Tải dữ liệu của bạn xuống

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu của mình trên các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng xuống, như email, lịch và hình ảnh. Bằng một vài bước đơn giản, bạn có thể tạo tệp lưu trữ để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác.

Lưu ý: Việc tải dữ liệu xuống sẽ không xóa dữ liệu khỏi máy chủ của Google. Tìm hiểu cách xóa tài khoản của bạn hoặc cách xóa hoạt động của bạn.

Bước 1: Chọn dữ liệu để đưa vào tệp lưu trữ

 1. Truy cập vào trang Tải dữ liệu của bạn xuống. Hệ thống sẽ tự động chọn các sản phẩm có dữ liệu của bạn.
  • Nếu bạn không muốn tải dữ liệu trên một sản phẩm xuống, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh sản phẩm đó.
  • Nếu chỉ muốn tải một số dữ liệu của mình trên một sản phẩm xuống, bạn có thể sẽ thấy một nút như Danh sách Bao gồm tất cả dữ liệu. Sau đó, bạn có thể bỏ chọn hộp bên cạnh dữ liệu bạn không muốn đưa vào tệp lưu trữ.
 2. Chọn Bước tiếp theo.

Bước 2: Tùy chỉnh định dạng tệp lưu trữ

Phương pháp gửi

Gửi đường dẫn liên kết tải xuống qua email

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường dẫn liên kết để tải tệp lưu trữ của bạn xuống qua email.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Gửi liên kết tải xuống qua email.
 2. Chọn Tạo tệp lưu trữ.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Tải xuống tệp lưu trữ.
 4. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo các bước trên màn hình.

Thêm vào Drive

Chúng tôi sẽ thêm tệp lưu trữ của bạn vào Google Drive và gửi cho bạn liên kết đến vị trí của tệp qua email. Dữ liệu của bạn sẽ được tính vào bộ nhớ của bạn.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Drive.
 2. Chọn Tạo tệp lưu trữ.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Drive. Bạn sẽ thấy một thư mục có chứa dữ liệu của bạn và được sắp xếp theo sản phẩm.
 4. Để tải dữ liệu của bạn xuống, ở đầu màn hình, hãy chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Thêm vào Dropbox

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Dropbox và gửi cho bạn đường dẫn liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Dropbox.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và tạo tệp lưu trữ.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Dropbox. Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Dropbox có xuất hiện câu hỏi liệu bạn có cho phép tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google truy cập vào thư mục "Ứng dụng" của Google trong Dropbox không, hãy chọn Cho phép.
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Dropbox này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Dropbox. Bạn sẽ được đưa tới thư mục Dropbox có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Dropbox để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật Dropbox của bạn dưới dạng một ứng dụng liên kết. Bạn có thể loại bỏ Google dưới dạng ứng dụng liên kết bất cứ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào Dropbox trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Dropbox, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ của Dropbox.

Thêm vào Microsoft OneDrive

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Microsoft OneDrive và gửi cho bạn đường dẫn liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào OneDrive.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và tạo tệp lưu trữ.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Microsoft. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Microsoft có xuất hiện câu hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn .
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục OneDrive này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong OneDrive. Bạn sẽ được đưa tới thư mục OneDrive có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của OneDrive để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của Microsoft OneDrive của bạn dưới dạng một ứng dụng và ứng dụng này có thể truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể hủy quyền truy cập của Google bất cứ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào OneDrive trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến OneDrive, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.

Thêm vào Box

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Box và gửi đường dẫn liên kết đến vị trí tệp qua email cho bạn.

 1. Trong phần "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Box.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và tạo tệp lưu trữ.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Box. Hãy đăng nhập vào tài khoản Box của bạn nếu được nhắc.
 4. Trên Box, trong cửa sổ hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn Grant access to Box (Cấp quyền truy cập vào Box).
 5. Để bảo mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Box này với bất cứ ai khác. Nếu bạn đang xuất sang tài khoản cho doanh nghiệp, quản trị viên của tài khoản doanh nghiệp đó sẽ có thể xem dữ liệu của bạn ngay cả khi không có đường dẫn liên kết chia sẻ nào được tạo.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Box. Bạn sẽ được chuyển đến thư mục Box chứa tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Box để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong các ứng dụng được kết nối dưới dạng ứng dụng có thể truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể hủy quyền truy cập của Google bất cứ lúc nào. (Nếu xuất dữ liệu vào Box trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Kích thước tệp lưu trữ tối đa bạn đã chọn sẽ giảm xuống nếu kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box của bạn nhỏ hơn mức tối đa đó. Những tệp trong tệp lưu trữ mà lớn hơn kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box sẽ không được xuất sang Box.
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Box, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn chịu sự chi phối của Chính sách quyền riêng tư của Box.

Loại xuất dữ liệu

Tệp lưu trữ một lần

Tạo một tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Xuất dữ liệu theo lịch

Bạn có thể tự động tạo tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn 2 tháng 1 lần trong vòng một năm. Tệp lưu trữ đầu tiên sẽ được tạo ngay lập tức.

Lưu ý: Nếu đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao thì bạn sẽ không thể sử dụng tính năng xuất dữ liệu theo lịch.

Loại tệp

Tệp zip

Bạn có thể mở tệp này trên hầu hết máy tính.

Tệp tgz

Bạn có thể cần phần mềm bổ sung để mở các tệp này trên Windows.

Kích thước tệp lưu trữ

Hãy chọn kích thước tối đa cho tệp lưu trữ bạn muốn tạo. Nếu dữ liệu bạn đang tải xuống lớn hơn kích thước này, thì chúng tôi sẽ tạo nhiều tệp lưu trữ.

Bước 3: Nhận tệp lưu trữ

Khi tạo tệp lưu trữ bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường dẫn liên kết đến vị trí của tệp qua email. Tùy thuộc vào lượng thông tin trong tài khoản của bạn, quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài ngày. Hầu hết mọi người đều nhận được đường dẫn liên kết đến tệp lưu trữ của họ trong cùng ngày mà họ yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên chọn định dạng nào cho dữ liệu của mình?

Việc quyết định loại định dạng là tùy thuộc vào dịch vụ, loại dữ liệu và mục đích sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã chọn những loại mà chúng tôi tin là hữu ích và linh hoạt nhất. Ví dụ: chúng tôi xuất danh bạ dưới dạng vCard, là một định dạng rất phổ biến đối với các nhà cung cấp dịch vụ email. Thông thường, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các tùy chọn bổ sung để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Tôi nên lưu trữ dữ liệu của mình ở đâu?

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình ở bất kỳ nơi nào an toàn và có đủ dung lượng lưu trữ. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ dàng nhất là tải dữ liệu trực tiếp xuống máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng máy tính công cộng, hãy lưu trữ dữ liệu trong Google Drive hoặc bộ nhớ thay thế mà bạn là người duy nhất có thể dùng.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Google Drive và định xóa Tài khoản Google của mình, bạn phải chuyển tệp lưu trữ sang bộ nhớ khác trước khi xóa tài khoản.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi được chia thành nhiều tệp?

Các tệp lưu trữ lớn hơn kích thước bạn đã chọn sẽ được chia thành nhiều tệp.

Để giảm khả năng tệp lưu trữ bị chia nhỏ, bạn có thể chọn giới hạn kích thước là 50 GB.

Lưu ý: Bạn có thể cần đến phần mềm đặc biệt để giải nén tệp lưu trữ có định dạng tgz. Hãy lưu ý rằng tên của các loại tệp này không được chứa ký tự unicode.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi hết hạn?

Tệp lưu trữ của bạn sẽ hết hạn sau khoảng 7 ngày. Sau thời gian đó, bạn nên tạo tệp lưu trữ mới bằng thông tin mới nhất của mình.

Tệp lưu trữ hết hạn không có nghĩa là dữ liệu của bạn hết hạn và do đó bạn sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi nào khi sử dụng các dịch vụ của Google.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ cho phép người dùng tải mỗi tệp lưu trữ xuống 5 lần; sau đó, vui lòng tạo tệp lưu trữ khác.

Tại sao tôi phải nhập lại mật khẩu khi cố gắng tải tệp lưu trữ của mình xuống?

Chúng tôi rất xem trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn. Cho nên khi bạn tạo tệp lưu trữ, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn là người duy nhất tải dữ liệu này xuống.

Để làm điều đó, chúng tôi yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu Tài khoản Google nếu gần đây bạn chưa nhập. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể bất tiện, nhưng việc thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ dữ liệu của bạn là điều rất quan trọng.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước, bạn cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một bước xác minh bổ sung.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi không hoạt động?

Nếu có lỗi gì đó với tệp lưu trữ của bạn hoặc bạn không thể tạo một tệp lưu trữ, hãy thử tạo một tệp khác. Cách này thường khắc phục được vấn đề.

Làm cách nào để giữ lại các nhãn trong Gmail nếu tôi xuất thư của mình?

Khi bạn xuất thư từ Gmail, các nhãn của từng thư được giữ lại trong một tiêu đề đặc biệt X-Gmail-Labels trong tệp bạn đã tải xuống. Mặc dù hiện không có ứng dụng thư nào nhận dạng tiêu đề này, nhưng hầu hết ứng dụng thư đều cho phép nhà phát triển viết ra tiện ích để sử dụng các nhãn này.

Định dạng nào được sử dụng khi tôi tải video YouTube của mình xuống?

Video sẽ tải xuống ở định dạng ban đầu hoặc có dạng tệp MP4 với video H264 và âm thanh AAC.

Tôi là thành viên của một Nhóm Google. Làm cách nào để tải tin nhắn và danh sách thành viên của nhóm xuống?

Chỉ chủ sở hữu mới có thể tải tin nhắn và danh sách thành viên của một nhóm xuống.

Nếu bạn là thành viên hoặc người quản lý, hãy yêu cầu chủ sở hữu tải thông tin bạn muốn xuống và chia sẻ thông tin đó với bạn. Nếu tin nhắn được gửi tới email của bạn, bạn có thể tải lịch sử tin nhắn xuống từ hòm thư lưu trữ trong email.

Tôi là quản trị viên G Suite. Làm cách nào để xuất dữ liệu của tổ chức của tôi?

Bạn có thể tải xuống hoặc di chuyển dữ liệu của tổ chức, bao gồm email, lịch, tài liệu và trang web. Hãy tìm hiểu cách xuất dữ liệu G Suite của tổ chức bạn.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn khi tải dữ liệu của bạn xuống. Bằng cách chia sẻ thông tin phản hồi, bạn sẽ giúp Google cải thiện sản phẩm này cho bạn và cho mọi người.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?