Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Ustawienia personalizacji reklam w tagach reklam wydawcy Google

Zgodnie ze zaktualizowaną polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Wszelkie skonfigurowane przez Ciebie ustawienia personalizacji reklam zależne od żądania będą obowiązywać globalnie, a nie tylko w przypadku użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii. Jeśli dodasz parametry zależne od żądania w żądaniu pochodzącym od użytkownika spoza EOG lub Wielkiej Brytanii, zostanie zwrócona reklama niespersonalizowana.

Ustawienia personalizacji reklam na stronach z tagami GPT i AdSense

Wysyłanie żądań reklam

Domyślnie żądania reklam wysyłane do Google powodują wyświetlenie reklam spersonalizowanych, które są wybierane na podstawie treści strony odwiedzanej przez użytkownika i jego historii wyszukiwania. Google może też wyświetlać reklamy niespersonalizowane. Więcej informacji o reklamach spersonalizowanych i niespersonalizowanych

Jeśli spełniasz wymagania wynikające z naszej polityki w zakresie zgody użytkownika i chcesz wyświetlać reklamy niespersonalizowane wszystkim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy odwiedzają Twoją witrynę, nie musisz nic zmieniać w tagach reklam. Wyświetlanie reklam niespersonalizowanych możesz włączyć w interfejsie Google Ad Managera lub AdSense.

Jeśli niektórym użytkownikom chcesz wyświetlać reklamy spersonalizowane, a innym niespersonalizowane, możesz skorzystać z tagów reklam GPT i asynchronicznych tagów reklam AdSense/Ad Exchange, które umożliwiają wydawcom wyświetlanie reklam niespersonalizowanych w odpowiedzi na żądania poszczególnych stron. Może się to okazać przydatne, gdy pozwalasz wszystkim lub niektórym użytkownikom wybrać, czy chcą widzieć reklamy spersonalizowane czy niespersonalizowane.

Choć reklamy te nie używają plików cookie do personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. W związku z tym uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie. Więcej informacji o reklamach niespersonalizowanych

W przypadku tagu GPT:

Użyj metody googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Wywołanie setCookieOptions() nie podlega RODO.

W przypadku tagów asynchronicznych AdSense i Ad Exchange:

Ustaw wartość (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Te metody spowodują uruchomienie żądań reklam niespersonalizowanych w kolejnych żądaniach ze strony, która wysyła je za pomocą tych obsługiwanych tagów reklam: asynchroniczne tagi reklam GPT, AdSense lub Ad Exchange (adsbygoogle.js) oraz IMA SDK. Sprawdź, czy tag reklamy wysyła żądania reklam niespersonalizowanych – za pomocą narzędzia dla programistów w przeglądarce wyszukaj żądanie reklamy, używając do tego parametru &npa=1.

Wywołanie setRequestNonPersonalizedAds(0) lub określenie requestNonPersonalizedAds=0 ponownie włączy personalizację reklam. Jeśli strona zawiera wiele typów tagów reklam Google (np. zarówno tag GPT, jak i tag asynchroniczny AdSense/Ad Exchange), przewidzenie, który zadziała pierwszy, może być niemożliwe. W takim przypadku najlepiej jest włączyć wyświetlanie reklam niespersonalizowanych we wszystkich typach tagów.

Wstrzymywanie żądań reklam

Tagi GPT i asynchroniczne tagi AdSense/Ad Exchange obsługują techniki wczytywania strony i oczekiwania na wyraźny sygnał do wysłania żądań reklam. Takie zachowanie może być przydatne, gdy wysłanie żądań reklam powinno być opóźnione, by zapewnić użytkownikowi czas na wskazanie opcji w interfejsie prośby o zgodę na wykorzystanie danych.

Tagi GPT: opóźnienie żądań reklam jest możliwe, jeśli używasz trybu asynchronicznego.

 • Użyj funkcji disableInitialLoad(), by zatrzymać wysyłanie żądań reklam przez tag przy pierwszym wczytaniu strony. Należy to zrobić przed uruchomieniem jakichkolwiek żądań reklam za pomocą funkcji display().
 • Skonfiguruj boksy reklamowe w zwykły sposób, używając wywołań funkcji googletag.cmd.push(...).
 • Gdy użytkownik dokona wyboru związanego ze zgodą na wykorzystanie danych, wywołaj w razie potrzeby funkcję setRequestNonPersonalizedAds(1).
 • Użyj funkcji refresh(), by wznowić wysyłanie żądań reklam.
 • Jeśli nie wywołasz funkcji refresh(), nie będą się wyświetlać żadne reklamy. Opóźnianie żądań nie jest możliwe, jeśli używasz funkcji enableSyncRendering().

Asynchroniczny kod reklamy AdSense lub Ad Exchange:

 • Użyj funkcji (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1, by zatrzymać wysyłanie żądań reklam przez tag. Należy to zrobić przed uruchomieniem jakichkolwiek żądań reklam za pomocą funkcji adsbygoogle.push(...).
 • Skonfiguruj boksy reklamowe w zwykły sposób, używając wywołań funkcji adsbygoogle.push(...).
 • Gdy użytkownik dokona wyboru związanego ze zgodą na wykorzystanie danych, wywołaj w razie potrzeby funkcję requestNonPersonalizedAds=1.
 • Użyj funkcji (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0, by wznowić wysyłanie żądań reklam.
 • Jeśli nie określisz funkcji pauseAdRequests=0, nie będą się wyświetlać żadne reklamy.

Ta technika blokuje wysyłanie żądań reklam, ale nadal są wczytywane różne skrypty. Mogą zostać odczytane istniejące pliki cookie w domenach Google, ale nowe pliki cookie nie są tworzone. Żadne dane powiązane z istniejącymi plikami cookie nie są używane do wyświetlania reklam ani dokonywania pomiarów.

Jeśli Twoje rozwiązanie do zarządzania zgodą użytkowników na wykorzystanie danych umożliwia opóźnienie wczytywania skryptów do momentu dokonania wyboru przez użytkownika, możesz też opóźnić wczytywanie tagów gpt.jsadsbygoogle.js. Inne typy tagów reklam Google nie obsługują wstrzymywania żądań reklam. Należy unikać ich wczytywania do momentu, w którym można wysłać żądania reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych.

Ustawienia personalizacji reklam na stronach AMP

Żądania reklamy ze stron AMP oferują te same ustawienia personalizacji reklam co żądania z wcześniej opisanych stron innych niż AMP. Wydawcy mogą zdecydować się na wyświetlanie reklam niespersonalizowanych wszystkim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii lub mogą wyświetlać reklamy spersonalizowane bądź niespersonalizowane na podstawie zgody użytkownika na wykorzystanie danych. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak w obu tych przypadkach skonfigurować ustawienia stron AMP wysyłających żądania reklamy za pomocą tagów <amp-ad type=”doubleclick”> lub <amp-ad type=”adsense”>.

Wyświetlanie reklam niespersonalizowanych wszystkim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii

Jeśli w tagach reklam AMP nie używasz konfiguracji czasu rzeczywistego (RTC), możesz włączyć wyświetlanie reklam niespersonalizowanych w interfejsie Google Ad Managera lub AdSense bez wprowadzania jakichkolwiek zmian na stronach AMP.

Jeśli w tagach reklam AMP używasz konfiguracji czasu rzeczywistego (RTC), możesz tak skonfigurować stronę, by nie wysyłała żądań RTC do użytkowników, którzy będą widzieć reklamy niespersonalizowane (czyli do użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii). Oto niezbędne komponenty i konfiguracje (amp-geoamp-consent). 

<!-- Najpierw trzeba skonfigurować rozszerzenie amp-geo. Definiujemy grupę „eea”, która obejmuje wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tę listę trzeba będzie aktualizować, ponieważ państwa członkowskie EOG mogą się zmieniać. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
<!-- Następnie musimy skonfigurować komponent służący do uzyskiwania od użytkowników z EOG zgody na wykorzystanie danych. Skonfigurujemy później jego automatyczne odrzucanie, więc nie będzie wyświetlać prośby o zgodę. Spowoduje to wstrzymanie wywołań RTC i poinformowanie Ad Managera lub AdSense, że mają wyświetlać reklamy niespersonalizowane. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Do istniejących komponentów amp-ad na stronie musisz dodać atrybut data-block-on-consent zgodnie z opisem poniżej.

<!-- Na koniec konfigurujemy tag reklamy, nakazując mu automatyczne odrzucanie zgody -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Wyświetlanie reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych na podstawie zgody na wykorzystanie danych

Strony AMP nie obsługują niestandardowego kodu JavaScript, dlatego żądania reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych są wysyłane na podstawie konfiguracji komponentu amp-consent oraz atrybutów data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Załóżmy, że masz skonfigurowany komponent amp-consent i jest on powiązany ze wszystkimi tagami <amp-ad> na stronie za pomocą atrybutu data-block-on-consent:

 • Jeśli użytkownik odpowie twierdząco na komponent amp-consent (zaakceptuje prośbę o zgodę na wykorzystanie danych), żądania reklamy będą wysyłane normalnie.
 • Jeśli użytkownik odpowie przecząco na komponent amp-consent (odrzuci prośbę o zgodę na wykorzystanie danych), będą wysyłane żądania reklam niespersonalizowanych.
 • Jeśli odpowiedź na komponent amp-consent będzie nieznana (użytkownik zignoruje prośbę o zgodę na wykorzystanie danych):
  • domyślnie nie będą wysyłane żadne żądania reklamy;
  • jeśli w atrybucie data-npa-on-unknown-consent jest ustawiona wartość true, będą wysyłane żądania reklam niespersonalizowanych.
 • Jeśli skonfigurujesz komponent amp-geo w taki sposób, że na podstawie lokalizacji geograficznej użytkownika zgoda na wykorzystanie danych nie będzie potrzebna, żądania będą wysyłane normalnie.

Jeśli tagi <amp-ad> nie odwołują się do atrybutu data-block-on-consent lub komponent amp-consent jest nieprawidłowo skonfigurowany, żądania będą wysyłane normalnie.

Oto przykład konfiguracji, która powoduje wyświetlenie prośby o zgodę na wykorzystanie danych wszystkim użytkownikom z EOG i działa w sposób opisany powyżej:

<!-- Najpierw trzeba skonfigurować rozszerzenie amp-geo. Definiujemy grupę „eea”, która obejmuje wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tę listę trzeba będzie aktualizować, ponieważ państwa członkowskie EOG mogą się zmieniać. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Następnie musimy skonfigurować wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie danych wszystkim użytkownikom z grupy krajów „eea”. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 
<!-- Na koniec konfigurujemy tag reklamy, nakazując mu wstrzymanie się do momentu uzyskania zgody na wykorzystanie danych (w odpowiednich przypadkach). -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Istnieją inne sposoby na wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie danych wybranym użytkownikom, na przykład skonfigurowanie strony tak, by wysyłała żądanie POST CORS do punktu końcowego metodą checkConsentHref.Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj dokumentację komponentu amp-consent.

Ustawienia personalizacji reklam w przypadku innych tagów

Tagi przebiegu zwrotnego GPT

Jeśli używasz tagów przebiegu zwrotnego GPT, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako niespersonalizowane, używając tego wywołania interfejsu API:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Ustaw parametr options na wartość całkowitą 1, by oznaczyć żądanie reklamy jako niespersonalizowane, lub na 0 w przypadku żądań reklam, które mogą powodować wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Pominięcie tego ustawienia domyślnie powoduje zezwalanie na wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Przykład:

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Żądanie bez tagów

Jeśli używasz żądania bez tagów, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako niespersonalizowane, dodając parametr npa=[int] bezpośrednio do adresu URL żądania tagu. Zalecamy określenie tego parametru odpowiednio wcześnie w tagu, by zmniejszyć ryzyko obcięcia. Określ parametr npa=1, by oznaczyć żądanie reklamy jako niespersonalizowane. Jego pominięcie domyślnie powoduje wyświetlanie reklam spersonalizowanych. Przykład:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense dla wyszukiwania

Domyślnie żądania reklam wysyłane do Google powodują wyświetlenie reklam spersonalizowanych, które są wybierane na podstawie zapytania użytkownika i jego historii wyszukiwania. Google może też wyświetlać reklamy niespersonalizowane. Więcej informacji o reklamach spersonalizowanych i niespersonalizowanych

Jeśli niektórym użytkownikom chcesz wyświetlać reklamy spersonalizowane, a innym niespersonalizowane, możesz skorzystać z tagów AdSense dla wyszukiwania, które umożliwiają wydawcom wyświetlanie reklam niespersonalizowanych w odpowiedzi na żądania poszczególnych stron. Może się to okazać przydatne, gdy pozwalasz wszystkim lub niektórym użytkownikom wybrać, czy chcą widzieć reklamy spersonalizowane czy niespersonalizowane.

W przypadku tagu reklamy internetowej reklam w wyszukiwarce niestandardowej: do parametru pageOptions w tagu reklam w wyszukiwarce niestandardowej dodaj:
personalizedAds: false,


W przypadku tagu AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


W przypadku tagu iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Te metody powodują wywołanie żądań reklam niespersonalizowanych w przypadku tego konkretnego żądania. Jest to parametr bezstanowy. Jeśli w kolejnych żądaniach dotyczących tego użytkownika parametr nie będzie określony, zostanie przywrócone domyślne zachowanie – będą używane żądania reklam spersonalizowanych.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Więcej informacji o pakiecie SDK do reklam mobilnych Google (iOS GMA SDKAndroid GMA SDK) znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji.

Pakiet Google IMA SDK (treści wideo)

Jeśli chcesz, by Twoje treści wideo były traktowane jako niespersonalizowane, dodaj parametr npa=1 do tagu reklamy. Możesz to zrobić, korzystając z ręcznie utworzonego głównego tagu wideo albo z dowolnego pakietu IMA SDK przeznaczonego na daną platformę (HTML 5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Jeśli Twój odtwarzacz wideo obsługuje udostępnianą przez Ad Managera funkcję dynamicznego wstawiania reklam, może też uwzględnić parametr npa=1 w treściach wideo na żądanie (VOD) lub w żądaniach transmisji na żywo, by przekazać go w każdym uwzględnionym żądaniu reklamy (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK oraz DAI tvOS SDK).

Starsze tagi reklam wydawcy Google

Inne typy tagów reklam Google (takie jak starsze tagi GAM, GUT czy synchroniczne tagi AdSense lub Ad Exchange, np. show_ads.js) nie obsługują żądań reklam niespersonalizowanych. Należy unikać ich wczytywania do momentu, w którym można wysłać żądania reklam spersonalizowanych. Być może łatwiej będzie Ci zachować zgodność z polityką w zakresie zgody użytkownika z UE, jeśli zaczniesz korzystać z jednego z tagów oferujących pełną obsługę reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych i wstrzymasz wysyłanie żądań do momentu uzyskania wymaganej zgody na wykorzystanie danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Informacje o&nbsp;wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
148