Dynamische toewijzing

Gegarandeerde Ad Manager-regelitems concurreren met resterende regelitems wanneer er geschikte Ad Exchange-regelitems zijn. Hoewel dit artikel specifiek betrekking heeft op Ad Exchange-regelitems, is het gedrag voor het genereren van AdSense-inkomsten ongeveer hetzelfde.

Aangepaste numerieke prioriteitswaarden

Sommige netwerken kunnen de numerieke prioriteitswaarde van regelitemtypen wijzigen. Een wijziging van de prioriteitswaarde kan een negatieve invloed hebben op de advertentieselectie en wordt niet aanbevolen.

Meer informatie over het Ad Manager-advertentieselectieproces en hoe Ad Manager vertoningen en klikken telt.

Regelitems voor eigen advertenties en de veiling

Regelitems voor eigen advertenties worden uitsluitend weergegeven wanneer er geen resterende regelitems ('Netwerk', 'Bulk', 'Prijsprioriteit') of vraag via Ad Exchange of 'Open bieden' beschikbaar zijn voor weergave. Met andere woorden: regelitems voor eigen advertenties worden beschouwd alsof ze een tarief van $ 0 hebben en niet op prijs concurreren via dynamische toewijzing.

De CPM van regelitems voor eigen advertenties bepaalt de positie van geschikte eigen advertenties, maar voldoet niet aan minimum prijzen die zijn ingesteld in uniforme prijsregels om in aanmerking te komen voor weergave van een advertentie en fungeert derhalve als een reserveadvertentie Meer informatie

Over dynamische toewijzing

Dynamische toewijzing is een mechanisme op netwerkniveau waarmee u de opbrengst van uw resterende regelitems en Ad Exchange-regelitems kunt maximaliseren zonder afbreuk te doen aan reserveringen. Met dynamische toewijzing kunnen zowel resterende regelitems als Ad Exchange-regelitems worden weergegeven als Ad Exchange/AdSense voor het verzoek in aanmerking komt (op basis van regelitemtargeting voor Ad Exchange/AdSense of het genereren van inkomsten met advertentieblokken voor AdSense). U kunt instellingen in Ad Manager en Ad Exchange configureren om te bepalen welke voorraad geschikt is om te concurreren en hoe er wordt geconcurreerd.

Producten die werken met dynamische toewijzing

De volgende Google-producten kunnen via dynamische toewijzing advertenties weergeven in Ad Manager-netwerken:

 • Ad Exchange: De vraag kan afkomstig zijn van een aantal grote externe advertentiekopers, waaronder Google Ads en andere kopers die deelnemen aan de exchange voor realtime bieden, die onder meer voorkeursdeals en privéveilingen kan omvatten.
 • AdSense: Biedt minder en gebruiksvriendelijkere beheerfuncties. De vraag kan afkomstig zijn van een aantal grote externe advertentiekopers, waaronder Google Ads en andere kopers die deelnemen aan de exchange voor realtime bieden.

Typen regelitems die in dit artikel worden genoemd

 • Regelitems met weergavedoelen: Regelitems die weergavedoelen hebben in de vorm van een absoluut vertonings-/klikdoel of een percentage van de weergave. Deze regelitems omvatten regelitems van het type 'Sponsoring', 'Standaard', 'Netwerk' of 'Bulk', of regelitems voor eigen advertenties.
 • Regelitems zonder weergavedoelen: Regelitems die concurreren op basis van CPM, maar geen weergavedoelen hebben. Dit houdt in dat deze regelitems onbeperkte weergavedoelen hebben. Deze regelitems omvatten regelitems van het type 'Prijsprioriteit', 'Ad Exchange' en 'AdSense'. 
 • Gegarandeerde regelitems: Regelitems van het type 'Sponsoring' en 'Standaard', die binnen het prioriteitsbereik van 1 tot 11 vallen.
 • Resterende regelitems: Regelitems van het type 'Prijsprioriteit', 'Netwerk' en 'Bulk' met prioriteit 12.
 • Ad Exchange-regelitems: Ook met een prioriteit van 12.
 • Regelitems voor eigen advertenties: Regelitems voor eigen advertenties hebben een prioriteit van 16.

Overzicht van hoe dynamische toewijzing werkt

Dynamische toewijzing is een functie van Google Ad Manager om het rendement te maximaliseren. Deze functie biedt Ad Exchange de mogelijkheid in realtime te concurreren met regelitems die in Ad Manager zijn geboekt als resterend of gegarandeerd. De concurrentie vindt plaats voor elke vertoning. In Ad Manager en Ad Exchange kunt u instellingen configureren die bepalen welke voorraad geschikt is om te concurreren. Hiervoor gebruikt u regelitems in Ad Manager en regels in Ad Exchange. Aangezien dynamische toewijzing actief is in het hele netwerk, hoeft u geen netwerkbrede configuraties te wijzigen.

Als u alleen resterende regelitems heeft die concurreren met een geschikt Ad Exchange-regelitem, concurreert Ad Exchange in realtime met de hoogste CPM van de resterende regelitems die hun doel niet hebben bereikt (absolute of percentagedoelen).

Als u meerdere AdSense- of Ad Exchange-regelitems met overlappende targeting heeft, is slechts één regelitem geschikt om te concurreren. Als er identieke prioriteitsniveaus zijn ingesteld voor de Ad Exchange- en AdSense-regelitems, kiest Google Ad Manager er willekeurig één om te concurreren zonder rekening te houden met historische CPM-waarden, wat mogelijk geen geoptimaliseerd weergaverendement oplevert.

Als u gegarandeerde regelitems met een hogere prioriteit heeft (numeriek lager of gelijk) dan het geschikte Ad Exchange-regelitem of regelitems van het type 'Prijsprioriteit', kan met dynamische toewijzing de minimum verkoopprijs worden geëvalueerd en worden ingesteld op 'tijdelijke CPM' of als alternatieve kosten in Ad Exchange, zonder dat er onderweergave van het gegarandeerde regelitem wordt veroorzaakt. Zodoende kunnen Ad Exchange-regelitems of resterende regelitems worden weergegeven wanneer ze meer betalen dan de alternatieve kosten voor het niet weergeven van het gegarandeerde regelitem.

Bepalen of Ad Manager of Ad Exchange een advertentie weergeeft

Als de advertentieserver bepaalt dat een Ad Exchange-regelitem geschikt is om te concurreren om een vertoning, voert Ad Manager de onderstaande stappen uit om te bepalen of dit regelitem of het door Ad Exchange of Ad Manager geboekte regelitem een advertentie moet weergeven.

Stappen van dynamische toewijzing

Stap 1 Er is een advertentieverzoek voor Ad Manager 
Stap 2 Ad Manager zoekt naar het best gegarandeerde regelitem dat in aanmerking komt voor weergave voor het advertentieverzoek en berekent een tijdelijke CPM op basis van de huidige weergave van het regelitem
Stap 3 Ad Manager zoekt naar een geschikt resterend regelitem met de hoogste CPM
Stap 4 Ad Manager roept Ad Exchange aan om advertenties te zoeken die de tijdelijke CPM van een gegarandeerd regelitem of de CPM van het resterende regelitem kunnen verslaan
Stap 5 Ad Manager selecteert het regelitem met de hoogste CPM voor weergave van een advertentie, zodat de gegarandeerde advertenties altijd worden beschermd.

Het beste gegarandeerde regelitem vinden

Ad Manager zoekt naar het best gegarandeerde regelitem dat in aanmerking komt voor weergave voor het advertentieverzoek en berekent een tijdelijke CPM op basis van de huidige weergave van het regelitem.

De selectie van het beste gegarandeerde regelitem is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de prioriteit van het regelitem en in hoeverre elk regelitem op schema ligt. Meer informatie in de whitepaper over advertentieselectie.

In het volgende voorbeeld wordt het beste gegarandeerde regelitem aangeduid als Regelitem A.

Ad Manager maakt een tijdelijke CPM voor Regelitem A. Deze waarde kan worden beschouwd als alternatieve kosten op basis van de voortgang van het regelitem en de historische biedingsgegevens van Ad Exchange om de uitgeversopbrengst te optimaliseren. Doorgaans geldt hoe lager de tevredenheidsindex (Satisfaction Index; SI) van een regelitem (oftewel hoe meer het regelitem achterloopt op schema), hoe hoger de tijdelijke CPM die aan Ad Exchange wordt doorgegeven. Bij dynamische toewijzing wordt deze tijdelijke CPM-waarde gebruikt om ervoor te zorgen dat Regelitem A kan concurreren met de geschikte Ad Exchange-regelitems en de resterende regelitems in stap 2, waarbij wordt geconcurreerd met andere bronnen.

Concurreren met andere verzoekbronnen om het rendement te maximaliseren

Resterende regelitems en Ad Exchange-regelitems met een lagere prioriteit concurreren niet wanneer een van de volgende regelitems kan worden weergegeven: een sponsoringsregelitem met een doel van 100% of een combinatie van sponsoringsregelitems met dezelfde prioriteit en doelen die opgeteld groter dan of gelijk aan 100% zijn. Zo kan Ad Manager ook voorkomen dat resterende en Ad Exchange-regelitems met een lagere prioriteit concurreren als regelitem A een gegarandeerd regelitem is dat het risico loopt niet volledig te worden weergegeven (bijvoorbeeld als regelitem A ver achter ligt op schema).

Anders kijkt Ad Manager naar de resterende/niet-gegarandeerde en Ad Exchange-regelitems die voor dezelfde vertoning kunnen worden weergegeven:

 • Als er geen geschikte resterende of Ad Exchange-regelitems zijn, geeft Ad Manager regelitem A weer en is de weergave voltooid.
 • Als er meerdere resterende en Ad Exchange-regelitems met elkaar concurreren, rangschikt Ad Manager alle geschikte resterende regelitems op basis van hun CPM-waarde. Vervolgens wordt het resterende regelitem met de hoogste waarde gekozen, dat we omwille van de beknoptheid regelitem B noemen. Als er geen CPM-waarde is, gebruikt Ad Manager de CPM van het regelitem.
 • Van de geschikte Ad Exchange-regelitems wordt het regelitem met de hoogste prioriteit (laagste prioriteitsnummer) geselecteerd. Als twee of meer Ad Exchange-regelitems dezelfde prioriteit hebben, kiest Ad Manager er één.

Ad Manager roept vervolgens Ad Exchange aan (met behulp van het geselecteerde Ad Exchange-regelitem) om te kijken of het een bod kan uitbrengen met een hogere prijs dan de tijdelijke CPM van regelitem A en de CPM-waarde van regelitem B. Wanneer Ad Exchange wordt aangeroepen, betekent dit alleen dat Ad Exchange de kans krijgt met Ad Manager te concurreren. Het betekent niet dat er een Ad Exchange-advertentie wordt weergegeven (zie Stap 3).

Bepalen of Ad Exchange een advertentie weergeeft

Als Ad Manager tijdens Stap 2 Ad Exchange aanroept, concurreren de geschikte Ad Exchange-advertenties op basis van de CPM met regelitem A en regelitem B. De minimum verkoopprijs voor Ad Exchange-advertenties is ten minste de maximale tijdelijke CPM van gegarandeerd regelitem A en de resterende CPM-waarde van regelitem B. (De minimumverkoopprijs kan vanwege andere uitgeverconfiguraties, zoals regels, hoger zijn dan dit maximum.)

 • Als een Ad Exchange-advertentie de minimumverkoopprijs kan verslaan (ten minste de maximale resterende CPM-waarde van regelitem B en de tijdelijke CPM van gegarandeerd regelitem A), wordt de desbetreffende Ad Exchange-advertentie weergegeven.
  Elke Ad Exchange-advertentie die voor weergave wordt geselecteerd, voldoet aan de voorwaarden van de voorkeursdeals en privéveilingen, indien van toepassing.
 • Als er geen geschikte Ad Exchange-advertentie is die de minimum verkoopprijs kan verslaan, geeft Ad Manager het regelitem met de hoogste CPM uit Stap 2 weer: Regelitem A op basis van de tijdelijke CPM of het resterende Regelitem B met de maximum CPM.

Wanneer we verwijzen naar de CPM van een Ad Exchange-advertentie, is die CPM op nettobasis aan de uitgever (dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met het opbrengstenaandeel van Ad Exchange).

Voorbeeld

Uw netwerk is ingeschakeld voor dynamische toewijzing en u gebruikt Ad Exchange met de standaardinstellingen. Wanneer een gebruiker uw site bezoekt, zijn een Ad Exchange-regelitem en een aantal gegarandeerde regelitems geschikt om te worden weergegeven voor de vertoning. Het beste gegarandeerde regelitem heeft prioriteit 10. In het geval van dynamische toewijzing kijkt Ad Manager naar alle gegarandeerde regelitems die geschikt zijn en wordt er een tijdelijke CPM voor de winnaar berekend. Het winnende gegarandeerde regelitem is laat voor de weergave. De tijdelijke CPM wordt berekend als € 6,50.

Er zijn twee andere resterende regelitems met CPM's van respectievelijk € 3 en € 5. Ad Manager verzendt het maximale bedrag van de tijdelijke CPM (€ 6,50) en de hoogste geschikte resterende CPM (€ 5) naar Ad Exchange. Aangezien er geen Ad Exchange-advertentie is die de CPM van € 6,50 kan verslaan, wordt het gegarandeerde regelitem weergegeven.

Algemene opmerkingen over dynamische toewijzing

 • Zoals u ziet, beschermt het dynamische toewijzingsproces de weergave van gegarandeerde regelitems door de tijdelijke CPM dynamisch aan te passen. Zodoende wordt ervoor gezorgd dat een achterlopend gegarandeerd regelitem vaak genoeg wint om het schema voor het beoogde doel te handhaven. Als de tijdelijke CPM te hoog is, wordt Ad Exchange niet door Ad Manager aangeroepen. Dit verklaart waarom het aantal 'Concurrerende vertoningen' in het Ad Exchange-mogelijkhedenrapport soms lager is dan het aantal 'Geschikte vertoningen'.
 • Aangezien de Ad Exchange-advertenties op basis van de CPM concurreren met resterende regelitems, maximaliseert het dynamische toewijzingsproces de opbrengst van de uitgever, ongeacht de productbron.
 • Doordat de gegarandeerde Ad Manager-regelitems en de resterende regelitems/Ad Exchange-advertenties dynamisch met elkaar kunnen concurreren (wanneer het bod voor de laatstgenoemde hoog genoeg is), maximaliseert Ad Manager de efficiëntie en is het rendement voor de uitgever/de waarde voor de adverteerder hoger dan bij een statische toewijzing/waterfall-systeem.

Addendum: De optie voor configureerbare prioriteit

Als uw netwerk geschikt is voor configureerbare prioriteit en u deze optie heeft geactiveerd, kunnen de Ad Exchange-regelitems of de regelitems van het type 'Prijsprioriteit' worden ingesteld op elke gewenste prioriteit. Als de prioriteit van de Ad Exchange-regelitems of van de regelitems van het type 'Prijsprioriteit' hoger is dan het geselecteerde standaard- of sponsoringsregelitem, berekent Ad Manager geen tijdelijke CPM voor het reserveringsregelitem. Met andere woorden: regelitems met een lagere prioriteit dan die van het Ad Exchange-regelitem of het regelitem van het type 'Prijsprioriteit' worden beschouwd als restantvoorraad en concurreren op basis van prijs.

Voor regelitems met prijsprioriteit met een aangepaste prioriteit kan het prioriteitsniveau worden gewijzigd naar een niveau waarop andere regelitems worden beschouwd als resterend of gegarandeerd. Dit is echter alleen van toepassing wanneer een Ad Exchange-/AdSense-regelitem ook in aanmerking komt.

Als u een configureerbare prioriteit gebruikt en Ad Exchange-regelitems of regelitems van het type 'Prijsprioriteit' een hogere prioriteit geeft dan de standaard- of sponsoringsregelitems, wordt er bij de dynamische toewijzing geen rekening gehouden met de snelheid van een regelitem, waardoor er weergaveproblemen kunnen ontstaan voor uw standaard- of sponsoringsregelitems. Daarom kunt u beter geen configureerbare prioriteiten in combinatie met dynamische toewijzing gebruiken, aangezien dit de complexiteit in uw account vergroot.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?