Konfigurera Google Arkiv för journalmeddelanden

Du kan använda Google Arkiv för att arkivera journalmeddelanden och utföra eDiscovery. Du kan också konfigurera varningar, ändra standardmeddelandet om avvisning för dina journalmeddelanden och för andra inställningar som beskrivs nedan.

Du kan till exempel ställa in Arkiv på att arkivera Microsoft® Exchange-journalmeddelanden. Först gör du en avancerad inställning i Gmail för att ange e-postadressen på din domän som ska ta emot journalmeddelandena. Sedan konfigurerar du Exchange-servern för att vidarebefordra meddelandena till Arkiv med denna e-postadress.

Anmärkningar:

 • Om du inte skickar domänintern e-post till Google måste du skapa en underdomän och skicka alla journalmeddelanden till Google så att de kan placeras i Arkiv. (Detaljer nedan.)

 • Om du vill vidarebefordra användarnas journalmeddelanden till Arkiv måste varje användare ha ett G Suite-konto med Gmail aktiverat.

 • Nya försök med journalmeddelanden som studsat kan skapa serverköer.

Om Microsoft Exchange-journalföring

Med Microsoft Exchange-journalföring kan du spara en kopia (en journal) av e-postkommunikation i organisationen och skicka den till en särskild postlåda på en Exchange-server. Journalföring skiljer sig från arkivering. Med journalföring registreras användarnas meddelanden. Arkivering är ett sätt att spara dessa kopior i en separat miljö för regelefterlevnad, datalagring eller serverunderhåll.

Ett Exchange-journalmeddelande innehåller hela det ursprungliga meddelandet, inklusive alla rubriker och information om transportkuvertinformationen. Kuvertinformationen omfattar avsändare och alla mottagare, inklusive mottagare av hemliga kopior och mottagare på distributionslistor. Dessa uppgifter krävs för efterlevnad av de flesta regler.

Konfigurera arkivering av journalmeddelanden i Arkiv

Inledande steg: Öppna de avancerade inställningarna för Gmail på Googles administratörskonsol

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Välj organisationsenheten på toppnivå till vänster, normalt din primära domän.

 4. Bläddra till inställningen Godkännande av inkommande e-postjournal i Arkiv i avsnittet Rutt, håll muspekaren över inställningen och klicka på Konfigurera. Om inställningen redan är konfigurerad håller du muspekaren över den och klickar på Redigera.

Fortsätt till Konfigurera godkännande av inkommande journalmeddelanden för att konfigurera inställningen.

Konfigurera godkännande av inkommande journalmeddelanden i Arkiv

 1. Ange en e-postadress på domänen som ska ta emot journalmeddelanden från Exchange-servern. Ange en adress som inte används av en faktisk användare på domänen. Exempel: om domänen är solarmora.com kan du ange en adress som exchange-journal@solarmora.com.

  Viktigt! Den här adressen måste matcha adressen du anger när du konfigurerar Exchange-servern/Exchange-servrarna för journalföring. Microsoft hänvisar till den här adressen som den anpassade SMTP-mottagaren, eftersom Exchange-journalföringsservern vidarebefordrar alla journalrapporter till den här adressen med SMTP. 

 2. (Valfritt) Ange en e-postadress i det här fältet om du vill avvisa e-postmeddelanden som inte skickas från den angivna adressen. Denna adress måste exakt matcha adressen som Exchange-servern använder för journalmeddelanden.

  Obs! Vi rekommenderar att du lämnar det här fältet tomt om du använder flera Exchange-servrar.

 3. Ange en e-postadress för mottagning av en varning när ett avvisningsmeddelande skapas för ett journalmeddelande.

 4. Markera rutan Avvisa journalmeddelanden som inte är DKIM-/SPF-autentiserade om du vill avvisa journalmeddelanden som inte är DKIM/SPF-autentiserade.

 5. Markera rutan Avvisa journalmeddelanden för okända användare om du vill avvisa meddelanden som inte innehåller minst en känd användare.

  Viktigt! Den här rutan är markerad som standard. Om någon av de okända användarna är alias eller inte registrerade för Arkiv, loggar Exchange kontinuerligt händelsen och hämtar meddelanden. Resultatet blir att du får upprepade Exchange-fel.

  Om du avmarkerar rutan tas alla journalmeddelanden med okända användare bort utan avisering. Det betyder att du inte kan se vilka användares meddelanden som arkiveras. Om det finns användare som inte är registrerade för Arkiv, men som borde vara det, kan du inte identifiera dem.

  Undvik dessa problem genom att se till att du har registrerat alla relevanta användare för Arkiv.

 6. (Valfritt) Klicka på Lägg till och ange IP-adressintervallen för dina Exchange-servrar om du enbart vill godkänna journalmeddelanden från dessa IP-intervall. Journalmeddelanden som skickas från en IP-adress som inte tillhör de angivna intervallen avvisas. Klicka på Spara när du har angett IP-intervallen.

  Obs! Inkludera dina journal-IP-intervall i gatewayen för inkommande e-post om de inte är värdbaserade IP-intervall som delas mellan flera kunder. Läs mer om att lägga till en post för inkommande gateway:

 7. Om ett Exchange-journalmeddelande avvisas innehåller meddelandet om avvisning, förutom standardmeddelandet om olevererbar e-post (NDR), texten du anger här. Till exempel kan du skriva in text som Exchange-journal – avvisning, vilket hjälper dig att känna igen meddelandet som en Exchange-journal.

 8. Klicka på Lägg till inställning eller Spara för att stänga dialogrutan. Alla inställningar som du lägger till markeras på sidan Avancerade inställningar.

 9. Klicka på Spara längst ned.

Det kan ta upp till en timme innan ändringarna har överförts till användarkontona. Du kan spåra ändringar i administratörskonsolens granskningslogg.

Konfigurera meddelandejournalföring för e-post inom en domän

 1. Om du vill skapa en underdomän i G Suite lägger du till ett domänalias på din primära domän, som underdomän.solarmora.com.

 2. Om du vill skicka e-post till Googles e-postservrar lägger du till underdomänen i MX-posterna för din primära domän. MX-posten för denna underdomän ska peka på Googles SMTP-servrar.

 3. (Valfritt) Om du vill autentisera journalmeddelanden skapar du DKIM- och SPF-poster för underdomänen.

 4. Om du vill ange e-postadressen som ska ta emot Exchange-journalmeddelandena lägger du till en e-postadress på underdomänen i inställningen Inkommande e-postjournalgodkännande i Arkiv. Skapa inte e-postadressen som G Suite-användare.

 5. Om du vill skicka meddelanden utanför din primära domän skapar du en ny sändningsanslutare i Microsoft Exchange som skickar alla meddelanden för underdomänen till MX-posterna för Google.

Konfigurera Exchange-servern för vidarebefordran av journalmeddelanden till Arkiv

När du har konfigurerat godkännande av inkommande e-postjournalmeddelanden i Arkiv, konfigurerar du Exchange-servern för att vidarebefordra journalmeddelanden till Google Arkiv. Detta är en sjustegsprocess som beskrivs nedan.

Obs! Om du tidigare har konfigurerat Exchange-journaler har du kanske redan gått igenom åtminstone några av de här stegen. Du bör dock ändå utföra alla steg i processen om du vill se till att Exchange-journalföringen är korrekt konfigurerad och för att kunna justera konfigurationen vid behov.

G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. Vid eventuella problem med Microsoft Exchange kontaktar du Microsoft Exchange-administratören. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste Microsoft Exchange-scenarierna. Eventuella ändringar av Microsoft Exchange-konfigurationen bör göras om Microsoft Exchange-administratören bedömer det som lämpligt.

1. Skapa en SMTP-kontakt

Om du vill vidarebefordra alla journalrapporter i journalföringspostlådorna till Google Arkiv måste du lägga till en ny kontakt i Microsoft Active Directory eller uppdatera en befintlig kontakt. Microsoft hänvisar till den här kontakten som den anpassade SMTP-mottagaren, eftersom Exchange-journalföringsservern vidarebefordrar alla journalmeddelanden till Arkiv-adressen med SMTP.

Viktigt! Den anpassade SMTP-mottagaren måste matcha den e-postadress som du har lagt till i fältet Ta emot journalmeddelanden på följande adress enligt beskrivningen ovan.

Ange en adress som inte används av en faktisk användare på domänen. Exempel: Om domänen är solarmora.com anger du en adress som exchange-journal@solarmora.com.

Förutom att skapa SMTP-kontakten måste du även konfigurera inställningarna för meddelandeformat för kontakten. I Exchange 2007 skickas journalrapporterna i S/TNEF-format. I Exchange 2007 SP1 och Exchange 2010 kan du skicka journalrapporter i S/TNEF- eller MIME-format. Använd MIME-utdata för journalrapporter. Mer information om Exchange finns på Microsofts webbplats.

Skapa SMTP-kontakten:

 1. Öppna Active Directory – användare och datorer.
 2. Högerklicka på organisationsenheten som du vill skapa kontakten i, välj Ny och klicka sedan på Kontakt.
 3. Ange följande information:

  Förnamn: Google
  Efternamn: Arkiv
  Visningsnamn: Google Arkiv
 4. Klicka på OK.
 5. Öppna Exchange Management Console på postlådeservern.
 6. Expandera Recipient Configuration (Mottagarkonfiguration) högerklicka på Mail Contact (E-postkontakt) och välj New Mail Contact (Ny e-postkontakt).
 7. Klicka på Existing Contact (Befintlig kontakt), bläddra till och markera Google Arkiv-kontakten du just skapade och klicka på OK.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Edit (Redigera) vid fältet External Email Address (Extern e-postadress) och skriv samma adress som du skrev i funktionen Inställningar i Arkiv för Exchange-journaler på Googles administratörskonsol – till exempel, exchange-journal@solarmora.com.
 10. Klicka på OK följt av Next följt av New (OK > Nästa > Ny).

Konfigurera SMTP-kontaktens inställningar för meddelandeformat i Exchange 2007 eller Exchange 2010:

 1. Öppna Exchange Management Console.
 2. Expandera Recipient Configuration (Mottagarkonfiguration) och välj sedan Mail Contact (E-postkontakt).
 3. Markera SMTP-kontakten i resultatpanelen.
 4. Klicka på Properties (Egenskaper) i åtgärdspanelen under SMTP-kontakten.
 5. Klicka på Never (Aldrig) i listan Use MAPI rich text format (Använd MAPI-formaterad text) på fliken General (Allmänt).

  När denna inställning är gjord skickas journalrapporter i MIME-format istället för i S/TNEF-format.

2. Konfigurera journalföringspostlådan.

Beroende på hur många journalföringspostlådor du behöver konfigurerar du databaser för journalföringspostlådor och journalföringspostlådor på en eller flera Exchange-servrar. När du konfigurerar en journalföringspostlåda, måste du placera den i en postlådedatabas som du inte planerar att aktivera journalföring för.
Konfigurera journalföringspostlådan:
 1. Öppna Exchange Management Console på postlådeservern.

 2. Expandera Recipient Configuration (Mottagarkonfiguration), högerklicka på Mailbox (Postlåda) och klicka sedan på New Mailbox (Ny postlåda).

 3. Klickapå User Mailbox följt av Next (Användarpostlåda > Nästa).

 4. Välj New User (Ny användare) och klicka på Next (Nästa).

 5. Välj organisationen som du vill skapa journalföringspostlådan i.

 6. I fältet First Name (Förnamn) anger du Archive (Arkiv).

 7. I fältet Last Name (Efternamn) anger du Master (Huvud).

 8. I fältet Name (Namn) anger du Archive Master (Arkivhuvud).

 9. I fältet User logon name (User Principal Name) (Användarens inloggningsnamn) (Användarens huvudnamn) anger du AMaster (AHuvud).

 10. Ange och bekräfta användarens lösenord.

 11. Avmarkera rutan User must change password at next logon (Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning).

 12. Klicka på Nästa.

 13. Välj lämplig postlådedatabas, Messaging Records Management-policy och Exchange ActiveSync-postlådepolicy och klicka sedan på Next (Nästa).

 14. Granska konfigurationssammanfattningen. Klicka på Back (Tillbaka) om du behöver göra ändringar. När du är nöjd med konfigurationen klickar du på New (Ny) och skapar postlådan.

3. Skapa en distributionslista för journalföring

Du måste skapa en distributionslista med mottagarna av journalförda meddelanden.

Så här skapar du en distributionslista för journalföring:

 1. Skapa en ny distributionslista (grupp) i Active Directory och ge den namnet Journal Recipient (Journalmottagare).
 2. Lägg till följande medlemmar i distributionslistan (gruppen):
  • SMTP-kontakt – detta är samma adress som du skapade i 1. Skapa en SMTP-kontakt – till exempel exchange-journal@solarmora.com.
  • Archive Master (Arkivhuvud) – du skapade detta i 2. Konfigurera journalföringspostlådan.

4. Aktivera journalföring

En journalföringspostlådas enda syfte är att samla in journalrapporter. Standard- och Enterprise-versionerna av Microsoft Exchange Server 2007 och 2010 har stöd för standard- och premiumjournalföring. Med standardjournalföring konfigurerar du journalföring för varje relevant postlådedatabas. Med premiumjournalföring konfigurerar du regler som identifierar vilka grupper av avsändare och mottagare som meddelanden lagras för.

Beroende på organisationens storlek och hur dina regler är konfigurerade kan du ha en eller flera journalföringspostlådor. I situationer där du har många journalföringspostlådor med stora mängder journalrapporter, kan det vara en god idé att avdela särskilda resurser till postlådedatabaserna.

Aktivera standardjournalföring:

 1. Öppna Exchange Management Console på den postlådeserver du vill aktivera journalföring på.
 2. Expandera Server Configuration (Serverkonfiguration) och välj Mailbox (Postlåda).
 3. Markera servern för postlådedatabasen som du vill aktivera journalföring för i resultatpanelen.
 4. I arbetsfönstret högerklickar du på postlådedatabasen och klickar sedan på Properties (Egenskaper).
 5. Klicka på Journal Recipient (Journalmottagare) på fliken General (Allmänt).
 6. För e-postadressen Send Journal reports to (Skicka journalrapporter till) klickar du på Browse (Bläddra), väljer distributionslistan Journal Recipient (Journalmottagare) (gruppen) (som du skapade i 3. Create a distribution list for journaling (Skapa en distributionslista för journalföring)) och klickar sedan på OK.
 7. Klicka på OK.

Alla journalförda meddelanden för användare i denna postlådedatabas skickas nu till distributionslistan Journalmottagare. Upprepa denna process för varje postlådedatabas som du vill aktivera journalföring för.

Aktivera premiumjournalföring:

 1. Kontrollera att journalföringsagenten har aktiverats på navtransportservern:

  Kör kommandot Get-TransportAgent och avgör om agenten är aktiverad. Om inget agentnamn returneras är agenten inte aktiverad.

  Aktivera journalföringsagenten genom att aktivera kommandot Enable-TransportAgent -Identity “Journaling agent”.
 2. Öppna Exchange Management Console på navtransportservern.
 3. Expandera Organization Configuration (Organisationskonfiguration) och välj Hub Transport (Navtransport).
 4. Klicka på fliken Journaling (Journalföring) i resultatpanelen.
 5. I åtgärdsfönstret klickar du på New Journal Rule (Ny journalregel) och anger ett namn på journalregeln.
 6. Klicka på Browse (Bläddra) vid Send Journal reports to e-mail address (Skicka journalrapporter till e-postadress) och välj distributionslistan Journalmottagare (som du skapade i 3. Skapa en distributionslista för journalföring).
 7. I avsnittet Scope (Omfång) väljer du omfång för journalregeln.

  Om du vill att regeln ska gälla för en enda mottagare klickar du på Browse (Bläddra) vid Journal Messages for Recipient (Journalmeddelanden för mottagare) och väljer sedan lämplig mottagare.

  Om du vill att regeln ska gälla för flera mottagare klickar du på Browse (Bläddra) vid Journal Messages for Recipient (Journalmeddelanden för mottagare) och väljer sedan lämplig distributionslista.
 8. Klicka på New (Ny) och klicka sedan på Finish (Slutför).

Alla journalförda meddelanden för användare på denna navtransportserver skickas nu till AHuvud. Upprepa denna process för varje navtransportserver som du vill aktivera journalföring på.

5. Skapa en policy för att ta bort meddelanden från journalföringspostlådan

Säkerställ att servern som du använder för Exchange-journalföring har tillräckligt med lagringsutrymme för att hantera journalrapporter genom att skapa en regel för hanterat innehåll som automatiskt raderar alla meddelanden från Inkorgen enligt ett intervall som du anger.

Obs! Inledningsvis bör du ange detta intervall till 7 dagar. Övervaka sedan journalföringspostlådans storlek under de första veckorna efter att du har aktiverat journalföring och justera intervallet vid behov. Om du vill inkludera alla journalrapporter i dina schemalagda säkerhetskopieringar anger du ett lämpligt intervall för att säkerställa att journalrapporter inte raderas innan säkerhetskopiering görs.

Gör följande om du vill ta bort vidarebefordrade meddelanden:

 • Skapa en inställning för hanterat innehåll för Inkorgen.
 • Skapa en mapphanteringspolicy för postlådan.
 • Tillämpa postlådans mapphanteringspolicy på journalföringspostlådan.
 • Konfigurera Managed Folder Assistant (Assistenten för hanterade mappar) för att köra policyn.

Skapa en inställning för hanterat innehåll för Inkorgen:

 1. Expandera Organization Configuration (Organisationskonfiguration) och välj Mailbox (Postlåda) i Exchange Management Console.
 2. Klicka på fliken Managed Default Folders (Hanterade standardmappar) och välj sedan mappen Inbox (Inkorgen).
 3. Klicka på New Managed Content Settings (Nya inställningar för hanterat innehåll) på åtgärdspanelen.
 4. Skriv Google Vault Content Setting (Google Arkiv innehållsinställning) i fältet Name of the managed content settings to be displayed in the Exchange Management Console (Namnet på inställningen för hanterat innehåll som visas i Exchange Management Console).
 5. Välj All Mailbox Content (Allt postlådeinnehåll) för Message Type (Meddelandetyp).
 6. Markera kryssrutan Length of retention period day(s) (Lagringstidens längd i dagar).
 7. Ange hur många dagar du vill behålla meddelanden.
 8. Markera When delivered, end date for calendar and recurring tasks (Vid leverans, slutdatum för kalenderposter och återkommande uppgifter) i listan Retention period starts (Lagringsperioden inleds).
 9. Välj Permanently delete (Ta bort permanent) i listan Action to take at the end of retention period (Åtgärd att vidta vid slutet av lagringstiden).
 10. Klicka på Next följt av Next (Nästa > Nästa) för att hoppa över journalsidan.
 11. Klicka på New följt av Finish (Ny > Slutför).

Så här skapar du en postlådepolicy för hanterade mappar:

 1. Expandera Organization Configuration (Organisationskonfiguration) och välj Mailbox (Postlåda) i Exchange Management Console.
 2. I åtgärdsfönstret klickar du på New Managed Folder Mailbox Policy (Ny postlådepolicy för hanterad mapp) om du vill öppna guiden New Managed Folder Mailbox Policy (Ny postlådepolicy för hanterad mapp).
 3. Skriv Google Arkiv-policy i fältet Managed folder mailbox policy name (Namn för postlådepolicy för hanterade mappar).
 4. På listan Specify the managed folders to link with this policy (Ange de hanterade mappar som ska länkas med denna policy) klickar du på Add (Lägg till) och öppnar dialogrutan Select Managed Folder (Välj hanterad mapp).
 5. Välj mappen Inbox (Inkorgen) och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på New följt av Finish (Ny > Slutför).

Så här använder du postlådepolicyn för hanterade mappar med journalföringspostlådan:

 1. Expandera Recipient Configuration (Mottagarkonfiguration) och välj Mailbox (Postlåda) i Exchange Management Console.
 2. I resultatfönstret högerklickar du på Archive Master (Arkivhuvud) och väljer Properties (Egenskaper).
 3. Klicka på fliken Mailbox Settings (Postlådeinställningar).
 4. Klicka på Messaging Records Management (Hantering av meddelandeuppgifter) och klicka sedan på Properties (Egenskaper).
 5. Markera kryssrutan Managed folder mailbox policy (Postlådepolicy för hanterade mappar) och klicka sedan på Browse (Bläddra).
 6. Välj Google Vault Policy (Google Arkiv-policy) och klicka på OK.
 7. Klicka på OK två gånger.

Konfigurera Managed Folder Assistant (Assistenten för hanterade mappar) för att köra policyn:

 1. Expandera Server Configuration (Serverkonfiguration) och välj Mailbox (Postlåda) i Exchange Management Console.
 2. Högerklicka på postlådeservern som journalföringspostlådan Arkivhuvud finns på och klicka sedan på Properties (Egenskaper).
 3. Klicka på fliken Messaging Records Management (Hantering av meddelandeuppgifter).
 4. Välj Use Custom Schedule (Använd anpassat schema) och klicka på Custom (Anpassa) i listan Schedule the Managed Folder Assistant (Schemalägg Assistenten för hanterade mappar).
 5. Välj de tider och dagar som du vill köra assistenten för hanterade mappar under Schedule (Schema). Vi föreslår att du kör assistenten under lågtrafik.
 6. Klicka på OK.

6. Ta bort journalföringspostlådan från den globala adresslistan

I steg 2 konfigurerade du journalföringspostlådan. Du måste nu ta bort journalföringspostlådan från din globala adresslista i Exchange som en försiktighetsåtgärd om du vill förhindra att användare skickar e-postmeddelanden direkt till arkivet.

Använd Set-Mailbox cmdlet om du vill ändra inställningarna för journalföringspostlådan så att den tas bort från den globala adresslistan. Aktivera kommandot Set-Mailbox AMaster -HiddenFromAddressListsEnabled $true.

7. Förhindra att e-post går direkt till journalföringspostlådan

I steg 2 konfigurerade du journalföringspostlådan. Du måste nu konfigurera en leveransrestriktion för användaren AHuvud för att förhindra att någon skickar e-postmeddelanden direkt till journalföringspostlådan.

Använd Set-Mailbox cmdlet om du vill ändra inställningarna för journalföringspostlådan och förhindra alla från att skicka e-postmeddelanden direkt till postlådan. Aktivera kommandot Set-Mailbox AMaster -AcceptMessagesOnlyFrom AMaster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?