Data Transfer fields

Data Transfer files contain information about impressions, clicks, and other events transmitted through Google Ad Manager. The table below describes each field in Data Transfer files. Learn more about Data Transfer

Use match tables to pair ID values with names
Numeric IDs are used for line items, creatives, and other Ad Manager objects. Use match tables to correlate objects names with ID values.

Refer to the Ad Manager API documentation for more details about each field. 

Field nameDescription

Sản phẩm

CHUỖI

Loại tệp
ActiveViews + BackfillActiveViews
Clicks + BackfillClicks
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
VideoConversions + BackfillVideoConversions

Tên sản phẩm DoubleClick
Các sản phẩm khởi nguồn sự kiện.
  • Máy chủ quảng cáo
  • AdExchange
  • AdSense
  • Đặt giá thầu mở
  • Cái nhìn đầu tiên
  • Dàn xếp

YieldGroupNames

CHUỖI

Loại tệp
BackfillActiveViews
BackfillClicks
BackfillRequests
BackfillImpressions
BackfillCodeServes
BackfillRichMediaConversions
BackfillVideoConversions

Tên nhóm lợi nhuận của Ad Manager
Trong tính năng Đặt giá thầu mởdàn xếp cho các ứng dụng di động mà tại đây Ad Exchange không thắng, trường này hiển thị tên nhóm lợi nhuận của người chiến thắng. Nếu Ad Exchange thắng, thì trường này sẽ hiển thị tất cả tên các nhóm lợi nhuận cạnh tranh, được phân tách bằng các ký tự sổ thẳng(|).

EstimatedBackfillRevenue

Hệ thập phân

Loại tệp
ActiveViews + BackfillActiveViews
Clicks + BackfillClicks
Impressions + BackfillImpressions
Codeserves + BackfillCodeServes
RichMediaConversions + BackfillRichMediaConversions *

* Chỉ AdSense.

Doanh thu AdSense và Ad Exchange ước tính
Doanh thu chèn lấp ước tính trên mỗi lần hiển thị AdSense/AdExchange. Việc tính toán doanh thu này sử dụng đơn vị tiền tệ mặc định mạng của nhà xuất bản. Trường này được báo cáo ở dạng giá trị ròng.

Nếu bạn sử dụng tính năng Đặt giá thầu mở, thì giá trị này cũng bao gồm doanh thu ước tính cho các trao đổi của bên thứ ba.

  • Tỷ giá hối đoái mới nhất hiện có cho đơn vị tiền tệ mặc định của mạng được ghi lại theo giờ và sử dụng cho các tệp Chuyển dữ liệu của giờ đó.
  • Doanh thu từ quảng cáo trên thiết bị di động do AdWords phân phát có thể thấp hơn 5% so với giá trị hiển thị trong Công cụ truy vấn của Ad Manager đang ở dạng giá trị doanh thu gần đúng. Xin lưu ý rằng có thể có những điểm khác biệt khác, chẳng hạn như việc lọc và làm tròn cũng góp phần vào giá trị ước tính này.
  • Nếu cột này có bật thì các giá trị sẽ xuất hiện trong tệp Chèn lấp. Tuy nhiên, cột cũng xuất hiện trong tệp mạng tương ứng, nhưng những giá trị đó sẽ luôn luôn báo cáo 0.
  • Đối với Ad Exchange, tất cả doanh thu được phân bổ cho loại tệp Lần hiển thị. Doanh thu AdSense được phân bổ trên một số loại tệp.

AuctionType

SỐ

Loại tệp
BackfillBids

Loại đấu giá
Giá trị 1 cho biết là phiên đấu giá Đặt giá thầu mở.