Spamfilter-instellingen aanpassen

Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.

Binnenkomende e-mailberichten worden gecontroleerd door de spamfilters van Google. Berichten die als spam worden gedetecteerd, worden automatisch in de map 'Spam' van Gmail geplaatst. Met de instelling 'Spam' kunt u uw spamfilters op de volgende manieren aanpassen:

 • Agressieve spamfilters inschakelen zodat bulkmail strenger wordt gefilterd.
 • Een lijst met goedgekeurde afzenders maken die het spamfilter van Gmail overslaan. U kunt specifieke afzenders goedkeuren op basis van het e-mailadres of domein. U kunt ook alle interne berichten binnen uw organisatie goedkeuren.

Net als andere instellingen voor e-mailbeveiliging geldt de instelling voor spam voor alle gebruikers binnen een organisatie-eenheid. Voor gebruikers in een onderliggende organisatie worden de instellingen overgenomen die u heeft gemaakt voor de bovenliggende organisatie.

Nadat u een geavanceerde Gmail-instelling heeft geconfigureerd, kan het een uur duren voordat deze configuratie is doorgevoerd in afzonderlijke gebruikersaccounts. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

Over goedgekeurde afzenders

U kunt lijsten met goedgekeurde afzenders meerdere malen gebruiken in verschillende instellingen. U kunt bijvoorbeeld in de instellingen 'Spam' en 'Geblokkeerde afzenders' dezelfde lijst met goedgekeurde afzenders specificeren. De lijst beïnvloedt dan het gedrag van beide instellingen.

De optie voor goedgekeurde afzenders/het overslaan van het spamfilter geldt alleen voor binnenkomende e-mail.

Opmerking:

 • Als u adressen of domeinnamen invoert, controleert Gmail deze tegen het gedeelte Van: in de berichtkoptekst, niet tegen de envelopafzender (oftewel het gedeelte 'Return-Path' van de berichtkoptekst). De afzender in het gedeelte 'Van:' moet dus exact overeenkomen met een van de adressen of domeinen die u heeft gespecificeerd.
 • In sommige gevallen worden berichten van goedgekeurde afzenders die erg veel op spam lijken, toch gemarkeerd als spam. Deze komen dan in de map 'Spam' van de ontvanger terecht. Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, zorgen de virusfilters van Google ervoor dat het bericht niet bij uw gebruikers terechtkomt.
Ga als volgt te werk om spamfilter-instellingen aan te passen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga op de homepage naar Apps > G Suite > Gmail > Geavanceerde instellingen.
 3. Ga naar het gedeelte Organisaties en markeer uw domein of de organisatie-eenheid waarvoor u de instelling wilt configureren (ga voor meer informatie naar Geavanceerde instellingen configureren voor Gmail).
 4. Scrol omlaag naar de sectie Spam:
  • Als de instelling de status Nog niet geconfigureerd heeft, klikt u op Configureren (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt weergegeven).
  • Als de instelling de status Lokaal toegepast heeft, klikt u op Bewerken om een bestaande instelling te bewerken (het dialoogvenster 'Instelling bewerken' wordt weergegeven) of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt weergegeven).
  • Als de instelling de status Overgenomen heeft, klikt u op Weergeven om de overgenomen instelling weer te geven, of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt weergegeven).
 5. Voer een omschrijving in voor deze configuratie, bijvoorbeeld 'Eng instelling voor spam overslaan'.
 6. Als u agressievere spamfilters voor bulkmail wilt inschakelen, vinkt u het vakje Agressiever zijn bij het filteren van bulkmail aan. Als u dit vakje aanvinkt, wordt een bericht eerder als spam gemarkeerd door de spamfilters van Gmail. Daardoor komen minder spamberichten in uw postvak IN terecht. Dit kan er echter ook toe leiden dat berichten die geen spam zijn, toch in de map 'Spam' worden geplaatst.
 7. Als u een lijst met goedgekeurde afzenders wilt inschakelen, selecteert u één of beide van de volgende opties:
  • Als u spamfilters wilt overslaan voor berichten die worden ontvangen van interne afzenders (van gebruikers binnen dezelfde organisatie), vinkt u het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van interne afzenders.
  • Als u spamfilters wilt overslaan voor berichten die worden ontvangen van adressen of domeinen gespecificeerd in uw lijst met goedgekeurde afzenders vinkt u het vakje aan voor Spamfilters overslaan voor berichten ontvangen van adressen of domeinen binnen deze lijsten met goedgekeurde afzenders.
  • Als u berichten die voldoen aan uw spamfiltercriteria wilt verzenden naar een beheerdersquarantaine om deze te beoordelen, vinkt u het vakje aan voor Spam in beheerdersquarantaine plaatsen. Als u dit vakje aanvinkt, worden spamberichten nooit doorgestuurd naar de map 'Spam' van gebruikers (of het Berichtencentrum, in het geval van een niet-Gmail-postvak). Een bericht dat wordt vrijgegeven uit de beheerdersquarantaine, wordt direct bezorgd in de inbox of het niet-Gmail-postvak van de eindgebruiker.
 8. Doe het volgende als u het tweede vakje heeft aangevinkt in stap 7:
  • Klik op Een nieuwe toevoegen of maken om een nieuwe lijst van goedgekeurde afzenders te maken.
  • Als u een bestaande lijst wilt gebruiken als uw lijst met goedgekeurde afzenders, klikt u op de naam van de lijst.
  • Als u een nieuwe lijst wit maken, geeft u in het veld Nieuwe lijst maken een naam op voor de lijst en klik op Maken.
  • Als u een van uw lijsten wilt bewerken, plaatst u de muisaanwijzer over de naam van de lijst en klikt u op Bewerken. Vervolgens voert u een van de volgende acties uit:
   • Klik op Toevoegen om e-mailadressen of domeinen aan de lijst toe te voegen.
   • Geef een e-mailadres of de domeinnaam op (bijvoorbeeld solarmora.com).
    Opmerking: vink het vakje Geen afzenderverificatie vereisen aan als u de spammap wilt overslaan voor goedgekeurde afzenders waarvoor geen authenticatie als SPF of DKIM is ingeschakeld. Gebruik deze optie met beleid, omdat die tot spoofing kan leiden.
   • Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Instelling toevoegen of Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.
   • Herhaal deze stappen als u meer e-mailadressen of domeinen aan de lijst wilt toevoegen.
 9. Klik als u klaar bent met wijzigen op Instelling toevoegen om het dialoogvenster te sluiten.
  Opmerking: instellingen die u toevoegt worden gemarkeerd op de pagina 'E-mailinstellingen'.
 10. Klik onder aan de pagina 'E-mailinstellingen' op Wijzigingen opslaa.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?