Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tính năng phân đoạn thông minh

Tổng quan về tính năng phân đoạn thông minh

Chỉ hiển thị quảng cáo cho những người dùng không mua hàng trong ứng dụng. #smartsegmentation

Tính năng phân đoạn thông minh giúp bạn xác định và kiếm tiền từ những người dùng có vẻ sẽ không chi tiêu trong ứng dụng của bạn. Tính năng phân đoạn thông minh sử dụng công nghệ máy học để dự đoán hành vi mua hàng của người dùng và phân chia họ thành 2 nhóm: 

  1. Người được dự đoán sẽ không mua hàng: Những người dùng có khả năng sẽ không thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng. 
  2. Người dùng được dự đoán là có ý định mua: Những người dùng có khả năng sẽ mua hàng trong ứng dụng như mua thêm mạng trong trò chơi, v.v. Việc giới hạn số lượng quảng cáo hiển thị cho những người dùng này có thể giúp cải thiện giá trị vòng đời và trải nghiệm tổng thể của họ trong ứng dụng.

Với tính năng phân đoạn thông minh, AdMob sẽ thực hiện yêu cầu quảng cáo cho người dùng được dự đoán là không có ý định mua, đồng thời sẽ không thực hiện yêu cầu quảng cáo cho người dùng được dự đoán là có ý định mua. Điều này có thể giúp mở khóa doanh thu mới bằng cách kiếm tiền từ những người không mua hàng bằng quảng cáo, trong khi vẫn giữ được trải nghiệm không có quảng cáo cho người mua hàng.

Trung bình, những người được dự đoán không mua hàng chiếm khoảng một nửa số người dùng của bạn. 

Lưu ý: Tính năng phân đoạn thông minh dự đoán khả năng một người dùng là người không mua hàng và thay đổi cách phân phát quảng cáo cho phù hợp. Khi người dùng không đủ điều kiện để nhận quảng cáo được cá nhân hóa hoặc đã tắt loại quảng cáo này, Google sẽ không dự đoán khả năng mua hàng của họ. Theo đó, những người dùng không nhận quảng cáo được cá nhân hóa sẽ có trải nghiệm quảng cáo giống như những người được dự đoán là sẽ mua hàng.

Overview and benefits of smart segmentation

Tìm cảm hứng. Hãy tìm hiểu cách người dùng AdMob tăng doanh thu nhờ sử dụng mô hình phân đoạn thông minh.

 

Sử dụng tính năng phân đoạn thông minh

Bạn có thể sử dụng tính năng phân đoạn thông minh với đơn vị quảng cáo xen kẽ và/hoặc có tặng thưởng. Bạn nên sử dụng các đơn vị quảng cáo có tính năng phân đoạn thông minh bên cạnh những đơn vị quảng cáo hiện có. 

Xin lưu ý rằng việc thay thế đơn vị quảng cáo hiện có bằng đơn vị quảng cáo có tính năng phân đoạn thông minh có thể làm giảm doanh thu và số lượt hiển thị. 

Ngoài ra, tính năng phân đoạn thông minh sẽ không hoạt động nếu bạn đang dùng tính năng dàn xếp của bên thứ ba.

Tìm hiểu cách tạo một đơn vị quảng cáo có tính năng phân đoạn thông minh.

Điều kiện sử dụng đối với ứng dụng 

Trong Trang tổng quan chính, thẻ phân đoạn thông minh liệt kê những ứng dụng chưa sử dụng định dạng quảng cáo này và đủ điều kiện sử dụng tính năng phân đoạn thông minh. Khả năng sử dụng tính năng này phụ thuộc vào lưu lượng truy cập của người dùng và số lượt mua hàng trong ứng dụng mà AdMob có thể xác định. Ngoài ra, các ứng dụng dành cho iOS cũng phải liên kết với Firebase thì mới đủ điều kiện sử dụng tính năng phân đoạn thông minh.

Ví dụ về tính năng phân đoạn thông minh trong AdMob.

Ước tính doanh thu

Thẻ phân đoạn thông minh sẽ ước tính khoản thu nhập từ quảng cáo có thể tăng thêm khi bạn sử dụng một đơn vị quảng cáo có tặng thưởng/xen kẽ được bật tính năng phân đoạn thông minh cùng với các đơn vị quảng cáo hiện có. Xin lưu ý rằng việc thay thế đơn vị quảng cáo hiện có bằng đơn vị quảng cáo được bật tính năng phân đoạn thông minh có thể làm giảm doanh thu và số lượt hiển thị vì chúng chỉ hiển thị với một phần người dùng của bạn.

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm thu nhập tăng thêm hằng tháng chỉ là một giá trị ước tính cho thu nhập từ quảng cáo ước tính hằng tháng. Chúng tôi xác định giá trị này bằng cách sử dụng dữ liệu tổng hợp từ ứng dụng của bạn và các ứng dụng tương tự. 
 
Chỉ số ước tính này giả định rằng bạn hiển thị thêm 1 lượt hiển thị mỗi ngày cho tất cả những người được dự đoán sẽ không mua hàng và không xóa bất kỳ đơn vị quảng cáo nào hiện có. 

 Báo cáo

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của đơn vị quảng cáo được bật tính năng phân đoạn thông minh trong Trang tổng quan ứng dụng. Để xem Trang tổng quan ứng dụng, hãy nhấp vào Ứng dụng ở thanh bên. Chọn tên của ứng dụng, sau đó nhấp vào Tổng quan về ứng dụng ở thanh bên. 

Dùng báo cáo AdMob để theo dõi mức thay đổi doanh thu sau khi bật tính năng phân đoạn thông minh. Hãy xem đơn vị quảng cáo được bật tính năng phân đoạn thông minh trong Báo cáo về mạng AdMob của bạn.

Bạn có thể đo lường hiệu quả của đơn vị quảng cáo đã bật tính năng phân đoạn thông minh bằng những chỉ số sau:

  • Thu nhập ước tính từ quảng cáo: Doanh thu ước tính mà đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh đã tạo ra. 
  • eCPM: Số liệu ước tính cho doanh thu mà bạn nhận được đối với mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo cho đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh.
  • Số lượt hiển thị: Tổng số quảng cáo đã hiển thị cho người dùng đối với đơn vị quảng cáo có tính năng phân đoạn thông minh. 
  • Độ chính xác của mô hình: Tỷ lệ phần trăm số người mua mà tính năng phân đoạn thông minh đã dự đoán chính xác.
  • Người dùng không mua: Tỷ lệ phần trăm người dùng mà tính năng phân đoạn thông minh dự đoán là sẽ không mua hàng trong ứng dụng. Những người dùng này đã xem quảng cáo. 
Lưu ý: Dữ liệu có thể hiển thị trễ tới 48 giờ. 
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính