Data Transfer fields

Data Transfer files contain information about impressions, clicks, and other events transmitted through Google Ad Manager. The table below describes each field in Data Transfer files. Learn more about Data Transfer

Use match tables to pair ID values with names
Numeric IDs are used for line items, creatives, and other Ad Manager objects. Use match tables to correlate objects names with ID values.

Refer to the Ad Manager API documentation for more details about each field. 

Field nameDescription

Sản phẩm

CHUỖI

Loại tệp
ActiveViews + BackfillActiveViews
Clicks + BackfillClicks
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
VideoConversions + BackfillVideoConversions

Tên sản phẩm DoubleClick
Các sản phẩm khởi nguồn sự kiện.
 • Máy chủ quảng cáo
 • AdExchange
 • AdSense
 • Đặt giá thầu mở
 • Cái nhìn đầu tiên
 • Dàn xếp

Ẩn danh Không được dùng nữa

BOOLEAN

Loại tệp
BackfillActiveViews
BackfillClicks
BackfillRequests
BackfillImpressions
BackfillCodeServes
BackfillRichMediaConversions
BackfillVideoConversions

Trường này không còn dùng nữa.
Chúng tôi không còn sử dụng khái niệm lượt hiển thị ẩn danh trong Ad Manager.

YieldGroupNames

CHUỖI

Loại tệp
BackfillActiveViews
BackfillClicks
BackfillRequests
BackfillImpressions
BackfillCodeServes
BackfillRichMediaConversions
BackfillVideoConversions

Tên nhóm lợi nhuận của Ad Manager
Trong tính năng Đặt giá thầu mởdàn xếp cho các ứng dụng di động mà tại đây Ad Exchange không thắng, trường này hiển thị tên nhóm lợi nhuận của người chiến thắng. Nếu Ad Exchange thắng, thì trường này sẽ hiển thị tất cả tên các nhóm lợi nhuận cạnh tranh, được phân tách bằng các ký tự sổ thẳng(|).

EstimatedBackfillRevenue

HỆ THẬP PHÂN

Các loại tệp
ActiveViews + BackfillActiveViews *
Clicks + BackfillClicks *
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
RichMediaConversions + BackfillRichMediaConversions *
VideoConversions + BackfillVideoConversions

* Chỉ AdSense

Doanh thu ước tính trên AdSense và Ad Exchange
Doanh thu chèn lấp ước tính trên mỗi lượt hiển thị thông qua AdSense/Ad Exchange. Doanh thu này tính theo đơn vị tiền tệ mặc định trong mạng của nhà xuất bản. Trường này được báo cáo ở dạng giá trị ròng.

Nếu bạn dùng tính năng Đặt giá thầu mở, thì giá trị này sẽ bao gồm cả doanh thu ước tính cho các giao dịch trao đổi của bên thứ ba.

 • Tỷ giá hối đoái mới nhất hiện có cho đơn vị tiền tệ mặc định của mạng được ghi lại theo giờ và sử dụng cho các tệp Chuyển dữ liệu của giờ đó.
 • Doanh thu có được khi AdWords phân phát quảng cáo trên thiết bị di động có thể thấp hơn 5% so với doanh thu hiển thị trên báo cáo. Vậy nên, doanh thu này chỉ là giá trị gần đúng. Lưu ý rằng điều này có thể do những sự chênh lệch khác gây ra, chẳng hạn như sự chênh lệch do lọc và làm tròn.
 • Nếu cột này có bật thì các giá trị sẽ xuất hiện trong tệp Chèn lấp. Tuy nhiên, cột cũng xuất hiện trong tệp mạng tương ứng, nhưng những giá trị đó sẽ luôn luôn báo cáo 0.
 • Đối với Ad Exchange, tất cả doanh thu được phân bổ cho loại tệp Lần hiển thị. Doanh thu trên AdSense được ghi nhận cho nhiều loại tệp.

AudienceSegmentIds

CHUỖI

Các loại tệp
ActiveViews + BackfillActiveViews
Activities
Clicks + BackfillClicks
Requests + BackfillRequests
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
RichMediaConversions + BackfillRichMediaConversions
VideoConversions + BackfillVideoConversions

Mã phân khúc đối tượng
Danh sách các giá trị mã phân khúc Giải pháp đối tượng liên kết với người dùng, được phân tách bằng dấu sổ thẳng (|), tối đa 35 mã phân khúc.
 • Yêu cầu: Tất cả mã phân khúc đối tượng cho người dùng.
 • Các tệp khác: Chỉ các phân khúc đã dùng để nhắm mục tiêu mục hàng này. Đây là các phân khúc đã được bao gồm hoặc loại trừ khi nhắm mục tiêu.

AuctionType

SỐ

Loại tệp
BackfillBids

Loại đấu giá
Giá trị 1 cho biết là phiên đấu giá Đặt giá thầu mở.