Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Riešenie problémov nájdených pomocou inšpektora reklám

Inšpektor reklám vám pomáha identifikovať problémy s aplikáciou. Po identifikovaní problému sa môžete riadiť informáciami v tomto článku a zistiť, ako ho vyriešiť.

V tomto článku

Problémy s adaptérom pre súpravu SDK

Pri kontrole adaptéra pre súpravu SDK zdroja reklamy tretej strany sa môžu vyskytnúť dva problémy. Prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť problém a zistiť, ako ho môžete vyriešiť.

Problém Čo to znamená Čo môžete urobiť
Adapter not found (Adaptér sa nenašiel)

Niektoré zdroje reklamy tretích strán vyžadujú na načítavanie a zobrazovanie reklám z daného zdroja súpravu SDK a jej špecifický adaptér pre súpravu GMA SDK.

Táto chyba znamená, že súprava GMA SDK nemôže nájsť súpravu SDK alebo adaptér tretej strany.

Skontrolujte, či ste správne nainštalovali adaptér pre súpravu SDK. Ďalšie informácie pre Android a iOS
Didn’t initialize (Nepodarilo sa inicializovať) Každý adaptér zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK musí byť v kóde explicitne inicializovaný s potrebnými parametrami.

Uistite sa, že ste postupovali podľa sprievodcu integráciou. Ďalšie informácie pre Android a iOS

O konkrétnych chybách inicializácie sa dozviete viac v dokumentácii daného zdroja reklamy tretej strany.

Ak sa na karte Adapter (Adaptér) nezobrazuje váš zdroj reklamy tretej strany, môže to znamenať, že ste ho nepridali do účtu AdMob. Zistite, ako nastaviť kaskádový zdroj reklamy a zdroj reklamy s ponukami. Po správnom nastavení zdroja reklamy sa ubezpečte, že ste ho pridali do skupiny sprostredkovania.

Problémy so zdrojom reklamy s ponukami

Na zobrazenie podrobností ponúk v inšpektore reklám sa vyžadujú nasledujúce verzie:
 • Android: 20.2.0 alebo novšia,
 • iOS: 8.5.0 alebo novšia.

Pri kontrole podrobností o zdrojoch ponúk tretích strán v Denníky požiadaviek súpravy SDK sa môžete stretnúť s jedným z nasledujúcich problémov.

Problém Čo to znamená Čo môžete urobiť
No SDK signal found (Nenašiel sa signál súpravy SDK) Niektoré zdroje reklamy môžu na používanie ponúk vyžadovať inštaláciu súpravy SDK a adaptéra, ako aj ich správnu konfiguráciu. Uistite sa, že ste správne dodržali požiadavky na súpravu SDK pre Android a iOS.
No user consent provided (Nebol poskytnutý súhlas používateľa) Ak používateľ neposkytol potrebný súhlas, zdroj reklamy nemusí spĺňať podmienky pre žiadosť o ponuku. Môže to byť očakávané správanie. Viac o implementácii nástrojov na získanie súhlasu, napríklad podľa nariadenia GDPR, sa dozviete v Pravidlá a obmedzenia služby AdMob.
No ad returned (Nebola vrátená žiadna reklama)

Zdroje reklamy sa mohli rozhodnúť nevytvoriť ponuku pre požiadavku na reklamu alebo nemusia spĺňať podmienky na vytvorenie ponuky.

 • Tento problém môže mať niekoľko príčin. Tu je niekoľko príkladov:
 • Zdroj reklamy môže vytvárať ponuky len za určitých podmienok, napríklad pre konkrétne geografické oblasti.
 • Zdroj reklamy nemusí obsahovať reklamu vhodnú pre žiadosť o ponuku.
 • Nastala neočakávaná chyba systému alebo uplynul časový limit na strane zdroja reklamy.
Ďalšie podrobnosti vám poskytne zdroj reklamy.
Ak váš zdroj ponúk tretej strany nevytvára ponuky, možno došlo k chybe so signálom, ktorý zhromažďuje. Údaje generované kupujúcim môžete skopírovať a zdieľať so zdrojom ponúk.

Zobrazenie problémov s parametrami ponúk tretích strán podľa jednotlivých požiadaviek na reklamu

Pri kontrola podrobností parametrov ponúk tretích strán môžete naraziť na jednu z nasledujúcich chýb. V tabuľke sú vysvetlené jednotlivé chyby a odporúčaný ďalší postup.

Chybové hlásenie Čo to znamená Čo môžete urobiť
NO_ERROR Žiadna chyba. Nevyžaduje sa žiadna akcia.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Adaptér pre súpravu SDK tretej strany sa nenašiel alebo neinicializoval. Skontrolujte, či sú adaptér a súprava SDK tretej strany importované správne (Android a iOS).
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Adaptér pre súpravu SDK tretej strany vrátil počas zhromažďovania signálu zlyhanie. Môže to znamenať, že signál súpravy SDK sa nenašiel alebo vypršal časový limit.

Pozrite si opis chyby uvedený v inšpektore reklám, ktorý vám pomôže identifikovať príčinu problému.

Overte, či sú reklamné jednotky vo vašom účte správne namapované.

Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Pri zhromažďovaní signálu pre adaptér pre súpravu SDK tretej strany vypršal časový limit.

Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

UNKNOWN_ERROR Ide o neočakávanú chybu.

Neznáme chyby znamenajú, že nedokážeme určiť presnú príčinu. Nižšie nájdete niekoľko bežných problémov, ktoré môžete skontrolovať:

 • Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.
 • Overte, či sú reklamné jednotky vo vašom účte správne namapované.

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Znamená to, že adaptér pre súpravu SDK tretej strany nie je podporovaný alebo došlo k problému s konfiguráciou adaptéra.

Skontrolujte, či sú adaptér a súprava SDK tretej strany importované správne (iOS).

Táto chyba sa zobrazuje iba pre iOS.

Nevidíte svoj zdroj reklamy uvedený v parametroch ponúk tretích strán? Mohlo by to znamenať, že zdroj reklamy nebol v účte správne nakonfigurovaný. Skontrolujte stav partnerstva zdroja ponúk. Mohlo by to tiež znamenať, že došlo k neznámej chybe.

Problémy týkajúce sa ochrany súkromia

V sekciách Privacy (Ochrana súkromia) inšpektora reklám sa môže vyskytnúť nasledujúca chyba. Prečítajte si, čo znamená a ako ju môžete odstrániť.

Chybové hlásenie Čo to znamená Čo môžete urobiť
No privacy details found (Nenašli sa žiadne podrobnosti o ochrane súkromia)
Update to the latest Google Mobile Ads SDK to see your app/request's privacy details (Ak chcete zobraziť podrobnosti o ochrane súkromia svojej aplikácie alebo požiadavky, aktualizujte na najnovšiu súpravu Google Mobile Ads SDK)
Táto chyba môže nastať, keď je verzia súpravy SDK aplikácie alebo požiadavky príliš stará na to, aby inšpektor reklám mohol zobrazovať signály ochrany súkromia. Aktualizujte na minimálnu verziu súpravy Google Mobile Ads SDK, ktorá podporuje túto funkciu:
 • Android 21.2.0 alebo iOS 9.8.0.

Odstránenie problémov s neočakávanými chýbajúcimi hodnotami

Ak pri odstraňovaní problémov narazíte na prípady, keď sa hodnota zobrazuje iba ako spojovník (-), znamená to, že signál chýba. Možno budete musieť zabezpečiť integráciu s platformou na správu súhlasu certifikovanou Googlom a reportovanie potrebnej geografickej polohy v testovacom zariadení.

Používanie platformy na správu súhlasu certifikovanej Googlom

Pri zobrazovaní reklám používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku by ste sa mali uistiť, že používate platformu na správu súhlasu certifikovanú Googlom a integrovanú do rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB.

Zaistenie miest, na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR

Ak chcete plne otestovať pracovný postup získania súhlasu a zobraziť signály súvisiace s ochranou súkromia v inšpektore reklám, musíte sa nachádzať v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, prípadne musíte mať nakonfigurovanú platformu na správu súhlasu tak, aby testovala správanie aplikácie, akoby sa zariadenie nachádzalo v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku. Po vykonaní tohto kroku by sa položka GDPR Applies (Platí nariadenie GDPR) v používateľskom rozhraní ochrany súkromia inšpektora reklám mala zobrazovať s hodnotou true (pravda).

 • Vlastníci, ktorí používajú súpravu User Messaging Platform (UMP) SDK, môžu podľa pokynov pre Android or iOS vynútiť požadované miesto v testovacích zariadeniach.
 • Vlastníci používajúci inú platformu na správu súhlasu certifikovanú Googlom by mali v spolupráci s poskytovateľom danej platformy na správu súhlasu zistiť, ako vynútiť požadované miesto pre zariadenie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka