Ställ in rutter för domänen eller organisationen

G Suite-administratörer kan konfigurera ett flertal rutt- och leveransalternativ för organisationen. Du kan exempelvis dirigera e-post till Gmail och en extern server eller dirigera inkommande e-post för användare utan Gmail. Du kan också ställa in ruttpolicyer som varierar mellan organisationer.

Du kan använda de olika avancerade Gmail-inställningarna för att konfigurera ruttalternativ, men inställningen Rutt ger en sammanställd alternativuppsättning. Den här artikeln innehåller instruktioner för konfiguration av inställningen Rutt.

Om du vill ha en översikt över ruttinställningarna och leveranstyperna, som dubbel och delad leverans, läser du E-postdirigering och leverans.

Ruttaktiviteter

När ett meddelande matchar en ruttpolicy kan du:

 • Avvisa det
 • Karantänplacera det
 • Leverera det med modifieringar

Så här tillämpas inställningarna

Om regeln inte ändras i avsnittet Alternativ gäller den för alla användare i en organisationsenhet. Användare i underordnade organisationer ärver de regler du skapar för den överordnade organisationen. Det går att inaktivera ärvda regler i underordnade organisationer, vilket förhindrar att den inaktiverade regeln tillämpas på den underordnade organisationen och organisationer som är underordnade den i sin tur. Du kan också lägga till flera regler i varje organisation.

Konfigurationer med flera regler kan påverka meddelandets beteende och hur reglerna tillämpas, inklusive – i förekommande fall – vilken regel eller konfiguration som gäller framför en annan.

Regler kan strida mot andra regler. Ska ett meddelande till exempel avvisas eller levereras två gånger? Vad som händer beror på villkoren du anger och vilken regel som har företräde. Läs mer om hur flera inställningar påverkar beteendet för meddelanden.

Öka meddelandesäkerheten med värdbaserad S/MIME

Du kan öka säkerheten för meddelanden med hjälp av avancerade funktioner för S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Du kan till exempel konfigurera en regel som kräver gör att S/MIME-kryptering krävs för utgående meddelanden. Du konfigurerar detta med alternativet Kryptering enligt beskrivningen i steg 3. 

Du hittar en översikt i Öka meddelandesäkerheten med värdbaserad S/MIME.

Den här funktionen är endast tillgänglig med G Suite Enterprise och G Suite for Education.

Innan du börjar

Om du ändrar meddelandedestination för att dirigera meddelanden till en annan e-postserver ska du skapa en lista med e-postvärdar, även kallade rutter. Sedan måste du lägga till rutterna på Googles administratörskonsol

Ställ in rutter för domänen eller organisationen

Inledande steg: Öppna de avancerade inställningarna för Gmail på Google Administratörskonsol

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. (Valfritt) Till vänster väljer du organisation.

 4. Bläddra till inställningen Dirigering i avsnittet Dirigering, peka på inställningen och klicka på Konfigurera. Om inställningen redan är konfigurerad pekar du på den och klickar på Redigera eller Lägg till ytterligare en.

 5. Ange ett unikt namn som hjälper dig att identifiera inställningen.
 6. Fortsätt till nästa steg för att konfigurera inställningen.

Steg 1: Ange e-postmeddelanden som ska beröras

Du kan tillämpa ruttinställningen på

 • inkommande (inkommande meddelanden) 
 • utgående (utgående meddelanden)
 • intern sändning (internt meddelande med Till-fält som en av de domäner och underdomäner som är kopplade till din organisation)
 • intern mottagning (internt meddelande med Från-fält som en av de domäner och underdomäner som är kopplade till din organisation)

  Obs! 
  • Det här inkluderar meddelanden från Gmail, som är SPF- eller DKIM-autentiserade av en av dina domäner.
  • Om du skickar ett meddelande från domänen och antingen SPF- eller DKIM-autentiseringskontrollen misslyckas, identifierar Gmail inte avsändaren och behandlar meddelandet som externt. Detta gäller även om du har ställt in en regel på att inte gälla för interna meddelanden (det vill säga att du har valt enbart Inkommande eller Utgående).

Du kan till exempel välja Inkommande, Internt – ta emot eller båda för att konfigurera delad leverans, dubbel leverans eller en catch-all-adress (eller alla tre) och dirigera meddelanden till ytterligare mottagare.

 1. Markera rutorna bredvid de meddelanden som du vill att policyn ska gälla för.
  Om du vill ha delad eller dubbel leverans väljer du Inkommande, Internt – ta emot eller båda.
  Om du vill konfigurera en catch-all-adress eller dirigera meddelanden till ytterligare mottagare väljer du Inkommande, Internt – ta emot eller båda.

 2. Gå till nästa steg för att fortsätta.

Steg 2: Skapa ett kuvertfilter

Du kan välja att enbart påverka specifika avsändare och mottagare av kuvert. Du kan ange en enskild mottagare, ett antal användare som utnyttjar ett reguljärt utryck eller e-postgrupper.

Om du vill skapa ett kuvertfilter markerar du rutan Berör enbart specifika kuvertavsändare och/eller Berör enbart specifika kuvertmottagare eller båda: Sedan väljer du ett alternativ i listan:

 • En e-postadress – ange en enskild användare genom att ange en e-postadress. Det måste vara en fullständig e-postadress som inkluderar @ och domännamnet. Matchningen är inte skiftlägeskänslig.

 • Mönstermatchning – ange ett reguljärt uttryck som specificerar en mottagaruppsättning på domänen. (Klicka på Testa uttryck för att kontrollera att syntaxen är korrekt.) Du kan till exempel säkerställa att den här inställningen enbart gäller tre specifika användare genom att skriva användarlistan med följande syntax för reguljära uttryck:

  ^(?i)(användare1@solarmora.com|användare2@solarmora.com|användare3@solarmora.com)$

  I uttrycket:

  • ^ matchar början på en ny rad.
  • (?i) gör uttrycket skiftlägesokänsligt.
  • $ matchar slutet på en rad.

  Läs mer om att använda reguljära uttryck:

 • Gruppmedlemskap – välj en eller flera grupper i listan. För kuvertavsändare gäller det här alternativet enbart skickade meddelanden. För kuvertmottagare är detta enbart tillämpligt på mottagen e-post. Om du inte redan har gjort det måste du först skapa gruppen.

Gå till nästa steg för att fortsätta.

Steg 3: Ange vad som händer med meddelandena

 1. Ange om du vill ändra, avvisa eller karantänplacera ett meddelande när villkoren är uppfyllda. Mer ingående uppgifter finns nedan.

  Om du vill konfigurera delad leverans, dubbel leverans eller catch-all-adresser, eller dirigera meddelanden till ytterligare mottagare, väljer du Ändra meddelande.
 2. Konfigurera alternativ för den åtgärd du väljer.

  Så här konfigurerar du delad leverans:

  1. Välj Ändra rutt.
  2. Välj den externa servern från listan.
  3. Rulla ner och klicka på Spara.
  Så här konfigurerar du dubbel leverans:
  1. Under Leverera även till väljer du Lägg till fler mottagare och klickar på Lägg till.
  2. Klicka på nedåtpilen under mottagare > Avancerat.
  3. Välj Ändra rutt och välj sedan den sekundära e-postrutten i listan.
  4. Rulla ner och klicka på Spara.
  Så här konfigurerar du en catch-all-adress:
  1. Välj Dirigera till användarnamn@[dinprimärdomän].
  2. Ange en catch-all-adress i det tomma fältet bredvid @[dinprimäradomän]. Ange till exempel jsvensson.
  3. Klicka på Visa alternativ.
  4. Under Kontotyper som berörs markerar du rutan Okänt/catch-all. Avmarkera Användare och Grupper.
  5. Klicka på Lägg till inställning.
  Så här dirigerar du meddelanden till ytterligare mottagare:
  1. Under Leverera även till markerar du rutan Lägg till fler mottagare.
  2. Klicka på Lägg till.
  3. Under Mottagare kontrollerar du att Grundläggande är markerat i listan.
  4. Ange mottagarens e-postadress och klicka på Spara.
  5. Klicka på Lägg till inställning eller Spara.
 3. (Valfritt) Klicka på Visa alternativ om du vill konfigurera ytterligare alternativ för att begränsa tillämpningen av denna inställning. Se Konfigurera fler parametrar nedan för mer information.
 4. Öppna Spara konfigurationen.

Avvisa meddelande

Meddelandet avisas innan det når avsedd mottagare. Du kan ange anpassad text för avvisningsmeddelandet.

För matchning av meddelanden tillämpas inga andra rutt- eller efterlevnadsregler. Meddelandet kommer helt enkelt att avvisas.

Obs! I Gmail läggs en SMTP-avvisningskod till automatiskt, som 550 5.7.1. Detta är en obligatorisk del av SMTP-standarden för e-post och därför kan du inte radera den.

Karantänplacera meddelande

Ett meddelande skickas till en administratörskarantän där du kan granska meddelandet innan du beslutar om att skicka det till den avsedda mottagaren eller avvisa det. Detta är enbart tillgängligt för kontotypen Användare. Vilka kontotyper som berörs visas nedan.

Om du vill meddela användarna när deras skickade meddelanden karantänplaceras markerar du kryssrutan Meddela

Ändra meddelande

Du kan ändra meddelanden genom att lägga till rubriker, ändra rutten, ändra kuvertmottagaren, lägga till fler mottagare (ytterligare eller sekundära rutter) och/eller ta bort bilagor.
Använd den här åtgärden när du vill ändra den primära mottagaren (Gmail-servern som standard) och definiera ytterligare eller sekundära mottagare som du kan använda för dubbel leverans eller multileverans.
Mer information om dessa kontroller finns i beskrivningarna nedan.

Lägg till rubriken X-Gm-Original-To

Markera rutan för att lägga till en rubriktagg om mottagaren ändras. Då får den underordnade servern informationen om den ursprungliga kuvertmottagaren. Ett exempel på en rubriktaggformat är X-Gm-Original-To: användare@solarmora.com

Rubriker är användbara vid omdirigering av en kopia av meddelandet till en annan mottagare. I det här fallet ändrar du mottagarens adress, men den nya mottagaren kan se adressen till den ursprungliga kuvertmottagaren. De kan se den ursprungliga kuvertmottagaren genom att kontrollera X-Gm-Original-To-rubriken i meddelandet.

Lägg till rubrikerna X-Gm-Spam och X-GM-Phishy

Skräppost filtreras bort automatiskt från Gmail-meddelanden. Markera kryssrutan Lägg till rubrikerna X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy om du vill lägga till dessa rubriker och visa spam- och nätfiskestatusen för ett meddelande. Exempelvis kan en administratör på en nedströms server använda informationen för att konfigurera regler som hanterar skräppost på annat sätt än riktig e-post.

 • X-Gm-Spam: 0 anger att meddelandet inte är skräppost.
 • X-Gm-Spam: 1 anger att meddelandet är skräppost.
 • X-Gm-Phishy: 0 anger att meddelandet inte är nätfiske.
 • X-Gm-Phishy: 1 anger att meddelandet är nätfiske.

Alla meddelanden som markeras som nätfiske markeras automatiskt som skräppost.

Om du lägger till rubrikerna X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy i dina meddelanden ska du tänka på vart meddelandet dirigeras härnäst. Ett omdirigerat meddelande klassificeras ofta inte längre som skräppost när det når sin destination, eftersom delar av meddelandet har ändrats, till exempel den sändande IP-adressen.

Om dina meddelanden omdirigeras till en nedströms server konfigurerar du regler på servern som läser dessa rubriker och förhindrar att meddelanden med taggarna X-Gm-Spam: 1 eller X-Gm-Phishy: 1 levereras till användarnas inkorgar.

Om meddelandena omdirigeras tillbaka till Google skapar du en inställning för inkommande gateway för att markera taggade meddelanden som skräppost eller en inställning för innehållsefterlevnad för att skicka dem till administratörskarantänen för granskning.

Obs! Rubrikvärdet gäller för kontotyperna Användare och Okänd/Catch-all. Om kontot är av typen Grupper tillämpas alltid rubrikerna X-Gm-Spam: 0 och X-Gm-Phishy: 0. Läs mer i Kontotyper som berörs nedan för information om kontotyperna.

Lägg till anpassade rubriker

Du kan lägga till en eller flera anpassade rubriker i meddelanden som berörs av den här inställningen. Du kan till exempel lägga till en rubrik som matchar den beskrivning du angett för inställningen. Detta kan vara användbart när du analyserar varför ett meddelande dirigerades på ett visst sätt eller varför en regel aktiverades.

Lägg till eget ämne

Du kan ange en sträng som ska infogas före ämnet i meddelandena. Strängen visas inom parentes i början av ämnet. Du kan exempelvis skriva Konfidentiellt i det här fältet för känsliga e-postmeddelanden. Om ett meddelande aktiverar regeln och dess ämne är Månadsrapport ser mottagarna följande ämne: [Konfidentiellt] Månadsrapport.

Ändra rutt och dirigera om skräppost

 • Ändra rutt – ändrar destinationen för meddelandet. Som standard är Gmails e-postserver den primära leveransplatsen. Du kan dock ändra det för att dirigera meddelanden till en annan e-postserver, exempelvis Microsoft® Exchange.

  Obs! Innan du kan ändra rutten måste du lägga till rutten med hjälp av fliken Värdar. När den har lagts till visas den på listan Ändra rutt.

 • Omdirigera även skräppost – visas om du väljer Ändra rutt. Med Omdirigera skräppost kan du dirigera all e-post som motsvarar kriterierna för inställningen, inklusive meddelanden som markerats som skräppost. 

  Om du inte markerar rutan Dirigera om skräppost dirigeras normala meddelanden om, men inte skräppost.

Anmärkningar:

 • Oavsett om du markerar rutan Omdirigera skräppost eller inte så omdirigeras inte uppenbar skräppost eftersom den blockeras direkt vid leveransen.

 • Om ett meddelande har klassificerats som skräppost men någon av e-postinställningarna för G Suite åsidosätter detta (exempelvis på grund av att en avsändare angett den som giltig), betraktas meddelandet inte som skräppost av detta skäl och dirigeras som ett normalt meddelande.

 

Ändra kuvertmottagare

Du kan ändra kuvertmottagaren på något av följande sätt:

 • Om du vill ersätta mottagarens hela e-postadress anger du den fullständiga e-postadressen, till exempel användare@solarmora.com, efter Ersätt mottagare.

 • Om du bara vill ersätta användarnamnet för mottagarens e-postadress och behålla domänen som tidigare anger du användarnamnet, till exempel användare, före @befintlig-domän.

 • Om du bara vill ersätta domänen för mottagarens e-postadress och behålla användarnamnet, anger du efter befintligt-användarnamn@ domänen, exempelvis solarmora.com.

Om du ändrar kuvertmottagaren för ett meddelande i den primära adressen motsvarar det att vidarebefordra ett meddelande till en annan mottagare. Meddelandet hoppar över den ursprungliga mottagarens brevlåda och dirigeras tillbaka till internet för leverans till den nya mottagaren. Till-adressen är fortfarande den ursprungliga mottagarens adress, trots att kuvertmottagaren byts ut.

Målservern bestäms av en MX-sökning på den nya mottagarens domän. Om du använder kontrollen Ändra rutt avgörs målservern av den angivna rutten.

Om du hellre vill lägga till en ytterligare mottagare som hemlig kopia, använder du alternativet Lägg till fler mottagare som beskrivs nedan.

Ignorera skräppostfilter för det här meddelandet

Markera den här rutan om du vill leverera meddelanden till mottagare även om meddelandena har identifierats som skräppost. Detta alternativ gäller enbart för inkommande meddelanden. Det går inte att hoppa över skräppostfilter för utgående e-post.

Obs! Det här alternativet gäller för kontotyperna Användare och Okänd/Catch-all och inte kontotypen Grupper. Läs mer i Kontotyper som berörs nedan för information om kontotyperna.

Ta bort bilagor från meddelande

Markera rutan om du vill ta bort bilagor från meddelanden. Om du vill så kan du lägga till text och informera mottagarna om att bilagor har tagits bort.

Lägg till fler mottagare

 1. Markera rutan Lägg till fler mottagare och klicka på Lägg till Lägg till för att konfigurera dubbel leverans eller flera leveranser.

 2. Välj Grundläggande på rullgardinsmenyn när du vill lägga till enskilda e-postadresser och klicka sedan på Spara. Klicka på Lägg till Lägg till för att lägga till fler adresser.

 3. Välj Avancerat på listan när du vill välja avancerade alternativ för din sekundära mottagare. I likhet med de inställningar som du ändrade för den primära mottagaren kan du ändra kuvertmottagaren, lägga till rubriker, infoga ett anpassat ämne och ta bort bilagor för de sekundära mottagarna.

Anmärkningar:

 • En gräns på 100 extra mottagare gäller för varje regel. Av denna anledning bör du överväga att använda grupper för stora listor.

 • Alla inställningar som du konfigurerar för den primära mottagaren påverkar även de sekundära mottagarna. Om du till exempel ändrar kuvertmottagaren, infogar ett anpassat ämne och lägger till anpassade rubriker för den primära mottagaren, tillämpas samma konfiguration för de sekundära mottagarna. Om du ändrar kuvertmottagaren är Till-adressen fortfarande den ursprungliga mottagarens adress.

 • För sekundära leveransen är rutorna Leverera inte skräppost till mottagaren och Stäng av meddelanden om olevererbar e-post från denna mottagare markerade som standard. Om meddelandet är skräppost avvisar det här alternativet kopian av meddelandet som skickas till ytterligare mottagare. Stäng av meddelande om olevererbar e-post från denna mottagare hindrar att meddelanden skickas tillbaka till den ursprungliga avsändaren.

 • Om du lägger till ytterligare mottagare i ett meddelande skapas ett nytt meddelande för varje mottagare som lagts till. Avancerade Gmail-inställningar tillämpas på var och en av dessa nya meddelanden.

Kryptering (endast för vidare leverans)

Som standard försöker Gmail alltid att leverera meddelanden med säker transport (TLS). Om säker transport inte är tillgänglig levereras meddelandet via en icke-säker anslutning.

Markera rutan Kräv säker transport (TLS) för att inkludera säker leverans för utgående meddelanden som berörs av denna inställning. Alla meddelanden som uppfyller villkoren i inställningen (till exempel matchande uttryck, kontotyper och kuvertfilter) måste då skickas via en säker anslutning. Om TLS inte är tillgängligt på sändnings- eller mottagningssidan skickas inte meddelandet.

Markera kryssrutan Kryptera meddelanden som inte har kryptering (S/MIME) om du vill att vissa meddelanden inte kan skickas utan S/MIME-kryptering. Se kommentar nedan.

Markera även kryssrutan Avvisa meddelande om det inte går att kryptera om du vill avvisa meddelanden som inte har S/MIME-kryptering.

Läs mer om ökad meddelandesäkerhet med värdbaserad S/MIME.

 

Konfigurera ytterligare parametrar

Klicka på Visa alternativ om du vill konfigurera ytterligare alternativ för denna inställning.

Adresslistor

Du kan ange adresslistor som ett kriterium för om en viss ruttpolicy ska kringgås eller tillämpas. Dessa listor kan innehålla e-postadresser, domäner eller båda delar.

Det finns två metoder för att avgöra om adresslistan matchas. Om flera listor anges måste adressen matcha minst en av listorna.

 • Korrespondent (standard) Från-fältet för mottagen e-post och mottagarna för skickad e-post jämförs i G Suite. För avsändare kontrolleras även autentiseringskravet. (Detaljer nedan.)
 • Mottagare: G Suite kontrollerar om mottagarna finns på adresslistor.

Alternativen för om en viss ruttinställning ska kringgås eller tillämpas:

 • Hoppa över den här inställningen för specifika adresser/domäner – hoppar över inställningen helt om adresslistan matchar, oavsett vilka andra kriterier som anges i inställningen.
 • Använd enbart den här inställningen för specifika adresser/domäner – adresslistans matchning blir ett villkor för om inställningen tillämpas eller inte. Om det finns andra kriterier i inställningen, som matchande uttryck, kontotyper eller kuvertfilter, måste dessa villkor också matcha för den inställning som ska tillämpas.

Så här skapar du en adresslista:

 1. I avsnittet Adresslistor markerar du rutan Använd adresslistor för att kringgå eller styra tillämpningen av den här inställningen.
 2. Välj en av följande adresslisteappar på rullgardinsmenyn:
  • Tillämpa adresslista på korrespondent
  • Tillämpa adresslista på mottagare
 3. Välj ett alternativ:

  • Kringgå den här inställningen för specifika adresser/domäner
  • Använd enbart den här inställningen för specifika adresser/domäner
 4. Klicka på Använd befintlig eller skapa en ny.

 5. Välj namnet på en befintlig lista eller ange ett anpassat namn på en ny lista i fältet Skapa.

 6. Peka på listnamnet och klicka på Redigera.

 7. Klicka på Lägg till Lägg till om du vill lägga till adresser och domäner på listan.

 8. Ange en fullständig e-postadress eller ett domännamn. Eller lägg till en lista genom att ange ett kommatecken eller en blankstegsavgränsad lista med adresser.

  Obs! Om du vill kringgå den här inställningen för godkända avsändare som inte har autentisering avmarkerar du kryssrutan Kräv avsändarautentisering. Använd det här alternativet försiktigt eftersom det kan leda till identitetsförfalskning. Läs mer om avsändarautentisering.

 9. Klicka på Spara.

 10. (Valfritt) Om du vill inkludera fler e-postadresser eller domäner i listan upprepar du steg 5–8.

 11. När du är klar går du till Kontotyper som berörs.

Kontotyper som berörs

Välj en eller flera kontotyper som inställningen gäller för. Kontotyperna är Användare, Grupper och Okänd/Catch-All. Du måste välja en kontotyp innan du kan spara inställningen. 

Om du konfigurerar inställningen för organisationen på högsta nivån och väljer Ändra meddelande eller Avvisa meddelande, är alla tre kontotyperna tillgängliga. Om åtgärden är Karantänplacera meddelande är bara användarkontotypen tillgänglig.

Om du konfigurerar en organisation på undernivå är den enda tillgängliga kontotypen Användare. Alternativet Användare är markerat som standard, men du kan välja fler än en typ. Du kan till exempel konfigurera en inkommande inställning som enbart gäller grupper och gruppen måste vara mottagaren. Om du konfigurerar en utgående miljö, måste kontotypen matcha avsändaren.

 • Användare (standard) – om användare har valts gäller den här inställningen för administrerade G Suite-användare. För sändning och utgående e-post aktiveras den här inställningen när användarna skickar e-post. För mottagande och inkommande e-post aktiveras den här inställningen när användarna får e-post.
 • Grupper – om Grupper har valts gäller den här inställningen för dina Google Grupper. För sändning och utgående e-post aktiveras den här inställningen när dina grupper vidarebefordrar e-post eller sammanfattningar till medlemmar. För mottagande och inkommande e-post aktiveras den här inställningen när dina grupper tar emot e-post.
 • Okänd/catch-all – när det här alternativet har valts aktiveras inställningen när ditt företag får e-post som inte matchar någon av dina administrerade G-Suite-användare. Detta val gäller enbart mottagen och inkommande e-post.

Kontotypen Grupper och kontotypen Okänd/Catch-all gäller inte för kontrollen Add X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy. Om kontotypen är Grupper eller Okänd/Catch-All är rubrikerna alltid X-Gm-Spam: 0 och X-Gm-Phishy: 0.

Kontotypen Grupper och kontotypen Okänd/Catch-all gäller inte för kontrollen Hoppa över skräppostfilter för den här meddelandekontrollen och inte heller för Omdirigera även skräppost.

När du är klar:

 1. (Valfritt) Ange ett kuvertfilter.

 2. Öppna Spara konfigurationen.

Spara konfigurationen.

Sista steget: Lägg och spara inställningen

 1. Klicka på Lägg till inställning eller Spara. Eventuella nya inställningar läggs till på sidan för avancerade inställningar i Gmail.

 2. Klicka på Spara längst ned.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?