Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Съответстващи заявки

Броят реклами, изведени от източник на реклама в отговор на заявки за реклами. Не всички съответстващи заявки водят до импресия.

Забележка: Определението за съответстващи заявки може да варира в зависимост от типовете източници на реклама, които използвате (каскада или офериране), и типа на показване на рекламния елемент (стандартен рекламен елемент или рекламен елемент за офериране при партньори).

Източници на реклами с офериране

За източници на реклами от офериране съответстващите заявки представляват броят пъти, в които източник на реклама печели в търга с офериране и в каскадата (ако е приложимо) и извежда реклама в приложението.

Източници на реклама от каскадата

За източници на реклами в каскадата съответстващите заявки представляват броят пъти, в които източник на рекламата се извиква в каскадата от посредничества и извежда реклама в приложението.

Рекламни елементи за офериране при партньори

Когато използвате готовия отчет за офериране при партньори, определението на съответстващи заявки е броят пъти, в които Google печели търга за офериране в Google, търга за офериране при третата страна и каскадата на третата страна (ако е приложимо) и връща реклама на приложението.

Тъй като съответстващите заявки се изчисляват по различен начин за рекламните елементи за офериране при партньори, в отчетите си може да забележите спад в процента на съответствие и увеличение на процента на показване. Това не се отразява на приходите Ви от реклами.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню