Báo cáo

Sử dụng báo cáo Quảng cáo có tặng thưởng (Thử nghiệm)

Bao gồm các bộ lọc, thứ nguyên và chỉ số có sẵn
Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành cho một số nhà xuất bản nhất định.

Báo cáo quảng cáo có tặng thưởng là báo cáo mặc định được tạo sẵn do AdMob cung cấp. Bạn có thể dùng thông tin này như một báo cáo độc lập hoặc bạn có thể thay đổi các bộ lọc, thứ nguyênchỉ số, rồi lưu dưới dạng báo cáo mới.

Báo cáo Quảng cáo có tặng thưởng chỉ áp dụng cho những ứng dụng sử dụng quảng cáo có tặng thưởng và đã bật chỉ số người dùng hoặc được liên kết với Firebase

Bộ lọc

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Ứng dụng (Bắt buộc)

 1. Chọn ứng dụng bạn muốn lọc. Bạn phải chọn một ứng dụng. Dữ liệu cho ứng dụng đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm kiếm các ứng dụng cụ thể theo tên.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.

Thứ nguyên

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

 • Ngày: Xem hiệu suất theo ngày.

Chỉ số

Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Số người dùng đang hoạt động (AU) 
Số lượng người dùng đang hoạt động trong phạm vi ngày đã chọn.
Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là số lượng người dùng đang hoạt động duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Thu nhập ước tính

Thu nhập mà bạn tích lũy được trong phạm vi ngày đã chọn bao gồm doanh thu từ Mạng AdMob, mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba và người mua quảng cáo của bên thứ ba sử dụng tính năng Đặt giá thầu mở. 

Số tiền này là giá trị ước tính và có thể thay đổi.

AdMob ước tính doanh thu của bên thứ ba dựa trên thông tin được truy xuất từ mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba. 

Bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa dữ liệu doanh thu trong báo cáo của AdMob và dữ liệu doanh thu trong báo cáo về mạng quảng cáo của bên thứ ba. Dưới đây là một vài lý do có thể có dẫn đến sự chênh lệch:

 • Thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo không hợp lệ: Đảm bảo tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo được thiết lập chính xác 
 • Liên kết đơn vị quảng cáo không chính xác: Mỗi đơn vị quảng cáo AdMob phải có đơn vị quảng cáo tương ứng trên mạng quảng cáo của bên thứ ba. AdMob thu thập dữ liệu ở cấp đơn vị quảng cáo, do đó, việc liên kết cùng một đơn vị quảng cáo của bên thứ ba với nhiều đơn vị quảng cáo AdMob có thể dẫn đến doanh thu lớn hơn dự kiến xuất hiện trong các báo cáo và trang tổng quan 
 • Múi giờ khác nhau: Múi giờ báo cáo AdMob của bạn và múi giờ báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba có thể khác nhau
 • Thu thập các lần trì hoãn: Sẽ có sự chậm trễ giữa dữ liệu được hiển thị trong báo cáo AdMob và những gì có thể thấy được trên báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba
 • Sự chênh lệch về dữ liệu: Nếu có sự chênh lệch ở cấp độ nguồn quảng cáo, đơn vị quảng cáo hoặc quốc gia, thì sẽ có sự chênh lệch với tổng thu nhập ước tính
Bạn sẽ chỉ xem được dữ liệu doanh thu cho mạng quảng cáo bên thứ ba đã bật tính năng tối ưu hóa.
Thu nhập ước tính/Số người dùng đang hoạt động (AU)

Thu nhập ước tính được tích lũy trong phạm vi ngày đã chọn cho mỗi người dùng đang hoạt động (bao gồm cả những người dùng chưa xem quảng cáo có tặng thưởng). Giá trị này được tính bằng cách lấy thu nhập ước tính chia cho số người dùng đang hoạt động: 

Thu nhập có tặng thưởng ước tính/Số người dùng đang hoạt động

Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là thu nhập ước tính cho mỗi người dùng đang hoạt động duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Thu nhập ước tính/Số người dùng được tặng thưởng
Doanh thu quảng cáo có tặng thưởng ước tính được tích lũy trong phạm vi ngày đã chọn cho mỗi người dùng được tặng thưởng Tỷ lệ này được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số người dùng được tặng thưởng:
Thu nhập có tặng thưởng ước tính/Số người dùng được tặng thưởng
Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là thu nhập ước tính cho mỗi người dùng được tặng thưởng duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Số lượt hiển thị

Tổng số quảng cáo được hiển thị cho người dùng. 

Giá trị này sẽ tính tất cả các lượt hiển thị được dàn xếp, cũng như các lượt hiển thị AdMob.

Số lượt hiển thị/Số người dùng đang hoạt động (AU)

Mức trung bình của số lượng quảng cáo có tặng thưởng được hiển thị cho mỗi người dùng đang hoạt động (bao gồm cả những người dùng chưa xem quảng cáo có tặng thưởng). Giá trị này được tính bằng cách lấy tổng số lượt hiển thị có tặng thưởng chia cho số người dùng đang hoạt động hằng ngày:

Số lượt hiển thị có tặng thưởng/Số người dùng đang hoạt động

Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là số lượt hiển thị cho mỗi người dùng đang hoạt động duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Số lượt hiển thị/Số người dùng được tặng thưởng

Trung bình số lượng quảng cáo có tặng thưởng được hiển thị cho mỗi người dùng được tặng thưởng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia tổng số lần hiển thị có tặng thưởng cho số người dùng được tặng thưởng:

Số lượt hiển thị có tặng thưởng/Số người dùng được tặng thưởng

Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là số lượt hiển thị cho mỗi người dùng được tặng thưởng duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Số lượt hiển thị/Số phiên hoạt động

Trung bình số quảng cáo có tặng thưởng được hiển thị cho người dùng trong mỗi phiên. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia tổng số lần hiển thị có tặng thưởng cho số phiên:

Số lượt hiển thị có tặng thưởng/Số phiên hoạt động

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
eCPM quan sát được
eCPM trung bình ước tính của mạng quảng cáo bên thứ ba được tính bằng cách sử dụng dữ liệu doanh thu trước đây.

eCPM quan sát được sẽ chỉ hiển thị cho mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba. 

Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là mức trung bình của tất cả các giá trị trong cột eCPM quan sát được.

AdMob ước tính doanh thu của bên thứ ba dựa trên thông tin được truy xuất từ mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba. 

Bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa dữ liệu doanh thu trong báo cáo của AdMob và dữ liệu doanh thu trong báo cáo về mạng quảng cáo của bên thứ ba. Dưới đây là một vài lý do có thể có dẫn đến sự chênh lệch:

 • Thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo không hợp lệ: Đảm bảo tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo được thiết lập chính xác 
 • Liên kết đơn vị quảng cáo không chính xác: Mỗi đơn vị quảng cáo AdMob phải có đơn vị quảng cáo tương ứng trên mạng quảng cáo của bên thứ ba. AdMob thu thập dữ liệu ở cấp đơn vị quảng cáo, do đó, việc liên kết cùng một đơn vị quảng cáo của bên thứ ba với nhiều đơn vị quảng cáo AdMob có thể dẫn đến doanh thu lớn hơn dự kiến xuất hiện trong các báo cáo và trang tổng quan 
 • Múi giờ khác nhau: Múi giờ báo cáo AdMob của bạn và múi giờ báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba có thể khác nhau
 • Thu thập các lần trì hoãn: Sẽ có sự chậm trễ giữa dữ liệu được hiển thị trong báo cáo AdMob và những gì có thể thấy được trên báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba
 • Sự chênh lệch về dữ liệu: Nếu có sự chênh lệch ở cấp độ nguồn quảng cáo, đơn vị quảng cáo hoặc quốc gia, thì sẽ có sự chênh lệch với tổng thu nhập ước tính
Bạn sẽ chỉ xem được dữ liệu doanh thu cho mạng quảng cáo bên thứ ba đã bật tính năng tối ưu hóa.
Quảng cáo có tặng thưởng (%)
Phần trăm số lần hiển thị quảng cáo có tặng thưởng đã tạo phần thưởng cho người dùng.
Số sự kiện ad_reward / Số lần hiển thị có tặng thưởng
Số sự kiện có tặng thưởng
Số lần người dùng nhận được phần thưởng bằng cách xem quảng cáo có tặng thưởng.
Số lượng sự kiện ad_reward
Số người dùng được tặng thưởng
Số người dùng duy nhất đã nhận được phần thưởng khi xem quảng cáo có tặng thưởng. Số lượng này được tính bằng cách đếm số người dùng đã xem xong quảng cáo có tặng thưởng.
Số người dùng đã gửi sự kiện ad_reward
Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là số lượng người dùng được tặng thưởng duy nhất trong phạm vi ngày đã chọn.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Số người dùng được tặng thưởng (%)
Tỷ lệ người dùng (theo phần trăm) đã nhận được phần thưởng khi xem quảng cáo có tặng thưởng. Giá trị này được tính bằng cách lấy số người dùng được tặng thưởng chia cho số người dùng hoạt động hằng ngày:
    
Số người dùng được tặng thưởng/Số người dùng đang hoạt động
Giá trị trong hàng "Tổng cộng" là tỷ lệ người dùng được tặng thưởng duy nhất (theo phần trăm) trong phạm vi ngày đã chọn.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Số phiên hoạt động
Số lượng phiên hoạt động mà người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố