầu quảng cáo.

1. Một đơn vị quảng cáo tạo ra một yêu cầu quảng cáo

Một đơn vị quảng cáo trong ứng dụng của bạn sẽ tạo ra một yêu cầu quảng cáo và gửi yêu cầu đó đến AdMob cùng với thông tin nhắm mục tiêu (chẳng hạn như nền tảng và định dạng quảng cáo).

2. AdMob đối sánh yêu cầu quảng cáo với một trong các nhóm dàn xếp của bạn

Tính năng Dàn xếp AdMob so sánh yêu cầu quảng cáo với tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu và mức độ ưu tiên của các nhóm dàn xếp mà bạn đã xác định. Tính năng này đối sánh yêu cầu quảng cáo với nhóm dàn xếp theo tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu chính xác và mức độ ưu tiên cao nhất nếu có nhiều nhóm dàn xếp.

3. AdMob bắt đầu một phiên đấu giá đặt giá thầu

Sau khi so khớp yêu cầu quảng cáo đó với một nhóm dàn xếp, nguồn quảng cáo đặt giá thầu trong nhóm sẽ cạnh tranh trong phiên đấu giá để thực hiện yêu cầu đó.

Khi đó, hệ thống sẽ đưa nguồn quảng cáo gửi giá thầu eCPM cao nhất vào quy trình dàn xếp kiểu thác nước theo giá trị eCPM này.

4. Quy trình dàn xếp kiểu thác nước hoạt động như bình thường và yêu cầu quảng cáo sẽ được thực hiện

Nếu một nguồn quảng cáo đặt giá thầu được đặt ở vị trí đầu tiên trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì nguồn đó sẽ phân phát quảng cáo.

Lưu ý: Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chỉ đặt giá thầu nếu có quảng cáo để hiển thị. Tức là nếu được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì các nguồn quảng cáo đó sẽ phân phát quảng cáo.

Nếu nguồn quảng cáo đặt giá thầu không phải là bên trả eCPM cao nhất trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì hệ thống sẽ gọi nguồn quảng cáo dạng thác nước trước tiên.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng đồng thời một nguồn quảng cáo dưới dạng nguồn đặt giá thầu và nguồn quảng cáo dạng thác nước. Trước tiên, hệ thống sẽ gọi nguồn quảng cáo trong một phiên đấu giá đặt giá thầu. Nếu nguồn quảng cáo đó đặt giá thầu, thì hệ thống sẽ không đặt nó vào quy trình dàn xếp kiểu thác nước lần thứ hai.
 
Tuy nhiên, nếu nguồn quảng cáo đó không đặt giá thầu, thì nó vẫn được gọi dưới dạng một nguồn quảng cáo dạng thác nước trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước.

Hiện tại, các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chưa hỗ trợ phân phát quảng cáo cho những yêu cầu quảng cáo hoặc ứng dụng hướng tới trẻ em. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA).

Tương tự, bạn phải thêm các nguồn quảng cáo đặt giá thầu dưới dạng một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo. Để chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong AdMob, hãy nhấp vào Tuỳ chọn chặn trong thanh bên rồi nhấp vào thẻ Quản lý sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Ví dụ 1: Nhóm dàn xếp đặt giá thầu

Ví dụ về nhóm dàn xếp Đặt giá thầu mở.

Có 4 nguồn quảng cáo đặt giá thầu trong nhóm dàn xếp. Mỗi nguồn sẽ gửi một giá thầu cho một đơn vị quảng cáo có sẵn. Trong ví dụ này, không có nguồn quảng cáo dạng thác nước nào trong nhóm dàn xếp này. Tức là nguồn quảng cáo đặt giá thầu cao nhất sẽ phân phát quảng cáo.

Lưu ý: Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chỉ đặt giá thầu nếu có quảng cáo để hiển thị.
Ví dụ 2: Nguồn quảng cáo đặt giá thầu và nguồn quảng cáo dạng thác nước trong một nhóm dàn xếp

Ví dụ về nguồn quảng cáo đặt giá thầu mở và nguồn quảng cáo dạng thác nước.

Có 4 nguồn quảng cáo đặt giá thầu trong nhóm dàn xếp. Mỗi nguồn sẽ gửi một giá thầu cho một đơn vị quảng cáo có sẵn.

Mạng B thắng phiên đấu giá đặt giá thầu với giá thầu là $7 và được đưa vào quy trình dàn xếp kiểu thác nước ở vị trí tương ứng với giá trị eCPM của nó. Trong ví dụ này, giá thầu của Mạng B cao hơn giá thầu của nguồn quảng cáo khác trong thác nước. Do đó, Mạng B được đặt ở vị trí đầu tiên trong thác nước và sẽ phân phát quảng cáo. Những nguồn quảng cáo dạng thác nước thậm chí còn không được gọi.

Lưu ý: Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chỉ đặt giá thầu nếu có quảng cáo để hiển thị. Tức là nếu được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì các nguồn quảng cáo đó sẽ phân phát quảng cáo.
Ví dụ 3: Nguồn quảng cáo đặt giá thầu và nguồn quảng cáo dạng thác nước trong một nhóm dàn xếp

Ví dụ về nguồn đặt giá thầu mở và nguồn dạng thác nước trong nhóm dàn xếp.

Trong ví dụ này, Exchange B thắng phiên đấu giá thầu với giá thầu là $4 và được đưa vào quy trình dàn xếp dạng thác nước ở vị trí tương ứng với giá trị eCPM của bên đó. Tuy nhiên, Mạng 1 có giá trị eCPM cao hơn ($5) so với giá thầu mà Nền tảng trao đổi B đã đặt và giành chiến thắng. Do đó, Nền tảng trao đổi B được đặt ở vị trí thứ hai trong thác nước.

Kể từ thời điểm này, thác nước sẽ hoạt động như bình thường. Mạng 1 sẽ phân phát quảng cáo, nếu có. Nếu không có, Nền tảng trao đổi B sẽ phân phát quảng cáo.

Lưu ý: Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chỉ đặt giá thầu nếu có quảng cáo để hiển thị. Tức là nếu được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì các nguồn quảng cáo đó sẽ phân phát quảng cáo.

Ví dụ 4: Đặt giá thầu với chiến dịch được bán trực tiếp trong một nhóm dàn xếp

Ví dụ về tính năng đặt giá thầu mở với chiến dịch được bán trực tiếp.

Trong ví dụ này, Exchange A thắng phiên đấu giá thầu với giá thầu là $8 và được đưa vào quy trình dàn xếp dạng thác nước ở vị trí tương ứng với giá trị eCPM của bên đó. Tuy nhiên, chiến dịch được bán trực tiếp có giá trị eCPM cao hơn giá thầu mà Nền tảng trao đổi A đã đặt và giành chiến thắng. Do đó, Nền tảng trao đổi A được đặt ở vị trí thứ hai trong thác nước.

Kể từ thời điểm này, thác nước sẽ hoạt động như bình thường. Chiến dịch được bán trực tiếp sẽ phân phát quảng cáo, nếu có. Nếu không có, Nền tảng trao đổi A sẽ phân phát quảng cáo.

Lưu ý: Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu chỉ đặt giá thầu nếu có quảng cáo để hiển thị. Tức là nếu được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì các nguồn quảng cáo đó sẽ phân phát quảng cáo.

Bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu

Có 2 loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu mà bạn có thể sử dụng trong nhóm dàn xếp:

  • Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu cần phải thiết lập thêm trước khi bạn có thể sử dụng và phải được thêm vào một nhóm dàn xếp. 
  • Những nguồn quảng cáo đặt giá thầu không yêu cầu thiết lập và nằm trong Mạng AdMob. 

Tìm hiểu thêm về các loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Sau đó, hãy thêm nguồn quảng cáo đặt giá thầu vào nhóm dàn xếp mới hoặc hiện có.

Triển khai SDK

Để sử dụng tính năng đặt giá thầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã tích hợp tính năng dàn xếp đặt giá thầu vào ứng dụng của mình. Ngoài ra, xin lưu ý rằng một số nguồn quảng cáo có thể có các yêu cầu khác về SDK.

Tìm hiểu thêm về những nguồn quảng cáo có thể đặt giá thầu và điều kiện sử dụng trong hướng dẫn dành cho AndroidiOS trên Google Developers.

Làm cách nào để sử dụng tính năng đặt giá thầu?

Tính năng đặt giá thầu nằm trong Chính sách về tính năng dành cho nền tảng ứng dụng của chúng tôi. Trước khi bạn bật tính năng đặt giá thầu, hãy xem lại các chính sách về hành vi của AdMob.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7214039781331704938
true