Powiadomienie

Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Konfigurowanie transmisji na żywo na potrzeby dynamicznego wstawiania reklam

Funkcja dynamicznego wstawiania reklam (DAI) w usłudze Ad Manager może umieszczać reklamy w całodobowych transmisjach linearnych oraz transmisjach na żywo.

Przed utworzeniem linearnej transmisji na żywo musisz spełnić 3 warunki:

 1. Upewnij się, że strumień treści jest zgodny ze specyfikacjami DAI w usłudze Ad Manager
 2. Utwórz planszę do wypełniania luk w treściach
 3. Utwórz tag reklamy na potrzeby DAI

Konfigurowanie nowej transmisji na żywo

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager

 2. Kliknij kolejno Wideo, Transmisje na żywo i Nowa transmisja na żywo.

 3. Wpisz nazwę. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w usłudze Ad Manager – poza nią jej nie widać. Może to być nazwa całodobowej transmisji linearnej lub transmisji na żywo.

 4. Określ ustawienia transmisji na żywo. W zależności od wybranego formatu strumieniowego przesyłania danych (DASH lub HLS) niektóre z tych opcji mogą być niedostępne.

 5. Zapisz transmisję na żywo:

  • Zapisz i aktywuj: zapisuje transmisję na żywo, tak aby została wyemitowana w określonym dniu. Transmisji zapisanej w tym stanie nie możesz edytować, dopóki jej nie wstrzymasz, co powoduje też jej zatrzymanie u widzów.
  • Zapisz: zapisuje transmisję na żywo w stanie oczekiwania i pozwala na jej późniejsze aktywowanie. Transmisja na żywo nie rozpocznie się, dopóki jej nie aktywujesz.

Transmisja na żywo powinna się pojawić na stronie „Transmisje na żywo”.

Transmisje na żywo są automatycznie archiwizowane 30 dni po dacie zakończenia.

Ustawienia ogólne

Ustawienie Opis

Format strumieniowego przesyłania danych

Obecnie Ad Manager obsługuje formaty strumieniowego przesyłania plików multimedialnych DASH i HLS.

Typ dynamicznego wstawiania reklam

Sposób wstawiania reklam w transmisji na żywo.

 • Linearny: używany, gdy treść wideo i reklamy są łączone w plik manifestu wideo unikalny dla każdego użytkownika.
 • Przekierowanie segmentu: wykorzystywane, gdy ten sam plik manifestu jest stosowany w przypadku wszystkich użytkowników, ale adresy URL segmentów przerw na reklamę są przekierowywane dla każdego użytkownika do unikalnych segmentów reklam.

Godzina rozpoczęcia

Godzina, o której Ad Manager rozpoczyna przetwarzanie strumienia. Kliknij Natychmiast, jeśli strumień jest dostępny już teraz.

Jeśli zamierzasz transmitować wydarzenie na żywo, najlepiej zacznij kilka dni wcześniej, aby wszystko przetestować. Zalecamy, by wybrana godzina przypadała najpóźniej na 15 minut przed udostępnieniem strumienia.

Godzina zakończenia

Jeśli strumień ma być odtwarzany całodobowo przez 7 dni w tygodniu, kliknij Bez ograniczenia. Jeśli jednak transmitujesz wydarzenie, wybierz godzinę, o której strumień nie powinien już mieć żadnych widzów. Warto dodać co najmniej 15 dodatkowych minut po zaplanowanej godzinie zakończenia wydarzenia.

Klucze uwierzytelniania DAI

Służą do uwierzytelniania żądań strumieni w interfejsie DAI SDK API.

Plansza

Plansze wyświetlają się, gdy w przerwie reklamowej transmisji na żywo istnieją luki, których nie można wypełnić reklamą wyświetlaną dynamicznie.

Jeśli nie chcesz pokazywać domyślnej planszy sieci, kliknij Zastąp i wskaż planszę, która ma się wyświetlać w trakcie tej konkretnej transmisji na żywo. Wyświetlanie planszy jest bezpłatne.

Ustawienia strumienia treści

Ustawienie Opis

Strumień treści

URL źródła strumienia treści na potrzeby przetwarzania przez Ad Managera.

URL strumienia treści powinien wskazywać główny plik M3U8 transmisji HLS na żywo. Może to być URL aktywnego strumienia treści (na przykład kanału telewizyjnego) lub pojedynczej transmisji (na przykład meczu sportowego).

(Opcjonalnie) Jeśli masz dodatkowe kodery lub programy pakujące, których Ad Manager może używać do przetwarzania strumienia treści, kliknij Dodaj strumień zapasowy. Te kopie zapasowe są przetwarzane w celu dostarczenia reklam na potrzeby transmisji na żywo z funkcją DAI.

Odświeżanie playlisty reklamy nadrzędnej

Częstotliwość odświeżania playlisty reklamy nadrzędnej.

 • Automatycznie: automatyczne odświeżanie playlisty reklamy nadrzędnej co kilka minut.
 • Ręcznie: Ad Manager powinien wyświetlać przycisk odświeżania, dzięki któremu możesz decydować, kiedy i jak często ma następować odświeżanie playlisty.

Ta funkcja może nie być włączona w przypadku Twojej sieci. Jeśli jest niedostępna, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta, aby dowiedzieć się więcej.

Typ playlisty

Typ playlisty powiązany z transmisją na żywo.

 • Zdarzenie: wybierz, jeśli segmenty multimediów można dodać tylko na końcu playlisty. Dzięki temu użytkownicy będą mogli przewijać playlistę do początku. Tego typu playlist zalecamy używać w przypadku transmisji z tagiem #EXT-X-PLAYLIST-TYPE:EVENT.

  Playlisty zdarzeń są wyświetlane tylko przez 14 dni od zakończenia transmisji.

  Playlisty zdarzeń nie są obsługiwane przez SSB.

 • Na żywo (ustawienie domyślne w przypadku wszystkich transmisji na żywo): wybierz, jeśli nie ma ograniczeń, które uniemożliwiałyby usuwanie segmentów multimediów z początku playlisty. Tego typu playlisty zalecamy używać w przypadku transmisji bez tagu #EXT-X-PLAYLIST-TYPE.

Konfiguracje treści transmisji na żywo
(Opcjonalne)

Jeśli Twoja zewnętrzna sieć CDN wymaga uwierzytelniania, wybierz istniejącą konfigurację CDN lub kliknij, by utworzyć nową konfigurację.

Obsługa tylko w przypadku HLS

W interfejsie transmisji na żywo w usłudze Ad Manager za pomocą kliknięcia można w nowym oknie otworzyć poprzednio wybrane konfiguracje treści.

Okno DVR
(Opcjonalne)

Czas trwania treści (w sekundach), którą użytkownik może przewinąć wstecz podczas oglądania transmisji na żywo. To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku playlist typu „Zdarzenie” i „Na żywo”.

Okno DVR dotyczy tylko strumieni utworzonych z sygnalizowaniem po stronie klienta.

Względne adresy URL playlisty

Zamiast stałych adresów URL playlist włącz adresy względne (w stosunku do prefiksu wyświetlania w Twojej konfiguracji CDN).

Obsługa tylko w przypadku HLS

Dostęp dla dopuszczonych adresów IP

Włącz, aby zezwolić określonym adresom IP na dostęp do danego źródła treści niezależnie od tego, jakie regiony geograficzne są blokowane.

Typ manifestu DASH

Określ, czy manifest DASH jest udostępniany w pliku manifestu z 1 przedziałem czasu czy z wieloma przedziałami czasu. Dzięki temu DAI może zastosować uwarunkowanie mostu DASH, aby w razie potrzeby przekształcić 1 przedział czasu na wiele przedziałów czasu.

Ustawienia przerwy na reklamę przed filmem

Ta funkcja jest w wersji beta
Funkcje w wersji beta mogą być niedostępne w Twojej sieci. Data udostępnienia tej funkcji dla wszystkich pojawi się w informacjach o wersji.
Ustawienie Opis
Ustawienia przerwy na reklamę przed filmem Ustawienia przerwy na reklamę przed filmem są opcjonalne. Jeśli ta opcja jest włączona, musisz dodać tag reklamy i ustawić maksymalny czas trwania.
Tag reklamy

Wymagany, jeśli włączone są ustawienia przerwy na reklamę przed filmem. Jeśli go nie masz, możesz utworzyć domyślny tag reklamy na potrzeby dynamicznego wstawiania reklam.

Wartości zastępujące parametry tagu reklamy wysyłane wraz z żądaniem strumienia dotyczą zarówno reklam w trakcie filmu, jak i reklam przed filmem.

Maksymalny czas trwania reklamy przed filmem Wpisz czas trwania reklamy przed filmem wynoszący co najmniej 1 sekundę. Wymagany, jeśli włączone są ustawienia przerwy na reklamę przed filmem. 

Ustawienia przerwy na reklamę w trakcie filmu

Ustawienie Opis

Tag reklamy nadrzędnej

Utwórz domyślny tag reklamy na potrzeby DAI i wpisz go tutaj. Możesz też kliknąć Utwórz tag i postępować zgodnie z instrukcjami tworzenia tagu reklamy na potrzeby dynamicznego wstawiania reklam.

Wartości zastępujące parametry tagu reklamy wysyłane wraz z żądaniem strumienia dotyczą zarówno reklam w trakcie filmu, jak i reklam przed filmem.

Typ wypełnienia pustej przerwy na reklamę

Typ treści wideo wyświetlanej w przerwie na reklamę, gdy odpowiedź VAST jest pusta. W pozostałym czasie częściowo wypełnionej przerwy na reklamę zawsze wyświetla się plansza. Możesz jednak określić, czy po otrzymaniu pustej odpowiedzi VAST wyświetli się plansza czy aktualnie emitowana treść.

 • Plansza: przerwa zostaje wypełniona materiałem wideo wybranym jako plansza.
 • Aktualnie emitowana treść: przerwa zostaje wypełniona transmisją na żywo.

Typ wypełnienia niedostatecznie wypełnionej przerwy na reklamę
 (Beta) 

Typ treści wideo wyświetlanej w przerwie na reklamę, gdy nie ma wystarczającej liczby reklam, aby wypełnić całą przerwę.

HLS obsługuje planszę i treści bazowe.

DASH obsługuje planszę i minimalizowanie planszy.

 • Plansza: przerwa zostaje wypełniona materiałem wideo wybranym jako plansza.
 • Aktualnie emitowana treść: przerwa zostaje wypełniona transmisją na żywo.
 • Minimalizuj planszę: przerwa zostaje wypełniona transmisją na żywo. Gdy treść reklamy nie może zostać wyrównana z treściami bazowymi podczas przejścia, lukę wypełnia plansza, aby zachować oś czasu.
Znaczniki przerwy na reklamę Określ, czy chcesz zezwolić na użycie wszystkich obsługiwanych znaczników przerwy na reklamę czy tylko niektórych z nich. W większości przypadków powinno być wybrane domyślne ustawienie Zezwalaj na wszystkie rodzaje znaczników przerwy na reklamę. Jeśli chcesz pominąć określone rodzaje znaczników, możesz to zrobić, wybierając tylko niektóre z nich. Dowiedz się więcej o obsługiwanych znacznikach HLS i DASH.

Przerwy na reklamę bez ustalonego czasu trwania

Włącz, jeśli transmisja na żywo zawiera znaczniki sygnału końca bez określonego czasu trwania, gdy czas trwania przerwy na reklamę nie jest znany z wyprzedzeniem.

Domyślny czas trwania przerwy na reklamę

Domyślny czas trwania przerwy na reklamę (w sekundach), którego należy zażądać, gdy sygnał końca przerwy na reklamę nie określa czasu trwania. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja „Przerwy na reklamę bez ustalonego czasu trwania” jest włączona.

Jeśli domyślny czas trwania jest krótszy niż rzeczywista przerwa, w pozostałym czasie Ad Manager wyświetli planszę. Jeśli czas trwania jest dłuższy, reklama zostanie przycięta.

Wstępnie pobierz przerwy na reklamę

Służy do przesyłania prośby o początkową i kolejną część danej przerwy na reklamę.

Jest to zalecane w przypadku wszystkich wydarzeń na żywo, aby bardziej równomiernie rozłożyć w czasie żądania reklamy i zapobiec błędom ograniczania na serwerach reklamowych zarówno Ad Managera, jak i firm zewnętrznych. Po włączeniu tego ustawienia musisz określić czas trwania wstępnego żądania reklamy.

Pobieranie z wyprzedzeniem uniemożliwia zastosowanie kierowania na podstawie sygnałów SCTE-35 w przypadku włączonej opcji „Czas trwania wstępnego żądania reklamy”, ponieważ decyzja o tym czasie zapada przed sygnałem końca. Dowiedz się więcej o kierowaniu reklam na przerwy na reklamę na podstawie sygnałów SCTE-35.

Wymuszaj zamknięcie przerw na reklamę
 (Beta) 

Określ, czy należy wymusić zamknięcie możliwości miejsc docelowych transmisji na żywo bez znaczników #EXT-CUE-IN.

Obsługa tylko w przypadku HLS

Pomijaj krótkie segmenty przerw reklamowych
 (Beta) 

Określ, czy segmenty krótsze niż 1 sekunda na końcu bloku reklamowego powinny zostać usunięte.

Obsługa tylko w przypadku HLS

Czas trwania wstępnego żądania reklamy

Liczba sekund przydzielonych wstępnemu żądaniu reklamy w przerwach na reklamę pobranych z wyprzedzeniem. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja „Wstępnie pobierz przerwy na reklamę”.

Ustaw ten czas trwania na największą możliwą długość, aby zwiększyć korzyści płynące z pobierania wstępnego. Nie może on jednak być dłuższy niż oczekiwana najkrótsza przerwa na reklamę. Jeśli np. wydarzenie na żywo zawiera 30- i 60-sekundowe przerwy na reklamę, ten czas trwania powinien być ustawiony na 30 s.

Długość czasu bez reklam
(Opcjonalne)

Czas (w sekundach) od momentu rozpoczęcia odtwarzania przez użytkownika strumienia wideo, w którym pomijane są reklamy w trakcie filmu. To pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy żądanie strumienia zawiera czas bez reklam (dai-ah).

Funkcja czasu bez reklam jest szczególnie przydatna, gdy przed transmisją na żywo są stosowane reklamy przed filmem po stronie klienta. Pozwala to uniknąć wyświetlania reklamy widzom, którzy właśnie obejrzeli reklamy przed filmem.

Maksymalny czas trwania wypełnienia

Włącz, aby ustawić maksymalny czas (w sekundach), który można wykorzystać do wypełnienia tego bloku reklamowego planszą lub aktualnie emitowaną treścią (zależnie od ustawień). Jeśli konieczne będzie wypełnienie dłuższego czasu, blok reklamowy zostanie pominięty, a zamiast niego pojawi się aktualnie emitowana treść.

Aktualnie emitowana treść używana do wypełnienia niewypełnionej przerwy na reklamę

Gdy wybierzesz opcję strumieniowania aktualnie emitowanych treści, aby wypełnić niewypełnioną przerwę na reklamę:

 • Wszystkie segmenty muszą być uwarunkowane, aby mogły zaczynać się od klatki kluczowej/IDR zgodnie ze specyfikacją HLS. Przez nieodpowiednie uwarunkowanie treści odtwarzacz może działać nieprawidłowo i przerywać odtwarzanie. Wszystkie klatki istniejące przed pierwszą klatką IDR zostaną prawdopodobnie odrzucone.
 • Po zakończeniu reklamy Ad Manager wraca do najbliższego segmentu, co może spowodować niedopasowanie segmentów lub przesunięcie w czasie. Z tego względu oś czasu może zacząć opóźniać się o kilka sekund.
 • Powrót do treści powoduje wydłużenie czasu odtwarzania (maksymalnie o długość jednego segmentu na każdą przerwę na reklamę), co stopniowo zwiększa opóźnienie suwaka odtwarzania w stosunku do aktywnego segmentu.

Edytowanie trwającej transmisji na żywo

Jeśli musisz wprowadzić zmiany w transmisji na żywo, która się już rozpoczęła, zmień jej stan na Wstrzymana na stronie „Transmisje na żywo”. Możesz też ustawić stan Reklamy wstrzymane, aby transmisja mogła przebiegać bez reklam. Po zakończeniu edytowania zmień stan z powrotem na Aktywna. Może minąć do 15 minut, zanim reklamy ponownie zaczną się wyświetlać.

Zachowaj ostrożność podczas edytowania aktywnej transmisji na żywo

Pojawi się prośba o potwierdzenie aktualizacji stanu transmisji na żywo.

Niektóre ustawienia można edytować podczas aktywnej transmisji na żywo, bez konieczności jej wstrzymywania. Zachowaj ostrożność, edytując te ustawienia podczas transmisji, ponieważ zmiany mogą wpływać na ruch, powodować błędy lub przerywać transmisję u niektórych bądź wszystkich użytkowników. Do tych ustawień należą: Godzina rozpoczęcia, Godzina zakończenia, Klucze uwierzytelniania DAI, Konfiguracje treści transmisji na żywo, Użyj adresów IP dodanych do listy dozwolonych i Okno DVR.

Ustawienie stanu transmisji Zarchiwizowana wstrzymuje transmisję i usuwa ją z domyślnego widoku w usłudze Ad Manager. Możesz usunąć filtr, aby wyświetlać zarchiwizowane transmisje.

Znajdowanie adresu URL i klucza pliku linearnej transmisji na żywo

Gdy zapiszesz transmisję na żywo w usłudze Ad Manager, na stronie jej szczegółów pojawią się pozycje „URL transmisji na komputery” i „URL transmisji do aplikacji”. Możesz skopiować i zastosować „Klucz pliku”, aby wygenerować adres URL na potrzeby SSB lub wysłać żądanie strumienia z aplikacji, która korzysta z pakietu SDK.

Aby znaleźć klucz pliku w usłudze Ad Manager:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij kolejno Wideo i Transmisje na żywo.
 3. Kliknij nazwę transmisji na żywo i znajdź klucz pliku.
 
W kwestiach związanych z rozwiązywaniem problemów z systemem DAI lub przerwami w jego działaniu kontaktuj się z zespołem pomocy dla wydawców.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne